vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


B???c Vi???t - Xu??n h?? 1972

V??o ng??y n??y n??m 1972, m???t cu???c t???n c??ng ph???i h???p l???n c???a ph??a c???ng s???n ???? n??? ra v???i ho???t ?????ng qu??n s??? d??y ?????c nh???t k??? t??? sau cu???c v??y h??m c??c c??n c??? qu??n ?????ng Minh (Nam Vi???t Nam v?? Hoa K??? c??ng c??c qu???c gia ?????ng minh) t???i C???n Ti??n v?? Khe Sanh n??m 1968
B???c Vi???t - Xu??n h?? 1972

30/03/1972: B???c Vi???t ti???n h??nh chi???n d???ch Xu??n H?? 1972

Print Friendly, PDF & Email

DRVA

Ngu???n: ???North Vietnamese launch Nguyen Hue Offensive,??? History.com (truy c???p ng??y 29/03/2016).

Bi??n d???ch: Nguy???n Huy Ho??ng

V??o ng??y n??y n??m 1972, m???t cu???c t???n c??ng ph???i h???p l???n c???a ph??a c???ng s???n ???? n??? ra v???i ho???t ?????ng qu??n s??? d??y ?????c nh???t k??? t??? sau cu???c v??y h??m c??c c??n c??? qu??n ?????ng Minh (Nam Vi???t Nam v?? Hoa K??? c??ng c??c qu???c gia ?????ng minh) t???i C???n Ti??n v?? Khe Sanh n??m 1968. Hi???p ?????ng g???n nh?? to??n b??? qu??n ?????i ????? ti???n c??ng, B???c Vi???t Nam ???? ph??t ?????ng m???t cu???c t???n c??ng l???n theo ba m??i nh???n v??o Nam Vi???t Nam. Ba m????i l??m l??nh Nam Vi???t ???? thi???t m???ng trong cu???c t???n c??ng ban ?????u, v?? h??ng tr??m d??n th?????ng v?? binh s?? b??? th????ng.

Sau cu???c t???n c??ng ban ?????u t???i t???nh Qu???ng Tr???, B???c Vi???t ti???n h??nh th??m hai cu???c t???n c??ng l???n: t???i An L???c thu???c t???nh B??nh Long (nay l?? B??nh Ph?????c v?? B??nh D????ng), c??ch S??i G??n 100 km v??? ph??a B???c; v?? t???i Kontum ??? T??y Nguy??n. V???i ba cu???c t???n c??ng, B???c Vi???t ???? s??? d???ng 500 xe t??ng v?? 150.000 l??nh, c??ng nh?? h??ng ng??n qu??n M???t tr???n Gi???i ph??ng, ???????c h??? tr??? b???i t??n l???a h???ng n???ng v?? ph??o binh.

Sau th??nh c??ng ban ?????u, ?????c bi???t l?? tr?????c S?? ??o??n 3 B??? binh Vi???t Nam C???ng H??a m???i ???????c th??nh l???p ??? Qu???ng Tr???, c??c cu???c t???n c??ng c???a B???c Vi???t ???? b??? ng??n ch???n b???i li??n qu??n gi???a c??c s?? ??o??n ph??ng th??? c???a Nam Vi???t Nam (c??ng v???i c??c c??? v???n Hoa K???) v?? kh??ng qu??n M???. ?????c t??nh B???c Vi???t t???n th???t h??n 100.000 ng?????i v?? ??t nh???t m???t n???a s??? xe t??ng v?? ph??o n??ng c??? l???n.

???nh: Ph??o 130 ly c???a Qu??n ?????i Nh??n d??n Vi???t Nam ??? m???t tr???n Kontum.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây