vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Anh h??ng phi c??ng Ngy???n V??n B???y

Anh h??ng phi c??ng Nguy???n V??n B???y qua ?????iTP HCM??ng Nguy???n V??n B???y, phi c??ng b???n r??i 7 m??y bay M???, qua ?????i l??c 21h ng??y 22/9 ??? tu???i 84 t???i B???nh vi???n Qu??n Y 175, B??? Qu???c ph??ng.Anh h??ng phi c??ng Nguy???n V??n B???y ??? qu?? nh?? ?????ng Th??p n??m 2018. ???nh: Th??nh Nguy???nAnh h??ng phi c??ng Nguy???n V??n B???y ??? qu?? nh?? ?????ng Th??p n??m 2018. ???nh: Th??nh Nguy???n
Anh h??ng phi c??ng Ngy???n V??n B???y


Anh h??ng phi c??ng Nguy???n V??n B???y qua ?????i
TP HCM??ng Nguy???n V??n B???y, phi c??ng b???n r??i 7 m??y bay M???, qua ?????i l??c 21h ng??y 22/9 ??? tu???i 84 t???i B???nh vi???n Qu??n Y 175, B??? Qu???c ph??ng.

Anh h??ng phi c??ng Nguy???n V??n B???y ??? qu?? nh?? ?????ng Th??p n??m 2018. ???nh: Th??nh Nguy???n
Anh h??ng phi c??ng Nguy???n V??n B???y ??? qu?? nh?? ?????ng Th??p n??m 2018. ???nh: Th??nh Nguy???n

??ng B???y ng???t x???u khi ??ang l??m v?????n nh?? ??? ?????ng Th??p, chuy???n ?????n B???nh vi???n Qu??n y t???i TP HCM c???p c???u h??m 16/9 trong t??nh tr???ng h??n m?? do xu???t huy???t n??o. Sau m???t tu???n ??i???u tr??? t??ch c???c, ??ng kh??ng qua kh???i.

??ng B???y t??n th???t l?? Nguy???n V??n Hoa, l?? con th??? b???y trong gia ????nh 10 ng?????i con. Do ng?????i Nam B??? hay g???i theo th??? t??? n??n c??i t??n Nguy???n V??n B???y d???n th??nh t??n ch??nh.

??ng l?? m???t trong 19 phi c??ng Vi???t Nam ?????t ?????ng c???p ACE - danh hi???u c?? t??? chi???n tranh th??? gi???i th??? hai d??nh cho nh???ng phi c??ng l??i m??y bay qu??n s??? c?? s??? l???n b???n h??? m??y bay ?????i ph????ng ?????t con s??? t??? 5 tr??? l??n.

Trong hai n??m 1966-1967, ??ng B???y b???n r??i 7 m??y bay M??? (2 chi???c F-105, 5 chi???c F-4) v?? ???????c phong Anh h??ng l???c l?????ng v?? trang nh??n d??n Vi???t Nam. ??ng sau ???? l??m Trung ??o??n tr?????ng Trung ??o??n Kh??ng qu??n 937, Ph?? t?? l???nh S?? ??o??n 372, Ph?? tham m??u tr?????ng Qu??n ch???ng Kh??ng qu??n.

??ng B???y (b??n ph???i) v?? c??c ?????ng ?????i. ???nh t?? li???u.
??ng B???y (b??n ph???i) v?? c??c ?????ng ?????i. ???nh t?? li???u.

N??m 1975, ??ng B???y l?? m???t trong nh???ng ng?????i ti???p qu???n s??n bay C???n Th??, tham gia ??i???u h??nh s??n bay T??n S??n Nh???t, Bi??n H??a.

Sau khi ngh??? h??u n??m 1990, ??ng B???y v??? qu?? nh?? ???p H???u Th??nh, x?? T??n D????ng, huy???n Lai Vung (?????ng Th??p) tr???ng rau, nu??i c??, s???ng cu???c ?????i b??nh d???.


Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: 3 ng?????i, m???i ng?????i ??ang c?????i, r??u v?? v??n b???n
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây