vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


V???nh Tr???n V??n Truy???n

Th?? ch???ng gi???c n???i,ngo???i x??m
????? Ho??ng

V???NH TR???N V??N TRUY???N (*)

Xui x???o l??m sao c??i g?? Truy???n
??n chung ????? t???i m???t m??nh ri??ng.
Ch??ng v?? ngh??n t??? phong n??n th??nh,
??ng v??t m???y ?????ng ??p h??a ??i??n!
V???nh Tr???n V??n Truy???n

Th?? ch???ng gi???c n???i,ngo???i x??m 
????? Ho??ng

V???NH TR???N V??N TRUY???N (*)

Xui x???o l??m sao c??i g?? Truy???n 
??n chung ????? t???i m???t m??nh ri??ng.
Ch??ng v?? ngh??n t??? phong n??n th??nh,
??ng v??t m???y ?????ng ??p h??a ??i??n!
B??? b???ch quay l??ng v?? thi???u b???c,
V??? con tr??? m???t b???i kh?? ti???n!
?? danh ngh??n thu??? quan li??m tr???c.
S???p ch???t ?????n r???i b??? ?????c t??n!
Vai ba n??m tr?????c
?? - H
(*) Tr???n V??n Truy???n (b?? danh Ba Truy???n) l?? m???t ch??nh kh??ch Vi???t Nam. ??ng t???ng gi??? nhi???u ch???c v??? quan tr???ng trong ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam v?? Nh?? n?????c Vi???t Nam v?? t???ng gi??? ch???c T???ng Thanh tra Ch??nh ph??? Vi???t Nam, ???y vi??n Ban Ch???p h??nh Trung ????ng ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??a IX, X, v?? c??ng l?? ng?????i s??? h???u m???t s??? c?? ng??i ????? s??? ????a ?????n cu???c ??i???u tra c???a ???y ban Ki???m tra Trung ????ng...
...Sai ph???m
Cu???i n??m 2013, b??o Ng?????i cao tu???i loan tin l?? Tr???n V??n Truy???n c?? nhi???u t??i s???n l?? nh?? ?????t, bi???t th??? ??? B???n Tre v?? ??? Th??nh ph??? H??? Ch?? Minh, g??y x??n xao d?? lu???n. D?? r???ng ??ng Truy???n ???? c??? ch???i c??i nh??ng r???i, ???y ban ki???m tra c???a ?????ng C???ng s???n ?????n th??ng 11 n??m 2014 ???? c?? th??ng c??o b??o ch?? v??? k???t lu???n ki???m tra khi c?? d???u hi???u vi ph???m v??? th???c hi???n ch??nh s??ch nh??, ?????t ?????i v???i ??ng v?? c?? ????? ra ph????ng ??n thu h???i nh??, ?????t c???a ??ng ta.[
(Wikipedia ti???ng Vi???t)

   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây