vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (1)

????? HO??NG NGH?? V??? CU???C ?????I H??M NAYCu???c ?????i h??m nay,Lo??i ng?????i h??m nay.Nh?? tr??i tim taTr??i tim b??? c???c h??nh c???a vi??n ?????n ?????i lu??n c???u x??!Nh?? tr??i ?????t n??yNh???ng ?????i d????ng r??i l???.
Th?? t??? do c???a ????? Ho??ng (1)
                  ????? HO??NG                NGH?? V??? CU???C ?????I H??M NAY (*)


Cu???c ?????i h??m nay,
Lo??i ng?????i h??m nay.
Nh?? tr??i tim ta
Tr??i tim b??? c???c h??nh c???a vi??n ?????n ?????i lu??n c???u x??!

Nh?? tr??i ?????t n??y
Nh???ng ?????i d????ng r??i l???.
M???t tr??ng kia bi???n th??nh con m???t h???n c??m.

B???n l??i s??ng bu??n ng?????i ????nh m???t tr??i tim,
L?? th????ng nh??n ch??u ??u qu??? cu???ng ?????n m???t,
150 tri???u ng?????i, m???t ph???n ba d??n s??? ch??u Phi b??? m???t (1)
M???t c??i tang chung cho nh??n lo???i ngh??n ?????i!

B???n ??ao ph?? ho??n c???u ho??nh h??nh tr??m n??i.
Ch??ng l???y chi???n tranh, ch??m gi???t l??m m???c ????ch s??? s???ng.
H??ng mua b??n l?? x????ng m??u l??nh,
Huy???t ?????ng lo??i v???y ???? nh???ng b??n tay!
                
Ngh?? v??? cu???c ?????i h??m nay!
Nh???ng ?????c m?? nh??n ??i tan trong l???a b???ng.
Nh???ng kho???ng kh??ng gian ??en l???p d???n nh???ng kho???ng kh??ng gian tr???ng.
L??? ru???i c?? s??ng t???m m???t nh??n con ng?????i kh??ng th??? n??o v?????t qua.

Ca ng???i cu???c chi???n ??i??n cu???ng c???a s??? th???t cu???c ?????i n??y ???
Ng?????i l??nh ch??? k??o d??i th??m c???n quy l??t.
Ca ng???i cu???c hu??? di???t h??nh tinh tang th????ng n??y ???
Ng?????i l??nh ch??? t??? ?????ng tr??n th??n x??c m??nh m?? h??t.
T???t c??? nh???ng l???i ca l???i ch??m gi???t l???i m??nh!

T??i ???? h??nh qu??n d?? chi???n d?????i ????y cu???c ?????i l???p l???p chi???n binh.
M???i nh??n r?? tr??i tim ??en ng??m h??n h???ng s??ng.
M???i bi???t ch???ng c?? g?? t???t ?????p nh?? nh???ng tri???t l?? r??m ngh??n ?????i m???ng t?????ng.
M???i m???t ng??y tr??i tim th??m n???i ??au th????ng!

Ngh?? v??? cu???c ?????i h??m nay

                        
Ng?????i l??nh kh??ng th??? d???ng d??ng.
Kh??ng th??? h?????ng n??ng s??ng m??nh theo nh???ng l???i gi??? d???i.
Kh??ng th??? d???i kh??? h??nh qu??n ??i t???i
T??? ?????a chi???n tr?????ng b??? v???c c???a chi???n tranh!

N??m th??ng, ?????i ng?????i
Cu???c s???ng b???i tung l??n.
Ta l???n l???n ??i???u ??i??n v?? l??? thi???t.
Ta d???i kh??? c??? tin v??o nh???ng l???i m?? ta ch??a nh???n bi???t
Ta ???? c?????i khi tr??i tim ??au!
C??i ????ch t???n c??ng n??o ai hi???u g?? ????u!
Khi c??i ??c t??n ho??? thi??u ??i???u thi???n.
Khi c??i ??c tr???n l???n n???i bu???n, ni???m vui gh??t c??m, y??u th????ng v?? ?? ni???m
Bao ng?????i l??nh h??nh qu??n ?????n v???c th???m chi???n tr?????ng!

Ngh?? v??? cu???c ?????i h??m nay
L???i c???nh b??o cho nh???ng k??? l??nh tr??n!
                    M???t tr???n Qu???ng Tr???   2 -1973

(1) Th??? k??? XVIII b???n th????ng nh??n ch??u ??u ???? t??n s??t 150 ti???u ng?????i ch??u Phi trong c??c cu???c bu??n b??n n?? l??? 
(*) R??t trong t???p th?? T??M S??? NG?????I L??NH - NXB V??n h???c 1996

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây