vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Gi???i thi???u nh?? th?? Ho??i Quang Ph????ng

Ho??i Quang Ph????ng (1941-) t??n th???t l?? Nguy???n Quang, qu?? ??? Th??i Lai, V??nh Th??i, V??nh Linh, Qu???ng Tr???. ??ng l?? nh?? th??, H???i vi??n H???i V??n H???c Ngh??? Thu???t Qu???ng Tr???.T??c ph???m:- ????i k??? ni???m (In chung) VN QTGP 1973- San h?? tr???ng - T???p th?? - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1997- Ng??i nh?? h???nh ph??c - T???p ca dao h??t ru - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1998- L???a m??a ????ng - T???p th?? - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1999
Gi???i thi???u nh?? th?? Ho??i Quang Ph????ng
GI???I THI???U NH?? TH?? HO??I QUANG PH????NG

Ho??i Quang Ph????ng (1941-) t??n th???t l?? Nguy???n Quang, qu?? ??? Th??i Lai, V??nh Th??i, V??nh Linh, Qu???ng Tr???. T???t nghi???p ?????i h???c S?? ph???m, gi??o vi??n c???p III, gi??o vi??n Ch??nh tr??? tr?????ng ?????ng L?? Du???n...??ng l?? nh?? th??, H???i vi??n H???i V??n H???c Ngh??? Thu???t Qu???ng Tr???. Th?? Ho??i Quang Ph????ng kh??ng ???n ??o,x?? b???, m?? c?? ?????ng, ch??n t??nh, kh?? ki???m l???i, ki???m ch??? nh??ng r???t ??m vang, ??ng l???ng l??? vi???t v?? in, ???????c b???n ?????c l???ng l??? ????n nh???n!
vannghecuocsong.com
Xuanduc.vn : C?? c??u : g???ng c??ng gi?? c??ng cay, c??u ng???n ng??? n??y r???t ????ng ?????i v???i c??y b??t th?? Ho??i Quang Ph????ng. Th?? anh ???? c?? m???t r???t s???m, t??? th???a c??n l?? sinh vi??n s?? ph???m, r??i m???y ch???c n??m l??m th???y gi??o c???p III, gi??o vi??n tr?????ng ch??nh tr??? L?? Du???n, th?? c??? r???i r??c d???c ???????ng ?????i nh?? hoa c??? n??? v?? t??nh khi???n ng?????i ta ch???t qu??n, ch???t nh???..Cho ?????n khi tu???i qu?? l???c tu???n, r???i b??? t???t c??? c??c ch???c danh c??ng v???, tr??? v??? n??i h???m ph??? v???i ngh??? gia truy???n  l????ng y, b???ng nhi??n nh?? d??ng su???i d?? x???n bao ng??y, th?? Ho??i Quang Ph????ng ??a tr??n ra h???i h???. M???i c??ch ????y 3 n??m, m???t tr?????ng ca c???a anh ??o???t gi???i ch??nh th???c cu???c thi c???a b??o V??n ngh??? v??? ????? t??i B??c H???, c??ch ????y h??n m???t n??m, ng?????i ta l???i th???y anh tr??nh l??ng th??m t???p th?? m???i. C??n v??o gi??? n??y, Ho??i Quang Ph????ng v???a ho??n ch???nh xong m???t tr?????ng ca n???a, g??? m??i m?? ch??a cho ai ?????c. T??nh anh v???n r???t c???n th???n ?????n m???c c???u to??n.
    Ho??i Quang Ph????ng sinh ra ??? l??ng bi???n V??nh Th??i ( V??nh linh). Th?? anh l?? h???n, l?? h??i th??? c???a bi???n. Th?? r???t ??t ch???, r???t ki???m l???i, Ho??i Quang Ph????ng nh?? con co??ng nh???n n???i vo v??n t???ng n??m c??t d?????i ch??n v?? h?? h???c m???i mi???t tr??n nh???ng tr???ng c??t d??i. V?? th??? m?? bi???n trong th?? c???a HQPh????ng kh??ng lai l??ng, d???p d??u, m?? l?? nh???ng h???t mu???i k???t tinh ?????m ?????c v??? m???n m??i c???a th???i gian v?? s??? chi??m nghi???m cu???c s???ng.

Nh?? v??n Xu??n ?????c.
T??c ph???m:
- ????i k??? ni???m (In chung) VN QTGP 1973
- San h?? tr???ng - T???p th?? - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1997
- Ng??i nh?? h???nh ph??c - T???p ca dao h??t ru - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1998
- L???a m??a ????ng - T???p th?? - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 1999
- S??ng ngu???n - T???p th?? l???c b??t - H???i VHNT Qu???ng Tr??? 2002
- L???c b??t - T???p th?? ch???n l???c - NXB H???i Nh?? V??n VN - H?? N???i 2002
- B??c H??? c???a ch??ng ta - T???p th?? ch???n l???c - NXB H???i Nh?? V??n VN 2005
- Ng??i nh?? c???a m??? - Tr?????ng ca - NXB V??n ho?? d??n t???c - H?? N???i 2005
- Th?? t??nh tuy???n B?????c ?????u ch???n - NXB H???i Nh?? V??n VN - H?? N???i 2007
- V???ng tr??ng bi???n - Tr?????ng ca - NXB H???i Nh?? V??n VN - H?? N???i 2009
- M???t ph???ng l??ng t??i - T???p th?? - NXB H???i Nh?? V??n VN - H?? N???i 2010
- Ng?? bi???n - T???p th?? - NXB H???i Nh?? V??n VN - H?? N???i 2012

 
  1.  
 ??NH SAO TH??
Anh v?? em nh??n l??n tr???i ????m
sao v??? chi ch??t
nhi???u h??n c??? ?????ng l??ng

C?? nh???ng ng??i sao con ng?????i ?????t t??n
h???ng h?? sa s???
v?? danh
l??m n??n tr???i ????m l???p l??nh

M???i ng??i sao mu???n s??ng h???t m??nh
??nh sao t??? m???
ng??i sao nho nh???
t?? duy sao m??? d???c ???????ng v?? tr???
v??nh h???ng v?? kho???nh kh???c ?????i sao

Ng???i b??n nhau, em nh??n sao th???m th??
gi?? nh?? r???c ???????c h???t th?? l??n kh???p b???u tr???i

Th?? kh??ng nhi???u h??n c??? xanh v?? sao s??ng
nh??ng c??? r???i t??n
sau ????m sao t???t
c??n th?? em xanh ???m m??i ?????i anh


2011
Ngu???n: Ng?? bi???n (th??), Ho??i Quang Ph????ng, NXB H???i nh?? v??n, 2012

 
S???I H????NG  XU??N

Bi???t l?? Xu??n s??? ?????n
sau cu???ng l?? m??a ????ng
b???i m??a v??ng ??ng ??nh
r???c xu???ng ng??y xanh non

Bi???t m??a Xu??n v??? l???i
?????m m???t v??ng th???i gian
qu??n r???i n??m th??ng c??
sao c??n ng??n ti???ng ????n

Th??? r???i Xu??n b???ng ?????n
ng??? ng??ng b??n giao th???a
s???i h????ng c??n m???ng m???nh
??an qua t???ng h???t m??a...


2003

TI???NG C?????I TRONG ???NH

Bi???t l?? kh??ng c?? ph??p th???n ti??n
????? em b?????c ra ngo??i b???c ???nh
sao anh r???i b???i m???t chi???u m??y v???ng
ng??ng em v???...

??i???u kh??ng mong l???i ?????n - t??i t??
m??a r??i!
c??y ?????ng ?????i ?????m ????a chi???c l??
?????c tho???i gi??
kh??ng ai nh???n n???a l???i
ch??? m??nh nghe ti???ng c???a l???p v??i

Gi?? c??n l???i ????i m??i v?? chi???c c??nh
sau chi???u m??a ??ng ??nh
ti???ng em c?????i trong ???nh v???ng ra


Ngu???n: Ng?? bi???n (th??), Ho??i Quang Ph????ng, NXB H???i nh?? v??n, 2012
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây