vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Xu??n n??y con kh??ng v???...

Nh???c s?? Nh???t Ng??n ???????c bi???t ?????n v???i nh???ng b??i h??t n???i ti???ng nh?? ???Xu??n n??y con kh??ng v??????, ???Qua c??n m?????, ???M???t mai gi?? t??? v?? kh?????, m???t s??? b??t hi???u kh??c c???a ??ng l?? Tr???nh L??m Ng??n (s??ng t??c chung v???i Tr???n Tr???nh), Ng??n Kh??nh, ???
Xu??n n??y con kh??ng v???...


NH???T NG??NTIN T???CT??NH S??? NH???C KH??C

Ca Kh??c ???Xu??n N??y Con Kh??ng V?????? ???? *C???u* Nh???c S?? Nh???t Ng??n

On
 2 9.743
 Share

Nh???c s?? Nh???t Ng??n ???????c bi???t ?????n v???i nh???ng b??i h??t n???i ti???ng nh?? ???Xu??n n??y con kh??ng v??????, ???Qua c??n m?????, ???M???t mai gi?? t??? v?? kh?????, m???t s??? b??t hi???u kh??c c???a ??ng l?? Tr???nh L??m Ng??n (s??ng t??c chung v???i Tr???n Tr???nh),  Ng??n Kh??nh, ???

Nh???c ph???m ???Xu??n n??y con kh??ng v?????? c???a ??ng ???????c s??ng t??c kho???ng n??m 1968, ?????n n??m 1975 ??ng b??? c???m ho???t ?????ng v?? v?????t bi??n nh??ng kh??ng th??nh. Khi b??? b???t, ??ng khai t??n l?? ???Nguy???n V??n Hai???. L??c ?????y l?? kho???ng g???n m??a xu??n, ??ng sinh ho???t trong tr???i b??nh th?????ng, m???i ng?????i ??i c??ng ?????t v???i ??ng kh??ng ai bi???t ??ng l?? nh???c s?? Nh???t Ng??n.

Tr???n Tr???nh v?? Nh???t Ng??n 1970

Th???i gian sau, c?? m???t ??o??n kh??c to??n ng?????i S??i G??n c??ng b??? b???t v??o tr???i ???y, m?? kh??ng may, nh???ng ng?????i ???? ai c??ng bi???t ?????n t??n ??ng. V?? t??? ????, ??ng s???ng trong lo s??? ph???i ng???i t?? th??m v??i n??m n???a v?? t???i khai man l?? l???ch v?? l?? nh???c s?? nh???c v??ng. C?? m???t h??m kia, khi lao ?????ng v??? tr???i, m???t t??n c??ng an xu???ng g???i:

-?????ng Nguy???n V??n Hai l??n v??n ph??ng tr???i l??m vi???c!???.

Khi b?????c v??o c???a v??n ph??ng, thay v?? b???n ??n t?? n???ng n???, ??ng l???i th???y b??n ti???c v???a c?? v???a g?? v?? c??ng linh ????nh, tr?????ng ?????i ?????i N??m Ngh??a g???i ?????n v?? b???o:

??? ???Anh Hai ng???i gh??? ???? !???

R???i ch??? c??i gh??? tr???ng cho ??ng ng???i. Sau khi nh???c s?? ??n u???ng xong, ??ng N??m Ngh??a m???i n??i ti???p :
??? ???Tui bi???t anh Hai l?? nh???c s?? Tr???nh L??m Ng??n, tui khi ??? trong r???ng, m???i ?????t xu??n v??? m?? nghe h??t b??i Xu??n n??y con kh??ng v??? ????, tui nh??? m??? v?? c??ng, m?? t???t c??? m???y b???n c???a tui trong ???? ?????u nh??? gia ????nh h???t, m?? h??? c??ng n??i r???ng anh n??i ????ng t??m tr???ng m?? h??? kh??ng n??i ???????c!???

??ng N??m Ngh??a l???i ti???p :

??? ???N???u m?? nh???c s?? nh?? anh ??? ngo??i B???c ??i n???a, th?? c??i b??i n??y c??ng s??? ???????c ph??? bi???n, v?? b??i n??y n??i r?? r??ng t??m tr???ng c???a ng?????i trai th???i chi???n y??u qu?? h????ng, tuy r???ng 2 ng?????i ??? 2 chi???n tuy???n nh??ng  ai c??ng c?? th??? nghe ???????c c???!???

Th??? r???i v??i ng??y sau nh???c s?? l???i ???????c m???i l??n v??n ph??ng tr???i, v???n ?????i ??ng ??n xong, ??ng N??m ngh??a ?????n v??? vai nh???c s??, b???o r???ng:

??? ???28 t???t n??y c?? m???t chuy???n cho v???, t??i s??? cho anh v???!???

????ng 28 T???t, trong nh???ng ng?????i ???????c th??? v???, to??n ????n b?? con g??i, may m???n c?? ?????c t??n Nguy???n V??n Hai, nh???c s?? b?????c ra kh???i tr???i cu???c b??? ra b???n xe lam kho???ng ????? 1, 2 c??y s???, trong t??i kh??ng c??n ti???n, c??ng kh??ng c?? g?? mang theo, ??ng b??n h???i nh???ng ng?????i ??i chung :

??? ???Ai c?? ti???n c?? th??? mua d??m v?? tui v??? S??i G??n, tui kh??ng ?????n n???i n??o, tui s??? tr??? ti???n cho c??c ch???!???

Nh??ng nh???ng ng?????i c??ng ho??n c???nh, c??c b?? c??ng ch??? gi???u ???????c c?? ??t ti???n mua v?? xe cho m??nh, c?? ng?????i c??n kh??ng c?? ti???n n??n ?????u kh??ng th??? gi??p ??ng ???????c. Trong l??c suy ngh?? l??m sao ph???i v??? l???i S??i G??n trong khi b???n th??n ??ang ??? B???c Li??u, th?? l???i c?? 1 ng?????i c??ng an ?????p xe ??u???i theo, ng?????i ???? n??i r???ng :

??? ???Anh N??m Ngh??a g???i ti???n xe cho anh v??? S??i G??n???

Cho t???i t???n b??y gi???, ??ng v???n n??i v???i b???n b?? ??ng r???ng trong nh???ng ng?????i ??? b??n kia chi???n tuy???n ????, v?? t??nh v???n c?? nhi???u ng?????i t???t.

Nh???c Si Nh???t Ng??n ?????u th???p ni??n 1980.

??ng ??i v?????t bi??n n??m 1981 v?? ?????nh c?? ??? M??? n??m 1984, m??i ?????n 1995 l???n ?????u ti??n v??? Vi???t Nam, ??ng v???n nh??? ??n ng?????i b???n N??m Ngh??a n??m n??o, ??ng t??m xu???ng B???c Li??u t??m N??m Ngh??a, nh??ng ??ng N??m Ngh??a ???? qua ?????i. Nh???c s?? c?? ?????n th???p h????ng v?? c???m ??n ??ng N??m Ngh??a.

Thi??n Giang.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây