vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Ki???u & S??? Khanh x?????ng h???a!

A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay. Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i.
Khi ph??ng t??c "??o???n tr?????ng t??n thanh 3254 c??u" (quen g???i truy???n Ki???u) C??? Nguy???n Du c?? ch??? nh???c ?????n, c?? ch??? kh??ng nh???c ?????n. V?? d??? nh?? khi Ki???u v?? S??? Khanh x?????ng h???a, C??? Nguy???n Du ch??? vi???t:"C??ch t?????ng nghe c?? ti???ng ????u h???a v???n". C??? kh??ng d???ch hai b??i th?? x?????ng h???a n??y.
Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? (6122 c??u) ???? d???ch ra th?? Vi?? d???ch ra ???????ng lu???t ????? b???n ?????c tham kh???o, xin gi???i thi???u c??ng b???n ?????c.
vannghecuocsong.com
Ki???u & S??? Khanh x?????ng h???a!
A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ????  Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay. Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T???  l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i.
Khi ph??ng t??c "??o???n tr?????ng t??n thanh 3254 c??u" (quen g???i truy???n Ki???u) C??? Nguy???n Du c?? ch??? nh???c ?????n, c?? ch??? kh??ng nh???c ?????n. V?? d??? nh?? khi Ki???u v?? S??? Khanh x?????ng h???a,  C??? Nguy???n Du ch??? vi???t:"C??ch t?????ng nghe c?? ti???ng ????u h???a v???n". C??? kh??ng d???ch hai b??i th??  x?????ng h???a n??y.
Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? (6122 c??u) ???? d???ch ra th?? Vi?? d???ch ra ???????ng lu???t ????? b???n ?????c tham kh???o, xin gi???i thi???u c??ng b???n ?????c.
     vannghecuocsong.com

(364) Nguy??n v??n:
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????

Nh???p song t??n thu??? t???m kh?? hoa,
Ph??? th???o ???? lam t??? v???ng xa.
C???n h???i tr??o thanh h?? to??? th???p
C??ch th??nh ph??m ???nh ph???t lan t??,
Phong ph?? s???u ng?? kinh ????ng c??c.
L??ng tr???c chinh nh??n ?????o ???n sa.
V??ng s??? b???t kham t???n l??? l???c.
??u h????ng m???n ch??? v?? ti???n tr??!
D???ch:
Gi???t n?????c m???i l???t song c???a th???m ?????y h????ng hoa c???a khe su???i,
C??? th??m ?????ng n???i b???n b??? xanh lam.
Ti???ng s??ng tr??ng d????ng ??o ???t v??? quanh chi???c ng???i c???nh bi???n
Xa xa m???t c??nh bu???m th???p tho??ng  nghi??ng b??n ngo??i th??nh.
Gi?? th???i t???i l???ng l???ng ta v?? v??? ng???i b?????c l??n l???u .
Ng?????i ??i l??ng bu???n, ng???n s??ng v??? in h??nh tr??n c??t.
Nh??? chuy???n c??, l??? bu??n tu??n kh??ng ng??n ???????c.
M??i tr?? th??m c??n ???????m ?????y ????? d??nh ng?????i tr??? v??? sau m??a.

L???t song gi???t n?????c th???m khe hoa 
B???n ph??a h????ng th??m n???i c??? hoa
C???nh b??? tri???u l??n ch??n gh??? t???a,
C??ch th??nh bu???m v???y s??ng nghi??n x??a!
Gi?? l???ng ta ng???i l??n t???ng g??c,
S??ng chuy???n ng?????i bu???n in b??i sa!
Chuy???n c?? mu??n n??m c??n r???t l???
Sau m??a ch??? kh??ch ng??t h????ng tr??!


 (365) Nguy??n v??n:
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????

L??u ngo???i thu??? gia thanh m???n oa,
Tr?????ng ng??m thanh c??ch b??ch ????o hoa.
S???u xu??n b??t ????? ???? nghi y???t.
O??n h?????ng phong ti???n khi???u nh?????c ta.
Vi???n ti???p ph????ng h????ng s??n ph???n ??i???p,
Vi th??ng u ?? h??? song ca.
Khanh tu linh ng?? ??a t??i ngh???
Ng?? kh?????c linh khanh v??? ph?? qua!
(366) Ph?? qua: Ch??? qua trong ch??? H??n t??ch th??nh hai ch??? b??t t???c l?? 16 tu???i.
D???ch:
Ngo??i l???u nh?? ai nghe ti???ng ng?????i ng???c,
Ti???ng th?? ng??m d??i c??ch t?????ng b??n c??y hoa ????o.
Ngh???n ng??o n???i s???u xu??n tu??n ra ch???n d??ng b??t vi???t.
N???i o??n ng???c h???n th??? than tr?????c gi??..
Xa xa c??nh b?????m h???n n???i ph???i h???n m??i  h????ng ph???n.
N???i u t??nh vui, l???i ca  g???i l???t qua song c???a .
N??ng c?? t?????ng ?????n ta c??ng l?? b???c ??a t??i ngh???.
Ta l??? n??o kh??ng th????ng n??ng tu???i tr??ng tr??n l???.

Nh?? ai ngo??i ph??? ti???ng ti??n sa
Ng??m v???ng c??ch t?????ng ????o b??ch hoa
N???c n??? xu??n bu???n ng??ng m???c vi???t,
Ngh???n ng??o ng???c o??n c???n ng?????i qua
Xa x??i c??nh b?????m h???n son ph???n
G???n gu?? kh???i t??nh r???n kh??c ca
N??ng h???i ta l?? trang h???o h??n
C???u n??ng ch???m tu???i b?????c c???m ca!KI???U TH?? (r??ch)
H???n th?? lai l??ng b???i ph???n.
Ki???u n????ng l???y b??t ti???p v???n kh??c ca:
2035- ???C???a ph??ng s????ng t???m h????ng hoa, (364)
Xanh r???n ?????ng tr??ng la ???? gi???t v????ng,
Bi???n d???i s??ng v??? ch??n t?????ng.
Bu???m xa th???p tho??ng tr??ng d????ng ngh??n t???m.
L???u kh??ng ng???n gi?? tri ??m,
2040- Ng?????i xa b???c s??ng kh??c th???m ????m th??u!
L??? tu??n l??ng l???i th??m s???u,
H????ng tr?? n???ng ???????m m??a mau ng?????i v???!???
T??nh th?? v???a d???t tay ?????,
L??ng ri??ng mu??n n???i n??o n??? bu???n t??nh.Ch????ng m?????i l??m 
 S??? Khanh

2045- C??ch l???u nghe nh???p s??n s??nh.
Ti???ng th?? ho??? l???i n???i n??nh t??nh ch???:
???H???i ??i, ng?????i ng???c m???ng m??, (365)
B??ch ????o ?????ng v???ng gi???ng t?? ng??n d??i.
Ngh???n ng??o bu???n t???i, s???u mai.
2050- L?? xanh h???n gi?? r??i v??i chi???c non.
N???o xa c??nh b?????m ch???p ch???n,
T??nh ta chan ch???a ti???ng ?????n m??? nh??n.
Ng?????i ????u t??i s???c tuy???t tr???n.
Ta ????y th????ng ph???n tr???m lu??n l??? l??ng!???
2055- Tr??ng qua ???? th???y m???t ch??ng,
Kh??n l??, ??o l?????t d???u d??ng th?? sinh.
Kh??c ng??m ch??a ph???i t??i t??nh.
Nh??ng l?? g???c g??c gia ????nh thi th??. (366)
C??? l??ng n??o r??  th???c h??
2060- Ki???u l??m sao bi???t g?? l???a S??? Khanh! (367)
Ph??? t??nh ?????ng nh???t l???u xanh.
Bi???t bao ki???u n??? tan t??nh v?? y.  (368)
Ngh?? m??nh ph???n b???c l??u ly,
L??? tr???i, l??? n?????c l??? khi ??? nh??.
2065- T??m th??nh nh??? c???y ng?????i ta.
L???a l?? may ???????c tho??t ra l?? m???ng. (369)
Bi???t ????u c??n nh???c d?? ch???ng,
Bi???t ????u c???m b???y, ??o???n th???ng ???? treo.
Bi???t ????u vu???t h???, m??ng m??o
2070- L??ng tin ??n ?????c, nguy???n theo ph?????c b???. (370)

H?? N???i n??m 2007
 ?? - H
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây