vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


KH??NG ???????C L??NG PH?? TI???N THU??? C???A D??N

KH??NG ???????C L??NG PH?? TI???N THU??? C???A D??NN??m 1960, phi tr?????ng T??n S??n Nh???t ???????c n??ng c???p ???????ng b??ng h???ng A d??i 3.000 m??t ????? ti???p nh???n phi c?? ph???n l???c.D??? ??n do M??? t??i tr??? 4,5 tri???u USD, Vi???t Nam C???ng H??a b??? 70 tri???u ?????ng t??? ng??n s??ch.Vi???c b??? th???u t???i Washington. M??? ????? ngh??? VN c??? ??o??n gi??m s??t. Sau nhi???u th???o lu???n gi???a B??? C??ng ch??nh - Giao th??ng v?? Nha H??ng kh??ng d??n s???, cu???i c??ng ch??? hai ng?????i ???????c c??? ??i l?? k??? s?? T??? Huy???n v?? k??? s?? Nguy???n Xu??n Hi???u.
KH??NG ???????C L??NG PH?? TI???N THU??? C???A D??N
KH??NG ???????C L??NG PH?? TI???N THU??? C???A D??N
N??m 1960, phi tr?????ng T??n S??n Nh???t ???????c n??ng c???p ???????ng b??ng h???ng A d??i 3.000 m??t ????? ti???p nh???n phi c?? ph???n l???c.
D??? ??n do M??? t??i tr??? 4,5 tri???u USD, Vi???t Nam C???ng H??a b??? 70 tri???u ?????ng t??? ng??n s??ch.
Vi???c b??? th???u t???i Washington. M??? ????? ngh??? VN c??? ??o??n gi??m s??t. Sau nhi???u th???o lu???n gi???a B??? C??ng ch??nh - Giao th??ng v?? Nha H??ng kh??ng d??n s???, cu???i c??ng ch??? hai ng?????i ???????c c??? ??i l?? k??? s?? T??? Huy???n v?? k??? s?? Nguy???n Xu??n Hi???u. C??? hai ?????u h???c Ph??p v??? v?? tu nghi???p th??m chuy??n m??n t???i M???, tr???c ti???p tham gia t??? giai ??o???n nghi??n c???u ti???n d??? ??n. Th???i gian ??i 3 tu???n, ph??? c???p 20 USD m???i ng??y v?? 3.000 USD giao t??? ph??.
Danh s??ch hai ng?????i ??i ???????c T???ng tr?????ng C??ng ch??nh - Giao th??ng v?? T???ng tr?????ng Ngo???i giao ?????ng ??, chuy???n tr??nh Ph??? T???ng th???ng xem x??t.
????ch th??n ??ng Ng?? ????nh Di???m ?????c c??ng th?? v?? b??t ph?? ba ??i???m:
- Ch??? cho ??i m???t k??? s??, b???i vi???c gi??m s??t kh??ng c???n ph???i hai ng?????i. N???u c???n th??m g??, th?? ?????i s??? VN t???i M??? gi??p ?????.
- Ch??? cho ??i 2 tu???n, kh??ng ???????c ??i 3 tu???n, v?? vi???c b??? th???u ch??? di???n ra trong v??i ng??y.
- C???t b??? h???t 3.000 USD giao t??? ph??, v?? k??? s?? gi??m s??t kh??ng c???n giao t??? g?? l???n.
Cu???i c??ng, T???ng th???ng Ng?? ????nh Di???m y??u c???u c??c thi???m b??? li??n quan C??ng ch??nh, Ngo???i giao v?? Nha H??ng kh??ng ph???i nghi??m kh???c r??t kinh nghi???m. T??nh h??nh qu???c gia ??ang kh?? kh??n, kh??ng ???????c l??ng ph?? ti???n ????ng thu??? c???a Qu???c d??n ?????ng b??o!
P.v Theo b??o m???ng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây