vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Gi???i thi???u ????? Ho??ng d???ch Chinh ph??? ng??m

????? Ho??ng CHINH PH??? NG??M(KH??C NG??M V??? L??NH)(B???n d???ch ????? Ho??ng)I1- C??i ?????t tr???i quay cu???ng b???i gi??, (1)Ph???n m?? h?????ng th????ng kh?? bao phi??n! (2)Cao xanh th??m th???m gi??ng mi???n (3)Ai l??m n??n n???i ?????o ??i??n ?????t b???ng? (4)5- Tr???ng Tr?????ng Th??nh ????nh tr??ng n??o ?????ng, (5)L???a Cam Tuy???n ch??y b???ng m??y xanh (6)Tu???t g????m vi???c l???n ch??n l???n, (7)N???a ????m nh???n l???nh t?????ng qu??n l??n ???????ng.
Gi???i thi???u ????? Ho??ng d???ch Chinh ph??? ng??m
????? Ho??ng
               
CHINH PH??? NG??M

(KH??C NG??M V??? L??NH)
(B???n d???ch ????? Ho??ng)


I
1- C??i ?????t tr???i quay cu???ng b???i gi??, (1)
Ph???n m?? h?????ng th????ng kh?? bao phi??n! (2)
Cao xanh th??m th???m gi??ng mi???n (3)
Ai l??m n??n n???i ?????o ??i??n ?????t b???ng? (4)
5- Tr???ng Tr?????ng Th??nh ????nh tr??ng n??o ?????ng, (5)
L???a Cam Tuy???n ch??y b???ng m??y xanh (6)
Tu???t g????m vi???c l???n ch??n l???n, (7)
N???a ????m nh???n l???nh t?????ng qu??n l??n ???????ng.
II
Ba tr??m n??m d??n th?????ng ??m ???m, (8)
10- ??o l??nh n??y v???t ph???m v?? quan  (9)
S??? th???n c???p t???c truy???n ban, (10)
Vi???c qu??n l?? l???n s?? m??ng chuy???n ri??ng.
Th??n d??ng s??? cung t??n mang v??c, (11)
Bu???i l??n ???????ng ph?? th??c v??? con, (12)
15- B??ng c??? gi???c gi?? h??o hon
Ti???ng ti??u ngo??i ???i, n???i h???n trong song. (13)
Ch??ng trai tr???, con d??ng t?????ng l??nh, (14)
B??? s??ch ????n m??u t??nh vi???c binh. (15)
M???t l??ng d??ng hi???n anh minh,
20- Th?????c g????m quy???t r???a t???i h??nh Hung N?? (16)
Trai anh h??ng n???m m??? da ng???a, (17)
Coi ch???t ch??c nh??? t???a t?? h???ng! (18)
Theo qu??n xa bi???t khu?? ph??ng,
Vung roi c???u V???, b???nh b???ng gi?? T??y.(19)
25- H??i ?????u c???u n?????c ?????y xanh m?????t,
L???i b??n c???u c??? m?????t nh?? t??
Ti???n ch??ng l??ng thi???p ng???n ng??,
Ng???a thuy???n, thu??? b??? b??n b??? bi???t ly! (20)
D??ng n?????c xanh s???u bi ch???ng v???i,
30- C??? th??m t????i l???i n???i th??m bu???n.
D???n l???i tay n???m l??? tu??n,
B?????c ??i m???i b?????c s???u v????ng m???y l???n.
T??nh thi???p g???i trong ng???n tr??ng s??ng,
D??i l??ng ch??ng ngo??i ??ng Thi??n S??n. (21)
35- M??a g????m ti???n ch??n r?????u bu???n  (22)
Cung t??n nh???m th???ng v??o ?????n s??i lang. (23)
B???t L??u Lan theo ch??ng Gi???i T??? (24)
H??ng Man Kh?? h???c c??? Ph???c Ba. (25)
??o ch??ng r??ng ????? sao sa, (26)
40- Ng???a ch??ng c???t b?????c nh?? l?? tuy???t bay. (27)
Ti???ng nh???c ng???a chuy???n lay ti???ng tr???ng (28)
N?????c m???t r??i ?????t b???ng b??? mi,
Bu???n t??nh c??i l??c chia ly,
Chi???n tranh k??? ??? ng?????i ??i sao ????nh!... (29)
(c??n n???a) 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây