vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


?????ng ????? V??n H???u gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng

Ngay khi c?? th??ng tin V??n H???u ?????u qu??n cho SC Heerenveen (H?? Lan), th?? g???n nh?? ngay l???p t???c trang face book c???a c??u l???c b??? n??y b??? ng?????i h??m m??? Vi???t Nam ?????c chi???m. H???u ??ang r??i v??o tr?????ng h???p bu???n gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng.
?????ng ????? V??n H???u gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng

?????ng ????? V??n H???u gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng

Ngay khi c?? th??ng tin V??n H???u ?????u qu??n cho SC Heerenveen (H?? Lan), th?? g???n nh?? ngay l???p t???c trang face book c???a c??u l???c b??? n??y b??? ng?????i h??m m??? Vi???t Nam ?????c chi???m. H???u ??ang r??i v??o tr?????ng h???p bu???n gi???ng nh?? C??ng Ph?????ng.
V??n H???u r???t c???n s??? ???ng h??? v??n minh t??? ng?????i h??m m??? /// NVCC

V??n H???u r???t c???n s??? ???ng h??? v??n minh t??? ng?????i h??m m???
NVCC
N??i ng?????i h??m m??? Vi???t Nam ?????c chi???m facebook c???a SC Heerenveen kh??ng ph???i n??i qu?? m?? ch??nh x??c l?? ????ng nh?? v???y, khi ??a s??? b??nh lu???n tr??n trang fanpage n??y ?????u l?? ti???ng Vi???t t??? ng?????i h??m m??? Vi???t Nam. T??? chi???u 31.8, trang fanpage c???a SC Heerenveen b???t ng??? c?? s??? theo d??i t??ng ch??ng m???t m?? ??a ph???n ?????u ?????n t??? Vi???t Nam. ?????n s??ng ng??y 2.9, th?? l?????ng theo d??i SC Heerenveen tr??n facebook ???? ti???m c???n 100.000, m???t con s??? m?? ng?????i qu???n l?? trang c?? n???m m?? c??ng kh??ng th??? tin n???i.
Vi???c ng?????i h??m m??? VN theo d??i fanpage SC Heerenveen ????? theo d??i V??n H???u l?? ??i???u ????ng qu?? b???i ph???n n??o n?? s??? ti???p th??m ?????ng l???c cho V??n H???u th??? s???c ??? m??i tr?????ng m???i. Nhi???u b???n r???t l???ch s??? v???i nh???ng b??nh lu???n ch??c V??n H???u v?? SC Heerenveen th??nh c??ng ??? m??a gi???i n??m nay. Th??? nh??ng, ??i???u ????ng lo ng???i l?? c?? r???t nhi???u b??nh lu???n ti???ng Vi???t v???i l???i l??? kh??ng hay, l??m ???nh h?????ng ?????n v??n h??a, con ng?????i Vi???t Nam v?? r???t c?? th??? ???nh h?????ng ?????n h??nh ???nh V??n H???u v???i c??? ?????ng vi??n H?? Lan hay c??c ?????ng ?????i m???i c???a H???u.

V??n H???u r???t c???n nh???ng l???i ?????ng vi??n nh?? th??? n??y

T????ng t??? nh?? V??n H???u, ng?????i h??m m??? C??ng Ph?????ng c??ng ???? ?????c chi???m trang panepage c???a CLB Sint-Truidense (STVV) m?? C??ng Ph?????ng ??ang kho??c ??o. R???t nhi???u b??nh lu???n h???n h???c, l???i l??? x??c ph???m Ban hu???n luy???n, l??nh ?????o CLB khi Ph?????ng kh??ng ???????c x???p ???? ch??nh, khi???n Ph?????ng ???nh h?????ng r???t nhi???u. ?????n n???i, C??ng Ph?????ng ph???i vi???t t??m th??, xin m???i ng?????i h??y ???ng h??? Ph?????ng m???t c??ch v??n minh.

N???u y??u m???n v?? ???ng h??? V??n H???u, th?? ng?????i h??m m??? c??ng n??n ???ng h??? H???u m???t c??ch v??n minh ?????ng ????? H???u r??i v??o tr?????ng h???p nh?? Ph?????ng. B??ng ???? Vi???t Nam ??ang ph??t tri???n t???t v?? d???n ???????c th??? gi???i ghi nh???n, v?? th???, ng?????i h??m m??? c??ng c???n xem v?? c??? v?? m???t c??ch fairplay, ????? g??ptheo b??o Thanh n ph???n l??m r???ng ng???i h??nh ???nh b??ng ???? Vi???t Nam tr??n tr?????ng qu???c t???.
P/v theo b??o Thanh ni??n
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây