vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


????a 198vijra kh???i chaandung 810 V??n s?? Vi???t

DANH S??CH 198 V??? KH??NG CH???N V??O TRONG 810 V??N S?? VI???T

????? Ho??ng

TH??

CH????NG I

1- Khu???t B??nh Nguy??n th?? ?? u??m
Ch???y gi???i th?????ng h??n con bu??n ch???y t??
2 - Mai Qu???nh Nam th???i m???m lu
Gi??? c???y, h???c gi??? Hai Ku Nh???t Ho??ng.
3 ??? Th?? t??nh nh???t nh???t th??? gian

DANH S??CH 198 V??? KH??NG CH???N V??O TRONG 810 V??N S?? VI???T

????? Ho??ng

TH??

CH????NG I

1- Khu???t B??nh Nguy??n th?? ?? u??m
Ch???y gi???i th?????ng h??n con bu??n ch???y t??
2 - Mai Qu???nh Nam th???i m???m lu
Gi??? c???y, h???c gi??? Hai Ku Nh???t Ho??ng.
3 ??? Th?? t??nh nh???t nh???t th??? gian
L?? ??ng gi??o Mai V??n Hoan, d?????i v??!
4- Nh??n m??ng hoa h???u v??i ve
D????ng K??? anh b??? m??ng ???? ch???t t????i
5 - Tr???n Gia Th??i vi???t d??? h??i 
????i ?????ng nh???c b??t h??t l???i l??u la
6 - Lanh chanh Nguy???n Th??? Ng???c H??
Th?? v?? th???p tho??ng ta b?? gian th????ng.
7 ??? Th??i ?????ng nh???c ?????n Tr???n Tr????ng
M?? l??m x???u h??? v??n ch????ng n?????c m??nh.
8 ??? Nguy???n B??nh Ph????ng g?? phong t??nh
V?? l???i ngu ?????n h???c tinh thi ????n
9 ??? Bu???n cho anh V?? T??? Trang
Bu??n g??? sung s?????ng l???i qu??ng qua th??.
10 ??? Gi??ng V??n vi???t l??ch ngu ng??
C??ng d??ng nh???t nh???o v???t v??? tr???n gian
11- Ho??ng Quang Thu???n ?????a b???p tham
T?????ng mua th?? ???????c b???ng v??ng l??u manh.
12 ??? Kh??? I??m l???n ch???n th???p th??nh
Quy???t ph?? th?? Vi???t kh?? l??nh n???i ??au.
13 ??? ????? Kh ?????i nh???p ng???t c??u
C??ng l?? lo???i qu??? ba ?????u s??u tai
14 - V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai
D???ch ra th?? Vi???t kh?? x??i ai ??i!
15 ??? ????? Quy??n l?? k??? l???m l???i
Ba voi kh??ng ng???t m???t m??i canh b??!

CH????NG II

16 - Mai Nam Th???ng n??i m?? u
M???y c??u kh???u hi???u vi vu m???p m???.
17 - Mai Ph????ng ch???ng c?? m???ng m??
Ng???i ca ch??? m??? ??em t?? ?????i ti???n.
18 - Phan Huy???n Th?? th??ch n???m nghi??ng
V???t th????ng cho m??u d??nh li???n ch??n tr??n
19 - Vi Th??y Linh l??c l??n ?????ng
Kh???a th??n l???nh, th??m ch???ng, th??m anh.
...
21 - Ph???m D??? Th???y l???n l??n ng??n
R?? r?? ch??n bi???n c?? h??n l???ng thiinh
22 - Kh?? khan c??? vi???t th?? t??nh
?????ng Huy Giang t??? ch??n m??nh m???i hay.
23 - L???i H???ng Kh??nh ?????c qu??n ngay
Gi??o tuy??n, du l???ch l???t lay ??i???u v??.
24 - Nguy???n B?? Chung r???i x??? qu??
C??? th??m ti???ng Vi???t ng??ng v??? c??? h????ng.
25 - Gian manh l?? ?????a Ph???m ??????ng
??n c???p th????ng hi???u c??ng tr?????ng ng?????i ta
26 - ????? Do??n Ph????ng c??ng ta b??
Th?? Vi???t g???i ?????n qu??? ma ch???y d??i.
27 - Nh?? Th??y ?????nh Th??? m??m khoai
Ph??i ra ch???ng c?? m???t ai ?????n s???.
28 - H???i D????ng c?? b??c H?? C???
Vi???t h??i b??o ch?? ????? l??? c?? ao.
29 - ??o??n M???nh Ph????ng c??ng h?? h??o
M??? ???????ng h?????ng nghi???p l???i v??o kinh doanh
30 - ???????ng s??ng, ???????ng b??? xa g???n
Mai H???ng Ni??n t???ng C???c gi???n th??t tim.
(c??n n???a)
???nh 1: - Tr???n Gia Th??i 
???nh 2: Khu???t B??nh Nguy??n 
???nh 3: Mai V??n Hoan


Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: Th??nh Ch?? T???, k??nh m???t v?? c???n c???nh
Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: 1 ng?????i, ??ang c?????i, k??nh m???t
Trong h??nh ???nh c?? th??? c??: 1 ng?????i
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây