vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


D??n ch???i Quan

V???a r???i ??ng Thu???n H???u, t???ng bi??n t???p b??o Nh??n d??n, Ch??? t???ch H???i Nh?? b??o Vi???t Nam c?? n??i ?????i ??: "B??y gi??? m??? m???ng l?? nghe ch???i t??? tr??n xu???ng d?????i, ch???i kh??ng ch???a m???t ai..." D??n c?? v?? kh?? g?? ????u, ch??? c?? v?? kh?? "Ch???i". V?? c?? t??? khi lo??i ng?????i m???i s?? khai, khi lo??i ng?????i chia ra giai c???p th???ng tr??? v?? b??? tr???, ch??? kh??ng ph???i b???y gi??? th???i C???ng s???n Vi???t Nam ch??nh tr??? qu?? h?? kh???c, l???c h???u m???i c??.????? Ho??ng D??N CH???I QUAN (Tri???u n??m nay)
D??n ch???i Quan
????? Ho??ng
D??N CH???I QUAN
(Tri???u n??m nay)

 V???a r???i ??ng Thu???n H???u, t???ng bi??n t???p b??o Nh??n d??n, Ch??? t???ch H???i Nh?? b??o Vi???t Nam c?? n??i ?????i ??: "B??y gi??? m??? m???ng l?? nghe ch???i t??? tr??n xu???ng d?????i, ch???i kh??ng ch???a m???t ai..."
 D??n c?? v?? kh?? g?? ????u, ch??? c?? v?? kh?? "Ch???i". V?? c?? t??? khi lo??i ng?????i m???i s?? khai, khi lo??i ng?????i chia ra giai c???p th???ng tr??? v?? b??? tr???, ch??? kh??ng ph???i b???y gi??? th???i C???ng s???n Vi???t Nam ch??nh tr??? qu?? h?? kh???c, l???c h???u m???i c??.
  ??ng Thu???n H???u khi l??m ph??ng vi??n tr??n (ph??ng  vi??n b??o Nh??n D??n th?????ng tr?? ???? N???ng) ?????ng g???n trong h??ng ng?? d??n ??en, ??ng c??ng b??y t??? kh???u kh?? ?????u tranh cho t??? do, nh???t l?? t???  do t??nh d???c: "Ai c??ng c?? ph??t ngo??i v???, ngo??i ch???ng" (Ph??t xao l??ng). Khi ?????ng tr??n ?????nh cao quy???n l???c, trong h??ng ng?? cai tr??? th?? ??ng ch?????i l???i nh???ng ng?????i c??ng ?????u tranh "ch???i " v???i ??ng!.
  ??ng Thu???n H???u h???c ?????i h???c T???ng h???p V??n, ??ng th???a bi???t d??n ch???i quan tham ?????n m???c khi C???ng s???n c?????p ???????c ch??nh quy???n kh??ng g???i ng?????i cai tr??? l?? "Quan","Ho???n l???" m?? g???i l?? c??n b??? ho???c ch???c v??? h??? n???m gi???. V?? d???: "anh c??n b??? th?? t??i b??? ?????i, anh x?? nghi???p th?? t??i d??n c??y"...??ng C???c ch??? t???ch huy???n, ??? Lon b?? th?? t???nh ???y...anh Cu b?? th?? ??o??n tr?????ng...
 Ch??? ri??ng m???t anh gi??? m???o ?????ng vi??n C???ng s???n Nguy???n Khoa ??i???mr , l??m ?????n ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam, t??? x??ng m??nh l?? Quan v?? vi???t h???n trong th??, trong t???p th?? C??I L???NG (???????c H???i v??n ngh??? Th???aThi??n - Hu??? t???ng gi???i 5 n??m C??? ????):
"Anh m???i m?? tr??n ???????ng ho???n l???  
Ng???nh v??? qu?? h?? ???nh m???t v???ng tr??ng"
  V???i anh Thu???n H???u t???ng ?????ng v??? "Phe N?????c M???t"  ?????u tranh cho t??? do T??nh  d???c  th??  ch??? nh???c v??i l???i D??n ch???i (t??? tri???u n??m tr?????c, kh??ng c???n m??? mang - m???ng m???i c?? 20 n??m nay, nh???t l?? x??? C??? Ngh??? c???a anh ) l?? ????? r???i:
  • Con ??i nh??? l???y c??u n??y
C?????p ????m l?? gi???c, c?????p ng??y l?? quan
  • Con ??i nh??? l???y c??u n??y
C?????p ????m c?????p ng??y ng??y b??? nh?? Choa!
  • B??? Binh,b??? H???, b??? H??nh
Ba b??? ?????ng t??nh b??p v?? con t??i
  • Mi???ng quan tr??n tr???
  • B??y ch??? h???p t??c, h???p te
Kh??ng c?? m??ng v???i m?? che c??i l???n
  • M???t m??a b???i t???i thi??n tai
???????c m??a nh??? c?? thi??n t??i ?????ng ta!
  • C??ng an, Thu??? v???, Ki???m l??m
Trong ba th???ng ???y n??n ????m th???ng n??o?
  ?????ng b??o th???o lu???n x??n xao
Trong ba th???ng ???y, th???ng n??o c??ng ????m!...

H?? N???i  25 - 10 - 2019
     ??-H
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây