vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


B??n chuy???n v???n ??i???u

B??N CHUY???N V???N ??I???U

V???N ??I???U R???T QUAN TR???NG TRONG TH?? NH???NG D??N T???C C?? NG??N NG??? ????N ??M
????? Ho??ng
Th?? v???n hay kh??ng v???n kh??ng ph???i b??y gi??? m?? ngay t??? thu??? s?? khai kh??ng quan tr???ng, v???n ????? l?? t?? t?????ng , tri???t l??, t??nh c???m??? m?? c??c t??c ph???m ???y chuy???n t???i ?????n ng?????i ?????c. T???t nhi??n nh???ng d??n t???c c?? ng??n ng??? ????n ??m th?? v???n ??i???u ????ng m???t ph???n ch??? y???u. Sau ????y l?? m???t v??i v?? d??? ????? minh h???a.
B??n chuy???n v???n ??i???u
B??N CHUY???N V???N ??I???U

V???N ??I???U R???T QUAN TR???NG TRONG TH?? NH???NG D??N T???C C?? NG??N NG??? ????N ??M
????? Ho??ng
Th?? v???n hay kh??ng v???n kh??ng ph???i b??y gi??? m?? ngay t??? thu??? s?? khai
 kh??ng quan tr???ng, v???n ????? l?? t?? t?????ng , tri???t l??, t??nh c???m??? m?? c??c t??c ph???m ???y chuy???n t???i ?????n ng?????i ?????c. T???t nhi??n nh???ng d??n t???c c?? ng??n ng??? ????n ??m th?? v???n ??i???u ????ng m???t ph???n ch??? y???u. Sau ????y l?? m???t v??i v?? d??? ????? minh h???a.

1 - English ??? TI???NG ANH
C??c t??? ti???ng Anh nh??: n?????c M???, ti vi, ??n s??ng, ????m tho???i, n???u n??i b???ng ti???ng Vi???t, ti???ng H??n ?????u r???i r???c, kh??ng c?? m???t ??m vang n??o. Nh??ng n???u s???p x???p n?? theo m???t th??? t??? th?? n?? th??nh m???t b??i t??? tuy???t, t??? ng??n trong ???????ng lu???t v???i ??m ??i???u cu???n h??t. 
American (?? me ri c???n) ??? M???
television (th?? le vi r???n) ??? Ti vi
to breakfast (to b??? r??t ph???t) ??? ??n s??ng
Conversation (com v?? si s???n) ??? ????m tho???i
Phi??n ??m:
?? me ri c???n
Th?? le vi z???n
To b??? ret ph???t
Com v?? si s???n
Ng??n ng??? Vi???t n???u ????? c??c t??? tr??n n???m ri??ng l??? th?? kh??ng c?? gi?? tr??? g??, ch??a th??nh b??i th??. N??n ph???i th??m ba b???n t??? n???a m???i ra b??i th??:
N?????c M??? tuy???t tr???n
Truy???n h??nh n???i g???n
?????n b???a ??n s??ng
Chuy???n tr?? th??m th??n!
TI???NG TRUNG
Ti???ng Trung Qu???c c??ng v???y, n???u ????? m???y t??? tr??n n?? r???t r???i r???c kh??ng ra th??. Ph???i th??m ba b???n t??? n???a m???i ra b??i th??:
????? Ho??ng d???n ch???ng, minh h???a

????????????
????????????
????????????
????????????!

Phi??n ??m:
M??? qu???c th??nh th???n
Truy???n h??nh tuy???t tr???n
B??nh minh ??i???m ph???n
????m tho???i th????ng th??n

TI???NG PH??P
Friench - Ph??p
la maison (l?? mi z??ng) - nh??
le cochons ( l?? c?? s??ng) - l???n
la porte (le bo??c) ??? c???a
main dans la main (mong te l?? m??ng) ??? n??m tay 
Phi??n ??m:
L?? mi z??ng
Le c?? s??ng
Le bo??c
M??ng te l?? m???ng
Vi???t:
V???n nh?? t??m c??ng
L???n s???ng ????m ????ng 
M??? c???a tr??ng t???i
N???m tay ?????ng l??ng!

Ti???ng Trung:
????? Ho??ng d???n ch???ng, minh h???a
????????????
????????????
????????????
????????????

Phi??n ??m:
V???n gia t??m c??ng
Tr?? ho???t c???ng ?????ng
Khai m??n nghinh nguy???t
Th??? n?? v?? song!

TI???NG NGA
Russian - Nga
?????????????? (xit ta lit xa) ??? th??? ????
?????????? (xit co la) ??? tr?????ng h???c
?????????????? (xam ma l?????c) ??? m??y bay
???? ???????????????? (??a xit vi ??a nhi a) ??? t???m bi???t
Phi??n ??m:
Xit ta lit xa
Xit c?? la
Xam ma l?????c
??a xit nhi ??a nhi a!
Vi???t
Th??? ???? bao la
Tr?????ng h???c nh?? hoa
M??y bay bay ch???m
H???n g???p m???i nh??!

Trung: ????? Ho??ng d???n ch???ng, minh h???a
????????????
????????????
????????????
????????????!

Th??? ???? bao la
H???c hi???u nh?? hoa
Phi c?? gi???m t???c
T??i ki???n v???n gia!

Th??? nh??ng c??c nh?? th?? c???a nh???ng n?????c c?? ng??n ng??? ??a ??m th?? h??? v???n tu??n th??? v???n ??i???u m???t c??ch ch???t ch???, Th?? c???a h??? c??n m??i mu??n n??m.
By ron poet
Fare Thee Well

Fare thee well! and if for ever,
Still for ever, fare thee well:
Even though unforgiving, never
'Gainst thee shall my heart rebel.
T??? ever c??u 1 v???n v???i t??? never c??u 3; t??? well c??u 2 v???n v???i t??? rebel c??u 4.

G???i r???ng ????ng, `````````````````````````tr?????c n???ng `
V??nh bi???t em
V??nh bi???t em! v?? n???u l?? m??i m??i
Th?? ?????n mu??n ?????i v??nh bi???t em
L??ng h???n th?? anh kh??ng c??n gi??? l???i
V?? em nh??, h??y qu??n.

C??c nh?? th?? n???i ti???ng c???a Ph??p v???n ??i???u r???t ch???n chu:
B??i G???i r???ng ????ng c???a Paul Val??ry tu??n theo v???n aaba
T??? : chaleur c??u 1, t??? couleur c??u 2, t??? douleur c??u 4 v???n v???i nhau.
A l'aurore 
???
A l'aurore, avant la chaleur, (V??o l??c b??nh minh tr?????c khi n???ng)
La tendresse de la couleur (S??? d???u d??ng c???a m??u s???c)
A peine ??parse sur le monde (Kh?? hi???m khi tr??n th??? gi???i)
Etonne et blesse la douleuer. ???(tuy???t v???i v?? ??au ?????n)
G???i r???ng ????ng (tr??ch)
G???i r???ng ????ng, tr?????c n???ng 
Tr???i d??i b???t c??? ????u 
????y s???c m??u d???u th???m 
L??m th????ng c???m l??ng ??au???
(Nguy???n Xu??n sanh d???ch)

C??c nh?? th?? l???ng anh Nga ?????u th???, l??m th?? v???n ??i???u ch???nh chu:
?? x?? nhin
???????? 
???? ????????????????!
Kh??? m???t: T??? ???????????????? c??u 1 v???n v???i t??? ?????????????????????? c??u 3; t??? ?? ?????????? c??u 2 v???n v???i t??? ?????????????? c??u 4.
Kh??? hai:
T??? ?????????? c??u 1 v???n v???i t??? ?????????????????????? c??u 3; t??? ???????????? c??u hai v???n v???i t??? ?????????? c??u k???t!

???? ????????????????, ???????? ??????, ???? ????????????????. (T???m bi???t, b???n c???a t??i, t???m bi???t.)
?????????? ??????, ???? ?? ???????? ?? ??????????. (Em y??u, anh ??? trong ng???c em.)
?????????????????????????????? ?????????????????????? (D??? ?????nh t??ch)
?????????????? ?????????????? ??????????????. (H???a h???n tr?????c cu???c h???p)
???? ????????????????, ???????? ??????, ?????? ????????, ?????? ??????????, (T???m bi???t, b???n c???a t??i, m?? kh??ng c?? m???t b??n tay, kh??ng c?? m???t t???,)
???? ???????????? ?? ???? ???????????? ????????????,- (?????ng bu???n ho???c bu???n c???a l??ng m??y)
?? ???????? ?????????? ?????????????? ???? ????????, (Trong cu???c ?????i n??y, kh??ng ch???t)
???? ?? ????????, ??????????????, ???? ?????????? ( Nh??ng ????? s???ng, t???t nhi??n, kh??ng ph???i l?? m???i nh???t)
T???M BI???T
T???m bi???t nh??, Xin t???m bi???t!
B???n m???n y??u, l??ng t??i c?? y??u th????ng
Cu???c xa c??ch ch??a ai ng??? ?????nh s???n,
H???n m???t ng??y t??i h???p ??m d????ng.
T???m bi???t nh??, kh??ng l???i, kh??ng b??ng
B???n th??n y??u, xin b???n ?????ng bu???n,
?????i n??y ch???t kh??ng c?? g?? l?? m???i,
Nh??ng s???ng ch???ng c?? g?? m???i h??n
(D???ch ??? Nguy???n Vi???t Th???ng).
H?? N???i 2010
?? - H


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây