vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Ban b?? th?? (?????ng C???ng s???n Vi???t Nam)

Th???i t??i ??ang c??ng t??c , th?????ng n??m c??c c?? quan c???p hai c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam m???t hai l???n l??n Trung ????ng H???i h???p. M???t l???n, kho???ng tr?????c ?????i h???i Nh?? v??n kh??a IX, nh?? th?? H???u Th???nh l??c n??y ???? 72 tu???i T??y, (t???c l?? 73 tu???i Ta) ch??? tr?? cu???c h???p. H???u Th???nh n??i nhi???u vi???c, ?????n vi???c nh??n s???, bi??n ch???, h??u hi???c, m???t s???c, ngh??? vi???c... H???u Th???nh h??? gi???ng tr???n an ti???ng x?? x??o:
Ban b?? th?? (?????ng C???ng s???n Vi???t Nam)
BAN B?? TH?? (?????ng C???ng s???n Vi???t Nam)
  • To h??n Hi???n ph??p, Ph??p lu???t!
"N?????C" H???U TH???NH
  • To h??n Hi???n ph??p, Ph??p lu???t
????? Ho??ng
Th???i t??i ??ang c??ng t??c , th?????ng n??m c??c c?? quan c???p hai c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam m???t hai l???n l??n Trung ????ng H???i h???p.
  M???t l???n, kho???ng tr?????c ?????i h???i Nh?? v??n kh??a IX, nh?? th?? H???u Th???nh l??c n??y ???? 72 tu???i T??y, (t???c l?? 73 tu???i Ta) ch??? tr?? cu???c h???p. H???u Th???nh n??i nhi???u vi???c, ?????n vi???c nh??n s???, bi??n ch???, h??u hi???c, m???t  s???c, ngh??? vi???c... H???u Th???nh h??? gi???ng tr???n an ti???ng x?? x??o:
  • T??i thu???c con s??? Ban B?? th??  (?????ng C???ng s???n Vi???t Nam)  qu???n l?? n??n ngh??? hay kh??ng  ngh??? t??y tr??n.
Ti???ng x?? x???m c??ng n???i l??n:
  • Ban B?? th?? to h??n Hi???n ph??p, Ph??p lu???t ???
H???u Th???nh coi nh?? kh??ng nghe ti???p t???c n??i:
  • C??n anh ch??? em trong c??c quan c???a H???i v?? c??c c?? quan c???p 2, ta l???y nam 63 tu???i  c???ng tr??? hai ba n??m, n??? 57 tu???i c???ng tr??? m???t hai n??m.
L??c n??y kh??ng ch??? x???m x?? m?? c?? nhi???u ti???ng n??i , ti???ng c?????i to:
-"N?????c " H???u Th???nh to h??n Hi???n ph??p, Ph??p lu???t!
*
     Vi???t Nam l?? n?????c ?????c ?????ng, ?????ng tr???, h??? to??n quy???n ????? ra Hi???n ph??p, Ph??p lu???t. ???? ????? ra mu??n d??n th???c hi???n l??? n??o m??nh kh??ng th???c hi???n. Vua ????? ra lu???t, Vua ph???i ch???p h??nh lu???t!
Lu???t lao ?????ng nam 60 tu???i, n??? 55 tu???i v??? h??u. T???i sao l???i c?? "v??ng c???m" B??? Ch??nh tr???,  Ban B?? th??, Ban B?? th?? qu???n l?? th?? kh??ng v??? h??u " ph???c v??? nh??n d??n l??u h??n n???a, nhi???u h??n n???a!".
  Th??? khi l??m lu???t anh ghi r?? ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, ???y vi??n Ban B?? th??,  ng?????i Ban B?? B?? th?? qu???n l?? 100 tu???i m???i v??? h??u(!)
                            H?? N???i 10 - 8 - 2019
                                    ?? - H
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây