vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


NH???NG PH?? THU??? V??N N??

VHVN tr??n tr???ng gi???i thi???u b??i vi???t c???a t??c gi??? ???? Ho??ng v??? s??? th???t c???a hai cu???n nh???t k?? m???t th???i n???i ti???ng ??? Vi???t Nam, n?? g???n nh?? l?? s??ch g???i ?????u d?????ng c???a nh???ng thanh ni??n, sinh vi??n th???i hi???n ?????i theo l?? t?????ng c???ng s???n: M??i m??i tu???i 20 v?? Nh???t k?? ?????ng Th??y Tr??m.
NH???NG PH?? THU??? V??N N??


NH???NG PH?? THU??? V??N N??

TH??NG M?????I HAI 18, 2016

 VHVN tr??n tr???ng gi???i thi???u b??i vi???t c???a t??c gi??? ???? Ho??ng v??? s??? th???t c???a hai cu???n nh???t k?? m???t th???i n???i ti???ng ??? Vi???t Nam, n?? g???n nh?? l?? s??ch g???i ?????u d?????ng c???a nh???ng thanh ni??n, sinh vi??n th???i hi???n ?????i theo l?? t?????ng c???ng s???n: M??i m??i tu???i 20  v?? Nh???t k?? ?????ng Th??y Tr??m.

Chia s??? b??i vi???t c???a t??c gi??? ????? Ho??ng, b??i vi???t ???????c gi??? nguy??n nh?? tr??n trang c?? nh??n c???a t??c gi???.
Link ??? Nick c???a t??c gi??? b??i vi???t tr??n facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004356009698&fref=nf
Do Hoang
7 Th??ng 10 l??c 17:52
TH??I DO??N HI???U
Lts:
????? HO??NG V???NH V??N N??
?????i n??o c??ng c?? l?? v??n n??.
Th???y v???t ng??i cao ch??ng t???ng h??.
Kh??m n??m tr?????c b???y quan h??t m??u,
V??nh vang sau ????m m???i ??n h???!
C??u v??n d???a th??? m??i r??m r??c,
M???u b??o xu th???i kh?? c??c kh??!
K??? s??? danh mang m?? t??? th???.
Tang th????ng s??ng n??i n??t c?? ?????!
Hu??? 30-3-2015
?? ??? H
B??i vi???t c???a H???c gi??? Th??i Do??n Hi???u:
NH???NG PH?? THU??? V??N N??

Nguy???n V??n Th???c l?? m???t thanh ni??n h???c sinh c?? s??? ??i???m ????? ????? ??i du h???c n?????c ngo??i. Nh??ng gia ????nh l?? l???ch x???u, ch??nh quy???n ?????a ph????ng b???t anh v??o l??nh, ?????y v??o chi???n tr?????ng B. Th???c c?? th??? tr??? th??nh anh h??ng tr??n tuy???n ?????u ch???ng M??? ???????c kh??ng? ??? Kh??ng, kh?? c?? th???. Nh??ng ai t??? Nh???t k?? c???a li???t s??? Th???c ???? ph?? ph??p cho anh tr??? th??nh anh h??ng, th??nh t???m g????ng ??i???n h??nh ph??t ?????ng thanh ni??n to??n qu???c h???c t???p?
B??c s??? ?????ng Th??y Tr??m ??i chi???n tr?????ng b??? ng?????i y??u ph??? b???c, c?? ph?? ph??ch lu??n ?????i m??nh b???ng c??ch l??m v??? th??ng, r???i v??? n??m cho B?? th?? huy???n ???y Tam K??? ????? anh hai lo cho sinh m???nh ch??nh tr??? t????ng lai cho em ??t.
Khi s???ng ??? n?????c ngo??i, t??i c?? d???p ti???p x??c v???i v??n b???n g???c Nh???t k?? ?????ng Th??y Tr??m. N?? r???m r???p l???m, ph??i b??y nh???ng b?? m???t b???n n??ng th???t th?? c???a con ng?????i. Nh??? s??? c???t g???t t???a t??t c???a ??ng ph?? th???y bi??n t???p m?? n?? tr??? th??nh t??c ph???m v??n h???c ho??n h???o c?? l???i cho nh??n v???t v?? vi???c tuy??n truy???n ch??nh tr???. V??n c???a ng?????i bi??n t???p chi???m ?????n 1/3. T??nh trung th???c c???a th??? k?? b??? x??m h???i ?????n nghi??m tr???ng, kh??ng ????ng tin c???y.

Hay ho th???t ?????y! Nguy???n V??n Th???c, ?????ng Th??y Tr??m ???? t???ng b??? l???a (trong ???? c?? t??i v?? ch??ng ta) x??? th??n v??o cu???c n???i chi???n c???t nh???c t????ng t??n ?????m m??u, ????? b???o v??? m???t ?? th???c h??? nh???m nh??. Nay, ng?????i ta l???i c??n d???ng l???i hai h???n ma n??y d???y ????? ti???p t???c l???a con ch??u ch??ng ta l???n n???a! N??n ch??ng?
N???u b???t c??? quy???n nh???t k?? n??o c???a c??y vi??t kh??ng chuy??n, ???????c b??n tay ph?? th???y c???a b???n v??n n?? ph?? ph??p nh?? nh???t k?? Nguy???n V??n Th???c v?? ?????ng Th??y Tr??m r???i qu???ng c??o um x??m l??n ????? tr??? th??nh m???t ki???t t??c v??n h???c b??n h??t th?? n???n v??n h???c hi???n ?????i Vi???t Nam ???? ?????n th???i k??? m???t v???n.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây