vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


G??i l??ng ch??i l???a kh??ch(Ki???u th??)

L???C HUY???T ?????? ( 6 huy???t)
(429) L???c huy???t: 6 huy???t tr??n ng?????i ph???i ?????t.
Huy???t 1: ?????? 1: ?????? ??? ???
C??ng t??m tr??ng nguy???n??? (Trai g??i c??ng c???i ??o ra, da b???ng d?????i ??p v??o nhau, ng???c ?????i ng???c r???i l???y h????ng ?????t.
(430) T??m nguy???n: C??ng chung l??ng th??? nguy???n
(431) ??? 2 : Huy???t ????????? K???t ph??t??? - Huy???t hai - K???t ph??t ????nh nguy???n (Xe t??c c??ng nguy???n ?????t): Trai g??i hai ?????u c??ng s??nh ngang nhau r???i l???y h????ng ?????t v??o huy???t.
G??i l??ng ch??i l???a kh??ch(Ki???u th??)
G??I L??NG CH??I L???A KH??CH TRONG KI???U TH?? C???A ????? HO??NG

L???C HUY???T  ?????? ( 6 huy???t)
(429) L???c huy???t: 6 huy???t tr??n ng?????i ph???i ?????t.
Huy???t 1: ?????? 1: ?????? ??? ???
C??ng t??m tr??ng nguy???n??? (Trai g??i c??ng c???i ??o ra, da b???ng d?????i ??p v??o nhau, ng???c ?????i ng???c r???i l???y h????ng ?????t.
(430) T??m nguy???n: C??ng chung l??ng th??? nguy???n
(431) ??? 2 : Huy???t ????????? K???t ph??t??? - Huy???t hai -  K???t ph??t ????nh nguy???n (Xe t??c c??ng nguy???n ?????t): Trai g??i hai ?????u c??ng s??nh ngang nhau r???i l???y h????ng ?????t v??o huy???t.
(432) ??? 3 :  Huy???t ba: ????????????Li??n t??nh t??? nguy???n: (Th????ng t??nh c??ng nguy???n b??n tr??i ?????t) C??nh tay tr??i c???a g??i l??ng ch??i h???p v???i c??nh tay ph???i c???a kh??ch r???i c??ng ?????t
(433) ) ??? 4; ????????????
 Li??n t??nh h???u nguy???m (Th????ng t??nh c??ng nguy???n). C??nh tay ph???i c???a g??i l??ng ch??i h???p v???i c??nh tay tr??i c???a kh??ch r???i c??ng ?????t.
(434) ??? 5: ????????????
Giao c??? t??? nguy???n (Huy???t tr??i c??? tay c??ng nguy???n - C??? tay tr??i c???a g??i l??ng ch??i h???p v???i c??? tay ph???i c???a kh??ch l??ng ch??i r???i ?????t.
(435) ??? 6: ???????????? : Giao c??? h???u nguy???n (Huy???t ph???i c??? tay c??ng nguy???n) - C??? tay ph???i c???a g??i l??ng ch??i h???p v???i c??? tay tr??i c???a kh??ch l??ng ch??i c??ng ?????t.KI???U TH?? (tr??ch)

??n t??nh khi ???? m???n n???ng,
Ra tay b???y ch??ng v??o v??ng giao hoan (428).
Bi???t l??m l???c huy???t v???n to??n. (429)
2470- ?????n nh?? b?? ch??a, ??ng ho??ng c??ng xi??u.
Nh???t th?? ???T??m nguy???n??? m???t ??i???u, (430)
G??i trai ??p b???ng ph???i li???u ch???u ??au.
L???y h????ng ph??t ho??? cho mau
V???t t??ch d?????i r???n nh??? nhau m??i ho??i!
2475- Nh??? th?? ???K???t t??c??? ?????ng sai (431)
Ch???m ?????u s???y l??c g??i trai ch???m ng?????i.
Tam th?? huy???t ???T??? t??nh ?????i???, (432)
G??i tay tr??i ??p m???t ng?????i ch??m ngay.
T??? th?? huy???t ???H???u t??nh say???
2480- G??i tay m???t, trai tr??i tay h???p th??nh.
D??ng h????ng ti???p l???a th???t nhanh
Gi??? v??? ????i l???a t??c th??nh nh??n duy??n
Ng?? th?? ???C??i t??? tay ti??n??? (433)
Tr??i m??nh, ph???i kh??ch d??nh li???n ch??m h????ng.
2485- L???c th?? ???C??i h???u tay v????ng???. (434)
Ph???i m??nh, tr??i kh??ch chung ???????ng t??m giao.
?????t, si??u t??i ngh??? tuy???t cao,
?????u l??m bao ?????ng anh h??o tan hoang.
Ngu??? T??o tri???u l??nh khoe khoang (435)
2490- Tr??ng ngay nh???c k??? c???a Ho??ng x????ng ph??i. (436)
??o??i nh??n th??? h???i tr??n ?????i,
Bao nhi???u trai xu???n tr?? c?????i th??? gian.
R???i th?? l???u ng???c, nh?? v??ng.
V?? t??nh m???t ph??t tan hoang c???a nh??.
2495- N??m l?? gi?? th?? b??y ra, (437)
?????n nh?? nh???n c??ng ph???i sa l?????i t???m.
M??nh th???i l???n l???a th??ng n??m
?????i ch??? h??? ????? ngh??n tr??m ti???n v??ng
M???i h??ng l???y ng???c kh???i hang (438)
2500- Nh???n nh?? ng??y th??ng ti??u tan h???t ti???n.
Ch???ng c???n tr??t r?? ??o xi??m
K??? kia c??ng ph???i qu??ng xi??n ch???y d??i.
S??u l?? t???u, v???t nh?? bay, (439)
???? l?? k??? s??ch c??ng hay tuy???t v???i.
2505- V?? b???ng c?? kh??ch l??ng ch??i,
H???ng h??n tay tr???ng m???ng t??i l???n m??.
Kh??ng nh??, kh??ng b???n, kh??ng ????.
C?????i xin ch???ng c?? c???a kho m?? ch???ng.
?????y y ra kh???i loan ph??ng
2510- Ch??? c??n c??ch tr???n m???i mong l???a ng?????i.
H???n h?? ch??? ch??n, ?????i m?????i.
T??m th??nh kh??n g??i t??m n??i v?????t r??o.
C???y nh??? ?????n ?????i tin phao.
Quan tr??n ??ang b???t ????i n??o gian d??m.
2515- Y li???n khi???p ?????m, s???u t??m.
Kh??ng l??a c??ng t??? ??m th???m l???nh ??i.
T??n binh l?? k??? l??? k???. (440)
???? ??ao m???c ph???i c??n g?? m?? m??!
(c??n n???a)
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây