vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


05/07/1996: Nh??n b???n th??nh c??ng ?????ng v???t c?? v?? ?????u ti??n

Ban ?????u c?? t??n m?? l?? 6LL3, c?? c???u nh??n b???n ???????c ?????t theo t??n c???a n??? ca s?? v?? di???n vi??n c?? d??ng ng?????i ?????y ???? Dolly Parton. C??i t??n n??y ???????c cho l?? do g???i ?? c???a m???t trong nh???ng ng?????i ch??n nu??i gia s??c h??? tr??? cho vi???c sinh n??? c???a c?? c???u n??y, sau khi anh bi???t r???ng c?? c???u ???????c nh??n b???n t??? m???t t??? b??o ?????ng v???t c?? v??.
05/07/1996: Nh??n b???n th??nh c??ng ?????ng v???t c?? v?? ?????u ti??n

05/07/1996: Nh??n b???n th??nh c??ng ?????ng v???t c?? v?? ?????u ti??n

Bi??n d???ch: L?? H???ng Loan
V??o ng??y n??y n??m 1996, c???u Dolly-?????ng v???t c?? v?? ?????u ti??n ???????c nh??n b???n th??nh c??ng t??? m???t t??? b??o c???a m???t con c???u tr?????ng th??nh-???? ???????c sinh ra t???i Vi???n Roslin ??? Scotland.
Ban ?????u c?? t??n m?? l?? 6LL3, c?? c???u nh??n b???n ???????c ?????t theo t??n c???a n??? ca s?? v?? di???n vi??n c?? d??ng ng?????i ?????y ???? Dolly Parton. C??i t??n n??y ???????c cho l?? do g???i ?? c???a m???t trong nh???ng ng?????i ch??n nu??i gia s??c h??? tr??? cho vi???c sinh n??? c???a c?? c???u n??y, sau khi anh bi???t r???ng c?? c???u ???????c nh??n b???n t??? m???t t??? b??o ?????ng v???t c?? v??.
C??c t??? b??o ???? ???????c l???y t??? b???u v?? c???a m???t c?? c???u c??i s??u tu???i v?? ???????c nu??i c???y trong ph??ng th?? nghi???m s??? d???ng c??c kim si??u nh???, b???ng m???t ph????ng ph??p l???n ?????u ti??n ???????c s??? d???ng trong ph????ng ph??p ??i???u tr??? sinh s???n c???a con ng?????i v??o nh???ng n??m 1970. Sau khi t???o ra ???????c m???t s??? tr???ng b??nh th?????ng, c??c nh?? khoa h???c ???? c???y ch??ng v??o nh???ng c?? c???u m??? thay th???; 148 ng??y sau, m???t trong s??? ???? ???? sinh ra Dolly.
S??? ra ?????i c???a Dolly ???????c c??ng b??? v??o th??ng 02 n??m 1997, g??y ra s??? tranh c??i gay g???t. M???t m???t, nh???ng ng?????i ???ng h??? l???p lu???n r???ng c??ng ngh??? nh??n b???n c?? th??? d???n ?????n nh???ng ti???n b??? quan tr???ng trong y h???c, ch???ng h???n nh?? vi???c t???o ra ?????ng v???t bi???n ?????i gen ????? hi???n t???ng cho con ng?????i c??ng nh?? nh??n b???n ???tr??? li???u??? (???therapeutic??? cloning), hay qu?? tr??nh nh??n b???n ph??i ????? thu th???p t??? b??o g???c nh???m s??? d???ng trong vi???c ph??t tri???n ph????ng ph??p ??i???u tr??? c??c b???nh th???n kinh tho??i h??a nh?? Alzheimer v?? Parkinson. M???t s??? nh?? khoa h???c c??ng xem vi???c nh??n b???n ?????ng v???t nh?? m???t c??ch gi??p b???o t???n c??c lo??i c?? nguy c?? tuy???t ch???ng.
M???t kh??c, nh???ng ng?????i ch??? tr??ch ???? xem c??ng ngh??? nh??n b???n m???i n??y c?? kh??? n??ng kh??ng an to??n v?? phi ?????o ?????c, ?????c bi???t l?? khi n?? ???????c ??p d???ng cho ??i???u m?? nhi???u ng?????i coi l?? b?????c ti???p theo h???p l??: nh??n b???n con ng?????i.
Trong su???t cu???c ?????i ng???n ng???i c???a m??nh, Dolly ???? giao ph???i v???i m???t ch?? c???u ?????c t??n l?? David v?? cu???i c??ng ???? sinh ra b???n ch?? c???u con. V??o th??ng 01 n??m 2002, Dolly ???????c ph??t hi???n b??? vi??m kh???p ??? ch??n sau, m???t ch???n ??o??n ???? ?????t ra c??u h???i v??? nh???ng bi???n d??? di truy???n c?? th??? di???n ra trong qu?? tr??nh nh??n b???n.
Sau khi m???c b???nh ph???i ng??y c??ng nghi??m tr???ng, Dolly ???? ???????c cho ch???t v??o ng??y 14 th??ng 02 n??m 2003, l??c 6 tu???i. C??i ch???t s???m c???a c?? c???u ???? ?????t ra nhi???u c??u h???i v??? s??? an to??n c???a nh??n b???n, c??? ?????i v???i ?????ng v???t v?? con ng?????i. M???c d?? Ian Wilmut, tr?????ng nh??m nh??n b???n Dolly, ???? l??n ti???ng c??ng khai ch???ng l???i nh??n b???n con ng?????i, nh???ng ng?????i ???ng h??? ??i???u n??y d?????ng nh?? kh??ng th??? b??? thuy???t ph???c. V??? ph??a Dolly, c?? c???u l???ch s??? ???? ???????c nh???i b??ng v?? hi???n ??ang ???????c tr??ng b??y t???i B???o t??ng Qu???c gia Scotland ??? Edinburgh.

Nghi??n c???u qu???c t??? g???i b???n b??o.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây