vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


V??n h???c thi???u s??? 70 n??m Trung Qu???c m???i.

V??N H???C C??C D??N T???C THI???U S??? TRONG 70 N??M TRUNG QU???C M???I
V??n h???c thi???u s??? ???? tr???i qua 70 n??m l???ch s??? v??? vang trong n???n C???ng h??a. Trong 70 n??m qua, v???i s??? quan t??m v?? ???ng h??? l???n c???a ?????ng v?? nh?? n?????c, s??? nghi???p v??n h???c c???a c??c d??n t???c thi???u s??? ???? ph??t tri???n m???nh m???, c??c nh?? v??n c???a c??c d??n t???c kh??c nhau ???? tr?????ng th??nh nhanh ch??ng, v???i c??c t??c ph???m ti???u thuy???t, th??, v??n xu??i, k???ch v?? v??n h???c ??i???n ???nh, l?? lu???n v?? ph?? b??nh v??n h???c
V??n h???c thi???u s??? 70 n??m Trung Qu???c m???i.
V??N H???C C??C D??N T???C THI???U S??? TRONG 70 N??M TRUNG QU???C M???I
V??n h???c thi???u s??? ???? tr???i qua 70 n??m l???ch s??? v??? vang trong n???n  C???ng h??a. Trong 70 n??m qua, v???i s??? quan t??m v?? ???ng h??? l???n c???a ?????ng v?? nh?? n?????c, s??? nghi???p v??n h???c c???a c??c d??n t???c thi???u s??? ???? ph??t tri???n m???nh m???, c??c nh?? v??n c???a c??c d??n t???c kh??c nhau ???? tr?????ng th??nh  nhanh ch??ng,  v???i c??c t??c ph???m ti???u thuy???t, th??, v??n xu??i, k???ch v?? v??n h???c ??i???n ???nh, l?? lu???n v?? ph?? b??nh v??n h???c ???? ???????c ????o s??u, v?? ???????c s??? b???o h??? v?? k??? th???a di s???n v??n h???c xu???t s???c c???a c??c d??n t???c kh??c nhau ???? ?????t ???????c k???t qu??? ????ng ch?? ??.

V??n h???c d??n t???c thi???u s??? ???? ????ng m???t vai tr?? kh??ng th??? thay th??? trong vi???c t??ng c?????ng b???n gi??c quan b???n s???c gi???a t???t c??? c??c nh??m d??n t???c, th??c ?????y s??? th???ng nh???t v?? ti???n b??? c???a t???t c??? c??c nh??m d??n t???c, trao ?????i s??u s???c v?? h???c h???i l???n nhau gi???a c??c d??n t???c kh??c nhau, vi???t v??? Trung Qu???cth???t hay v?? v??? ph????ng di???n ???? ???? th??c ?????y x??y d???ng v??n h??a x?? h???i ch??? ngh??a ?????c s???c Trung Qu???c, v.v.
I -  M?????i b???y n??m ?????u ti???n nhanh

N??m 1949, "V??n h???c nh??n d??n" ???? xu???t b???n kh??i ni???m v??n h???c thi???u s???, thi???t l???p c??c thu???c t??nh c???a "v??n h???c m???i" trong m?? h??nh t???ng th??? c???a v??n h???c Trung Qu???c v?? t??nh tr???ng c???a v??n h???c thi???u s??? trong h??? th???ng v??n h???c Trung Qu???c. ????y l?? l???ch s??? c???a v??n h???c Trung Qu???c. C??c s??? ki???n l???n cho th???y ?? ?????nh r?? r??ng c???a ?????ng v?? nh?? n?????c nh???m th??c ?????y s??? ph??t tri???n chung c???a v??n h???c d??n t???c. S??? ph??t tri???n c???a v??n h???c thi???u s??? ???? ???????c h??? th???ng ?????m b???o ?????y ?????, v?? s???ng t???o v??n h???c ti???ng m??? ????? thi???u s??? v?? s??? ph??t tri???n nhanh ch??ng c???a s??ng t??c v??n h???c H??n ng??? Trung Qu???c.
Trong  trong ph????ng di???n t???o ra v??n h???c ti???ng m??? ?????, c?? "V??n h???c v?? ngh??? thu???t N???i M??ng" c???a M??ng C??? (1950, sau ?????i th??nh "Hoa d???i"), Duy Ng?? Nh??  "Th??p L?? M???c" (1951), "V??n  B???c Tri???u" V??n h???c H??n Qu???c (1951), "B??nh minh" c???a Kazakhstan (C??p sa kh???c v??n ) (1953) C??c t???p ch?? v??? ng??n ng??? thi???u s???, t???p ch?? v??n h???c v?? v??n h???c ???? ???????c xu???t b???n, v?? "b??? sung v??n h???c" c???a c??c phi??n b???n ng??n ng??? thi???u s??? c???a c??c t??? b??o nh?? "Nh???t b??o N???i M??ng", "Nh???t b??o T??y T???ng", "Nh???t b??o Nh??n d??n ????ng B???c" c??ng ???? ???????c xu???t b???n trong v??n h???c thi???u s???. "B??? sung v??n h???c" c???a phi??n b???n ng??n ng??? thi???u s??? c???a t??? b??o c??ng ???? tr??? th??nh m???t v??? tr?? quan tr???ng cho vi???c xu???t b???n v??n h???c thi???u s???.

Na Saiyin Chao Ketu, Ba Brinberg, Hoedsell, Chabai ??? Cidan Pingcuo, Ban Jue, Tieyi Yijiang ??? Erieyev, Krimu Hogar, Kurban Ali, Umar Khamen Etan, Hals Lihan, Gonggai Muhajiang, Hehe ???? mua Torah Ai Xixi, c??c nh?? th?? H??n Qu???c Jin Zhe, Jin Xuetie, Li Genquan, Wu Qi Lada, Kang Lang, v.v. ???? l?? m???t nh?? v??n v?? nh?? th?? b???n ?????a ???????c ?????c gi??? v?? c??ng y??u th??ch qu???c t???ch n??y. V??? m???t s??ng t???o v??n h???c Trung Qu???c, c??c t???p ch?? v??n h???c nh?? "?????ng c???", "Thi??n Th???y", "V??n h???c bi??n gi???i", "Hoa n??i", "V??n h???c T??? Xuy??n", "V??n h???c Qu???ng T??y", "H??? Thanh H???i" v?? "V??n h???c Ninh H???" ???? ?????m nh???n tr??ch nhi???m ph??t tri???n v??n h???c d??n t???c...
(c??n n???a)
????? Ho??ng d???ch
Theo T??n Hoa m???ng
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây