vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Th?? v?? l???i Nguy???n Khoa ??i???m

V?? L???I NGUY???N KHOA ??I???MNguy??n v??n:C??I L???NGNguy???n Khoa ??i???mC??i l???ng. Anh soi th???y m???t m??nh V???i n???i bu???n trong s???chC??i l???ng. Kh??ng ti???ng ?????ng n??o kh??c Ti???ng ?????p tr??i tim anh
Th?? v?? l???i Nguy???n Khoa ??i???m
Do Hoang
12 Th??ng 12, 2017 ?? 

V?? L???I NGUY???N KHOA ??I???M
Nguy??n v??n:
C??I L???NG 

Nguy???n Khoa ??i???m

C??i l???ng. Anh soi th???y m???t m??nh 
V???i n???i bu???n trong s???ch
C??i l???ng. Kh??ng ti???ng ?????ng n??o kh??c 
Ti???ng ?????p tr??i tim anh
Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t 
T??i s???ng v???i ng?????i, ch???t v?? ng?????i
C??i l???ng. T??i v?????t qua gh???nh th??c 
?????n nh???ng mi???n trong xanh
Ng??y 17-1-2003
Ngu???n: Th?? Nguy???n Khoa ??i???m, tuy???n t???p 40 n??m do t??c gi??? ch???n, NXB V??n h???c, 2012
B??NH GI???NG:
Chuy???n sang V??n xu??i:
C??i l???ng. Anh soi th???y m???t m??nh. V???i n???i bu???n trong s???ch. C??i l???ng. Kh??ng ti???ng ?????ng n??o kh??c, Ti???ng ?????p tr??i tim anh. Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t. T??i s???ng v???i ng?????i, ch???t v?? ng?????i. C??i l???ng. T??i v?????t qua gh???nh th??c. ?????n nh???ng mi???n trong xanh!

Chuy???n sang v??n xu??i m???i bi???t n?? kh??ng ra th??? lo???i g??, ph?? kh??ng ra ph??, s??? kh??ng ra s???, t??? kh??ng ra t???, b???n t??? ki???m ??i???m tr?????c chi b??? kh??ng ra b???n ki???m ??i???m tr?????c chi b??? . B???n khai t?? kh??ng ra b???n khai t??. N?? l?? m???t qu??i thai, qu??? ba ?????u s??u ch??n trong V??n ch????ng Vi???t Nam ??? th???i ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam b???o quy???n to??n tr???! 
T??i ???? c?? chuy??n lu???n ??? C??i L???ng ??? t???p s??ch y???u k??m d?????i trung b??nh??? ??? in tr??n vannghecuocsong.com. Nay ch??? b??nh b??i C??i L???ng.

Nguy???n Khoa ??i???m l??c ??????ng ch???c th?? c?? tr??ng tr??ng ??i???p ??i???p c??c nh?? h???c gi???, h???c th???t, ti???n s?? b??, ti???n s??? tr??u, ti???n s?? v???t, ti???n s?? ch????? b???c th??m, ?????n c???c c???t c???a ??i???m c??ng th?? hay! Duy m???t ng?????i ph???n b??c l???i th?? V?? l???i Nguy???n Khoa ??i???m l?? t??i - ????? Ho??ng
Nguy???n Du c?? ph??ng d???ch m???t c??u r???t h???p c???nh trong Ki???u l??c n??y:
??????? r???ng b??ng k??n mi???ng b??nh
N??o ai c?? kh???o m?? m??nh l???i x??ng.???
Anh v??? C??i l???ng, anh m???i soi th???y m???t m??nh, c??n C??i ???n th?? theo l?? tr??n, anh kh??ng bao gi??? soi th???y ???????c. ??i???u ???y qu?? ????ng, nh??n gian ai c??ng bi???t, C??i ???n anh l??m sao soi th???y m???t m??nh. V?? m???t anh ph???i h??a trang, ??eo m???t n???. C??i ???n kh??ng ph???i m???t m??nh anh, ai nh???p h???i C??i ???n ?????u ph???i nh?? v???y! Nh??n gian bi???t t???ng t??ng tong. Ng?????i ta ph??n l??u r???i: ???C?????p ????m l?? gi???c, c?????p ng??y l?? quan???! C??n c??? T??? nh?? anh n??i: "Quan tr?????ng th??? n?? l??? trung chi n?? l??? h???u n?? l??????. Ai ch??? bi???t. Nh??ng anh gi??? ??eo m???t n??? ????? h?????ng ?????y ?????c quy???n, ?????c l???i trong ???y, gi??? anh m???i ng??? ra, d?? ng??? ch??a ?????, ng?????i ta m???i ch?? ??.
C??u tr??n kh??ng ph???i th??, n?? l?? b???n t??? ki???m ??i???m c??ng t??c c???a con chi??n, ph???t t???. ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam kh??ng bao gi??? c?? ki???u ?????ng vi??n s??m h???i v?? th?? t???i ???????c c??u nh?? th??? n??y..
Th??i th??? c??? cho anh l?? th??nh th???t ??i. V?? m???t gi??? c???a anh ???? l??m bao nhi???u ??i???u t??? h???i, nh??ng m???t th???t c???a anh v?? n???i bu???n trong s???ch c???a anh c?? th???t kh??ng? L??m sao m?? th???t ???????c? Anh c??ng ngo???ng l??n. Ch??a v?? Ph???t c??ng kh??ng d??m t??? x??ng m??nh ??? c?? n???i bu???n trong s???ch???, th??? g?? anh, m???t con ng?????i tr???n ??ang ?????y tham, s??n, si :
???L??m ng?????i ch??a tr???n ki???p ng?????i
C??n m?? ki???p Ph???t cao v???i th??? kia
Ki???p ng?????i ????u d??? d???t ??i
C??i tr???n nh???ng th??? tham si h???i m??nh???
(????? Ho??ng)
Bu???n anh sao m?? trong s???ch ???????c. Anh ??ang o??n b???n l???i qu??? cho anh kh??ng nh?? cam k???t trong phim ??? Nguy???n ??i Qu???c ??? H???ng Kh??ng??? anh k?? duy???t tr??n tri???u ????, ??? L??ng v??n h??a c??c d??n t???c??? 2 tri???u ????, Ph??m ??? D??ng s??ng ph???ng??? l???ng n???a tri???u ???????, v?? nhi???u d??? ??n ma kh??c! C?? d??? ??n anh cu???m h???t kh??ng chia ch??c cho b???n ch??ng, ch??ng ??ang mu???n xin t?? ti???t anh! Bu???n anh l??m sao m?? trong s???ch. R???i c??i bu???n c??? h???u s??? theo anh v??? n???m m??? trong l??ng m??? h??? Nguy???n Khoa l?? anh kh??ng ph???i ?????ng vi??n ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam m?? anh man khai l?? l???ch ????? lu???n s??u leo cao l??n ?????n Nh???t ph???m tri???u ????nh. D?? h???i h??u r???i nh??ng anh v???n n??m n???p lo ??u khi nh???n huy hi???u 40 n??m tu???i ?????ng. V?? ??ng c???u b??n v??? anh l?? Nguy???n ?????c ?????o nguy??n Tr?????ng Ph??n x?? TTX Tr??? - Thi??n th???i ch???ng M???, gi??? ??? Hu??? c??ch nh?? anh kh??ng ?????y c??y s??? ???? l??n t???n tri???u ????nh g???p Vua L?? Kh??? Phi??u l?? b???n chi???n ?????u c???a m??nh ??? chi???n tr?????ng Tr??? - Thi??n t??? c??o anh man khai l?? l???ch ?????ng lu???n s??u leo cao! Anh l??m sao c?? n???i bu???n trong s???ch? R???i nh?? b??o Nguy???n Quang Vinh, t???c Nh?? th?? V??nh Nguy??n (b??? anh danh nh??n b?? th?? Chi b??? H???i V??n ngh??? B??nh Tri Thi??n khai tr??? ra kh???i ?????ng) t??? c??o anh ??? Gi???y chuy???n sinh ho???t ?????ng ??i kh??ng h???p l???, th?? gi???y chuy???n sinh ho???t ?????ng v??? kh??ng th??? h???p l???, sao anh d??m nh???n Huy hi???u 40 n??m tu???i ?????ng????. Bu???n anh l?? bu???n con chu???t, v??? v???n!
Ti???p ?????n l?? hai c??u v?? l???i s?????ng s???o, gi??? d???i, s??o r???ng, mi???ng nam m??, b???ng b??? dao g??m, h?? kh???u hi???u, nh???t nh???o, x?? c???ng, kh?? khan ?????i h???n, v??? v???t,.. v???a k??m t??nh nh??n lo???i, v???a g?????ng g???o, v???a s???n, v???a ????ng k???ch ti vi.. b???c nh???t trong ti???ng n??i nh??n lo???i: 
Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t 
T??i s???ng v???i ng?????i, ch???t v?? ng?????i
C??u k???t s??m h???i r???t b???y b???:
C??i l???ng. T??i v?????t qua gh???nh th??c 
?????n nh???ng mi???n trong xanh
Nh??n qu???n ai c??ng bi???t mi???n anh d???ng n??n n?? ch???ng trong xanh g??. Ng?????i ta c?? quy???n ch???i b??? n??. Nh??ng anh ???? h?????ng th??nh qu??? trong c??i mi???n kh??ng l???y g?? trong xanh ???y. Nh?? anh c?? c?? l??nh g??c, ?????t ???????c phong t?????c v??i tr??m tri???u ????, con c??i v??o l??m nh???ng n??i l???u son, g??c t??a, ch??? h??i ra v??ng, ra b???c. Gi??? v??? C??i l???ng, anh l???i ?????p ????? C??i ???n c???a Anh sao?
T??m l???i b??i V?? l???i C??i L???ng kh??ng ph???i TH?? CA , KH??NG N??N M???T TH?? GI??? T??M HI???U N???I DUNG, NGH??? THU???T D??NG T???, ?????T C??U. N?? c??ng l?? m???t lo???i qu??i th??i V??n ch????ng ??????ng ?????i!
Bu???n nh???t l?? t???p C??i L???ng y???u k??m d?????i trung b??nh nh?? th??? m?? H???i Li??n hi???p v??n h???c ngh??? thu???t Th???a Thi??n - Hu??? trao v??n h???c C??? ???? 5 n??m c??ch ????y m???y n??m. H??? ph???i ch???u t???i v???i nh??n d??n, ch???u t???i v???i l???ch s???!
H?? N???i 12 ??? 12 ??? 2017
?? - H
D???CH RA TH?? VI???T
????? Ho??ng d???ch ra th?? Vi???t

C??I L???NG
C??i l???ng, anh soi th???t m??nh
N???i bu???n trong s???ch, tr???ng trinh gi???a ?????i

C??i l???ng, kh??ng ti???ng n??o r??i
Ti???ng tim anh ?????p mu??n ?????i n??o y??n

Y??u ng?????i tha thi???t thi??ng li??ng
Nguy???n c??ng s???ng ch???t, ?????o ??i??n v?? ng?????i

C??i l???ng, gh???nh th??c v?????t r???i
?????n mi???n trong s???ch, tuy???t v???i xanh trong!

H?? N???i qu???ng 2012

?? ??? H

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây