vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Th?? v?? l???i Tr??c Th??ng & Nguy???n V??nh PH????ng

V?? l???i Tr??c Th??ng
V?? l???i Tr??c Th??ng

Nguy??n b???n:

??? G??C PH??? TR??NG THI (1)

h???c l??m sao h???t ch??? c?? tr??n ?????i
s??ch ch???ng n??n n??i
m?? ta m???i r???i

xanh nh?? ng???c th???i gian ta ???? u???ng
??u???i theo nh???ng m???t
tu???t bao bao b???c th???y
mu???n c???m tay ta
l???ng l??? trong th?? vi???n Qu???c gia
Th?? v?? l???i Tr??c Th??ng & Nguy???n V??nh PH????ng

V?? l???i Tr??c Th??ng

 
 V?? l???i  Tr??c Th??ng
 
Nguy??n b???n:

??? G??C PH??? TR??NG THI (1)

h???c l??m sao h???t ch??? c?? tr??n ?????i
s??ch ch???ng n??n n??i
m?? ta m???i r???i

xanh nh?? ng???c th???i gian ta ???? u???ng
??u???i theo nh???ng m???t
tu???t bao bao b???c th???y
mu???n c???m tay ta
l???ng l??? trong th?? vi???n Qu???c gia

hotel m?????i m???y l???u xanh ?????
??i???n c??ng ty r???ng r???c
ch???n l??m sao th?? vi???n c???a ta
khu v?????n xanh m???i l???n ta h???c m???t
ta ra ch??i c??ng b??c ??a gi??
??u v??o b??c m???y ?????i con ch??u???

(1) B??i in tr??n b??o V??n ngh??? ng??y 21 ??? 6 -2014


????? Ho??ng d???ch


GHI ??? TH?? VI???N QU???C GIA

H???c sao h???t ch??? tr??n ?????i!
S??ch ch???ng nh?? n??i v??ng m?????i nh??n gian.
Ta qu??n tr?? m???i, l???c t??n
U???ng bao th???n d?????c th???i gian ng???c ng??.
M???t theo, th???y tu???t tay ta
L???n trong Th?? vi???n Qu???c gia ki???m t??m
????? xanh nh?? ngh??? im l??m
??i???n ????n r???ng r???c hao tim h??o d???u.
Ch???n sao Th?? vi???n ngh??n l???u
Khu v?????n th?? gi???n t????i m??u thanh thi??n.
Ra ch??i c??ng b??c ??a ti??n,
Ch??u con n????ng b??ng th??nh hi???n bao n??m!

H?? N???i, ng??y 19 ??? 7 ??? 2014

?? - H
    L???u V?? l???i Nguy???n B??nh Ph????ng
 
Nguy??n b???n:
 
B??I TH?? C??
 
Ta sinh ra c?? ????n
gi??? c?? ????n ???? c??
ta tr?????ng th??nh b???i s??? h??i
s??? h??i c??ng c?? r???i

n??y t??i m???t khu??n m???t c??ng ch???c
?????ng nh??n
nh???ng cu???c h???p r???c r??i
ti??u ma bao ?? t?????ng
xa xa tr???i m???t m??a b???nh ho???n
b???nh ho???n c??ng c?? r???i

S??? m???nh gi?? nh?? tr???i
l???m kh???m ??? gi???a c??ng vi??n ?????y n???ng
n???ng c?? g?? hay h???m n???a ????u

????n b???t s??ng kh??ng c??n n??i ???n n??u
????m @ c??ng ????nh v??ng ph??ng nh?? bay
th???i gian ng??, m??u tu??n, th???i gian kh??ng th??? d???y
t???c ????? ???
th?? c??ng c?? l???m r???i

nh???ng ng??y d??i, th???t d??i
ng???i k??n ????o trong ph??ng t?????ng t?????ng
s??ng H???ng ???? m?? h??a m???t n??n h????ng
d???n ?? ngh?? v??o n??i ch??a h??? bi???t

Trong b??ng r??m l???nh l??ng vang vang l???i nh???c
ta l???n l??n b???ng ki???m t??m
ki???m t??m gi??? ???? c??

N ??? B ??? P

(1) B??i in tr??n b??o V??n ngh??? ng??y 14 ??? 6 - 2014
????? Ho??ng d???ch
 
B??I TH?? C??
 
Ta sinh ra c?? ????n
Gi??? c?? ????n c?? b???i
Ta l???n trong s??? h??i
S??? h??i c??ng c?? r???i.

M???t c??ng ch???c, n??y t??i
Nh??n h???p h??nh r??i r???c
Ti??u ma ?? t?????ng l???c
M??a b???nh ho???n tr???i xa.

B???nh ho???n c?? qu?? ta.
Gi?? nh?? tr???i s??? m???nh
Lom kh???m c??ng vi??n n???ng
N???ng hay h???m g?? ????u.

S??ng ????n kh??ng n??i n??u
????nh v??ng ????m a c??ng
L??m th???i gian ch???y m??u
C?? l???m t???c ????? ng??ng!

Nh???ng ng??y d??i, th???t d??i
Ng???i trong ph??ng t?????ng t?????ng
S??ng H???ng n??n h????ng ????i
?? ngh?? v??? v?? l?????ng!


Trong b??ng r??m l???nh l??ng
Vang vang nh?? l???i nh???c
Ta l???n b???ng ki???m t??m
Ki???m t??m gi??? c?? l???c!

H?? N???i, ng??y 19 ??? 7 -2014

?? - H
  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây