vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


H??Y ?????N SA PA

H??Y ?????N SA PA
H???i ????ng
?????n Sapa, t??i l???i nh??? b??i th?? c???a nh?? th?? Xu??n Ho??ng (Qu???ng B??nh)
Sapa ???? v??n kh??ch r???i
S?????n non thu l???ng xu???ng ?????i t??? l??u
Sa mu xanh ng???t m???t m??u
Kh??ng c?? ????n c??ng d???i d???u n???ng m??a
Sa m?? tr???i h???n qu??n tr??a
????i thi??n v??n ch???n ?????i xa c?? bu???n
H??Y ?????N SA PA
H??Y ?????N SA PA
H???i ????ng
?????n Sapa, t??i l???i nh??? b??i th?? c???a nh?? th?? Xu??n Ho??ng (Qu???ng B??nh)
Sapa ???? v??n kh??ch r???i
S?????n non thu l???ng xu???ng ?????i t??? l??u
Sa mu xanh ng???t m???t m??u
Kh??ng c?? ????n c??ng d???i d???u n???ng m??a
Sa m?? tr???i h???n qu??n tr??a
????i thi??n v??n ch???n ?????i xa c?? bu???n
??? ????y thanh th???n l??? th?????ng
?????t tr???i nh?? c?? t??m h???n c???a th??!
...
?? Quy H??a h???n ng?????i l??n.
Mu???n ??i th??m s??? ch???ng qu??n l???i v???.
D???u d??ng h??i r??t s??n se
Thu eemar th??? sao nghe nh??? ng?????i.
Ph???i ch??ng quen v???i bi???n r???i
?????n ????y v???n n???ng cu???c ?????i sau l??ng!
H??y ?????nv???i Sapa! C?? bao nhi??u ??i???u m???i l???!
T??n g???i c???a th??? x?? xu???t ph??t t??? t??n th??? tr???n Sa Pa c??. Th??? tr???n n??y ra ?????i v??o c??? 1905, khi ng?????i Ph??p ph??t hi???n ????y l?? ?????a ??i???m l?? t?????ng ????? x??y d???ng khu ngh??? m??t v?? ???? th???c hi???n. T??n "Sa P???" l?? t??n v???n c?? theo ti???ng H'M??ng ??? v??ng n??y, c?? ngh??a l?? "b??i c??t", ng?????i Ph??p vi???t t??n khu l?? "Chapa", v?? ??m "S" ph??t ??m c???ng g???n nh?? "Ch" trong ti???ng Ph??p v?? "S" trong ti???ng Vi???t chu???n. D???u t??ch c??n l???i c???a t??n v??ng l?? ph?????ng Sa P??? ng??y nay. C??ng v???i c??c t??n ???? l?? lo???t t??n x?? theo ti???ng H'M??ng nh?? Lao Ch???iSan S??? H???S??? P??nSu???i Th???uT??? Gi??ng Ph??nh,...
C?? nh?? nghi??n c???u v??? Sa Pa ngh?? r???ng, t??n g???i Sa Pa b???t ngu???n t??? ch??? Chapa, t??n g???i t???t c???a ?????i ??y nam t?????c th???y qu??n l???c chi???n ?????-Cha-pa. ??ng n??y, sau khi ti???n c??ng theo s??ng ???? l??n ??i???n Bi??nLai Ch??u, Phong Th??? ti??u di???t t??n qu??n Th??i ??? M??o v?? qu??n c??? ??en L??u V??nh Ph??c ???? chi???m ???????c nh???ng ng??i l??ng c???a ng?????i M??ng - Sa Pa ng??y nay. ????? th?????ng c??ng cho ?????i ??y, B??? ch??? huy ???? ?????t t??n cho l??ng M??ng ???? l?? Chapa v?? in ???n tr??n b???n ?????. Ng?????i Vi???t ?????c ch???ch Chapa th??nh Sa Pa[4].
D???u v???y ?? ki???n n??y thi???u c?? s???, v?? kh??ng c?? t?? li???u n??o kh??c ????? ki???m ch???ng. Ng?????i Ph??p kh?? th???n tr???ng khi ?????t ?????a danh ??? v??ng n??i ho???c v??ng th??a d??n. ??i???u n??y l?? do tr?????c ????y m???t th??? k??? th?? c??c bu??n b???n c??ch nhau h??ng ng??y ???????ng, s??? r???t r???c r???i n???u c???n t??m ng?????i ?????a ph????ng khu??n ????? ?????n ?????a danh m?? h??? kh??ng bi???t. V?? th??? nh???ng t??n v??ng ??? mi???n n??i nh?? Dalat (???? L???t, c?? g???c l?? ????? L??t hay ????? L???ch) th?? ng?????i Ph??p ch??? chuy???n sang ?????c ki???u Ph??p c??c t??n b???n ?????a c???a d??n t???c ??ang h??? tr??? h??? ??? v??ng ????. T???i v??ng xu??i ????ng ng?????i Ph??p, ho???t ?????ng nh???n nh???p v?? t???ng l???p th??? d??n d??? ch???p nh???n ti???ng Ph??p th?? ng?????i Ph??p m???i ?????t t??n Ph??p, nh?? "c???ng Courbet" (B??i Ch??yH???ng Gai), hay "Cap Saint Jacque" (M??i ?? C???p, V??ng T??u). M???t kh??c n???u tra t??n h??? ng?????i Ph??p v?? ng?????i ??u g???n n?????c Ph??p, s??? ch???ng th???y t??n "?????-Cha-pa" ??? ????u c???.
Th??? x?? Sa Pa n???m ??? ph??a t??y t???nh L??o Cai. Ph??a b???c gi??p huy???n B??t X??t; ph??a ????ng gi??p huy???n B???o Th???ng v?? th??nh ph??? L??o Cai; ph??a nam gi??p huy???n V??n B??n; ph??a t??y gi??p huy???n Tam ???????ng v?? huy???n T??n Uy??n (Lai Ch??u).
Kh?? h???u tr??n to??n th??? x?? Sa Pa mang s???c th??i c???a x??? ??n ?????i, v???i nhi???t ????? trung b??nh 15-18 ??C. Di???n t??ch t??? nhi??n c???a th??? x?? l?? 678,6 km??. D??n s??? th??? x?? Sa Pa hi???n kho???ng 61.498 ng?????i, bao g???m c??c d??n t???c: H'M??ngDaoT??yGi??yPh?? L??KinhHoa.
Tuy n???m ??? mi???n B???c Vi???t Nam, l??? ra ph???i mang kh?? h???u nhi???t ?????i ???m gi?? m??a, nh??ng do n???m ??? ?????a h??nh cao v?? g???n ch?? tuy???n n??n Sa Pa c?? kh?? h???u c???n nhi???t ?????i ???m??n ?????i, kh??ng kh?? m??t m??? quanh n??m. V??o m??a h??, th???i ti???t ??? th??? x?? m???t ng??y nh?? l?? c?? ????? b???n m??a: bu???i s??ng l?? ti???t tr???i m??a xu??n, bu???i tr??a ti???t tr???i nh?? v??o h???, c?? n???ng, kh??ng kh?? d???u m??t, bu???i chi???u m??y v?? s????ng r??i xu???ng t???o c???m gi??c l??nh l???nh nh?? tr???i thu v?? ban ????m l?? c??i r??t c???a m??a ????ng. Nhi???t ????? kh??ng kh?? trung b??nh n??m c???a Sa Pa l?? 15 ??C. M??a h??, th??? x?? kh??ng ph???i ch???u c??i n???ng gay g???t nh?? v??ng ?????ng b???ng ven bi???n, kho???ng 13 ??C ??? 15 ??C v??o ban ????m v?? 20 ??C ??? 25 ??C v??o ban ng??y. M??a ????ng th?????ng c?? m??y m?? bao ph??? v?? l???nh, nhi???t ????? c?? l??c xu???ng d?????i 0 ??C v?? c?? tuy???t r??i. L?????ng m??a trung b??nh h??ng n??m ??? ????y kho???ng t??? 1.800 ?????n 2.200 mm, t???p trung nhi???u nh???t v??o kho???ng th???i gian t??? thang 5 t???i th??ng 8.
Sa Pa l?? m???t trong nh???ng ?????a ??i???m c?? tuy???t r??i t???i Vi???t Nam. Trong kho???ng th???i gian t??? 1957 t???i 2013, 21 l???n tuy???t r??i t???i Sa Pa[6]. L???n tuy???t r??i m???nh nh???t v??o ng??y 13 th??ng 2 n??m 1968, li??n t???c t??? 3 gi??? s??ng ?????n 14 gi??? c??ng ng??y, d??y t???i 20 cm.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây