vannghecuocsong

http://vannghecuocsong.com


Ch??n dung tam ki???t V??n ch????ng Vi???t

Tr???n M???nh H???o sinh n??m 1947, qu?? Ngh??a H??ng, Nam ?????nh. Th???i chi???n tranh ch???ng M??? v??o b??? ?????i B???c Vi???t, l??m th?? vi???t v??n ph???c v??? nhi???m v??? ????nh nhau. Sau chi???n tranh vi???t ti???u thuy???t Ly th??n, ra kh???i ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam. Hi???n nay s???ng ??? S??i G??n. B???t ?????ng ch??nh ki???n v???i th??? ch??? C???ng s???n!
Ch??n dung tam ki???t V??n ch????ng Vi???t

1- Tr???n M???nh H???o sinh n??m 1947, qu?? Ngh??a H??ng, Nam ?????nh. Th???i chi???n tranh ch???ng M??? v??o b??? ?????i B???c Vi???t, l??m th?? vi???t v??n  ph???c v??? nhi???m v??? ????nh nhau. Sau chi???n tranh vi???t ti???u thuy???t Ly th??n b??? ????a ra kh???i ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam. Hi???n nay s???ng ??? S??i G??n. B???t ?????ng ch??nh ki???n v???i th??? ch??? C???ng s???n!
2 - ????? Ho??ng sinh n??m1948, qu?? L??? Th???y, Qu???ng B??nh. Th???i chi???n tranh ch???ng M??? v??o b??? ?????  B???c Vi???t tr???c ti???p chi???n ?????u v?? vi???t th?? ph???n chi???n. Thu???c di???n kh??ng ???????c x??t v??o ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam v?? b??? ??i l??nh Ph??p! C?? t???p th?? T??m s??? ng?????i l??nh - Nh?? xu???t b???n V??n h???c in n??m 1996  Hi???n nay s???ng ??? H?? N???i. Kh??ng th??ch th??? ch??? C???ng s???n
3 -Nguy???n H??ng Qu???c sinh n??m 1957, qu?? Qu???ng Nam.
Nguy???n H??ng Qu???c sinh n??m 1957, t???i Qu???ng Nam l?? m???t nh?? ph?? b??nh v??n h???c, l???y b???ng ti???n s?? v??n h???c t???i ?????i h???c Victoria??c. C??ng t???i ???? ??ng gi???ng d???y v??? ng??n ng???, v??n h???c, v??n h??a v?? chi???n tranh Vi???t Nam, hi???n l?? gi??o s?? ch??? nhi???m Ban Vi???t H???c t???i ?????i h???c n??y.. Ngo??i ra ??ng l?? nh?? b???nh b??t (gi??? m???t chuy??n m???c th?????ng xuy??n) t???i ????i VOA.Nguy???n H??ng Qu???c t??n th???t l?? Nguy???n Ng???c Tu???n v?????t bi??n kh???i Vi???t Nam n??m 1985, ?????u ti??n sang Ph??p, sau ???? ?????nh c?? t???i ??c t??? n??m 1991. Khi c??n ??? Vi???t Nam, ??ng ???? t???t nghi???p ng??nh s?? ph???m t???i th??nh ph??? H??? Ch?? Minh, sau ???? l???y b???ng ti???n s?? v??n h???c t???i ?????i h???c Victoria, ??c. T???i ?????i h???c Victoria, ??ng gi???ng d???y v??? ng??n ng???, v??n h???c, v??n h??a v?? chi???n tranh Vi???t Nam. Tu???n l?? ch??? b??t t???p ch?? Vi???t (1998-2001), hi???n th???i ?????ng ch??? b??t trang Ti???n V??? (2002~). Ngo??i ra ??ng c??n h???p t??c v???i m???t s??? t???p ch?? v??n h???c h???i ngo???i nh?? V??n, V??n H???c, H???p L??u.v.v. v?? c?? trang blog Nguy???n H???u Qu???c blog tr??n trang m???ng VOA ti???ng Vi???t b??nh lu???n v??? ch??nh tr???. B???t ?????ng ch??nh ki???n v???i ch??? ????? C???ng s???n!
P. Ng . H. ??
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây