Văn học Thiểu số Trung Quốc (tiếp theo)

Thứ sáu - 29/11/2019 18:11
Phần tiếp theo
VĂN HỌC THIÊU SỐ 70 NĂM TRUNG QUỐC MỚI
Năm 1950, trong "Văn học nhân dân", số đầu tiên của Trần Thanh Chương, Bằng Phi, Mạnh Hòa Ba Đặc v.v.do Mộc Lâm dịch, biên soạn, chỉnh lý bởi Mai Lâm. Năm 1952, "Văn học nhân dân" được xuất bản trong số đầu tiên có tên nhà văn Mông Cổ, Mã Lạp Thẩm Phu. Tiểu thuyết "Người ở đồng cỏ Khoa Nhĩ Thấm" của Mã La Thẩm Phu, .. Bản dịch của nhà thơ Bố Tạp La về bài thơ "Cô gái báo thù" nhà thơ người Kap Sa Khắc Văn gốc Ấn Độ,
Văn học Thiểu số Trung Quốc (tiếp theo)
Phần tiếp theo
VĂN HỌC THIÊU SỐ  70 NĂM TRUNG QUỐC  MỚI
Năm 1950, trong "Văn học nhân dân",  số đầu tiên của Trần Thanh Chương, Bằng Phi, Mạnh Hòa Ba Đặc v.v.do Mộc Lâm  dịch, biên soạn, chỉnh lý  bởi Mai Lâm. Năm 1952, "Văn học nhân dân" được xuất bản trong số đầu tiên có tên nhà văn Mông Cổ, Mã Lạp Thẩm Phu. Tiểu thuyết "Người ở đồng cỏ Khoa Nhĩ  Thấm" của  Mã La Thẩm Phu, .. Bản dịch của nhà thơ Bố Tạp La về bài thơ "Cô gái báo thù"  nhà thơ người Kap Sa Khắc Văn gốc Ấn Độ,  Vĩnh Anh nhà thơ  dân tộc Miêu "Chúng tôi là một nhóm của Miêu gia"...  Văn học dân gian thiểu số và văn học nhà văn đã trở thành những bông hoa lộng lẫy trong khu vườn lớn của Cộng hòa.  
Văn học của các nhà văn thiểu số đã được coi là một phần quan trọng của văn học Trung Quốc mới ngay từ đầu và  nhà văn được giao  việc viết văn như việc đặc biệt.
   Nên  Nhân dân nhật báo ca ngợi văn học mới của người dân thảo nguyên " Khoa Nhĩ  Thẩm" , " Đã viết chủ đề mới, cuộc sống mới, nhân vật mới, phản ánh các lực lượng tiên tiến trong cuộc sống thực, giáo dục mọi người với đạo đức mới. Năm "tin tức" này đại diện cho định hướng cơ bản của đánh giá của đất nước về nội dung tư tưởng của văn học thiểu số. Vì lý do này, trong báo cáo của Đại hội văn học lần thứ hai năm 1953 với tựa đề "Phấn đấu sáng tạo các tác phẩm văn học và nghệ thuật xuất sắc hơn", Chu Dương đã mô tả sự trỗi dậy của văn học thiểu số là "một điều đáng chú ý đặc biệt trong lĩnh vực văn học". Hiện tượng ", ông đánh giá cao vai trò quan trọng của văn học thiểu số trong việc xây dựng văn học Trung Quốc và văn hóa xã hội chủ nghĩa từ ba khía cạnh: nội dung tư tưởng của các nhà văn thiểu số, nội dung tư tưởng của văn học thiểu số và lịch sử văn học thiểu số,  ca ngợi văn học thiểu số đương đại "Các tác giả của các dân tộc thiểu số mới" đã xuất hiện, "họ đã tạo ra hình ảnh của các yếu tố tiên tiến trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong tinh thần anh em giữa tất cả các dân tộc trong nước, và mô tả thực sự các điều kiện mới và cũ về cuộc sống của các dân tộc thiểu số", "các tác phẩm của họ  đánh dấu sự phát triển mới của văn học của các dân tộc thiểu số khác nhau ở Trung Quốc. " Điều này là một đánh giá tổng thể khá tốt của dòng văn học thiểu số.  Sự phát triển của văn học thiểu số luôn luôn đạt được với sự quan tâm của Đảng và đất nước với sự thúc đẩy chung của các nhà văn thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Vào tháng 1 năm 1955, Mã  Lạp Thẩm kêu gọi đề xuất hỗ trợ phát triển văn học thiểu số từ góc độ phát triển văn học đa sắc tộc tại một quốc gia đa sắc tộc thống nhất.  Vào tháng 5 năm 1955, Hội Nhà văn Trung Quốc đã tổ chức một hội nghị chuyên đề về văn học thiểu số để tìm hiểu về lịch sử và tình hình hiện tại của văn học dân tộc, lắng nghe ý kiến và đề xuất của các nhà văn dân tộc về sự phát triển của văn học thiểu số. Năm 1956, tại cuộc họp hội đồng lần thứ hai (mở rộng) của Hội Nhà văn Trung Quốc, Lão  Xá đã làm một "Báo cáo về công tác văn học dân tộc thiểu số   anh em". Báo cáo giới thiệu toàn diện tình hình cơ bản của văn học thiểu số từ bốn khía cạnh: "sự trỗi dậy của di sản văn học quốc gia và văn học mới", "thực hiện bộ sưu tập, phân loại và nghiên cứu", "vấn đề dịch thuật" và "khắc phục chủ nghĩa dân tộc Hán và chủ nghĩa dân tộc địa phương".  Những vấn đề tồn tại, chỉ ra: "Các quốc gia có các ký tự viết, như Mông Cổ, Duy Ngô Nhĩ, Káp sa khắc văn ..., đã có một kỷ nguyên mới của văn học hiện thực. Các tỉnh trước đây không có người  viết  nay cũng đã  sinh ra nhiều nhà văn cho  Trung Quốc. Văn học và nghệ thuật không còn là những từ trống rỗng nữa. "Để đáp lại sự thiếu quan tâm đối với các dân tộc thiểu số và các vấn đề trong phát triển văn học.
    Trong bối cảnh kỷ nguyên kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1959, "Tin tức văn học và nghệ thuật" đã đánh giá cao sự phát triển của văn học thiểu số trong 10 năm qua với một "bước nhảy vọt nhanh chóng", nêu rõ: "Nhiều quốc gia huynh đệ đã thành lập Văn học mới đã sản sinh ra những nhà văn và nhà thơ mới viết bằng ngôn ngữ của họ hoặc viết bằng tiếng Trung Quốc, nhiều ca sĩ dân gian cũ đã lấy lại cuộc sống ca hát của họ "," Chúng tôi cũng đã biến lĩnh vực văn học anh em đã từng rất nghèo nàn "nhất bần nhị bạch " thành hàng triệu người  viết trong khu vườn rộng lớn muôn tía, nghìn hồng.  Đây là một hiện tượng chưa từng thấy trong lịch sử. " Ngoài ra, Thiệu Toàn Lân đặc biệt chỉ ra trong "Thập kỷ văn học" rằng lịch sử văn học Trung Quốc lần đầu tiên có sự phát triển thịnh vượng chung của văn học đa sắc tộc". Trong "Một số hiểu biết về sự phát triển của văn học Trung Quốc mới trong thập kỷ vừa qua", Mao Tinh cũng đề cập đến việc khai quật và tổ chức di sản văn học của các dân tộc thiểu số và sự phát triển của các nhà văn thiểu số là "một sự kiện lớn đáng được quan tâm đặc biệt trong sự phát triển của văn học Trung Quốc. Phát triển mới trong kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội. " Trong cuốn "Văn học dân tộc anh em trong thập kỷ thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" của Quách Quang, văn học đương đại của tộc Duy Ngô Nhĩ, tộc Kap sa khắc, Mông Cổ, Hàn Quốc và các nhóm dân tộc khác được tóm tắt và đánh giá tương ứng. Các đánh giá trên đều chỉ ra một thực tế cơ bản: "Nếu không có sự quan tâm của đảng và đất nước, và những nỗ lực chung của các nhà văn thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, việc phát triển văn học thiểu số sẽ không thể thực hiện được".

Năm 1960, "Báo cáo về tác phẩm văn học dân tộc" do Lão Xá  làm tại Hội nghị lần thứ ba (mở rộng) của Hội Nhà văn Trung Quốc, được thu thập và tổ chức từ văn học dân gian, biên soạn lịch sử văn học dân tộc, được tổ chức bởi văn học dân tộc và ngôn ngữ Tạp chí văn học, tạo ra các ngôn ngữ thiểu số, sự phát triển của các nhóm nhà văn thiểu số và các hoạt động sáng tạo đại chúng, v.v., đã tóm tắt một cách toàn diện những thành tựu của văn học thiểu số kể từ khi thành lập Trung Quốc mới, và đưa ra những vấn đề cấp bách. Báo cáo phản ánh đầy đủ những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực khác nhau của văn học thiểu số kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới.
                  Đầu những năm 1960, hàng ngũ các nhà văn dân tộc đã bắt đầu hình thành: Lão Xá, Mã Lạp Nhĩ Phu, Lý Kiều, Ba Đại, Tổ Mông,  Hà Địch Nhĩ, Khắc Đắc Mộc,  Hạo Tư Lực Hãn, Tô Hiểu Tinh,  Ân Phi, Na Gia Luật  Ngũ Lúc, Khổng Kiện Trung ,  Quan Mạt Nam,Lý Huệ Văn, Lý Căn Toàn, Ngột Ba Tang,  Ba Khấu An Cẩu, La Lạp Ca Hồ, Đức Kỳ Nhĩ,Thiết Y Ngãi Lý Ma Phu, Khổ Nhĩ Ban  A Li , Uông Thừa Đống, Vỹ Kỳ Lân, Dương Sa, Miêu Diên Tú, Bao Ngọc Đường, Ngô Kỳ Lạp Đạt, Khang Lạng Anh,Khang Lạng Đổng, Mao Y Hân và Bà Kiệt  v.v.v... Sau khi họ trở thành nhà văn có nhiều ảnh hưởng tốt sâu xa đến nền văn học nước nhà!  Các tác phẩm xuất sắc đã được sáng tác ở nhiều lĩnh vực như tiểu thuyết thiểu số, thơ, kịch và văn học điện ảnh, như Thảo nguyên mênh mông, Sông Kim Sa cùng cười,  Miền Nam tươi đẹp,  Khởi điểm, Rèn luyện, Đường Đỏ, Trên đường hạnh phúc, Váy dệt chưa xong, Thế hệ vàng, Vàng,  Bài hát xuân, Vách hổ già, Cho tôi khẩu súng, Người Gia Đồng, Từ nhà nhỏ đến thế giới, Bài hát lễ hội,  Hoa cuộc sống,  Chị Lưu, Ai Thi Mã,  Cáp Sa Viết , Gia Mễ Lạp, Đình hôn...  và nhiều tác phẩm khác. Những kiệt tác này phản ánh chân thực và sinh động những thay đổi lịch sử đã diễn ra ở các dân tộc thiểu số, đã định hình một số lượng lớn các nhân vật với đặc điểm quốc gia đặc biệt, và đã thể hiện một tư tưởng và nghệ thuật cao.
(còn nữa)
Đỗ Hoàng theoTân Hoa mạng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay6,852
  • Tháng hiện tại66,627
  • Tổng lượt truy cập4,287,520
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây