Quan ??i???m th??n Trung Qu???c ng??ng ???????ng v??o Nh?? Tr???ng c???a Bloomberg?

Chủ nhật - 01/12/2019 03:42
Trung Qu???c ??ang nhanh ch??ng tr??? th??nh v???n ????? ch??nh s??ch ?????i ngo???i quan tr???ng nh???t c???a Hoa K???. Khi ch??nh ph??? Trung Qu???c ng??y c??ng ????n ??p trong n?????c v?? hung h??ng h??n ??? b??n ngo??i, ng?????i d??n M??? ??ang th???c t???nh tr?????c nh???ng n??? l???c c???a ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c nh???m l??m suy y???u an ninh, th???nh v?????ng v?? t??? do c???a Hoa K???.

Quan ??i???m th??n Trung Qu???c ng??ng ???????ng v??o Nh?? Tr???ng c???a Bloomberg?

Print Friendly, PDF & Email

Ngu???n: Josh Rogin, ???Michael Bloomberg???s China record shows why he can???t be president???, The Washington Post, 13/11/2019.

Bi??n d???ch: Phan Nguy??n

Trung Qu???c ??ang nhanh ch??ng tr??? th??nh v???n ????? ch??nh s??ch ?????i ngo???i quan tr???ng nh???t c???a Hoa K???. Khi ch??nh ph??? Trung Qu???c ng??y c??ng ????n ??p trong n?????c v?? hung h??ng h??n ??? b??n ngo??i, ng?????i d??n M??? ??ang th???c t???nh tr?????c nh???ng n??? l???c c???a ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c nh???m l??m suy y???u an ninh, th???nh v?????ng v?? t??? do c???a Hoa K???. H??? s?? v??? Trung Qu???c c???a ???ng vi??n t???ng th???ng m???i Mike Bloomberg cho th???y ??ng kh??ng ph???i l?? ng?????i ph?? h???p ????? d???n ?????t n?????c ch??ng ta ??????ng ?????u v???i th??ch th???c l???ch s??? n??y.

C???u th??? tr?????ng New York v?? c??ng ty Bloomberg LP c???a ??ng ???? ????????u t????? r???t nhi???u v??o Trung Qu???c c??ng nh?? ?? t?????ng ???th???a hi???p??? v???i ch??nh ph??? Trung Qu???c ??? ngay c??? khi ??i???u ???? c?? ngh??a l?? nh???m m???t l??m ng?? tr?????c th???c t???. S??? g???n g??i c???a Bloomberg v???i l??nh ?????o Trung Qu???c ch???c ch???n l?? m???t ??i???u c?? ??ch cho doanh nghi???p c???a ??ng, nh??ng n?? c??ng cho th???y m???t ??i???m y???u r???t l???n c???a ??ng trong n??? l???c tr??? th??nh t???ng th???ng Hoa K???.

Bloomberg ????a ra quan ??i???m th???a hi???p v??? c??ch v???n h??nh c???a gi???i l??nh ?????o Trung Qu???c trong m???t cu???c ph???ng v???n h???i th??ng 9 v???i ch????ng tr??nh Firing Line c???a ????i PBS: ????????ng C???ng s???n mu???n duy tr?? quy???n l???c ??? Trung Qu???c v?? h??? l???ng nghe c??ng ch??ng???, Bloomberg n??i. ???T???p C???n B??nh kh??ng ph???i l?? m???t nh?? ?????c t??i. ??ng ta ph???i th???a m??n ng?????i d??n c???a m??nh, n???u kh??ng ??ng ta s??? kh??ng th??? s???ng s??t???.

Bloomberg l???p lu???n r???ng B???c Kinh cam k???t b???o v??? m??i tr?????ng. Qu??? t??? thi???n c???a ??ng, Bloomberg Philanthropies, ???? l??m vi???c trong nhi???u n??m ????? gi??p t??i tr??? cho c??c s??ng ki???n ??????n??ng l?????ng xanh c???a Trung Qu???c th??ng qua h???p t??c v???i ch??nh ph??? Trung Qu???c. Nh??n chung, c??c ch??nh s??ch m??i tr?????ng c???a Trung Qu???c r???t t??? h???i, nh??ng h??? c??ng ???? ?????t ???????c m???t s??? ti???n b??? trong vi???c kh???c ph???c ?? nhi???m ???? th???.

Nh??ng khi b??? ng?????i d???n ch????ng tr??nh Margaret Hoover h???i li???u ??ng ta c?? th???c s??? tin r???ng T???p l?? ng?????i bi???t ph???n ???ng tr?????c ?? ch?? d??n ch??? c???a ng?????i d??n hay kh??ng, Bloomberg ???? c??ng nh???n m???nh quan ??i???m c???a m??nh.

????????ng C???ng s???n Trung Qu???c nh??n v??o Nga v?? ????? xem ?????ng C???ng s???n (Li??n X??) ??ang ??? ????u v?? h??? kh??ng th???y n?? ??? ?????y n???a. V?? h??? kh??ng mu???n ??i???u ???? x???y ra v???i m??nh. V?? v???y, h??? th???c s??? ph???n ???ng nhanh???, ??ng n??i.

H??y t???m ch??a b??n t???i th???c t??? r???ng Nga ???????c l??nh ?????o b???i m???t c???u s?? quan KGB, ng?????i ???? ????a Nga quay v??? v???i ch??? ngh??a ?????c ??o??n ki???u X??-vi???t. Quan ??i???m cho r???ng ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c bi???t ph???n ???ng v???i nguy???n v???ng c???a ng?????i d??n ?????i ngh???ch v???i t??nh tr???ng ????n ??p nghi??m tr???ng ??ang di???n ra ??? T??n C????ng, n??i c?? ??t nh???t m???t tri???u ng?????i ??ang b??? gi??? trong c??c tr???i giam, v?? t??nh h??nh ??? H???ng K??ng, n??i ch??nh quy???n ??ang ?????i ph?? v???i h??ng tri???u ng?????i tu???n h??nh ????i c??c quy???n ???? ???????c h???a h???n b???ng c??ch c??? th??? trong c??c tr?????ng ?????i h???c.

Kh??ng c?? g?? b?? ???n quanh chuy???n t???i sao Bloomberg nh??n l??nh ?????o B???c Kinh qua l??ng k??nh m??u h???ng. Tu???n t???i, ??ng s??? ch??? tr?? m???t h???i ngh??? kinh t??? qu???c t??? l???n t???i B???c Kinh v???i s??? tham d??? c???a c??c nh?? l??nh ?????o c???p cao c???a ch??nh ph??? v?? gi???i doanh nghi???p Trung Qu???c. Bloomberg mu???n h???i ngh??? c?? ???nh h?????ng l???n h??n c??? Di???n ????n Kinh t??? Th??? gi???i Davos.

N??m ngo??i, Bloomberg ???? ph???i chuy???n h???i ngh??? sang Singapore sau khi B???c Kinh quy???t ?????nh kh??ng ????ng cai h???i ngh??? n??y v??o ph??t ch??t. ??i???u n??y ???????c cho l?? v?? c??ng th???ng gia t??ng trong b???i c???nh chi???n tranh th????ng m???i M??? ??? Trung. Nh??ng Ph?? Ch??? t???ch Trung Qu???c V????ng K??? S??n v???n tham d???.

C?? nh??n Bloomberg ???? v???n ?????ng h??nh lang ch???ng l???i nh???ng g?? ??ng coi l?? cu???c ?????i ?????u kinh t??? c???a Trump v???i Trung Qu???c. ??ng th?????ng l???p lu???n r???ng ch??nh s??ch c???a Trump v??? vi???c s??? d???ng thu??? quan nh???m g??y ??p l???c v???i B???c Kinh l?? ph???n t??c d???ng v?? tin r???ng ???ch??ng ta c???n ph???i t??m c??ch h???p t??c??? v???i Trung Qu???c.

V??o n??m 2013, Bloomberg LP ???? v?????ng v??o b?? b???i khi b??? bu???c t???i lo???i b??? nh???ng ph??ng s??? c???a trang Bloomberg News ti???t l??? c??c c??o bu???c tham nh??ng ??? Trung Qu???c li??n quan tr???c ti???p ?????n c??c th??nh vi??n gia ????nh ??ng T???p C???n B??nh. Bloomberg News ph??? nh???n vi???c ki???m duy???t nh???ng c??u chuy???n tr??n, nh??ng New York Times ????a tin r???ng c??c gi??m ?????c ??i???u h??nh s??? Bloomberg LP s??? b??? c???m c???a kh???i Trung Qu???c. M???t s??? ph??ng vi??n v?? bi??n t???p vi??n ???? t??? ch???c ????? ph???n ?????i.

Ben Richardson, bi??n t???p vi??n c???a trang tin Bloomberg ch??u ??, sau ???? n??i v???i ????i NPR r???ng l??nh ?????o Bloomberg News ???? n??i v???i ??ng r???ng nh???ng ph??ng s??? v??? gia ????nh c???a c??c th??nh vi??n B??? Ch??nh tr??? Trung Qu???c l?? ngo??i khu??n kh??? cho ph??p.

Bloomberg LP kh??ng ch??? ki???m ti???n ??? Trung Qu???c b???ng c??ch b??n thi???t b??? ?????u cu???i. Th??ng qua Ch??? s??? Tr??i phi???u T???ng h???p To??n c???u Bloomberg Barclays, Bloomberg LP ??ang gi??p t??i tr??? cho c??c c??ng ty Trung Qu???c b???ng c??ch b??m h??ng t??? ???? la t??? c??c nh?? ?????u t?? Hoa K??? v??o th??? tr?????ng tr??i phi???u Trung Qu???c.

N??m nay, ch??? s??? b???t ?????u k??? ho???ch k??o d??i 20 th??ng ????? h??? tr??? cho 364 c??ng ty Trung Qu???c b???ng c??ch mua kho???ng 150 t??? ???? la c??c lo???i tr??i phi???u m?? h??? ch??o b??n, bao g???m 159 c??ng ty do ch??nh ph??? Trung Qu???c tr???c ti???p ki???m so??t. Bloomberg, c??ng v???i c??c c??ng ty kh??c tr??n Ph??? Wall, ??ang h??? tr??? hi???u qu??? cho c??c n??? l???c c???a ch??nh ph??? Trung Qu???c trong vi???c ch???ng l???i ??p l???c kinh t??? c???a ch??nh ph??? Hoa K???, ?????ng th???i khi???n c??c nh?? ?????u t?? M??? g???p r???i ro gia t??ng.

Kh??ng c?? g?? sai khi t??? ch???c m???t h???i ngh??? ??? Trung Qu???c ho???c g???n g??i v???i c??c nh?? l??nh ?????o Trung Qu???c. Quan ??i???m c???a Bloomberg l?? Hoa K??? n??n b??? qua h??nh vi x???u c???a ch??nh ph??? Trung Qu???c, chung s???ng h??a thu???n ????? l??m ??n. Quan ??i???m n??y kh?? ph??? bi???n ??? Ph??? Wall. N???u ??ng ???????c b???u l??m t???ng th???ng, ??ng c?? th??? r???i c??c doanh nghi???p c???a m??nh nh?? ??ng ???? l??m trong th???i k??? l??m th??? tr?????ng New York.

Nh??ng n???u Bloomberg th???c s??? tin nh???ng g?? ??ng n??i, th?? vi???c ??ng hi???u sai v??? b???n ch???t v?? tham v???ng c???a ch??nh ph??? Trung Qu???c c?? th??? g??y ra nh???ng h???u qu??? t??n ph?? ?????i v???i ch??nh s??ch ?????i ngo???i v?? an ninh qu???c gia c???a Hoa K???. ??ng s??? ???ng h??? m???t ch??nh s??ch ng??y th?? v??? can d??? v???i Trung Qu???c c??ng nh?? nh???ng ???o t?????ng ???? t???ng ???????c th??? v?? th???t b???i.

Ch??a n??i ?????n th???c t??? r???ng xoa d???u Trung Qu???c l?? m???t th??i ????? ch??nh tr??? t???i (v?? c?? kh??? n??ng s??? ti???p t???c nh?? v???y trong n??m 2020). Donald Trump Jr. ???? nh???c ?????n nh???ng b??nh lu???n c???a Bloomberg v??? T???p tr??n Twitter v??o tu???n tr?????c, n??i r???ng ?????i tr???i, t??i ??o??n ??ng ???y ??ang c??? g???ng thuy???t ph???c NBA ?????i ???!????[1]

Trong 12 th??ng t???i, ch??? y???u do c??c h??nh ?????ng c???a ch??nh ph??? Trung Qu???c, c??c cu???c kh???ng ho???ng ??? T??n C????ng v?? H???ng K??ng c?? th??? s??? c??ng tr??? n??n t???i t??? h??n. Nhi???u c??ng ty M??? s??? ph???i ?????i m???t v???i s??? tr???ng ph???t kh??ng c??ng b???ng khi ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c tr???n ??p quy???n t??? do ng??n lu???n c???a ng?????i M???.

Hoa K??? c???n m???t t???ng th???ng nh??n th???y th??ch th???c Trung Qu???c m???t c??ch r?? r??ng, ng?????i th???a nh???n b???n ch???t c???a ch??nh ph??? Trung Qu???c v?? ?????ng C???ng s???n Trung Qu???c, v?? tin r???ng ?????i ?????u v???i th??ch th???c ???? c??n quan tr???ng h??n c??? vi???c ki???m ti???n v?? chung s???ng h??a thu???n. Mike Bloomberg kh??ng ph???i l?? ng?????i ph?? h???p cho c??ng vi???c ????.

Josh Rogin l?? nh?? b??nh lu???n v??? ch??nh s??ch ?????i ngo???i v?? an ninh qu???c gia c???a t??? The Washington Post.

???????????????-

[1] NBA (Hi???p h???i B??ng r??? Qu???c gia) l?? t??m ??i???m c???a m???t tranh c??i gi???a Hoa K??? v?? Trung Qu???c v??o  th??ng 10/2019, khi m???t quan ch???c NBA l?? Daryl Morey ????ng m???t d??ng tweet ???ng h??? phong tr??o d??n ch??? c???a H???ng K??ng. Trung Qu???c ph???n ???ng d??? d???i khi???n NBA ra th??ng b??o n??i r???ng d??ng tweet c???a Morey ???? x??c ph???m ng?????i h??m m??? v?? r???ng quan ??i???m c???a Morey kh??ng ?????i di???n cho quan ??i???m c???a NBA. Sau ????, ph??t bi???u n??y ????  g??y ra ph???n ???ng m???nh t??? ph??a n???i b??? Hoa K???, khi ch??nh gi???i Hoa K??? ch??? tr??ch NBA ki???m ch??? t??? do ng??n lu???n v?? th???a hi???p v???i ch??nh ph??? Trung Qu???c, khi???n NBA ph???i ????a ra tuy??n b??? th??? hai kh???ng ?????nh NBA b???o v??? t??? do ng??n lu???n  v?? c??c gi?? tr??? c???a Hoa K??? ch???ng l???i s??? ????n ??p c???a Trung Qu???c (ND)
 

V??i n??t v??? Michael Bloomberg, ng?????i mu???n l???t ????? Donald Trump

Print Friendly, PDF & Email

T??c gi???: Nguy???n H???i Ho??nh

M???i ????y Michael Bloomberg ???? ch??nh th???c tuy??n b??? s??? tham gia cu???c ??ua tranh c??? T???ng th???ng M??? n??m 2020 trong th??nh ph???n ?????ng D??n ch???.  Bloomberg cho bi???t tr?????c ????y ??ng t???ng n??i s??? kh??ng ra tranh c???, nh??ng nay l???i thay ?????i quy???t ?????nh b???i l??? ??ng kh??ng ngh?? r???ng c??c ???ng vi??n T???ng th???ng ?????i di???n ?????ng D??n ch??? hi???n nay c?? th??? ????nh b???i ???????c ??ng Trump.

V??i n??t ti???u s???

Michael Bloomberg sinh n??m 1942 trong m???t gia ????nh Do Th??i b??nh th?????ng. Khi c??n l?? sinh vi??n ?????i h???c, ??ng v???a ??i h???c v???a t??? ki???m s???ng b???ng m???i c??ch, k??? c??? lao ?????ng ch??n tay. T??? h???i ???y ??ng ???? say m?? m??n tin h???c v?? t??? ra c?? n??ng khi???u xu???t s???c trong l??nh v???c n??y.

N??m 1966, sau khi l???y b???ng th???c s?? qu???n tr??? kinh doanh ??H Harvard, Bloomberg l??m giao d???ch vi??n ch???ng kho??n cho Salomon Brothers, m???t c??ng ty h??ng ?????u ph??? Wall. Ch??ng trai Bloomberg 24 tu???i l??m vi???c m???i tu???n 6 ng??y, m???i ng??y 12 gi???.

Nh??? c???n c?? nh?? th??? v?? nh??? c?? ?????u ??c kinh doanh nh???y b??n k??m theo t???m nh??n xa xu???t ch??ng, s??u n??m sau ??ng tr??? th??nh c??? ????ng c???a c??ng ty n??y, v?? c??? th??? d???n d???n ti???p qu???n h???u h???t m???i th??? c???a c??ng ty, t??? c??? phi???u, nghi???p v??? giao d???ch v?? b??n h??ng cho t???i h??? th???ng th??ng tin.

Th??? nh??ng n??m 1981, n???i b??? Salomon Brothers x???y ra m???t cu???c ?????u ????. Do t??nh n??i th???ng hay l??m ng?????i kh??c m???t l??ng m?? Bloomberg b??? h???t ra kh???i c??ng ty sau 15 n??m c??c cung t???n t???y l??m vi???c.

Nh??ng c?? v???p ng?? ??au ??i???ng n??y ch???ng h??? l??m ??ng n???n ch??. Bloomberg s??? d???ng kho???n ti???n 10 tri???u dollar c??ng ty b???i th?????ng ????? kh???i ?????u m???t s??? nghi???p m???i ??? l???p c??ng ty d???ch v??? ph???n m???m t??i ch??nh l???y t??n l?? Innovative Market Systems (n??m 1986 ?????i t??n l?? Bloomberg L.P.).

?? t?????ng n??y xu???t ph??t t??? s??? ph??n t??ch s??ng su???t c???a Bloomberg, m???t ng?????i v???a n???m v???ng ki???n th???c ch???ng kho??n, nghi???p v??? ?????u t?? l???i c???c gi???i v??? ???ng d???ng c??ng ngh??? m??y t??nh. ??ng th???y tr?????c c??c c??ng ty t??i ch??nh l??m ?????u t??, ng??n h??ng ??? s??? c???c k??? c???n s??? d???ng d???ch v??? ph???n m???m m??y t??nh ????? t??ng hi???u su???t c??ng vi???c.

Qu??? v???y, n??m 1982, c??ng ty ch???ng kho??n h??ng ?????u Merrill Lynch tr??? th??nh kh??ch h??ng ?????u ti??n c???a Innovative Market Systems, h??? nh???n ?????t 20 thi???t b??? ?????u cu???i v?? ?????u t?? 30 tri???u USD mua 30% c??? ph???n c???a c??ng ty.

Nh??? ???? c??ng ty c???a Bloomberg ph??t tri???n nhanh nh?? th???i v???i t???c ????? 40% m???i n??m. S??? thi???t b??? ?????u cu???i t??? 5000 n??m 1987 t??ng l??n h??n 250 ngh??n n??m 2009.

N??m 1990 Michael Bloomberg (v?? Matthew Winkler) th??nh l???p h??ng th??ng t???n Bloomberg News ????? cung c???p b??o c??o tin t???c t??i ch??nh cho c??c thu?? bao c???a Bloomberg Terminal. T???i th???i ??i???m n??m 2010, Bloomberg News c?? h??n 2.300 bi??n t???p vi??n v?? ph??ng vi??n t???i 72 qu???c gia v?? 146 v??n ph??ng tin t???c tr??n to??n th??? gi???i. Sau 22 n??m ra ?????i, Bloomberg News ?????t ???????c thu nh???p cao h??n c??? T???p ??o??n th??ng t???n Reuteus l???n nh???t th??? gi???i, c?? l???ch s??? 150 n??m.

Ti???p ???? Bloomberg l???p ????i ph??t thanh, ????i truy???n h??nh v?? website ?????u l???y t??n m??nh. K??nh truy???n h??nh Bloomberg ph??t su???t ng??y ????m; l?? ngu???n cung c???p tin t???c g???c c?? t??n nhi???m tr??n c??c l??nh v???c kinh t???, t??i ch??nh-ti???n t??? to??n th??? gi???i.

C??ng v???i c??c th??nh t??ch ????, Michael Bloomberg tr??? th??nh ng?????i gi??u nh???t th??nh ph??? New York v?? gi??u th??? 5 n?????c M??? v???i t??i s???n c?? nh??n l??n t???i 16 t??? dollar (3/2009; n??m 2019 l?? 55 t???). Ch??? trong hai n??m ??ng nh???y t??? b???c th??? 142 l??n b???c th??? 17 trong b???ng x???p h???ng ng?????i gi??u nh???t th??? gi???i c???a t???p ch?? Forbes (2019 l?? th??? 7). Th???t l?? m???t k??? t??ch!

Xin l??m ?????y t??? d??n

Sau nhi???u n??m l??m ch??? m???t t???p ??o??n kh???ng l???, n??m 2001 Bloomberg t??? ch???c CEO ????? ra tranh c??? ch???c th??? tr?????ng th??nh ph??? New York.

V???i m???t qu?? kh??? th??nh ?????t hi???m c?? v?? ????? c????ng tranh c??? xu???t s???c ???????c l??ng d??n, l???i bi???t kh??o l??o s??? d???ng h??? th???ng th??ng tin truy???n th??ng r???ng l???n c???a m??nh ph???c v??? tranh c???, Bloomberg ???? tr??ng c??? v?? t??? 1/1/2001 tr??? th??nh th??? tr?????ng nhi???m k??? th??? 108 c???a th??nh ph??? New York.

Th??ng 11/2005 ??ng t??i ?????c c??? ch???c v??? n??y cho t???i h???t n??m 2013.

C???n n??i l?? do t??? b??? ti???n t??i (69 tri???u ????-la) v??o vi???c tranh c???, v?? th??? ??ng c?? th??? ????ng ho??ng tuy??n b???: sau khi tr??ng c???, ch??nh s??ch c???a ??ng s??? kh??ng ch???u ???nh h?????ng c???a nh???ng ng?????i quy??n g??p ti???n cho tranh c???. ????ng v???y, th???i gian n???m quy???n, th??? tr?????ng Bloomberg ???? h??nh x??? ho??n to??n v?? d??n ch??ng New York m?? kh??ng ch???u s??? chi ph???i c???a b???t c??? th??? l???c n??o; ch???ng ai c?? th??? can thi???p v??o c??c quy???t ?????nh c???a ??ng.

??? n?????c M???, r???i th????ng tr?????ng sang ch??nh tr?????ng c?? ngh??a l?? ph???i ch???p nh???n s??? hy sinh ????ng k??? v??? l???i ??ch kinh t???. C?? ng?????i n??i ????a: Bloomberg ch??n l??m ??ng ch??? r???i, nay mu???n l??m ??? ?????y t???.

????ng v???y, l??m quan ??? M??? th???c s??? l?? l??m ?????y t??? d??n, lu??n b??? ?????t ??? v??? tr?? tr??n ??e d?????i b??a r??u d?? lu???n, b??? gi???i truy???n th??ng lu??n theo d??i, soi m??i b???i l??ng t??m v???t vi???c c??ng vi???c t??; ai kh??ng n??ng n??? t??ch c???c, kh??ng thay ?????i ???????c t??nh tr???ng c??, ai l??m d??? ho???c ch??? l??m ???????c ??t vi???c, ho???c ?????i t?? c?? b?? b???i g?? l?? l???p t???c b??? d??n c??ng khai ch?? bai, ph?? ph??n th??m ch?? ch???i b???i tr??n b??o ????i. Ch??a k??? l????ng b???ng c???a quan ch???c nh?? n?????c bao gi??? c??ng th???p h??n nhi???u so v???i l??m kinh doanh b??n ngo??i. Ch???ng h???n ??ng Bush con khi l??m T???ng th???ng ???????c l??nh l????ng 400.000 ???? la/n??m, tr?????c ???? m???i n??m ??ng b??? t??i h??ng tri???u ???? la nh??? kinh doanh d???u m???.

Th??? m?? Bloomberg ???? l??m t???t c??ng vi???c th??? tr?????ng th??nh ph??? l???n nh???t (h??n 8 tri???u d??n) v?? ph???c t???p nh???t n?????c M??? n??y su???t c??? hai nhi???m k???.

Tr?????c ????y ??ng l?? ?????ng vi??n ?????ng D??n ch??? nh??ng n??m 2001 chuy???n sang ?????ng C???ng h??a; n??m 2007 ??ng r???i ?????ng C???ng h??a, n??m 2018 l???i gia nh???p ?????ng D??n ch???.

Bloomberg l?? con ng?????i t???ng h???p nhi???u t??nh c??ch; v???a l?? nh?? ch??nh tr??? v???a l?? ?????i gia truy???n th??ng, ?????i gia t??i ch??nh ti???n t???, chuy??n gia tin h???c??? R?? r??ng, t???ng ???y th??? chung ????c l???i trong m???t con ng?????i th?? ng?????i ???? nh???t ?????nh ph???i c?? nhi???u ph???m ch???t ??u t?? xu???t ch??ng.

Th??? tr?????ng kh??ng c?? v??n ph??ng l??m vi???c ri??ng, kh??ng c?? th?? k?? ri??ng

Sau khi tuy??n th??? nh???m ch???c th??? tr?????ng ng??y 01/01/2002, Bloomberg th??? quy???t mang phong c??ch l??m vi???c ho??n to??n m???i v??o c?? quan c??ng quy???n c???a th??nh ph???. Ai t???ng ?????n t??a Th??? ch??nh New York ?????u v?? c??ng ng???c nhi??n khi th???y th??? tr?????ng th??nh ph??? kh???ng l??? n??y kh??ng c?? v??n ph??ng l??m vi???c c???a m??nh.

??ng cho c???i t???o m???t h???i tr?????ng l???n th??nh n??i l??m vi???c chung to??n c?? quan c???a t??a th??? ch??nh, m???t v??n ph??ng ho??n to??n m??? v???i d??n ch??ng. B???n th??n Bloomberg ng???i m???t b??n m???t gh??? gi???a ????m nh??n vi??n c???a m??nh. ??ng t???ng n??i ???T?????ng ng??n l?? v???t ch?????ng ng???i, c??ng vi???c c???a t??i l?? ph?? h???t t?????ng ng??n???.

Tu???n san Time b??nh lu???n: ???Bloomberg ??em l???i cho th??nh ph??? New York hi???u su???t v?? t??nh c??ng khai trong su???t c???a c??ng vi???c, ????y l?? ??i???u ch??a t???ng c??.???

C??ng v???y, th??? tr?????ng Bloomberg kh??ng c?? th?? k?? ri??ng. B???t c??? ai, t??? d??n th?????ng t???i nh?? l??nh ?????o, ?????u c?? th??? ti???p x??c th???ng v???i ??ng m?? kh??ng qua m???t trung gian n??o. T???t nhi??n v?? th??? ??ng b???n r???n h??n v?? ch???ng c?? ng?????i gi??p nh???ng vi???c c?? t??nh h??nh ch??nh s??? v???.

Kh??ng ch??? l?? s??? thay ?????i v??? h??nh th???c m?? th???c s??? c??ng t??c qu???n l?? th??nh ph??? New York ???? c?? ti???n b??? tr??ng th???y, ch??? th??? m?? ??ng t??i ?????c c??? th??? tr?????ng. T??? l??? ph???m t???i gi???m d???n, kinh t??? c??c v??ng ???????c k??ch th??ch t??ng tr?????ng, th??m h???t ng??n s??ch gi???m d???n, ch???t l?????ng s???ng c???a ng?????i d??n ???????c c???i thi???n v???i nh???ng bi???n ph??p nh?? c???m h??t thu???c l?? t???i nh?? h??ng v?? qu??n r?????u, c???m l??m ???n tr??n ???????ng ph???. Vi???c thi???t l???p c??c ???????ng d??y n??ng t??? gi??c t???i ph???m v?? t?? v???n ???? t??ng ???????c s??? giao l??u gi???a ch??nh quy???n v???i d??n ???

Th??? tr?????ng ??i l??m b???ng t??u ??i???n ng???m

Ngay t??? h??m ?????u ti??n nh???m ch???c, Bloomberg ??i l??m b???ng t??u ??i???n ng???m (subway). Ng?????i d??n New York ???? quen th???y ng??i th??? tr?????ng c???a m??nh kh??ng ki???m ???????c ch??? ng???i (v?? t??u qu?? ????ng), m???i l???n ??i l??m v?? v??? nh?? ????nh ph???i ?????ng n???a gi??? tr??n t??u. M???i ?????u nhi???u ng?????i cho r???ng ????y ch???ng qua l?? ng??i t??n th??? tr?????ng mu???n ch??i tr???i m???t th???i gian th??i, nh??ng khi th???y ??ng ??i t??u ??i???n h???t n??m n??y sang n??m kh??c th?? ng?????i ta th???c s??? k??nh n??? con ng?????i ?? ch?? s???t ???? n??y.

Bloomberg t??m s???: ??i t??u ??i???n ng???m v???a ti???t ki???m ti???n v???a g??p ph???n gi???m ??n t???c giao th??ng, m???t kh??c l???i c?? d???p ti???p x??c tr???c ti???p v???i qu???n ch??ng lo???i thu nh???p th???p nh???t (??a s??? ng?????i thu nh???p trung b??nh tr??? l??n ?????u ??i xe ri??ng), ch??a k??? l???i c??n c?? ??i???u ki???n hi???u r?? c??ng vi???c ng??nh giao th??ng th??nh ph???, ngo??i ra c??n g??p ph???n h??a gi???i n???i lo c???a d??n ch??ng v??? s??? an to??n c???a t??u ??i???n ng???m sau v??? kh???ng b??? 11/9. ????ng l?? nh???t c??? ??a ti???n. Th???t kh?? hi???u nh?? t?? b???n gi??u n???t ????? ????? v??ch ???y l???i c?? th??? ch???u gian kh???, ch???u ???m???t th??? di???n l??nh ?????o??? nh?? v???y.

Th??? tr?????ng kh??ng l????ng

New York ????ng d??n, s???n l?????ng kinh t??? cao h??ng ?????u trong s??? c??c th??nh ph??? ??? M???, thu nh???p b??nh qu??n ?????u ng?????i l?? 40.450 USD/n??m (2001), v?? th??? th??? tr?????ng New York c?? m???c l????ng kh?? cao so v???i nhi???u th??nh ph??? kh??c. Th??? nh??ng Bloomberg ngay t??? ?????u ???? tuy??n b??? ??ng ch??? nh???n m???c l????ng t?????ng tr??ng l?? 1 USD/n??m ??? ??i???u ch??a t???ng c?? t???i New York. N??m 2005 ch??nh kh??ch ???g??n d?????? n??y th???ng c??? ch???c th??? tr?????ng nhi???m k??? th??? hai.

N?????c M??? c?? kh??ng ??t ng?????i nh?? th???, ch???ng h???n ??ng Hindman, th??? tr?????ng th??nh ph??? Columbia bang Missouri 5 nhi???m k??? li???n (t??? 1995 t???i nay) c??ng kh??ng nh???n l????ng v?? c??? ?????i ??i l??m b???ng xe ?????p. V??? ch???ng ??ng ch??? s???ng b???ng l????ng h??u. R?? r??ng h??? th???c s??? mu???n l??m vi???c v?? d??n, ho??n to??n ch???ng v?? danh l???i. Nh??ng kh??ng v?? th??? m?? h??? l??m vi???c k??m hi???u qu???.

Nh?? t??? thi???n h??o hi???p

Nh?? m???i ng?????i Do Th??i gi??u c?? kh??c, Bloomberg r???t t??ch c???c l??m t??? thi???n gi??p ?????ng b??o m??nh, ????ng theo Kinh Th??nh d???y.

Theo Bi??n ni??n s??? T??? thi???n, h??ng n??m Bloomberg ?????u ?????n hi???n t???ng ho???c cam k???t hi???n t???ng ti???n cho c??ng t??c t??? thi???n v???i quy m?? nh?? sau: n??m 2004 t???ng 138 tri???u, n??m 2005 ??? 144 tri???u, n??m 2006 ??? 165 tri???u v?? n??m 2007 ??? 205 tri???u ????-la.

N??m 2007, Michael Bloomberg tr??? th??nh nh?? t??? thi???n l???n th??? 7 c???a n?????c M???. N??m 2008, website Bloomberg c??ng b??? g??p 500 tri???u USD c??ng v???i Bill Gates th???c hi???n d??? ??n gi??p ch??nh ph??? c??c n?????c ??ang ph??t tri???n ki???m so??t thu???c l??. Nh?? v???y t???c l?? n??m sau ??ng hi???n nhi???u h??n n??m tr?????c.

N??i ???????c Bloomberg quy??n t???ng ti???n ?????u l?? c??c t??? ch???c gi??o d???c, y t?????? Ch???ng h???n ??ng t???ng g??p h??n 300 tri???u ???? la cho ??H Johns Hopkins, n??i ??ng t???ng h???c t???p v?? sau ???? th???i gian 1996-2002 l??m ch??? t???ch h???i ?????ng qu???n tr??? nh?? tr?????ng.

Th??ng 6/2010, hai t??? ph?? gi??u nh???t th??? gi???i l?? Gates v?? Buffett ra ???Tuy??n ng??n Cam k???t hi???n t???ng???, k??u g???i c??c nh?? gi??u M??? c??ng hai ??ng cam k???t trong qu??ng ?????i c??n l???i c???a m??nh ho???c sau khi ch???t s??? hi???n t???ng x?? h???i ??t nh???t m???t n???a t??i s???n. Bloomberg l?? ng?????i ?????u ti??n h?????ng ???ng phong tr??o Cam k???t hi???n t???ng (Giving Pledge campaign) n??y.

Michael Bloomberg c??ng nh???ng ng?????i M??? ???g??n d?????? nh?? ??ng ???? g??p ph???n ho??n thi???n x?? h???i M???, l??m phong ph?? c??i g???i l?? ???s???c m???nh m???m??? c???a ?????t n?????c n??y. Gi??? ????y ??? tu???i 77 ??ng mu???n tr??? th??nh T???ng th???ng n?????c M???. V???i t??i s???n nhi???u h??n kho???ng 17 l???n ??????ng kim T???ng th???ng Trump, li???u Bloomberg c?? ???????c to???i nguy???n?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay1,925
  • Tháng hiện tại46,235
  • Tổng lượt truy cập8,442,768
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây