V?? l???i Gi??ng V??n

Thứ ba - 18/06/2019 01:21
C??ch ????y m???y th???p k??? nh???ng ng?????i l??m th?? c??? g???ng ch???i b??? nh???ng h??nh th???c ???????c l??u h??nh, h??? quy???t b???c ph?? v?? t??m c??ch th??? hi???n sao cho kh??c ti???n nh??n. ???? l?? vi???c ????ng khuy???n kh??ch. Nh??ng qui lu???t x?? h???i hay t??? nhi??n th?? m???i vi???c ph??t tri???n ?????u ph???i c?? t??nh k??? th???a v?? ph??t huy. Nh???ng ng?????i t??? x??ng m??nh c??ch t??n th?? kh??ng hi???u ??i???u ????. Ng??n ng??? ph????ng ????ng v?? ng??n ng??? Vi???t ?????u l?? ????n ??m, ph??t ra t??? r??ng, g???i l?? x??? ??m, n??n n??i kh??ng c?? v???n ??i???u, kh??ng c?? l???i th?? kh??ng th??? nh??? ???????c, l??m th?? ???? kh??ng v???n kh??ng ??i???u, kh??ng c?? t??? l???, t??? m???i, kh??ng c?? m???t tri???t l?? s??u s???c, vi???t nh?? ng?????i n?????c ngo??i h???c 3 ti???t ti???ng Vi???t r???i l??m th?? Vi???t th?? ai ng???i ???????c
V?? l???i Gi??ng V??n
 ???????NG GI?? ??? V?? L???I C???A GI??NG V??N ??? PHI TH?? CA

????? Ho??ng
C??ch ????y m???y th???p k??? nh???ng ng?????i l??m th?? c??? g???ng ch???i b??? nh???ng h??nh th???c ???????c l??u h??nh, h??? quy???t b???c ph?? v?? t??m c??ch th??? hi???n sao cho kh??c ti???n nh??n. ???? l?? vi???c ????ng khuy???n kh??ch. Nh??ng qui lu???t x?? h???i hay t??? nhi??n th?? m???i vi???c ph??t tri???n ?????u ph???i c?? t??nh k??? th???a v?? ph??t huy. Nh???ng ng?????i t??? x??ng m??nh c??ch t??n th?? kh??ng hi???u ??i???u ????. Ng??n ng??? ph????ng ????ng v?? ng??n ng??? Vi???t ?????u l?? ????n ??m, ph??t ra t??? r??ng, g???i l?? x??? ??m, n??n n??i kh??ng c?? v???n ??i???u, kh??ng c?? l???i th?? kh??ng th??? nh??? ???????c, l??m th?? ???? kh??ng v???n kh??ng ??i???u, kh??ng c?? t??? l???, t??? m???i, kh??ng c?? m???t tri???t l?? s??u s???c, vi???t nh?? ng?????i n?????c ngo??i h???c 3 ti???t ti???ng Vi???t r???i l??m th?? Vi???t th?? ai ng???i ???????c. Kh??ng nh?? ng??n ng??? Xlav?? v?? La tinh, ??u M?????? M???i t??? c???a n?? nh?? l?? m???t kh??c ca ng???n, n??n th?? h??? v???n ??i???u c?? th??? ?????t xu???ng th?? y???u.
   R???i tr??o l??u l??m th?? v??n xu??i n???y n??? kh???p th??? gi???i, khi???n cho nhi???u ng?????i c?? ?????t d???ng v?? c??? vi???t lung tung lang tang v?? g???i n?? l?? th??.
  Nh???ng ng?????i l??m V?? L???i (ch??? c???a ????? Ho??ng) kh??ng ch??? phe nh??m m??nh tung h?? m?? ???????c c??c c?? quan t?? nh??n v?? c??ng quy???n tung h?? n??n h??? c??ng tin t?????ng m??nh thi??n t??i m??? ra m???t ch??n tr???i thi ca (!)
 H??ng lo???t ng?????i l??m V?? L???i t??? th???i mi???n Nam t???m b??? chi???m nh??: Thanh T??m Tuy???n, L?? V??n Ng??n, Ph?? Tr???m  - In na sa ra???mi???n B???c nh??: Nguy???n Khoa ??i???m, Thanh Th???o, , Nguy???n Quang Thi???u, Vi Th??y Linh, Nguy???n B??nh Ph????ng, Phan Th??? V??ng Anh, Phan Huy???n Th??, V??n C???m H???i, Mai V??n Ph???n, Ho??ng V?? Thu???t??? n???y n??? nh?? n???m m???c sau m??a!
  Gi??ng V??n c??ng vi???t V?? L???i nh?? c??c b???c ????n anh c???a m??nh nh?? v?? ch??a th??nh danh n??n ????? Ho??ng t??i kh??ng mu???n m???t th?? gi???.
  Nay xem th???y c??i t???p ???????ng Gi?? c???a Gi??ng V??n ???????c H???i Nh?? v??n H?? N???i trao gi???i, t??i c??ng ph???i vi???t v??i l???i ph???n bi???n.
  ???????ng Gi?? l?? m???t t???p vi???t phi th?? ca, V?? L???i to??n t??ng, n?? ch???i b??? t???t t???t truy???n th???ng cha ??ng. N?? l?? m???t m???t th??? qu??i thai kh??ng ra chu???t kh??ng ra m??o. N?? ng?? ng?? ng???ng ng???ng, d??? d??i d??? chu???t, kh?? khan ?????i h???n, c?? k???, gi??? c???y t??y t??u, th???a l???i thi???u ch???, thi???u l???i, th???a ch???, thi???u ch??? th???a l???i, nh???t nh???o v?? ngh??a, g??i gi?? l??m duy??n kh??ng ph???i l???i, x?? c???ng, t?? m??, t???t m???ch, g?????ng g???o, v?? c???m, l??nh c???m, s??o m??n, s??o r???ng, nh???t th???ch, v?? v???,  h?? kh???u hi???u su??ng, bi???u hi???n r???t k??m v??n h??a, k??m t???ng tr???i???
 Trong 74 b??i c???a ???????ng Gi??, b??i L???i c???a su???i ngu???n ???????c ????a l??n ?????u ti??n.  ????y l?? b??i kh??ng c?? thang ??i???m n??o m?? cho, n?? ph???n th?? ca m???t tr??m ph???n tr??m.
 H??y ch???y ??i, ch???y ??i
 
B???i v?? ta c???n mang cho
B???i v?? ta kh??ng khi n??o c???n
B???i v?? ta kh??ng khi n??o t??nh ?????m???
M???t con su???i nh??? nhoi ???n ??o qu?? ????ng. Lo???i su???i c??c l??o nh??o su???t ????m ng??y l??m ng?????i ta m???t ng???, c??n:
S??ng to kh??ng ch???y ???n ??o.
(Sa Di )
N?? thu???c lo???i th??ng r???ng th?? k??u to (ng???n ng???)
 M???t k??? l??n g??n nh?? con b??? ng???a ???? nhau. Con Ng?????i v??? ?????i nh?? th??? m?? c??n run s??? tr?????c thi??n nhi??n. Sao con su???i nh??? nh?? m???t mu???i d??m cao ng???o m??nh kh??ng khi n??o c???n?
Thi s??? T???n ???? t??i danh m???i d??m vi???t:
Non cao nh???ng ng??ng c??ng tr??ng
Su???i kh?? d??ng l??? ch??? mong th??ng ng??y
 
 Ng?????i ta vi???t ?????y h??nh ???nh l???p l??nh, ??a chi???u, h??m s??c. ????y Gi??ng V??n vi???t v???a th?? thi???n, v???a c???n c???t, v???a ch??? quan:
H??y ch???y ??i
?????ng h???i n?????c kh???i ngu???n t??? ????u?
?????ng h???i T??nh y??u kh???i ngu???n t??? ????u
 
Ch??a h???t Gi??ng V??n  l???i c??n ?????i ng??n, s??o r???ng ti???p:
???N?????c l?? t??nh y??u ta
T??nh y??u l?? n?????c n??n ta m??i m??i???
 
???H??y ch???y ??i
?????ng b??o gi??? ngo???nh l???i
N?????c l??n h????ng ban mai
N?????c m??t r?????i ban tr??a
N?????c d???u d??ng chi???u h??m
Khi ????m v??? h?? ???o
 
H??y ch???y ??i..???
 Th??i mi???n b??n nh??ng l???i ?????i ng??n c?? c??nh.
Ch??m V?? l???i vi???t ??? n?????c L??o v?? c??ng k??m, kh??ng c?? m???t t?? g?? l?? m???i, ph??t hi???n m???i, c?? c??ng c?? k???, c???m x??c, g?????ng g???o, tri???t l?? v???t:
???L???ng im h??t
B??i h??t gi??? cho nh???ng v??? ?????p ???????c s???ng
???? ???????c t???o t??c nh?? v???y.???
(Vi???t ??? Vi??ng Ch??n)
 Nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t ??? m???t c??? ?????ng vi??n cho cu???c chi???n huynh ????? t????ng t??n nh??ng c?? nh???ng b??i th?? v??? n?????c L??o hay:
???Ai n??i L??o kh??ng c?? bi???n ?????ng tin
T??i ???? th???y bi???n L??o trong v??ng gi???i ph??ng
L?? khi ??i gi???a S?? p??n, S?? k??ng l???ng l???ng
Bi???n l?? em,
Th??m th???m m???t em nh??n.???
 ?????c h???t c??? t???p ???????ng Gi??, t??i m???i th???y ki???u vi???t V?? L???i ph?? n??t v??n ch????ng. Gi??ng V??n c?? m???y b??i vi???t v??? M??? v?? con l?? nh???ng b??i V?? L???i nh???t nh???o, c???ng nh???c, ????n ??i???u v?? c??ng:
???B??n ngo??i nh???ng ?????nh gi???i h???n h???p
M??? v??? b??n con b???ng th??? ??nh s??ng xanh bi???c v?? h??nh
Ni???m vui s??ng d???u d??ng kh??n t?????????
(Th?? d??ng M???)
 Vi???t v??? M??? m?? gi???ng nh?? th???y gi??o d???y b??i v???t l??  ?????nh s??ng truy???n theo ???????ng th???ng???
Gi??ng V??n kh??ng h???c ca dao t???c ng??? sao:
???Chi???u chi???u ra ?????ng ng?? chi???u
Nh??n l??n m??? M??? ch??n chi???u ru???t ??au???
(Xin xem b??i ????? Ho??ng d???ch ra th?? Vi???t ph???n sau)
 Trong m???t b??i vi???t v??? m??? ???Th?? d??ng M?????? r???t ?????u Ng?? m??nh S???, ti???n h???u b???t nh???t.
???M??? ???? h??a v??o cao xanh kia
Cao sang v?? h?? ???o
???
???? l?? g????ng m???t th???t c???a m???
G????ng m???t c???a ng?????i m??? v??? ?????i ???? sinh ra con
Ti???p ??o???n sau l???i r???t th??? ph???n, ng?????i m??? v??? ?????i bi???n m???t, ch??? c??n:
???B???i v?? m??? ??i m??? con m??nh th???t nh??? b??
Ch??? nh?? c??i b??ng c??i c??t trong cu???c ?????i???
Hai b??i th?? vi???t cho con v???a s?? s??i, v???a nh???t v???a l?? th??. Kh??ng m???t rung ?????ng.
???T??i ??m con g??i t??i
Khi n?? nh???m nghi???n m???t v?? m??
Trong c??i th??n h??nh ???m n??ng v?? s???ng ?????ng
N?? t???a h???n v??o t??i tin t?????ng.???
C??u d??? h??n c??? c??u v??n xu??i
(Th?? vi???t cho con)
Ti???p:
Con ??i
C?? nhi???u l??c m??? r???t nh??n nh?? con kh??ng nh??? sao?
?????y l?? nh???ng l??c con h?? l??m m??? b???c m??nh
Nh??ng ????y l?? v?? m??? lo cho con m??? nh???.
(Tr?? chuy???n v???i con)
N??i b??? d??? thua m???t b?? n??ng d??n n??i v???i con g??i.
 
 
 Nh???ng c??y b??t ??????ng ?????i hay n?? tr??nh nh???ng hi???n th???c ??au ?????n ???? l??n th??n ph???n ng?????i ph??? n???. H??? b???c th??m ng?????i ph??? n??? l??n:
???Ch??? em ta t???a n???ng v??ng l???ch s???
N???ng cho ?????i m?? c??ng n???ng cho th??.???
(Huy C???n)
Th???c ra ph??? n??? th???i n??o c??ng l?? n???n nh??n c???a quy???n l???c v?? ?????ng ti???n. Ph??? n??? d?????i c??c ch??? ????? ?????c t??i, to??n tr??? l???i c??ng ??au kh??? h??n.
 Trong v??n ch????ng c?? ng?????i ta ???? l??n ??n vi???c n??y r???t m???nh m???:
B??? binh, b??? H???, b??? H??nh
Ba b??? ?????ng t??nh b??p v?? con t??i???
(Ca dao)
???Tr??ch ng?????i qu??n t??? b???c t??nh
Ch??i hoa r???i l???i b??? c??nh b??n rao???
(Ca dao)
???Tr??ch m??c l??m chi chi
??i ng?????i l?? ng?????i ??i! ??i ch??ng l?? ch??ng ??i
Sao t??? t??? r???a ch??ng
Sao b???c b???c r???a ch??ng!???
(Ca dao)
R???i th??:
???????? ra ?????a con ch???ng bi???t n?? gi???ng ai
C??i ?????u th?? ??ng x??, c??i tai th?? c???a ??ng tr??m.
(Cao dao)
 B??y gi???:
????? ?????a con ra l?? bi???t n?? gi???ng ai
C??i ?????u c???a b?? th?? ch??? t???ch, c??i r??i khoai c???a ?????ng ??o??n??????
(Ca dao m???i)
Hay:
 ?????i th?? S??? Khanh nhi???u h??n r???n
H??? l???y  bao nhi??u ki???p th??n ki???u
Trinh n??? l??m sao m?? l??nh l???n
M???i b?????c ma b???y k??o ti???u y??u!
(????? Ho??ng)
 
 C??c c??y b??t n??? ch??? k??u g??o n??? quy???n, nh??ng ch??? ????i h???i quy???n sex. Quy???n sex c??ng ????ng ????i nh??ng n?? th??? y???u. Quy???n l???n h??n l?? quy???n l??m m???, quy???n nu??i con, quy???n ???????c l???y ch???ng, quy???n c?? ch???ng, quy???n ???????c ch???ng ch??m s??c. Ng?????i ta hi???u sai quy???n l??m m??? l?? quy???n tho???i m??i ch???a hoang ????? hoang, m???t m??nh ng?????i ????n b?? ph???i ch???u ?????ng nu??i con nu??i c??i. M?? c??i n??? quy???n l?? ph???i ????i gi???ng ?????c ph???i c?? tr??ch nhi???m vi???c g??y ra h???u qu??? cho ng?????i ph??? n???. Ph???i nh?? con b?? c???p, n???u giao hoan th?? ph???i ?????i c??? t??nh m???ng ????? l??m ngu???n th???c ??n cho ?????a con s?? sinh s???p ra ?????i.
 Gi??ng V??n ????ng ra ph???i vi???t thay cho nh???ng ng?????i kh??ng ch???ng m?? ch???a m???i ngoan th?? s??? th???c h??n v?? x??c ?????ng h??n.
  Ngo??i ra t??c gi??? d??ng tr??n l??n nh???ng t??? H??n Vi???t ch??a ???????c vi???t h??a ho???c c?? m??n nh??: hoan ca, linh gi??c, an nhi??n, th???ng kh???,  m?? d???, c?? t???ch, ng???u c???m???
Nh???ng b??i vi???t tr?????c ????y v?? t???p ???????ng Gi?? l?? m???t c??ch vi???t ho??n to??n th???t b???i phi th?? ca.
   Kh??ng ch??? H???i Nh?? v??n H?? N???i m?? H???i Nh?? v??n Vi???t Nam c??ng li??n t???c trong nhi???u th???p k??? qua c??? s??y, l??ng x?? ??? trao gi???i cho nh???ng c??ch vi???t phi th?? ca nh?? th??? n??y. ???? c?? nhi???u b??i V?? L???i ????a v??o s??ch gi??o khoa cho h???c sinh h???c, ???? l?? vi???c v?? c??ng tai h???i m?? c???n warninh - c???nh b??o.
  L???y ti???n ng??n s??ch ??? ti???n thu??? d??n ????ng ho???c l?? ti???n t?? nh??n ??i n???a c??ng l?? c?? t???i v???i ng?????i ?????c v?? nh??n d??n!
H?? N???i, ng??y 24 th??ng 11 n??m 2013
?? -H
Ph??? l???c:
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t:
Nguy??n b???n:
K?? ???c m??a 
 (Gi??ng V??n)
 
Bao b???c ng??i nh?? m???
Nh???ng c??n m??a d??i h???ng ????m
V??ch ?????t nh?? m??nh ???m l???nh
???ch k??u vang ?????ng ngo??i
 
Ch??ng con ng???
M?? th???y nh???ng d??ng s??ng m??a
C??ng c?? t??m ??i b??i l???i
?????ng l??ng m??nh m??ng
 
Bao b???c gi???c m?? con
G????ng m???t m??? mu???n phi???n
B??n tay c?? nh???ng ng??
Nh???ng s???i len hay nh???ng n d??i xanh
Kh??ng ng???ng ??an, n???i s???i m??a
Xuy??n v??o nhau th??nh ??o ???m
M?? m??? kh??ng c?? ??o ???m bao gi???
Con c??n nh???
 
Kh??ng bi???t m??? ?????c g??
Ch??? th???y
 
 
Bao b???c ?????i ch??ng con
M?? sao m??? nh??? nhoi, y???u ??u???i
Nh???ng m??a m??a kh??ng t???nh
?????n gi???..
 
13-12-B??nh Tu???t
Ng??y gi??? m???
 ????? Ho??ng d???ch:
 
NH??? M??A
 
Bao b???c ng??i nh?? m???
H???ng ????m m??a k??o d??i
Ph??n ?????t nh?? m??nh l???nh
???ch k??u vang ?????ng ngo??i!
 
L?? ch??ng con m?? ng???
M?? nh???ng d??ng s??ng m??
C??ng c?? t??m b??i l???i
?????ng r???ng kh??ng th???y b???.
 
Bao b???c gi???c m?? con
G????ng m???t m??? mu???n phi???n
Tay m??? xanh t???ng ng??n
M??? ??an ng??y n???i ????m!
 
S???i len nh?? s???i m??a
K???t nhau th??nh ??o ???m
M??? c?? ???m bao gi???
Con th?? c??n nh??? l???m.
 
Kh??ng bi???t m??? ?????c g??
????m m??a m??? hay kh??c
Bao b???c l?? con th??
M??? nh??? nhoi g???y g???c!
 
Nh???ng m??a m??a th???m l???nh
M??? ??i! C??n ?????n gi???!
 
H?? N???i ng??y 19 ??? 11 -2013
                  ?? ??? H
 
N???u Gi??ng V??n vi???t thay cho nh???ng ng?????i ph??? n??? n???n nh??n c???a gi???ng ?????c th?? s??? ???????c ch??? em v?? ng?????i ?????c ?????ng t??nh h??n!
 
VI???T CHO CON
(Vi???t h??? cho nh???ng ng?????i ph??? n??? nh??? d???, b???t h???nh)
*
Con ??, con ???!
N?????c m???t m??? sung s?????ng ?????t c??? d???i y???m khi b???ng con tr??n tay.
Con c???a m??? b?? b???ng nh?????ng n??y.
Con ???? hi???n h???u c??ng ?????t tr???i trong c??i v?? c??ng r???ng l???n
C?? con, b??y gi??? ?????i  m??? kh??ng c??n c?? ????n tr???ng r???ng.
C?? con ph??ng m??? r???ng rinh s???ng ?????ng c??? m???t b???u v?? tr??? ch???a tr??ng sao
??i c??i m?? h???ng ????o
Th??m th??m m??i s???a.
C?? con nh???ng ng??y bu???n thiu c???a m??? kh??ng c??n n???a.
Nh???ng ng??y l???nh tanh ????m n??m canh, ng??y s??u kh???c v?? v?? m???t th??n m??nh.
Nh???ng ??nh m???t soi m??i nh?? kim xuy??n qua da th???t c???a m??? xuy??n qua con tim.
Ng?????i ta n??i b??ng n??i gi?? r???ng con l?? ?????a b?? kh??ng c?? ai th???a nh???n
L?? ?????a con hoang nh?? ch?? hoang ngo??i ?????ng cu???c ?????i s??? v?? v??n b???t h???nh.
M??? ??au su???t th??ng ng??y mang thai!
 
Con ??, con ???.
Cha con l?? nh???ng ng?????i ????n ??ng ?????i t??i
H??? v?? c??ng ?????p trai
Nh?? c???u th??? b??ng ???? Platini c???a Ph??p
H??? gi??u nh?? ??ng Binget
L??m ch??nh tr??? gia nh?? Obama
L??m th?? gi???i nh?? L?? B???ch, Lok ca
Con ???? th???a h?????ng t???t c??? c??c gien t??i n??ng v??? ?????i
Cho con t???t ????? l??m n??n ph???n g??i.
 
*
Nh??ng con ??i!
M??? ????u ng???
C??i gi???ng ?????c lo??i n??o c??ng th???
N?? v?? c??ng b???c t??nh, b???c ngh??a.
N?? ????nh tr???ng b??? d??i
N?? m???t h??t t??m h??i.
C??i gi???ng ?????c con ng?????i th?? n?? v?? c??ng t??? b???c.
Nh???t l?? nh???ng th???ng c?? ch???c t?????c quy???n l???c.
N?? bi???n ????n b?? th??nh th?? ch??i tr??ng hoa.
Bao nhi??u c?? con g??i tan c???a n??t nh??
M?? kh??ng sao v??ng v???y.
 
H??ng ng??y,
N?? c??ng v??o ra n??i c?? quan m??? ?????y
Nh??ng n?? l??m nh?? kh??ng bao gi??? nh??n th???y ?????a con c???a n?? ??ang l???n d???n.
N?? kh??ng c?? m???t ??nh nh??n thi???t th??n
C??i ??nh nh??n m?? n?? t???ng vung ra ????? chi???m ??o???t m???.
??i c??i gi???ng ?????c, lo??i n??o c??ng t???.
 
Con ??, con ???!
????n b?? c???n l??ng nh?? ????a
????n ??ng b???c ngh??a nh?? v??i.
??ng ngo???i t???ng d???y m??? r???i
??i ????m v???i ????n ??ng th?? ph???i bu???c l??ng qu???n cho ch???t.
M??? lu??n ghi nh??? v?? nghe l???i khi m??? ???? l?? con g??i h???ng h??o s???c m???t.
Nh??ng con ??i.
L??m ??? c?? quan ????u ch??? c?? ??i m???t ????m
??i ngh??n ????m
L???n ???y th?? m??? kh??ng m???c qu???n.
Kh??? th??n m???, m??? m???c v??y.
C?? s??? ra nh?? th??? ???y.
 
*
Nh??ng m??? c??n may h??n ng??n l???n b?? ngo???i.
B?? ngo???i ch???a hoang, ??ng ngo???i ph???i m??? l???n t??? l??ng.
H??? b???t b?? l???t h???t qu???n ??o d??ng kh???p ch??? th??n h???t d???c ?????n ngang.
Sai m?? ????o l??? v???a b??? b???ng thai v??o n???m s???p cho h????ng v??? thi nhau ????nh.
B?? con x??m ch??m, l??ng n?????c g???p ai h??? c??ng xa l??nh
S??? ng?????i ch???a hoang nh?? s??? ng?????i b??? h???i.
C??? m???t cu???c ?????i bu???n t???i
B?? ngo???i ???? nu??i m??? l???n l??n nh?? v???y.
 
*
 
Cu???c ?????i b??y gi??? ???? ?????i kh??c nhi???u thay.
Ng?????i con g??i c?? quy???n l??m m???.
Nh??ng con ??i, s??? ?????i kh??ng ch??? th???
Sau n??y l???n l??n con m???i bi???t ng?????i con g??i c?? quy???n l???y ch???ng
Ng?????i con g??i c?? quy???n b???t ????n ??ng ch??m s??c v??? con.
Ng?????i ????n ??ng kh??ng ???????c b??? c???a ch???y l???y ng?????i
Ng?????i ph??? n??? c?? quy???n b???t c?? tr??ch nhi???m v???i cu???c ?????i.
 
*
 
Con ?? con ??i!
M??? bi???t con thi???u t??nh th????ng c???a cha.
T??nh th????ng c???a ??ng b??.
T??nh th????ng cha nh?? n??i non cao r???ng
T??nh th????ng ??ng b?? nh?? bi???n ????ng ??i???p tr??ng ng???n s??ng.
V?? bi??n v?? c??ng.
Con thi???u h???t t??nh th????ng ???y nh?? ?????ng qu?? thi???u nh???ng con s??ng
Nh?? m??i nh?? thi???u ??i tranh l???p
Nh?? con ng?????i ch??? ??i m???t b?????c.
V?? th??? m??? th????ng con nh?????ng n??y!
 
*
Con l???n l??n
X?? h???i c??ng ?????i thay
Con thay m??? ????i cho b???ng ???????c c??i quy???n m???
V?? c??i quy???n ???????c l???y ch???ng
Quy???n tr??i bu???c ????n ??ng
Tu??n ph???c n??? quy???n mu??n thu???.
 
*
M??? mong c??i ng??y ???y kh??ng xa n???a
Khi con c???a m??? l???n l??n.
Con ??, con ??i!
 
H?? N???i, ng??y 25 ??? 11 -2013
?? ??? H

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay3,534
  • Tháng hiện tại82,366
  • Tổng lượt truy cập6,225,356
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây