Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

Thứ ba - 21/05/2019 03:17
TH?? V?? L???I NGUY???N KHOA ??I???M KHI V??? TH?????NG D??N

????? Ho??ng

Nguy???n Khoa ??i???m thu???c th??? h??? nh???ng ng?????i l??m th?? c??? ?????ng cho mi???n B???c Vi???t Nam trong cu???c chi???n huynh ????? t????ng t??n hai mi???n Nam B???c Vi???t Nam th???p k??? 50, 60, 70 th??? k??? tr?????c c?? s??? tr??? gi??p c???a n?????c ngo??i ??? c??? hai ph??a. Trong chi???n tranh ch???ng M???, Nguy???n Khoa ??i???m x???p sau c??c nh?? th?? kh??c nh?? Ph???m Ti???n Du???t, L?? Anh Xu??n, Nguy???n Duy???Khi Nguy???n Khoa ??i???m l??m quan to th?? th?? ??ng m???i to theo, tr?????c ???? m???y ai bi???t ??ng.
Th?? c???a th??? h??? n??y l?? th?? tuy??n truy???n m???t chi???u, m???t ph??a..
L??? l??ng cu???c ?????i nay
?????n v??n ch????ng c??ng ????
Lo??i ng?????i l??m kh??? thay
C??i chi???n tranh v?? ngh??a!
(T??m s??? ng?????i l??nh 1973 ??? ????? Ho??ng)
Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

TH?? V?? L???I NGUY???N KHOA ??I???M KHI V??? TH?????NG D??N

????? Ho??ng

Nguy???n Khoa ??i???m thu???c th??? h??? nh???ng ng?????i l??m th?? c??? ?????ng cho mi???n B???c Vi???t Nam trong cu???c chi???n huynh ????? t????ng t??n hai mi???n Nam B???c Vi???t Nam th???p k??? 50, 60, 70 th??? k??? tr?????c c?? s??? tr??? gi??p c???a n?????c ngo??i ??? c??? hai ph??a. Trong chi???n tranh ch???ng M???, Nguy???n Khoa ??i???m x???p sau c??c nh?? th?? kh??c nh?? Ph???m Ti???n Du???t, L?? Anh Xu??n, Nguy???n Duy???Khi Nguy???n Khoa ??i???m l??m quan to th?? th?? ??ng m???i to theo, tr?????c ???? m???y ai bi???t ??ng.
Th?? c???a th??? h??? n??y l?? th?? tuy??n truy???n m???t chi???u, m???t ph??a..
L??? l??ng cu???c ?????i nay
?????n v??n ch????ng c??ng ????
Lo??i ng?????i l??m kh??? thay
C??i chi???n tranh v?? ngh??a!
(T??m s??? ng?????i l??nh 1973 ??? ????? Ho??ng)
Chi???n tranh d?? nh??n ??? g??c ????? n??o c??ng l?? n???i ??au mu??n ki???p c???a nh??n d??n c???n lao. C??c b???c th??nh nh??n ng??y tr?????c b???t d???c d?? m???i d??ng ?????n binh kh??:
N??i tri binh d?? th??? hung kh??
Th??nh nh??n b???t ?????c nh?? nhi d???ng chi
(L?? B???ch)
Binh ??ao ??c ?????c v?? c??ng
Thanh nh??n c???c l???m m???i d??ng ai ??i!
(Chi???n thanh nam ??? ????? Ho??ng d???ch)
S?? chi s??? x???
K??nh c??c sinh y??n 
?????i qu??n chi h???u
T??n h???u hung ni??n 
(L??o t???)
Ch??? ????ng qu??n l??nh
Gai g??c m???c ?????y
?????ng sau cu???c chi???n
????i kh??? l???m thay!
(????? Ho??ng d???ch th??)
Nh???ng ng?????i tham gia cu???c chi???n hai mi???n h??? c??ng kh??ng tho??t kh???i ??p l???c c???a th??? ch???, v???a do v??n h??a, do t???m nh??n, t???m ngh?? h???n ch??? n??n c??? m???t th??? h??? n??i theo b??i b???n ?????nh s???n, vi???t s???n hay ??p n??, n??i l???y ???????c. Nh???ng c??u ch???i ?????ch kh??ng ??au, kh??ng ph???i th??, ki???u ch???i h??ng t??m, h??ng c??:
Th??nh ph??? m???c nh?? n???m ?????c nh???ng xn??ch-ba
M??? v?? ????
(Con g?? ?????t c??y k??n v?? kh???u s??ng ??? Nguy???n Khoa ??i???m)
Hay:
Ch??? c???n s??? b???o ch???ng c???a ???? la v?? s??ng m??y
C??ng c??i ?????u t???i t??m c???a Gi??n x??n, N??ch X??n ?????t v??o tr??n ?????y!
(Gi???c M??? ??? Nguy???n Khoa ??i???m)
Th?? h??? l?? d??n ?????ng ca kh??ng l??? mu??n ng?????i nh?? m???t, h?? kh???u hi???u su??ng, c?? k???, m??n v???t , v??o von, r???p khu??n, s??o r???ng, kh??ng c?? t?? t?????ng, v?? c???m tr?????c n???i ??au c???a nh??n qu???n trong cu???c chi???n ?????y ch???t ch??c, x????ng n??i, m??u s??ng! H??nh th??nh n??n tr??ng tr??ng ??i???p c??c nh?? c??? ?????ng vi??n, nh?? ca h???c, c?????i h???c, h??t h???c, h??t h???c, t???u h??i h???c v?? t??nh ho???c c??? t??nh ???
Th?? Nguy???n Khoa ??i???m l?? lo???i d???ch ngh??? quy???t tuy??n hu???n c???p x??m kh?? khan, kh??ng m???t ch??t truy???n c???m. Nhi???u ki???u ?????nh ngh??a c??c ph???m tr?? ?????t n?????c, qu?? h????ng kh??ng ?????y ?????, kh??ng ch??nh x??c, c?? ph???n ph???n c???m:
?????t l?? n??i anh ?????n tr?????ng
N?????c l?? n??i em t???m(!)
(?????t n?????c ??? M???t ???????ng kh??t v???ng ??? Nguy???n Khoa ??i???m)
?????t l?? n??i anh ???? b??ng c??ng ph???i k??? ra ch?????? N?????c l?? n??i em kh???a th??n soi g????ng ph???i k??? ra ch??????
Trong v??n ch????ng c??ng nh?? trong to??n h???c c?? nh???ng c??i kh??ng ?????nh ngh??a m?? ch??? m?? t???. ??i???m. m???t ph???ng, trong to??n h???c; t??? qu???c, ?????t n?????c, qu?? h????ng trong v??n h???c???l?? nh???ng m???nh ????? ng?????i ta ch??? m?? t??? m?? th??i. Nguy???n Khoa ??i???m ?????nh ngh??a ?????t n?????c th?? bao gi??? cho ?????.
Khi ???????ng c??ng danh Nguy???n Khoa ??i???m c??ng cao, s??? kh?? khan x?? c???ng trong th?? l???i t??? l??? thu???n v???i ch???c quy???n, c??n ch???t l?????ng th?? th?? t??? l??? ngh???ch v???i ch???c quy???n. ????ng l?? ???????c m??a cau th?? ??au m??a l??a; ???????c m??a l??a th?? ??a m??a cau.
Cammus t???ng n??i: ???T??i kh??ng v?? th?? ca m?? hy sinh ch??nh tr???, nh??ng t??i hy sinh nh???ng g?? l??m h???i cho th?? ca???. ?????y l?? ch??nh tr??? c???a m???t ch??u l???c c?? truy???n th???ng d??n ch??? ti???n b???, c??n ch??nh tr??? c???a c???ng s???n ph????ng ????ng, ch??nh tr??? T??u ?? th?? th??i r???i l?????m ??i! Ph???i b??? th?? ca m?? ??i l??m k??? thu???t th??i!
Nguy???n Khoa ??i???m mu???n b???t c?? hai tay, v???a l??m quan th???t to, v???a l?? nh?? ?????i thi h??o. Con r?? c??ng ti???c, con di???c c??ng tham. Nh??ng cu???c ?????i kh??ng cho ai v???a gi??u nh?? Bin g???t, v???a t??i th?? nh?? ????? Ph???, v???a nh?? ch??nh tr??? qu??n s??? l???i l???c nh?? Th??nh C??t T?? H??n, ??ep trai nh?? Platini (c???u th??? ???? b??ng) ???Th???i coi Ban T?? t?????ng V??n h??a c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam, Nguy???n Khoa ??i???m ????? l???i nhi???u ti???ng kh??ng hay cho l???m. ??ng ta tr?? ??m Ho??ng Minh Ch??nh, b???t nh?? v??n D????ng Thu H????ng, b??i nh??? Tr???n ?????, lo???i b??? nhi???u nh?? b???t ?????ng ch??nh ki???n, ????n ??p nh???ng ng?????i ????i t??? do d??n ch???, c???m m???ng , c???m internet, ?????t th??nh tro b???i nh??ng t???p s??ch nh??H???c ph?? tr??? b???ng m??u c???a Nguy???n Kh???c Ph???c, Chuy???n k??? n??m 2000 c???a B??i Ng???c T???n, Ch??a tr???i ng?? g???t c???a Nguy???n D???u, T??m s??? ng?????i l??nh c???a ????? Ho??ng, ng??n c???n nhi???u nh?? v??n t??i n??ng v??o H???i Nh?? v??n Vi???t Nam???K?? duy???t nhi???u d??? ??n ti??u h??ng tri???u ???? l?? ti???n ng??n s??ch, thu??? d??n ?????ng ????? phe nh??m h?????ng l???i qu??? nh??ng hi???u qu??? kh??ng l?? bao nh??: phim Nguy???n ??i Qu???c ??? H???ng C??ng, (phim b??? kho) 1 tri???u ????, phim D??ng s??ng ph???ng l???ng (phim b??? kho), l??ng v??n h??a ?????ng M?? (l??ng b??? hoang), B??c H??? v???i v??n ngh??? s??????
???????ng ho???n l??? c???a Nguy???n Khoa ??i???m kh?? hanh th??ng. Nguy???n Khoa ??i???m quan qu?? to. ??ng tr??m t?? t?????ng v??n h??a c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam. R???i ?????t g??nh gi???a ch???ng. ??ng quan to Nguy???n Khoa ??i???m ph???i v??? v?????n l??c tu???i ch??a ?????n 60, c??n m???t hai nhi???m k??? trong B??? Ch??nh tr??? ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam n???a, nh??ng l???i b??? ??ng c???u ru???t c???a v??? l?? Nguy???n ?????c ?????o vi???t ????n t??? Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng ph???i l?? ?????ng vi??n v?? c?? th???i gian b??? t?? ??? lao Th???a ph??? ??? Hu??? khai b??o v???i ?????ch.(Xem ??i thi??n l?? t??m c??ng l?? - vannghecuocsong. com)
Chuy???n n??y t??i bi???t ??? B???o ?????ng B??nh Tr??? Thi??n n??m 80 ??? 87. H???i ???y c?? ch??? tr????ng ng???m l?? ai b??? t?? ng???y th?? ph???i hy sinh cho ?????ng, kh??ng ???????c tham gia ch??nh quy???n v?? kh??ng bi???t ai khai, ai trung th??nh.
Khi ra H?? N???i h???c, t??i nghe c??c anh trong Ban ki???m tra H???i Nh?? v??n Vi???t Nam b???o l?? c?? ????n t??? c??o n??i l?? Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng ?????ng vi??n. T??i n??i, t??i c?? bi???t vi???c n??y h???i ??? Hu???, nh??ng t??i kh??ng tin. V?? t??? ch???c ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ch???t l???m. V?? ?????i T??n gi??n ??i???p v??? n?????c ????i l???t ????? ch??nh quy???n, m???i qua bi??n gi???i Th??i ??? L??o, m?? H?? N???i ???? ch?????i cha ??ng V?? ?????i T??n b??c l???t nh??n lao ?????ng B???c b???, bi???t c??? chuy???n cha ??ng V?? ?????i T??n hi???p d??m n??ng d??n ????? ra h??ng lo???t ?????a ch??? c?????ng h??o ??c b?? kh??c.
Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng d???u s??? len l???i ????? l??m quan v?? l??m quan to c???a m??nh:
Anh m?? m???i tr??n ???????ng ho???n l???
Ng???nh v??? qu?? h?? ???nh m???t v???ng tr??ng
(C??i l???ng).
Th???i l??m quan to c???a Nguy???n Khoa ??i???m l?? th???i uy t??n C??ch m???ng Vi???t Nam ??? v??o ??? giai ??o???n tho??i tr??o???. ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam x??a b??? t???t c??? c??c ?????ng ph??i tr??? th??nh ?????ng ?????c t??i chuy??n quy???n, ?????ng tr??? m???t uy t??n tr???m tr???ng trong l??ng d??n t???c. Th???i oanh li???t c???a ?????ng Lao ?????ng Vi???t Nam kh??ng c??n n???a. Th???i d??n v?? ?????ng tr??n d?????i m???t l??ng, h??a n?????c s??ng ch??n r?????u ng???t ng??o ??i v??o mi???n c??? t??ch. N???n tham nh??ng, mua quan b??n t?????c lan tr??n v?? ph????ng c???u ch???a, quan l???i l??m gi??u tr??n n?????c m???t m??? h??i ng?????i lao ?????ng.
N?? kh??ng kh??c g?? b??i ca t??? c??o ?????a ch???, phong ki???n ????n ??p d??n ngh??o th???i ti???n C??ch m???ng:
"Ch??a h???t m??a, trong nh?? ta ???? h???t l??a
????i x??c x?? th????ng ????n con v???t v???
M??n khoai s???n ng??y qua ng??y l???t d???
B???i ?????a t?? ch??ng b??c l???t c??ng s???c ta.
Ch??ng c???u k???t c??ng nhau c?????ng h??o gian ??c
?????i ch??? ngoan c??? ???? n??n l??n ?????u bao ng?????i
L??m gi??u tr??n n?????c m??? h??i ng?????i n??ng d??n
C?????p tr??u, c?????p ru???ng, c?????p nh?? ng?????i n??ng d??n
C?????p con, c?????p v???, c?????p n???i ng?????i n??ng d??n
B???n c??? ngh??o kh??? mu??n ?????i???"
Tr?????c ???? nhi???u k??? s???, thi s??? nh??: Tr???n ?????c Th???o, Nguy???n M???nh T?????ng, Phan Kh??i, Tr????ng
T???u, L?? ?????t, Ho??ng C???m, H???u Loan, Tr???n D???n, Ph??ng Qu??n ??????? r??t lui ????? gi??? kh?? ti???t.
"Bang h???u ?????o t???c hi???n, bang v?? ?????o t???c ???n. Bang h???u ?????o b???n ng?? ti???n ?? s??? gi???, bang v?? ?????o ph?? ng?? ti???n ?? s??? gi??? (Nho gi??o ??? Kh???ng t???) Ngh??a l??: N?????c c?? ?????o th?? n??n ra l??m vi???c gi??p ?????i; n?????c v?? ?????o th?? n??n lui v??? gi??? danh ti???t. N?????c c?? ?????o m?? ta ngh??o l?? ta x???u; n?????c v?? ?????o m?? ta gi??u l?? ta x???u. B???i v?? n?????c c?? ?????o dung hi???n t??i, ta kh??ng t??i n??n m???i kh??ng ???????c dung n??n ph???i ngh??o. N?????c v?? ?????o d??ng k??? x???u xa, ta x???u xa n??n m???i ???????c d??ng th?? gi??u l?? qu?? x???u.
Ng?????i qu??n t??? ph???i hi???u ra ??i???u ????. Ng?????i kh??ng hi???u ra th?? kh??ng ph???i l?? qu??n t???. K??? kh??ng qu??n t??? m???i b?? ph???i, ?????ng ph??i.
Qu??n t??? b???t ?????ng ph???i (Lu???n ng???) ??? Qu??n t??? kh??ng b?? ?????ng, kh??ng b?? ph??i. Qu??n t???, ?????i tr?????ng phu, thi nh??n kh??ng a dua, kh??ng h??a v???i ????m ????ng:
Th??? d?? ?????i tr?????ng phu
X??? k??? h???u b???t c??? k??? b???c
X??? k??? th???c b???t c??? k??? hoa
C??? kh??? b??? th?? th???
(L??o t???)
Ph??m b???c tr?????ng l??o
Xa ch???n nh??? nh??ng
B??? hoa l???y qu???
Tr???i ?????t c??n b???ng!
(????? Ho??ng d???ch)
Chuy???n ch??nh tr??? n??i nh?? trong Nam l?? kh??ng b??n, nay ch??? n??i chuy???n th?? c???a Nguy???n Khoa ??i???m khi m???t ch???c v??? v?????n.
Ng?????i Vi???t hay nh??n lo???i n??i chung ?????u tha th??? l???i l???m c???a con ng?????i tr?????c ????y. Nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m c??n vi???t ???????c, c??n tr??n tr??? c??ng nh??n d??n th?? l?? ??i???u ????ng qu??. Chuy???n ??i v???i b???t m???c ??o c?? sa ??i v???i ma th?? m???c ??o gi???y l?? chuy???n ng?????i t???m th?????ng c???a mu??n ?????i r???i. Nh???ng t??i n??ng xu???t ch??ng, thi??n t??i m???i kh??ng m???c ??o, ??? tr???n d?? ??i v???i ai.
Th??nh Ph?? r?? m???t t??ng ????? th??n c???n c???a Ch??a Gi?? su. Tr?????c ???? l?? m???t t???i ????? quy???t t??m h??nh hung gi???t Ch??a. Sau khi ???????c c???i h??a, th??nh Ph?? r?? c?? nhi???u th??nh t??ch trong l??m vi???c ngh??a, vi???c thi???n ???????c Ch??a tin y??u. C?? l???n Th??nh Ph?? r?? h??i Ch??a: ??? Ng?????i b??? ph???m l???i 7 l???n tha th??? c?? ???????c kh??ng? Ch??a tr??? l???i: ??? K??? ph???m t???i, ta 77 l???n tha th???.
Th?? tuy??n truy???n c???a Nguy???n Khoa ??i???m tr?????c ????y ???????c gi???i ph?? b??nh ch??nh th???ng tung h?? r???m r???; th?? v?? l???i c???a Nguy???n Khoa ??i???m khi v??? v?????n c??ng ???????c m???t s??? ng?????i c??? v??.
????? c?? c??i nh??n ????ng v??? nh???ng b??i vi???t c???a Nguy???n Khoa ??i???m m?? g???i l?? th?? g???n ????y, t??i c?? v??i thi???n ?? nh???.
T???t c??? nh???ng b??i vi???t c???a Nguy???n Khoa ??i???m tr??n c??c trang m???ng x?? h???i, b??o in ch??nh th???ng ?????u th??? hi???n m???t t??m tr???ng b???c t???c, h???n h???c, ti???c nu???i th???i v??ng son. Kh??ng c?? m???t ch??t g?? g???i l?? th?? ca. N?? l?? m???t th??? V?? l???i ??ang th???nh h??nh m?? Nguy???n Khoa ??i???m c??? t??? ch???i kh??ng nh???n m??nh l?? l??m V?? l???i:
R???ng t??i kh??ng b??? ????? ng??n t???, ??i???u ????m h???u hi???n ?????i
B??ng m??m cho c??c c?? n??ng g??t sen ba t???c ch???
(Comment ??? T???p ch?? Th?? s??? 4 -2013)
Nguy???n Khoa ??i???m l??m V?? l???i nh??ng vi???t kh??ng ch??n th??nh, gi??? n??n kh??ng v??o l??ng ng?????i ?????c.
T??? x??a ?????n nay, trong n?????c v?? tr??n th??? gi???i, nhi???u nh?? th?? l??m quan to, th???m ch?? l?? vua gi??? nhi???u tr???ng tr??ch c???a ?????t nh??ng th?? c???a h??? ??i v??o l??ng d??n, ???????c nh??n d??n truy???n t???ng:
Oa oa ???oa oa..oa oa!
Cha tr???n ??i l??nh n?????c nh??
N??n kh??? th??n em v???a n???a tu???i
Ph???i theo m??? ?????n ??? nh?? pha!
(H??? Ch?? Minh)
Chu Th???n nay ??? n??i ????u
????? cho Mi??n Th???m l??n l???u kh??ng an
Th??ng ng??y t???a ??n lan can
M??i tr??ng m??y cu???n tr???i Nam d???m ngh??n
D???u x??a nay bi???t ????u t??m 
Th????ng ai b???y n???i ba ch??m n?????c non
Tr??ng kia khi khuy???t khi tr??n
Tinh th???n ph???n kh??ng v???n c??n s??ng soi.
(S??ng H???ng- Tr?????ng Chinh)
Nguy???n Khoa ??i???m vi???t cho b???n th??n l?? ng?????i t???ng ????ng g???ch v???i m??nh, ng?????i tri ??m tri k??? nh??ng v???n l???y c??i gi???ng k??? c???, kh???nh kh???ng quan tr??n ban ph??t th????ng xu???ng, kh??ng m???t ch??t rung ?????ng:
B???n ch??? ????ng g???ch n??i nao
V??n ch????ng l???m l??p v??u vao m???t ng?????i
B???t ng??? b???n ?????n th??m t??i
G???i cho nhi???u s??ch, ???i gi???i l?? th??!
???.
Mong sao b???n b???t b???i h???i
H??y l??m th?? n???a ????? r???i g???p nhau.
(B???n th?? ??? Nguy???n Khoa ??i???m)
S??? kh???nh kh???ng, cao ng???o b??? tr??n, h???n x?????c v???i ti???n nh??n th??? hi???n nhan nh???n trong th?? v?? trong V?? l???i c???a ??ng:
C??i ch???t c???a vi??n tham tri hay th?? ??m th???m trong ch??nh s???
M???t h??t m???t con thuy???n chu???i qua c???a Thanh Long
(Nguy???n Du)
Th?? ca l?? b???c l??? s??? th??nh th???t, s??? th??nh th???t ???????c tr???n v???n th?? th?? hay(B?? se)
Ng??y tr?????c, thi h??o B???ch C?? D??? l?? m???t trong tam ki???t c???a ???????ng thi (L?? B???ch, ????? Ph???, B???ch C?? D???). ??ng l??m quan ?????n Th?????ng th?? nh??ng th?? r???t ch??n th??nh. ??ng kh??ng ?????t chi???u cao c???a L?? B???ch, chi???u s??u c???a ????? Ph??? nh??ng ??ng ?????t ???????c chi???u r???ng c???a th??, ch??? v?? khi n??i t???i n???i kh??? con ng?????i ??ng l?? ng?????i ngo??i cu???c. Nh??ng kh??ng v?? th??? m?? kh??ng x??c ?????ng, kh??ng l??u truy???n ?????n ?????i sau:
Kim ng?? h?? c??ng ?????c?
T???ng b???t s??? n??ng tang
L???i l??c tam b??ch th???ch
Tu??? ??n d??? d?? l????ng
Ni???m th??? t??? t??? qu??
T???n nh???t b???t n??ng v????ng
(Quan ngh??? m???ch)
Ta c?? t??i ?????c g???
Kh??ng h??? ??i c???y c??y
L????ng ba tr??m th???ch th??c
H???t n??m b??? c??n ?????y
Ngh?? v?? c??ng h??? th???n
M???t ????? h???t m???y ng??y!
(Xem g???t l??a - ????? Ho??ng d???ch th??)
Th?? v?? l???i c???a Nguy???n Khoa ??i???m lu??n lu??n gi???, lu??n lu??n s?????ng kh??ng th??nh t??m ch??t n??o:
Nh??ng chi???u nay con b?? g???m c???
B??n d??ng s??ng nh?? ch??a bi???t chi???u tan
T??i v???i n?? l???ng im b?? b???n
M???t n?? nh??n d??u d???u n?????c H????ng Giang
(Chi???u H????ng Giang)
B???n th??n anh v?? lo??i ng?????i anh x??i t??i h??ng t??? con b?? m?? v???n coi n?? l?? b???n th??n th?? l?? m???t vi???c x??a nay hi???m(!)
M???t vi???c x??a nay ch??a t???ng c??.
Anh x??i t??i mu??n lo??i g???m c???
M?? chi???u nay anh n???i tuy??n ng??n
Anh v???i ch??ng b???n b?? g???n b??!
(Th?? 4 c??u ??? ????? Ho??ng)
Nh??n chung t???t t???n t???t Nguy???n Khoa ??i???m vi???t c??i g?? ?????u kh??ng th???t, nh?? l?? c???a gi???. Trong ch??nh tr??? ng?????i ta th?????ng d??ng th??? ??o???n ????? l???a nhau, ????? tranh th??? phi???u. Ch??? m???t c??i t??ng t???n l????ng t??m, k??? h??nh ti???n ??o???t ???????c m???t giang s??n. Song trong th?? ca d??ng l???a ?????o ho???c n??i ??i???u gi??? ?????i th?? anh m???t s???ch. Gi??? d???i l?? ??i???u t???i k??? v???i th?? ca.
Nguy???n Khoa ??i???m than ngh??o, nh??ng ng?????i ?????c nghe n?? s???n s???n th??? n??o, b???i Nguy???n Khoa ??i???m c?? ngh??o ????u. Nh?? l???u b???n n??m t???ng ??? khu quan to ?????i C???n ??? H?? N???i m???t th???i c?? l??nh g??c, nh?? v?????n ??? Hu??? m???y con m??o, con ch?? ch???y m???t ng??y ch??a ch???c ???? h???t v?????n. R???i c??n bi???t bao c???a ch??m c???a n???i kh??c n???a. L????ng h??u c???a Nguy???n Khoa ??i???m cao g???p m???y ch???c l???n nh???ng c??n b??? qu??n ??ang c??ng t??c. L??m sao m?? ngh??o ???????c. gi??? ngh??o th?? ???????c l??m th?? gi??? ngh??o th?? l?? ????? gi???. M???t ??ng quan to c??? t???t ?????nh nh?? Nguy???n Khoa ??i???m, nhi???u k??? c?? trang tr???i tr??n n??i non chuy???n ?????i ?????t M?????ng th??nh ?????t Th??? ???? th?? l??m sao h??? c?? ng?? nh?? n??ng d??n . H??? l??m sao m?? ngh??o ????i. M???t ??ng b?? th?? chi b??? x??m trong th??? ch??? ?????ng tr??? c???ng s???n h??n nhi???u l???n quan ph??? m???u ng??y x??a. N??n c??i vi???c than ngh??o c???a ??ng quan nh???t ph???m Nguy???n Khoa ??i???m r???t gi??? d???i:
????m ????m c??i ngh??o vu???t ve tr??n ng?????i ch???ng
Kh??? n??ng b??n tay ng?????i v???
?????t c??i h??n l??n ????i ch??n tr???n ?????a tr???
V?? th???m ng??? ngon??? ng??? ngon???
(????m ????m ??? t???p ch?? Th?? s??? 4 -2013)
C??i ngh??o ??i ????m c???a Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng ????ng ho??ng ch??t n??o. C??i ngh??o n??y l?? c??i ngh??o khai b???y ????? h?????ng h??? ngh??o m?? Nh?? n?????c tri???n khai m???y n??m qua.
H??n ngh??n n??m nay, c??c thi h??o kim c??? ?????u n??i t???i c??i ngh??o. C??i ngh??o c???a h??? c?? th???t nh??ng kh??ng b??? l???y, kh??ng khai gian ngh??o. H??? n??i l??n ???????c c??i ngh??o c???a h??? ???????c m???i ng?????i ?????ng c???m th???u hi???u v?? chia s???. Ngh??o h??? c??ng l?? ngh??o m??nh. Ngh??n n??m r???i ?????c c??i ngh??o c???a ????? Ph??? ta c??n x??c ?????ng:
An ?????c h??? thi??n v???n gian
?????i t?? thi??n h??? h??n s??? c??u hoan nhan
?? h??! H?? th?? nh??n ti???n ?????t ng???t hi???n th??? ???c
Ng?? l?? ?????c ph?? thu ?????ng t??? di???c t???c.
(?????c ???????c v???n gian ph??ng r???ng r??i
K??? s??? ngh??o c?? m??i nh?? che
Bao gi???? H??y hi???n ngay ??i.
Th??n ta ch???t c??ng c?? g?? ng???i ????u.)
(????? Ho??ng d???ch)
(Mao ???c v??? thu ph??ng s??? ph?? ca ???
B??i h??t gi?? thu th???i t???c nh??)
X??c ?????ng v???i c??i ngh??o c???a Nguy???n Tr??i:
Th???p t???i ?????c th?? b???n ????o c???t
B??n v?? m???c t??c t???a v?? chi??n
(M?????i n??m ?????c s??ch ngh??o ?????n t???y
M??n kh??ng rau c???, ch??? ????u ng???i)
(????? Ho??ng d???ch th??)
C??i ngh??o c???a Nguy???n Du th???m ??au ?????n. Cha l??m quan m?? con ????i r??t. C?? kh??c gi ????? Ph??? l??m T??? th???p di ??? Quan can gi??n vua m?? con ch???t ????i:
Th???p t??? c?? h??n b???c m??n ngo???i
( M?????i mi???ng ????i xanh ngo??i c???a B???c)
V?? Nguy???n Khuy???n:
S???m tr??a d??a mu???i cho qua b???a
Ch??? b??a tr???u cau ch???ng d??m mua.
Th?? ca c??? kim c?? n??i ?????n c??i ch???t. Ch???t l?? c??i quan ?????nh lu???n. L??c ???? m???i n??i ????ng c??i ???????c c??i m???t c???a ?????i ng?????i. C??c thi h??o x??a nay n??i t???i vi???c n??y m???t c??ch v?? t??, thanh tho??t, nh??? nh??m, b???i v?? cu???c ?????i c???a h??? qu?? s??ng trong, kh??ng b???i m???:
S???ng kh??ng ????? ti???ng ?????i ta th??n
Ch???t l???i v??? qu?? qu??n h????ng th??n
M???i hay tr??m s??? vu??ng tr??n
S???ng l??u ???? tr???i, ch???t ch??n ch??? g??
(Di ch??c th?? ??? Nguy???n Khuy???n)
Hay:
Ba h???i tr???ng gi???c m??? cha ki???p
M???t nh??t g????m ????a b??? m??? ?????i
(Cao B?? Qu??t)
Nguy???n Khoa ??i???m n??i ?????n c??i ch???t nh?? m???t l???i th??ch th???c, cao ng???o, r???t c???i l????ng, kh?? khan ?????i h???n:
Khi c??i ch???t ch???n c???a
?????i t??i
C??m ??n!
(Comment)
Ph???n vi???t c???a Nguy???n Khoa ??i???m khi m???t ch???c quan to v??? v?????n kh??ng c?? ?????i m???i, s??ng t???o g??. N?? l?? m???t th??? V?? l???i xu???t hi???n t??? m???y th???p k??? v???a qua. Nhi???u c??u d??? h??n c??u n??i b???:
D???y th???c h??t thu???c v???t ( ?????t n?????c nh???ng th??ng n??m th???t bu???n)
T??i b??y t??? ch??nh t??i,c??u ch??? c???a t??i, n?????c m???t c???a t??i (Comment)
Ngo??i ???????ng tr??? con ??i h???c, trong nh?? ng?????i gi?? ng??? (M??a b??nh th?????ng)
D??ng nhi???u ??m H??n Vi???t , ch??? n?????c ngo??i ch??a ???????c Vi???t h??a: tr???t c?????c, comment???
Ng?????i ?????c t??m ?????c Nguy???n Khoa ??i???m l??m th?? khi m???t ch???c l?? v?? ng?????i ?????c t?? m??, hi???u k???, kh??ng bi???t ??ng quan to h?????ng kh??ng bi???t bao nhi??u b???ng l???c c???a ???tri???u ????nh???, bao nhi??u ph???n tr??m d??? ??n ma, d??? ??n kh??ng ??ch n?????c l???i d??n, bao nhi???u bi???t th???, ?????t ??ai m?? v???n l??m th??, th?? h???i h??u c?? kh??c g?? kh??ng?
D?? nh???ng ??i???u Nguy???n Khoa ??i???m vi???t ra ch??a ph???i th?? nh??ng b???n ?????c c??ng c?? ph???n ?????ng c???m nh???ng n???i tr??n c???a ??ng. H??a ra khi ng???i d?????i ?????t ??ng m???i th???y r???ng d??n ??en ng?????i ta ??au kh??? bi???t nh?????ng n??o. N???i kh??? c???a h??? c?? ph???n do ??ng g??y n??n.
B??y gi??? c?? nhi???u quan ??i???m th??: th?? si??u vi???t, th?? h???u hi???n ?????i, th?? h???u h???u hi???n ?????i. T??m t??i l?? ????ng qu??, nh??ng t??m t??i ph???i v??o tr??i tim ng?????i ?????c. C??n vi???t nh???ng ??i???u m??nh c??ng kh??ng hi???u, kh??ng bi???t th?? l??m sao th??nh c??ng.
Th?? h???u hi???n ?????i c???a Ion Milos (nh?? th?? Thu??? ??i???n) v??o ???????c ?????c gi??? v?? c?? t???, c?? ngh??a, t???m t?? t?????ng, tri???t h???c cao:
T??i mua m???t con ch?? 
????? c?? b???n b???u
Tr?? chuy???n s???m h??m..
V?? r???i m???t h??m
Ch?? th??? l??? v???i t??i m???t ??i???u r???t l???.
R???ng con ng?????i ???? t??? l??u
Kh??ng c??n n??i ng??n ng??? c???a con ng?????i???
(Con ng?????i v?? con ch?? ??? Ph???m Vi???t ????o d???ch)
Th?? v?? V?? l???i Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng nh?? v???y.
????ng ra nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m ph???i ch??n th??nh h??n, s??m h???i h??n:
???Ta xin ch???u t???i khi ta u m?? c??i tri???t h???c du nh???p lai c??ng l???i th???i, kh??ng n??i cho ????m ?????u tr??u m???t ng???a ?????ng li??u v???i ta t???nh ra, 
khi ta tr?? ??m, s??t ph???t v???i c??c huynh Ho??ng Minh Ch??nh, Tr???n ?????, 
Xin th???p n??n nhang cho c??c t??c ph???m ta ra l???nh ?????t th??nh tro
L???y v??n s??? t??i danh D????ng Thu D????ng b??? ??i t??.
V??i linh h???n c??c nh?? d??n ch???, c??c trang m???ng x?? h???i ch??nh ta ????n ??p
C??c ch??? b??n c?? V??? D??? ??i!
T??i x???u h??? gi???t n?????c m???t t??i tr???m r??i
Khi nh??n c??c ch??? chao ch??t n??i c?????i, ti???ng th??? than h??? h??, ti???ng r??n r??? c???a nh???ng t??? b???c v???n.
Trong khi t??i ti??u hoang b???c kho, v??ng ?????n
L???y thu??? t??? t???m l??ng c??ng c???a c??c ch??? ????y!
T??? nay ??i c??ng c??c ch??? 
T??i t??? c??m t??i ???? ????o t???o ngu???n nh???ng tay l??m ngh??? t??i, n???i ng??i t??i l?? ngh??? n??i l??o!
Ngh??? m?? ph???i b???t g???o 
Trong n???i c???a c??c ch??? ????? cho ch??ng n?? ba hoa!
??i bi???t bao cu???ng phong v??n ch????ng b??o t??p do t??i g??y ra
T??? l???i qu?? nh??
T??? l???i nh???ng ng?????i m?? h???n kh??ng c?? h???n ng??y ng??y ????m ????m b??n C???n H???n ????? ki???m ch??o rau
??i???m t??i ????y
Xin ?????p ?????u ch???u t???i!
T??i tin n???u nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m vi???t nh?? th??? ch???c b???n ?????c s??? qu?? tr???ng ??ng nhi???u h??n n???a!
H?? N???i, ng??y 31 th??ng 5 n??m 2013
?? ??? H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay3,587
  • Tháng hiện tại82,419
  • Tổng lượt truy cập6,225,409
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây