Thanh Th???o b???c th??m H???u Th???nh

Chủ nhật - 30/06/2019 05:18
THANH TH???O B??C TH??M H???U TH???NH - N???I KH???C KHO???I S??U TH???M (*)- B??i in tr??n t???p ch?? th?? s??? 10 - 2016????? Ho??ngLTS: Thanh Th???o l?? m???t c??y b??t m???u d???ch tem phi???u tr??m ph???n tr??m. Th?? v??n ???? tem phi???u, ??i???m s??ch ph?? b??nh c??ng tem phi???u n???t. V???i m???t t???m nh??n v??n ch????ng r???t "v???m" l???i v??? l???i xu th???i, tung h?? k??? c?? ch???c, c?? ti???n n??n t??c ph???m kh??ng c?? gi?? tr??? g?? cho c???ng ?????ng.. ??i???n h??nh l?? b??i b???c th??m th?? H???u Th???nh "N???i kh???c kho???i s??u th???m".
Thanh Th???o b???c th??m H???u Th???nh

THANH TH???O B??C TH??M H???U TH???NH - N???I KH???C KHO???I S??U TH???M (*)- B??i in tr??n t???p ch??  th?? s??? 10 - 2016

????? Ho??ng
LTS: Thanh Th???o l?? m???t  c??y b??t m???u d???ch tem phi???u tr??m ph???n tr??m. Th?? v??n ???? tem phi???u, ??i???m s??ch ph?? b??nh c??ng tem phi???u n???t. V???i m???t t???m nh??n  v??n ch????ng  r???t "v???m" l???i v??? l???i xu th???i, tung h?? k??? c?? ch???c, c?? ti???n n??n t??c ph???m kh??ng c?? gi?? tr??? g?? cho c???ng ?????ng.. ??i???n h??nh l?? b??i b???c th??m th?? H???u Th???nh "N???i kh???c kho???i s??u th???m".
 Th?? ca mu??n ?????i kh??ng ch???p nh???n trung b??nh. M???t l?? ???????c, hai l?? m???t. V?? d??? nh?? s???: 0, 1 v???y. Th??? nh??ng t??? x??a ?????n nay,ch??? ????? n??o c??ng th???,ch???c quy???n v?? ?????ng  ti???n n?? thao t??ng h???t! C??c ch??? ????? ?????c t??i th?? ch??ng c??ng l??ng ??o???n h??n! N??n m???i c?? chuy???n, nh?? th?? c?? quy???n, c?? ti???n d?? ti???ng ph??? th??ng kh??ng th??ng th???o v???n x??ng thi h??o thi b?? m???t  th???i do b???n v??n n?? t???ng ca.
 ??? ta,cha ??ng ch??ng ta ph???i ??au ?????n th???t l??n: " N??n b???c ????m to???c t??? gi???y" . B??y gi??? th?? n??n b???c ????m to???c ti vi, n??n b???c????m to???c th?? ca - ???? l?? tr?????ng h???p Thanh Th???o b???c th?? th?? H???u Th???nh - "M???t n???i kh???c kho???i s??u th???m".
  H???u Th???nh tr?????ng th??nh t??? anh l??nh l??n l??m qu???n l?? ?????i ng?? v??n ngh??? Vi???t Nam do ?????ng C???ng s???n l??nh ?????o - M???t ?????c ?????ng to??n tr???! C??c b??i vi???t c???a H???u Th???nh t??? th?? ca,v??n xu???i,l?? lu???n ?????n ??i???u v??n ?????u nh???t v?? y???u. Nh???ng b??i, nh???ng c??u Thanh Th???o  ???? ch???n l???c ????? tr??ch d???n nh??ng to??n l?? nh???ng b??i , nh???ng c??u non n???t,  y???u, nh?? b??i "Ng?? Thu"
"M??? gi?? khom b??ng d?????i cau
Ng?? thu n???ng d??i, ng??y mau s???p chi???u
C?? g??  tr???i ?????t mang theo
Th??? gian mu??n n???i c??nh di???u mong manh
C?? g?? v???c xo??y ch??ng ch??nh
Gi?? neo tay m??? b???ng th??nh thi??n thu"
  B??i n??y l?? b??i y???u k??m to??n di???n.Ch??a n??i ?????n vi???c d??ng t???, v???n ??i???u r???t c???n thi???t cho th??? th?? l???c b??t, m?? n???i dung, ?? t???, x??c c???m...qu?? ?? s?? s??i, nh???t nh???o,do k??m thi ph??p, t??i th?? t???m th???p n??n d???n ?????n nhi???u h??? l???y kh??c. N?? thua c??? b??i v?? "Mua ?????ng n??t":
"Ti vi, qu???t , t???, n???i c??m
B??n l??, t??? l???nh, m??y b??m mua li???n" Th??? m?? Thanh Th???o b???c th??m"V???i H???u Th???nh qu?? nh?? trong th?? anh, ch??nh l?? m???. Ng?????i m??? n??ng d??n v?? c??ng th????ng y??u c???a anh.  Khi y??u m???, m???i ?????a con ?????u c?? th??? l?? thi s??. V?? nh?? th?? c?? th??? l?? "hai l???n thi s??" khi y??u m??? m??nh, khi m??? tr??? th??nh h??nh b??ng ??i v??? ??m ???nh trong th?? h???. C?? m???t b??i l???c b??t ch??? 6 c??u c???a H???u Th???nh m?? t??i mu???n ?????t ngay ??? d??ng ?????u b??i vi???t l?? cho h??nh ???nh M??? - Qu?? nh??? trong th?? H???u Th???nh.
M??? ??? ????y v???a l?? m??? c???a m??nh,v???a l?? m??? c???a nh???ng ?????a con ??? qu?? m??nh. Ng?? qu?? ??? ????y c?? th??? l?? ng?? nh?? m??nh v?? c??ng l?? ng?? c???a bao nhi??u ng??i nh?? quen thu???c ??? m???t mi???n qu?? trung du."
 T???i sao ng?????i ta vi???t v??? m??? ch??? ???????c m???t l???n thi s??, c??n H???u Th???nh vi???t v??? m??? ???????c hai l???n thi s??? ??i???u n??y Thanh Th???o c??? v?? l???p mi???ng em, hay H???u Th???nh ???????c chi???u c??? con li???t s??, th????ng binh,mi???n Nam t???p k???t, d??n t???c ??t ng?????i...l??m th?? v??? m??? ???????c chi???u c??? th??m ??i???m (!)
  Ng?????i ta c?? th??? vi???t th??, nh???c, h???a, v??n v???...v??? ng?????i th??n . ???? l?? t??nh c???m thi??ng li??ng m?? kh??ng m???t ai c?? th??? x??m ph???m. Nh??ng khi anh ???? xu???t b???n c??ng b??? th?? m???i ng?????i c?? quy???n ph??n x??t ??i???u thi??ng li??ng ???y.
 V??o b??i "Ng?? thu", c??u m??? ?????u r???t d???. "M??? gi?? khom b??ng d?????i cau". Ng?????i m??? Vi???t Nam hay ng?????i m??? nh??n lo???i, ng?????i m??? n??o ch???ng m???t ?????i c??ng l??ng nu??i con, ch??m ch??u. H??? ???? khom l??ng, g???p g???i v?? ngh??o ????i, c?? c???c,v?? b???o quy???n,nay d?????i b??ng cau hi???n l??nh che ch???, ng?????i m??? gi?? c??n khom b??ng n???a, th?? s???ng tr??n ?????i l??m  g??! M???t c??u th?? ??c t??m. H???u Th???nh kh??ng ?????n n???i xem nh??? ng?????i m??? nh??ng ??ng qu?? v???ng d???i v?? kh??ng ?????c ca dao, t???c ng??? v?? th?? ca mu??n ph????ng n??n khi s??? d???ng t??? ng??? kh???c h???a h??nh t?????ng ng?????i m??? ch??? m???i c??u m??? ?????u ???? g??y raphanr c???m th??? n??y!
  ????ng ra ph???i vi???t:
" M??? gi?? l???ng l???ng b??ng cau"
C??u ti???p:
" Ng?? thu n???ng d???i ng??y mau s???p chi???u"
 C??u n??y kh??ng sai nh??ng kh??ng thi???n t??m nh?? ki???u n???p m???ng ng?????i gi??: " M??? tra r???i mau ch???t ??i" (B?? gi?? r???i ch??ng ch???t). C??u cu???i c??ng c??ng l?? c??u nguy???n ng?????i gi?? mau ch???t:
" Gi?? neo tay m??? b???ng th??nh thi??n thu"
T?????ng l?? gi?? neo tay m??? l?? ??em l???i ??i???u l??nh, ??i???u t???t - tr?????ng sinh cho m???, ai d?? gi?? l??m cho m??? "b???ng" th??nh thi??n thu, mau ch???t!
  C??u k???t n??n vi???t:
" Gi?? neo tay m??? ng??n th??nh thi??n thu".
Cha ??ng ta ???? vi???t v???"M??? gi??" hay l???m:
" M??? gi?? nh?? chu???i b?? h????ng
Nh?? x??i n???p m???t, nh?? ???????ng m??a lau"
"Ng???i bu??n nh??? m??? ta x??a
Mi???ng mem c??m b??ng, l?????i l???a c?? x????ng"
"Chi???u chi???u ra ?????ng ng?? chi???u
Nh??n l??n m??? m??? ch??n chi???u ru???t ??au"
"C??m ng?????i kh??? l???m m??? ??i!
Ch???ng nh?? c??m m??? v???a ng???i, v???a ??n"...
Th?? ch???ng M??? c??ng c?? nh???ng b??i r???t hay vi???t v??? m???:
"Bu???i chi???u m??? l??n r???y
Th???y b??ng c??y K?? - nia
B??ng tr??m che l??ng m???"
(Ng???c Anh)
Tr??n th??? gi???i:
Th?? E xe nhin - Th?? g???i m???:

???????????? ?? ????????????
???? ???????? ??????, ?????? ?????????????????
?????? ?? ??. ???????????? ????????, ????????????!
?????????? ???????????????? ?????? ?????????? ????????????????
?????? ???????????????? ?????????????????????? ????????.
..

Mong m??? tr?????ng sinh.M??? k??nh y??u
Con v???n s???ng, Con ch??o M???
V???ng s??ng di???u k??? chi???u h??m
M??i m??i t???a che ?????iM???!...
(????? Ho??ng d???ch)
 Th?? hi???n ?????i sau n??m 1975 c??c t??c gi??? c??ng vi???t r???t hay v??? m???  v???i m???t b??t ph??p r???t m???i, r???t truy???n c???m s??u s???c:
"cu???ng v?? nh?? c??nh ?????ng ???????c m??a
m??? c???t k??? trong t??i ??o n??u, g??i kim b??ng k??n mi???ng
s??? m???t ??i l?? m???t c??? m??a m??ng..."
(Tr???n Quang ?????o)
 H???u Th???nh l??m th?? l???c b??t r???t y???u k??m, c??? v???n ??i???u, t??nh, ??...Ch??? 6 c??u l???c b??t m?? c?? ?????n 5 l???i v???n (chi???u, theo, di???u, manh, th??nh)
?????i thi h??o Nguy???n Du c??ch ????y 300 n??m khi ??ng cha ta ??ang d??ng ch??? H??n,ch??? N??m m?? vi???t "??o???n tr?????ng t??n thanh" 3524 c??u kh??ng m???y l???i v???n:
"Ng???m hay mu??n s??? t???i tr???i
Tr???i kia ???? b???t l??m ng?????i c?? th??n
B???t phong tr???n, ph???i phong tr???n
Cho thanh cao m???i ???????c ph???n thanh cao
C?? ????u thi??n v??? ng?????i n??o
Ch??? t??i ch??? m???nh d???i d??o c??? hai
C?? t??i m?? c???y chi t??i
Ch??? t??i ??i v???i ch???  tai m???t v???n
???? mang l???y nghi???p v??o th??n
C??ng ?????ng tr??ch l???n tr???i g???n, tr???i xa
Thi???n c??n ??? t???i l??ng ta
Ch??? t??m kia m???i b???ng ba ch??? t??i..."
Th???i nay,????? Ho??ng vi???t Ki???u Th?? ?????n 6 122 c??u l???c b??t m?? kh??ng c?? m???t c??u n??o l???i v???n, ?? t??? l???i s??u xa, ?? t???i ng??n ngo???i:
"Ng???m ra ??n o??n t???i ng?????i. (808)
Hi???n t??m, ??c b?? c??ng n??i l??ng m??nh.
???? r???ng v?? ngh??a, v?? t??nh.
S?? chi c??i l?? y??u tinh hung t??n.
6105- X??a nay d?????i ch???n tr???n gian,
N??i x????ng, s??ng m??u non ng??n tr???ng ph??i.
M???nh t??i ?????y ??o??? ki???p ng?????i. (809)
T?? duy??n nghi???p ch?????ng n??? ?????i ph???i mang.
C???u tuy???n c??n chuy???n ???? ngang. (810)
6110- N??? ch??a tr??? h???t sao sang b???n chi???u.
C??n kh??n hoang l???nh c?? li??u.
C??ng g??y oan tr??i, c??ng nhi???u t???i danh.
C??i tr???n m??? m???t mong manh,
Con ng?????i, con ng???m c??? gi??nh gi???t nhau.
6115- Nh??n ti???n tr??ng th???y m?? ??au!
?????i nay ???? v???y, mu??n sau th??? n??o?
L???i m?? c?? nh???ng anh h??o.
H??ng t??i ?????i l?????c, ch?? cao phi th?????ng.
Cho Ki???u kh??ng ph???i ??o???n tr?????ng.
6120- Cho bao c??y c??? b??n ???????ng b??nh y??n.
Ch??? c??n t??m ?????n c??i ti??n. (811)
????? Ho??ng th??? h???i c?? n??n d???ch Ki???u?"
B??i "Nghe ti???ng cu???c\k??u" l?? m???t b??i s?? s??i xo??ng x???nh, n?? kh??ng ra n??i vo, kh??ng ra n??i b???, l???n x??, l???n x???n, r???i ra, r???i r???m d?????i c??? m???c d???:
"C??n l???i th??i, ti???ng cu???c k??u
Ti???ng cu???c k??u t??? x??a ch??a ai ?????t t??n cho cu???c
Cha t??i nh??o ?????t ?????p ???????ng
Cu???c k??u ngo??i b???n s??ng"
C??u "Cha t??i nh??o ?????t ?????p ???????ng " tr?????c l?? c??u n??i c???a x?? vi??n ??i l??m c??ng ??ch cho h???p t??c x?? th???i x??a. C??u "Cu???c k??u ngo??i s??ng" ????u ph???i c??u th??! M???t c??u tr??? l??n ba c??ng n??i ???????c. C??u "C???c k??u t??? ng??ych??a ai ?????t t??n cho cu???c" l?? c??u c???a ng?????i b???nh t??m th???n ho???c  ng?????i kh??ng bi???t g?? v??? l???ch s??? tr??i ?????t. Tr??i ?????t ???? xu???t hi???n c??ch ????y ?????nm s??u t??? n??m, lo??i chim c??ng ???? xu???t tr??n  ba b???n t??? n??m. Lo??i ng?????i m???i tr??n d?????i m???t tri???u n??m. C??u tr??n t?????ng l?? ph??t hi???n nh??ng ch???ng c?? ph??t hi???n t?? n??o. N?? c?? m??m h??n c??? lo??i chim xu???t hi???n! N?? d??? ?????n m???c kh??ng c?? th?????c n??o ??ong ?????m, th??? m?? Thanh Th???o t??n d??c:
"T??i ???? nghe v?? ????a ti???ng cu???c v??o m???t b??i th?? kh?? d??i,  "M???t ng?????i l??nh n??i v??? th??? h??? c???a m??nh" v?? t??i hi???u v?? sao ng??y x??a B?? Huy???n Thanh Quan, c??n b??y gi??? l?? H???u Th???nh l???i ??au ????u v???i ti???ng cu???c k??u nh?? th???.
"Nh??? n?????c ??au l??ng con qu???c qu???c
Th????ng nh?? m???i mi???ng c??i gia gia"
????ng l?? ????a anh vi???t b??o t?????ng  i t??? sov????? n??? thi h??o! Kh??ng c?? s??? x??c ph???m thi h??o n??o h??n th??? khi ??em con ch???u n???u so v???i ????? ib??ng ch??n t???ng m??y!
 Ch??ng t??i kh??ng mu???n m???t th?? cho b???n ?????c khi ph???i ?????c v?? nghe nh???ng ??i???u b???c th??m kh??ng ph???i l???i c???a Thanh Th???o ?????i v???i H???u Th???nh. V?? Thanh Th???o l?? anh l??m th?? m???u d???ch tem phi???u r???t k??ms ???????c l??ng x??:
"Th?? nh??  H??? Th??nh C??ng  (t??n th???t c???a Thanh Th???o)
Ch??? c?? to??n h?? h??t
Trang trang ?????u d??i d??ng
C??u c??u ?????u nh???t ho??t"
B??nh th?? th?? ch??? b???c th??m (n???nh th???i)
C??n  H???u Th???nh:
"H???u Th???nh ch???ng c??n b??i n??o
Xe t??ng h??c ????? t?????ng r??o thi ca"
Hay:
"?????ng th?? m???t t???ng tay li???m h??i!"
                    H?? N???i, ng??y 1 - 6 - 2016
                                ?? - H

TTT????ng nh?? amxh"ay"conchuoonfchoof
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay3,501
  • Tháng hiện tại82,333
  • Tổng lượt truy cập6,225,323
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây