Bi h??i chuy???n h???i l??? v??o H???i Nh?? v??n Vi???t Nam

Bi h??i chuy???n h???i l??? v??o H???i Nh?? v??n Vi???t Nam

 •   03/03/2019 08:29:02 AM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0
BI H??I CHUY???N H???I L??? V??O H???I NH?? V??N VI???T NAM
????? Ho??ng
Nh???ng nh?? v??n t??i n??ng ???????c H???i Nh?? v??n m????? v?? H???i. Nh???ng k??? b???t t??i m???i h???i l???, ????t l??t. Trong n???n kinh t??? th??? tr?????ng, ????m n??y l??m h?? nhi???u c??n b???. Bao nhi??u chuy???n d??? kh??c d??? c?????i ???y x???y ra h???t n??m n??y qua th??ng kh??c. Tr?????c ????y, l??u r???i, nh?? th?? Nguy??n ?????c M???u ??? trong H???i ?????ng Th?? th?? c?? Th??? H??ng ?????n ph??ng ri??ng anh xin phi???u v?? k??m theo t??i qu??.
Ch???i v?? n???nh M???

Ch???i v?? n???nh M???

 •   02/03/2019 01:26:24 AM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
Ch???i M??? nhi???u nh???t b??c c???ng qu??n
Sang M??? nhi???u nh???t ch??u c???ng th???n
Ki???m, x??, ki???m x??ng, b???ng gi??? M???
Con ???????ng quan l???i d??? vinh th??n!
Ti???n s?? b??

Ti???n s?? b??

 •   02/03/2019 01:23:05 AM
 •   Đã xem: 407
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng

TI???N S??? B?? (*)

Con b?? c???t ??? M???c T?? Khoa
Ti???n s??? b???ng T??y n?? gi???t ra
H???u ngh??? ng?????i cho kh??ng l???i v???t
Bang giao kh??ch t???ng ch???ng ????a g??.
Lo???i kh???i 810 v??? V??n s??

Lo???i kh???i 810 v??? V??n s??

 •   02/03/2019 01:17:31 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
????A RA KH???I CH??N DUNG 810 V??? V??N S?? VI???T
(Tr??n d?????i 100 ng?????i - ???? b??? sung b???ng s??? ????a ra))
????? Ho??ng
TH??
1- Khu???t B??nh Nguy??n th?? ?? u??m
Ch???y gi???i th?????ng h??n con bu??n ch???y t??
2 - Mai Qu???nh Nam th???i m???m lu
Gi??? c???y, h???c gi??? Hai Ku Nh???t Ho??ng.
3 ??? Th?? t??nh nh???t nh???t th??? gian
L?? ??ng gi??o Mai V??n Hoan, d?????i v??!
????a ra khoi ch??n dung 810 v??? V??n s?? Vi???t

????a ra khoi ch??n dung 810 v??? V??n s?? Vi???t

 •   01/03/2019 07:02:52 AM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0
????A RA KH???I CH??N DUNG 810 V??? V??N S?? VI???T
(Tr??n d?????i 100 ng?????i - ???? b??? sung b???ng s??? ????a ra))
????? Ho??ng
TH??
1- Khu???t B??nh Nguy??n th?? ?? u??m
Ch???y gi???i th?????ng h??n con bu??n ch???y t??
2 - Mai Qu???nh Nam th???i m???m lu
Gi??? c???y, h???c gi??? Hai Ku Nh???t Ho??ng.
3 ??? Th?? t??nh nh???t nh???t th??? gian
L?? ??ng gi??o Mai V??n Hoan, d?????i v??!
????a ra khoi ch??n dung 810 v??? V??n s?? Vi???t

????a ra khoi ch??n dung 810 v??? V??n s?? Vi???t

 •   01/03/2019 07:02:18 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
????A RA KH???I CH??N DUNG 810 V??? V??N S?? VI???T
(Tr??n d?????i 100 ng?????i - ???? b??? sung b???ng s??? ????a ra))
????? Ho??ng
TH??
1- Khu???t B??nh Nguy??n th?? ?? u??m
Ch???y gi???i th?????ng h??n con bu??n ch???y t??
2 - Mai Qu???nh Nam th???i m???m lu
Gi??? c???y, h???c gi??? Hai Ku Nh???t Ho??ng.
3 ??? Th?? t??nh nh???t nh???t th??? gian
L?? ??ng gi??o Mai V??n Hoan, d?????i v??!
????a ra khoi ch??n dung 810 v??? V??n s?? Vi???t

????a ra khoi ch??n dung 810 v??? V??n s?? Vi???t

 •   01/03/2019 07:01:50 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
????A RA KH???I CH??N DUNG 810 V??? V??N S?? VI???T
(Tr??n d?????i 100 ng?????i - ???? b??? sung b???ng s??? ????a ra))
????? Ho??ng
TH??
1- Khu???t B??nh Nguy??n th?? ?? u??m
Ch???y gi???i th?????ng h??n con bu??n ch???y t??
2 - Mai Qu???nh Nam th???i m???m lu
Gi??? c???y, h???c gi??? Hai Ku Nh???t Ho??ng.
3 ??? Th?? t??nh nh???t nh???t th??? gian
L?? ??ng gi??o Mai V??n Hoan, d?????i v??!
TRONG QU??N R?????U R???N

TRONG QU??N R?????U R???N

 •   04/01/2019 09:50:46 AM
 •   Đã xem: 587
 •   Phản hồi: 0
TRONG QU??N R?????U R???N Nguy???n Quang Thi???u T???ng D.K.MNh???ng con r???n ???????c th???y t??ng trong r?????u Linh h???n ch??ng b?? qua mi???ng b??nh cu???n khoanh ????y ch??n B?? ti???p ??i??? b?? ti???p ??i qua ????i m??i b???c tr???ng C?? m???t k??? say g??o l??n nh???ng kh??c b???i b??? M???t ch??p m?? v?? m???t ????i gi??y v???i
H???u Th???nh - C??nh ?????ng Th?? m???t tr???ng...

H???u Th???nh - C??nh ?????ng Th?? m???t tr???ng...

 •   29/12/2018 07:29:57 AM
 •   Đã xem: 2413
 •   Phản hồi: 0
H???U TH???NH - C??nh ?????ng th?? m???t tr???ng
* ????? HO??NG

Trong th??? h??? c??c nh?? th?? ch???ng M???... nh?? th?? H???u Th???nh xu???t hi???n qu?? mu???n v?? kh??ng n???i ti???ng v?? t??i th?? c???a ??ng qu?? d?????i m???c trung b??nh trong d??ng th?? c??? ?????ng, t???ng ca ch??? ?????. M??i ?????n cu???i n??m 1975, ??ng m???i ra t???p th?? ?????m vang chi???n h??o??? ??? in chung c??ng L??m Huy Nhu???n. L??m Huy Nhu???n ???? n???i ti???ng v???i ch??m th?? ??o???t gi???i nh?? cu???c thi th?? b??o V??n ngh??? n??m 1972 ??? 1973 v???i tinh th???n th?? kh???u hi???u ???M??? t???p con ??i, ?????ng d???y con ??i
B??i Nguy???n ????nh ???m

B??i Nguy???n ????nh ???m

 •   28/12/2018 06:34:17 PM
 •   Đã xem: 1735
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng

V???NH NGUY???N XU??N PH??C

V???a m???i l??n ch???c ???? t??c oai.
Xe v??? ph??? c??? n??t m??n khoai!
T?? te k??n th???i kinh mi???n ???????c,
Ch?? ch??t k???ng k??u khi???p m???t xo??i!
Tri???t gia, v??n s?? Nguy???n Ho??ng ?????c

Cu???c chi???n Nam B???c Vi???t Nam, huynh ????? ...

 •   22/12/2018 06:08:50 PM
 •   Đã xem: 1296
 •   Phản hồi: 0
CU???C CHI???N HUYNH ????? NAM B???C VI???T NAM ??? 40 N??M NH??N L???I (1975 ??? 2015)

???T??M S??? NG?????I L??NH??? T??? B??NG R??M CHI???N KHU ?????N QU???NG TR?????NG PH???N T???NH C???A L????NG TRI

(Vi???t v??? nh?? th?? ????? Ho??ng )

Nguy???n Ho??ng ?????c

T??i g???p nh?? th?? ????? Ho??ng l???n ?????u ti??n ??? nh?? t??i, anh ??i c??ng nh?? v??n Nguy???n ????nh Ch??nh ?????n ????? m???i t??i gi??? ch??n bi??n t???p trang l?? lu???n cho t???p ch?? V??n H???c Ngh??? Thu???t (nh??ng vi???c kh??ng th??nh).
nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t

Bi h??i h???i l??? v??o H???i Nh?? v??n

 •   13/12/2018 08:55:15 AM
 •   Đã xem: 2397
 •   Phản hồi: 0
BI H??I CHUY???N H???I L??? V??O H???I NH?? V??N VI???T NAM????? Ho??ng Nh???ng nh?? v??n t??i n??ng ???????c H???i Nh?? v??n m????? v?? H???i. Nh???ng k??? b???t t??i m???i h???i l???, ????t l??t. Trong n???n kinh t??? th??? tr?????ng, ????m n??y l??m h?? nhi???u c??n b???. Bao nhi??u chuy???n d??? kh??c d??? c?????i ???y x???y ra h???t n??m n??y qua th??ng kh??c.
Th?? v?? l???i Nguy???n Khoa ??i???m

Th?? v?? l???i Nguy???n Khoa ??i???m

 •   13/12/2018 06:35:41 AM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
V?? L???I NGUY???N KHOA ??I???MNguy??n v??n:C??I L???NGNguy???n Khoa ??i???mC??i l???ng. Anh soi th???y m???t m??nh V???i n???i bu???n trong s???chC??i l???ng. Kh??ng ti???ng ?????ng n??o kh??c Ti???ng ?????p tr??i tim anh
G???ng g???i

G???ng g???i

 •   09/11/2017 03:25:00 AM
 •   Đã xem: 796
 •   Phản hồi: 0
V???NH QUAN X??? NGH??O

V???NH QUAN X??? NGH??O

 •   04/08/2017 05:07:00 AM
 •   Đã xem: 555
 •   Phản hồi: 0
Thống kê
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay5,669
 • Tháng hiện tại172,582
 • Tổng lượt truy cập4,827,886
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây