V?? l???i Nguy???n B??nh Ph????ng

V?? l???i Nguy???n B??nh Ph????ng

 •   21/05/2019 04:25:05 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
HAI TH?? (I- Ti???ng th??m mu??n thu??? II- Ti???ng x???u ng??n ?????i)

Ng??y tr?????c:

Ch??a bao gi??? xu???t hi???n m???t t??m h???n th?? r???ng m??? nh?? Th??? L???, trong s??ng nh?? Nguy???n Nh?????c Ph??p, m?? m??ng nh?? L??u Tr???ng L??, qu?? m??a nh?? Nguy???n Binh, ???o n???o nh?? Huy C???n, k??? d??? nh?? Ch??? Lan Vi??n v?? thi???t tha r???o r???c b??n kho??n nh?? Xu??n Di???u.
(Ho??i Thanh ??? Thi nh??n Vi???t Nam)

Ng??y nay:

Ch??a bao gi??? trong c??i Vi???t cu???i th??? k??? XX, ?????u th??? k??? XXI, sau cu???c chi???n huynh ????? t????ng t??n l???i xu???t hi???n m???t ki???u vi???t v?? l???i ph
Paul Nguy???n Ho??ng ?????c vi???t v??? T??M S??? NG?????I L??NH

Paul Nguy???n Ho??ng ?????c vi???t v??? T??M S??? NG?????I L??NH

 •   21/05/2019 03:56:38 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
T???i 22 - 12 - 2018 CU???C CHI???N HUYNH ????? NAM B???C VI???T NAM ??? 40 N??M NH??N L???I (1975 ??? 2015)???T??M S??? NG?????I L??NH??? T??? B??NG R??M CHI???N KHU ?????N QU???NG TR?????NG PH???N T???NH C???A L????NG TRI(Vi???t v??? nh?? th?? ????? Ho??ng )Nguy???n Ho??ng ?????cT??i g???p nh?? th?? ????? Ho??ng l???n ?????u ti??n ??? nh?? t??i, anh ??i c??ng nh?? v??n Nguy???n ????nh Ch??nh ?????n ????? m???i t??i gi??? ch??n bi??n t???p trang l?? lu???n cho t???p ch?? V??n H???c Ngh??? Thu???t (nh??ng vi???c kh??ng th??nh). C???m gi??c ?????u ti??n c???a t??i v??? c??c nh?? th?? n??i chung l?? c??i g?? nh??n nh???o, ???o l???, y???u ???t, t?? t???n, ham vui, ?????ng b??ng. V?? nh?? th?? ????? Ho??ng tr?????ng ban bi??n t???p th?? c???a T???p ch?? Nh?? v??n d
Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

 •   21/05/2019 03:17:08 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
TH?? V?? L???I NGUY???N KHOA ??I???M KHI V??? TH?????NG D??N

????? Ho??ng

Nguy???n Khoa ??i???m thu???c th??? h??? nh???ng ng?????i l??m th?? c??? ?????ng cho mi???n B???c Vi???t Nam trong cu???c chi???n huynh ????? t????ng t??n hai mi???n Nam B???c Vi???t Nam th???p k??? 50, 60, 70 th??? k??? tr?????c c?? s??? tr??? gi??p c???a n?????c ngo??i ??? c??? hai ph??a. Trong chi???n tranh ch???ng M???, Nguy???n Khoa ??i???m x???p sau c??c nh?? th?? kh??c nh?? Ph???m Ti???n Du???t, L?? Anh Xu??n, Nguy???n Duy???Khi Nguy???n Khoa ??i???m l??m quan to th?? th?? ??ng m???i to theo, tr?????c ???? m???y ai bi???t ??ng.
Th?? c???a th??? h??? n??y l?? th?? tuy??n truy???n m???t chi???u, m???t ph??a..
L??? l??ng cu???c ?????i nay
?????n v??n ch????ng c??ng ????
Lo??i ng?????i l??m kh??? thay
C??i chi???n tranh v?? ngh??a!
(T??m s??? ng?????i l??nh 1973 ??? ????? Ho??ng)
C??i l???ng - t???p s??ch y???u d?????i trung b??nh

C??i l???ng - t???p s??ch y???u d?????i trung b??nh

 •   21/05/2019 02:30:45 AM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
C??I L???NG (*) C???A NGUY???N KHOA ??I???M - Y???U D?????I M???CTRUNG B??NHT???p C??i L???ng c???a Nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m do Nh?? xu???t b???n V??n H???c ???n h??nh n??m 2007.T???p c?? 56 b??i, 9 b??i th?? vi???t theo h??nh th???c truy???n th???ng (c?? b??i l???i v???n ??? T???m b???n H?? Kh??, ?????c th?? t??? tuy???t c???a ????? M???c, Ng?????i n???m b??n H??? T??y...), 44 b??i vi???t theo ???t??n h??nh th???c???, kh??ng v???n kh??ng ??i???u, t???c l?? V?? l???i, 3 b??i theo th??? hi???n ?????i ??? th?? t??? do.Nhi???u ng?????i t??m ?????c v?? s??? t?? m?? l?? ch??nh.
S??ng v?? kho???ng l???ng c???a T??? Qu???c Ho??i thua v??n l???p 6

S??ng v?? kho???ng l???ng c???a T??? Qu???c Ho??i thua v??n l???p 6

 •   07/05/2019 11:52:04 PM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
S??NG V?? KHO???NG L???NG C???A T??? QU???C HO??I - GI???I TH?????NG H???I NH?? V??N VI???T NAM N??M 2010 THUA V??N H???C SINH L???P S??U
B??i c???a ????? Ho??ng vi???t

D???ch V?? L???i T??? Qu???c Ho??i
Nguy??n b???n:

NG?????I L??M V?????N

Trong khu v?????n ho??ng h??n
ti???ng chim v??i b??ng l??
ng?????i l??m v?????n ng??? chi???c n??n nhu???m s????ng
v???c ng???n gi?? m??t r?????i

m??a xu??n theo ch??n hoa tr??i
???? v??? nh?? ng?????i
b??y gi??? xum xu?? d?????i b???u tr???i
M?? Giang L??n d??ng v?? gi??? ??i t??u Th??!

M?? Giang L??n d??ng v?? gi??? ??i t??u Th??!

 •   05/05/2019 02:38:12 AM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0
T??i qu??n khu???y ??i kh??ng g???i th?? cho ??ng. Sau ???? ?????c tr??n t???p ch?? Th?? c???a H???i Nh?? v??n th???y ??ng khen nhi???u ng?????i nh??ng t??i kh??ng th??ch ??ng khen m???t c??u th?? kh??ng ra th??, t??? kh??ng ra t???, ph?? ch???ng l?? ph?? c???a m???t t??c gi??? n???. Th??i khen ch?? thi mu??n v???, th??ch th?? khen, kh??ng th??ch th?? ch??, nh??ng ph???i ????ng. C??u th?? kh??ng ph???i th?? m?? khen th?? nguy h???i v?? c??ng.
??ng khen nh?? v???y n??n ??ng m???i vi???t Nh???ng l???p s??ng ng??n t??? nh?? v???y.
B??n v??? Tr???n M???nh H???o...

B??n v??? Tr???n M???nh H???o...

 •   30/04/2019 05:40:58 AM
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0
M???y l??u nay ng?????i ?????c th???y ??ng Tr???n M???nh H???o ???t??? xung h???u ?????t??? tr??n ???tr?????ng v??n tr???n b??t???x??? ta qu?? nhi???u. V?? c??i ???m??u chi???n binh??? c???a ??ng th?? kh???i ph???i n??i. ??ng ???u??nh??? c??c nh?? l?? lu???n ph?? b??nh v??n ch????ng, ??ng ???ch??i??? c??c nh?? v??n, nh?? th?? m?? ??ng cho l?? ???v??n ???ng b??, th?? m??ng x???i??? ho???c ???th?? n?????c ???c, blog xu th???i?????? R???i ??ng ???phang??? c??? c??c ???gi??o s?? - ti???n s?????c?? ti???ng t??m hay c?? uy t??n tr??n c??c gi???ng ???????ng ?????i h???c, tr??n ???v??n ????n qu???c doanh??? ch??nh th???ng m?? t??c ph???m nghi??n c???u c???a h??? d??y c??? th?????c, tr??ng ng???p tr??n tr??n k??? c??c th?? vi???n l???n nh??? c???a n?????c ta.
?????ng h????ng - Truy???n ng???n xu???t s???c c???a Tr???n Huy Quang

?????ng h????ng - Truy???n ng???n xu???t s???c c???a Tr???n Huy Quang

 •   27/04/2019 03:12:04 AM
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0
????NG H????NG - M???T TRUY???N NG???N ?????C S???C C???A LINH NGHI???M - TR???N HUY QUANG ????? Ho??ng Truy???n ng??? nh?? kh??ng c?? truy???n m?? l???i ngh??n truy???n; truy???n ng??? nh?? v?? vi m?? l???i h???u vi; truy???n ng??? nh?? ????n s?? m?? l???i v?? c??ng h??m s??c... ???? l?? truy???n ng???n "?????ng h????ng" c???a nh?? v??n Linh Nghi???m - Tr???n Huy Quang in trong t???p truy???n ng???n "?????o c???a t??nh y??u."
V?? l???i qu?? ?????n Inrasara

V?? l???i qu?? ?????n Inrasara

 •   16/04/2019 08:53:57 AM
 •   Đã xem: 491
 •   Phản hồi: 0
Trong c???ng ?????ng 54 d??n t???c s??ng l??u ?????i tr??n ?????t n?????c Vi???t c?? r???t nhi???u nh?? th?? t???c ng?????i thi???u s??? l??m th?? ti???ng Vi???t (ti???ng Kinh) r???t kh?? gi???i. H??? tr??? th??nh nh???ng nh?? th?? song ng??? t??i n??ng nh?? N??ng Qu???c Ch???n, Ho??ng V??n Th???, Ho??ng ?????c H???u, B??n T??i ??o??n, C???m Bi??u, B???c V??n ??i (c?? thuy???t n??i l?? C???m Giang), Y Ph????ng, L????ng ?????nh, Tri???u Lam Ch??u, D????ng Thu???n??? Duy ch??? Inrasara (t???c Ch??m) s??? d???ng ti???ng Vi???t trong giao ti???p v?? trong th?? ca r???t l???m kh???m, v?? l???i, t???c t??? , qu??i ?????n, b???nh ho???n???
???TH????NG L?????NG V???I TH???I GIAN??? HAY TH????NG L?????NG V???I H???I ?????NG CH???M GI???I TH?????NG????

???TH????NG L?????NG V???I TH???I GIAN??? HAY TH????NG L?????NG V???I H???I ?????NG CH???M GI???I TH?????NG????

 •   15/04/2019 09:42:09 AM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
T???p th?? ???Th????ng l?????ng v???i th???i gian??? (NXB H???i Nh?? V??n ??? t??i b???n n??m 2006) c???a nh?? th?? H???u Th???nh v???a ???????c gi???i th?????ng v??n h???c c???a H???i nh?? V??n Vi???t Nam n??m 2006 (c??ng v???i t??c ph???m ???C??nh ?????ng b???t t???n??? c???a nh?? v??n Nguy???n Ng???c T??), ???? ph???i ???th????ng l?????ng v???i d?? lu???n??? trong n?????c m???t c??ch kh?? ??c chi???n.
Truy???n L?? V??n Th???o s?? s??i, nh???t nh???o...

Truy???n L?? V??n Th???o s?? s??i, nh???t nh???o...

 •   14/04/2019 08:59:35 AM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
CH??M TRUY???N NG???N C???A L?? V??N TH???O ??? S?? S??I, NH???T, D???

????? Ho??ng

L?? V??n Th???o v???a r???i c?? ch??m truy???n ng???n (3 truy???n) in tr??n T???p ch?? Nh?? v???n & T??c ph???m s??? 4 (th??ng 3 +4/2014) g???m: ?????a con b??? b???t c??c, Tr??ng s???, Kh???p n???o ???????ng r???ng.v???i m???t sa p?? gi???i thi???u r???t k??u: ??? T???ng th??? qua l???i v??n c??? tr??m ch??? kh??ng c???n ch???m c??u, trong c??u ngo???i h???ng c??n c??? ?????i tho???i l???n l???i d???n chuy???n, v???y nh??ng nh??? c??c kh???u ?????u ng??? Nam B??? m?? ??ng r???t n???m v???ng, v??n L?? V??n Th???o v???n ??nh l??n nhi???u s???c th??i c???m x??c m???t c??ch m???ch l???c. T??i. Th??? m?? b??y gi??? l???i ch???u kh?? ch???m c??u??????
B???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n l?? s??? nh???c qu???c th???

B???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n l?? s??? nh???c qu???c th???

 •   13/04/2019 07:53:17 AM
 •   Đã xem: 574
 •   Phản hồi: 0
NH?? TH?? ????? HO??NG: B???C TH??M TH?? HO??NG QUANG THU???N L?? S??? NH???C TH?? CA V?? S??? NH???C QU???C TH???

Uii zaa, ????? Ho??ng n??y r?? t???u, ???t??ng??? GS Thu???n ch??a ????? ????, l???i c??n ti???n tay ?????m ???mo??c??? sang Nguy???n Quang Thi???u. Th?? zai gh??, t??n tr???ng t??c gi???, V??n ch????ng + ????a l??n b???n g???c ????? r???ng ???????ng cho c??c ????? t??? c???a Thi???u bi???t m?? song fi l???i. Gi??? n??y, ????? Ho??ng ??ang xoa r???n v?? kho??i. H?? h??.
V?? l???i ph???n l???i th?? ca...

V?? l???i ph???n l???i th?? ca...

 •   13/04/2019 07:41:03 AM
 •   Đã xem: 400
 •   Phản hồi: 0
????? HO??NG: CH??? T???CH H???I NH?? V??N VN H???U TH???NH C?? NHI???U NH???N ?????NH SAI L???M V??? TH?? M???I, TH?? CH???NG PH??P, TH?? CH???NG M??? (K??? 2)

Phong tr??o th?? sau gi???i ph??ng n??m 1975, nh?? th?? H???u Th???nh ch??a c?? nh???n ?????nh v?? ????nh gi?? m?? ch??? g???p v??o trong th?? ch???ng M???: ???Th?? ch???ng M??? v?? th?? hi???n nay l???y s??? b??? sung v?? l??m ?????y l?? nguy??n t???c cho s??? ph??t tri???n??? l?? ch??a r??.

H???u Th???nh ????nh gi?? v??? ???tr?????ng ph??i phu ch?????? l?? ????ng.
Nh?? th?? H???u T???nh nh???n ??inh ch??a ????ng...

Nh?? th?? H???u T???nh nh???n ??inh ch??a ????ng...

 •   13/04/2019 07:22:11 AM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0
????? HO??NG: CH??? T???CH H???I NH?? V??N VN H???U TH???NH C?? NHI???U NH???N ?????NH SAI L???M V??? TH?? M???I, TH?? CH???NG PH??P, TH?? CH???NG M??? (K??? 1)

Nh?? th?? vi???t: ???Th?? M???i v?? th?? ch???ng Ph??p l???y ph??? nh???n l?? c??n b???n. Th?? M???i ph??? nh???n tri???t ????? th?? c??, t???o ra m???t s??? ?????t g??y ho??n to??n v???i th?? truy???n th???ng, l??m xu???t hi???n m???t n???n th?? tinh kh??i ch??a t???ng c??. ?????n l?????t n??, Th?? ch???ng Ph??p l???i ph??? nh???n quy???t li???t Th?? M???i, th???m ch?? nh??? t???n r??? nh???ng ????????o r???t???, ???m???ng r???t???, ???bu???n r???t??? c???a n???n th?? ti???n nhi???m ????? m??? ???????ng cho m???t n???n th?? y??u n?????c v?? c??ch m???ng...???. ???? l?? m???t nh???n ?????nh v?? c??ng sai l???m v???a khi??n c?????ng, v???a sai c??n b???n, g???n nh?? l?? m???t s??? ch???p m??, n??i l???y ???????c m?? c?? m???t th???i ???? t???ng l??m. (????? Ho??n
Ph???m Quang Trung b???c th??m Ho??ng Quang Thu???n...

Ph???m Quang Trung b???c th??m Ho??ng Quang Thu???n...

 •   02/04/2019 08:27:28 AM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0
Ph???m Quang Trung b???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n - ?? danh mu??n thu???
PH???M QUANG TRUNG B??C TH??M TH?? HO??NG QUANG THU???N - ?? DANH MU??N ?????I

????? Ho??ng

Vi???c c??i g???i l?? th?? Ho??ng Quang Thu???n ???????c H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ????ng ????n , c??? v?? th???i k??n r???m r??? n??m tr?????c ???? b??? ch??n v??i trong b??n ??en. Ch??a bao gi??? n?????c Vi???t b???n ngh??n n??m v??n hi???n l???i c?? m???t v??? vi???c b???n th???u, ???? ti???n, v?? li??m s??? ????? l???i ti???ng x???u ng??n ?????i nh?? v???y.
Nh??ng c??i b??i h???c ????? ?????i cu??? n?? th?? v???n c??n nguy??n v?? nh???ng k??? tung h?? n??, nh???ng nh?? v??n, nh?? ph?? b??nh, nh?? ch??nhtr???, t?????ng l??nh, c??c t??? ch???c c??ng quy???n th?? c??n m??i m??i s??m h???i v?? suy ng???m.
Phong v??? ca dao, d??n ca troang th?? T??? H???u

Phong v??? ca dao, d??n ca troang th?? T??? H???u

 •   31/03/2019 08:18:41 AM
 •   Đã xem: 1357
 •   Phản hồi: 0
Nh??n t?????ng ni???m m?????i n??m m???t c???a nh?? th?? T??? H???u (1920 - 2002) T???p ch?? Th?? xin ???????c tr??n tr???ng g???i thi???u l???i b??i ti???u lu???n c???a GS, TS Nguy???n Ph?? Tr???ng ????? c???p m???t trong nh???ng c???ng hi???n l???n v??? thi ph??p c???a t??c gi??? T??? ???y, Vi???t B???c , Gi?? l???ng Vi???t Nam m??u v?? hoa...C??c nh?? ph?? b??nh v?? nghi??n c???u v??n h???c ???? n??i nh???u ?????n t??nh d??n t???c lu??n th???m ?????m trong m???i d??ng th?? T??? H???u, r???ng ch??nh ?????c ??i???m n??y khi???n th?? T??? H???u ???????c h??ng tri???u ng?????i thu???c n???m l??ng
????i l???i v??? b??i vi???t c???a ????? Ho??ng

????i l???i v??? b??i vi???t c???a ????? Ho??ng

 •   31/03/2019 07:55:27 AM
 •   Đã xem: 544
 •   Phản hồi: 0
????i l???i v???i ????? Ho??ng v??? vi???c t???p ch?? Th?? in lu???n v??n c???a ??ng Nguy???n Ph?? Tr???ng
Th??? b???y, 13/09/2014, 13:17 (GMT+7)
(B???n ?????c) - M???i ????y, tr??n V??n ngh??? v?? Cu???c s???ng ????ng t???i b??i ???g??p ????? c???a nh?? th?? ????? Ho??ng ??? bi??n t???p vi??n T???p ch?? Nh?? v??n, mang t??n ???T???p ch?? Th?? in lu???n v??n t??c gi??? Nguy???n Ph?? Tr???ng kh??ng c?? l???i cho ??ng ???.
M?? Giang L??n v?? gi??? ??i t??u th??

M?? Giang L??n v?? gi??? ??i t??u th??

 •   29/03/2019 09:31:49 AM
 •   Đã xem: 513
 •   Phản hồi: 0
NH???NG L???P S??NG NG??N T??? - TH?? - M?? GIANG L??N GI???I TH?????NG H???I`NH?? V??N VI???T NAM n??m 2013 THUA V??N H???C SINH L???P S??U
????? Ho??ng
T??i ???? c?? l???n vi???t v??? M?? Giang L??n hai l???n c???m v?? gi??? ??i T??u Th??. ???? l?? l???n M?? Giang L??n ??o???t gi???i ba th?? B??o V??n ngh??? v???i b??i ???Tr??? c???u H??m R???ng??? n??m 1975 v?? t???p th?? ???Nh???ng l???p s??ng ng??n t?????? - Gi???i th?????ng n??m 2013 c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam. (vannghecuocsong.com)
L???n n??y c?? ??i???u ki???n ?????c ???????c c??? t???p th?? ???Nh???ng l???p s??ng ng??n t?????? c???a M?? Giang L??n n??n t??i vi???t ti???p c???m nh???n c???a t??i v?? t???p th?? ??o???t gi???i n??y.
Tr?? ch??i h???y di???t c???m x??c

Tr?? ch??i h???y di???t c???m x??c

 •   28/03/2019 05:27:59 PM
 •   Đã xem: 535
 •   Phản hồi: 0
Nh?? v??n Y Ban n???i ti???ng tr??n v??n ????n v???i t??c ph???m B???c th?? g???i m??? ??u C?? v?? I am ????n b?? tr?????c ????y tr??n d?????i hai th???p k???. L???n n??y ch??? cho ra m???t cu???n s??ch m???i vi???t v??? th??n ph???n ng?????i ph??? n??? Vi???t Nam ??????ng ?????i.- Tr?? ch??i hu??? di???t c???m x??c. ????y l??, cu???n ti???u thuy???t th??? ba v?? cu???n s??ch th??? 15 c???a t??c gi???. Y Ban l?? nh?? v??n n??? h??ng ?????u vi???t v??? v???n ????? n??ng h???i th???i ?????i - th??n ph???n b???m d???p c???a ph??? n??? Vi???t Nam h??m nay.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập6
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay1,623
 • Tháng hiện tại14,866
 • Tổng lượt truy cập5,909,868
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây