Thanh Th???o b???c th??m H???u Th???nh

Thanh Th???o b???c th??m H???u Th???nh

 •   30/06/2019 05:18:30 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
THANH TH???O B??C TH??M H???U TH???NH - N???I KH???C KHO???I S??U TH???M (*)- B??i in tr??n t???p ch?? th?? s??? 10 - 2016????? Ho??ngLTS: Thanh Th???o l?? m???t c??y b??t m???u d???ch tem phi???u tr??m ph???n tr??m. Th?? v??n ???? tem phi???u, ??i???m s??ch ph?? b??nh c??ng tem phi???u n???t. V???i m???t t???m nh??n v??n ch????ng r???t "v???m" l???i v??? l???i xu th???i, tung h?? k??? c?? ch???c, c?? ti???n n??n t??c ph???m kh??ng c?? gi?? tr??? g?? cho c???ng ?????ng.. ??i???n h??nh l?? b??i b???c th??m th?? H???u Th???nh "N???i kh???c kho???i s??u th???m".
V?? l???i ??inh Th??? Nh?? Th??y

V?? l???i ??inh Th??? Nh?? Th??y

 •   27/06/2019 08:59:49 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
V?? L???I ??INH TH??? NH?? THU?? NH?? NG?????I TH?????NG, TR??N M???C ??O V??T D?????I ????NG KH??? Th?? ??inh Th??? Nh?? Thu?? kh??ng ?????n n???i V?? L???i nh?? Mai V??n Ph???n, ????? Do??n Ph????ng nh??ng n?? gi???ng nh?? ??ng d??n t???c thi???u s??? ng?????i Th?????ng tr??n m???c ??o v??t, ??eo c?? v???t ????? c??n d?????i th?? ?????ng kh??? ????? ch??n tr???n. Nh?? th?? H???i B???ng sinh th???i c?? k??? cho t??i nghe c??u chuy???n vui c?? th???t c???a ??ng b??? anh.
K?? ???c thanh xu??n c???a ng?????i l??nh tr??? - ????ng H??

K?? ???c thanh xu??n c???a ng?????i l??nh tr??? - ????ng H??

 •   20/06/2019 03:41:30 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
K?? ???C THANH XU??N C???A NG?????I L??NH TR???????ng H??Th???c s?? v??n h???c Gi??o vi??n chuy??n V??n, Tr?????ng Qu???c H???c- Hu???.V??n h???c vi???t v??? chi???n tranh ch??a bao gi??? ng???ng l???i. Chi???n tranh c?? nh???ng s??? th???tt??n kh???c, chi???n tranh c??ng ???? d???ng l???i ??? ????u ????, nh??ng k?? ???c v??? chi???n tranh, h??? l???y t???chi???n tranh, v???n ??ang t???n t???i trong ?????i s???ng c???a m???i c?? nh??n v?? s??? ph???n c???a c??? d??n t???c.Hi???n th???c ?????i s???ng ???? t???ng di???n ra, tr??i qua nh??ng kh??ng c?? ngh??a m???t ??i. N?? v???n c??nhi???n h???u trong t??m kh???m c???a m???i ng?????i t???ng tham d???.Ch??nh v?? v???y, chi???n tranh ???? qua b???n m????i n??m, nh??ng
??i???m m???i c???a " Ki???u Th??"

??i???m m???i c???a " Ki???u Th??"

 •   19/06/2019 10:32:33 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
C??ch ????y g???n 300 n??m, c??? Nguy???n Du ?????i thi h??o d??n t???c ???? vi???t l??n t??c ph???m ??o???n tr?????ng t??n thanh (th?????ng g???i l?? truy???n Ki???u) n???i ti???ng. Truy???n Ki???u kh??ng ch??? n???i ti???ng trong n?????c m?? qu???c t??? c??ng ghi nh???n t??i n??ng c???a c???. Nguy???n Du ???????c UNETSSCO c??ng nh???n l?? danh nh??n v??n ho?? th??? gi???i. T??c ph???m c???a C??? ???????c l??u truy???n ?????ng l???i m??i trong d??n gian cho ?????n t???n ng??y nay.
V?? l???i Gi??ng V??n

V?? l???i Gi??ng V??n

 •   18/06/2019 01:21:22 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
C??ch ????y m???y th???p k??? nh???ng ng?????i l??m th?? c??? g???ng ch???i b??? nh???ng h??nh th???c ???????c l??u h??nh, h??? quy???t b???c ph?? v?? t??m c??ch th??? hi???n sao cho kh??c ti???n nh??n. ???? l?? vi???c ????ng khuy???n kh??ch. Nh??ng qui lu???t x?? h???i hay t??? nhi??n th?? m???i vi???c ph??t tri???n ?????u ph???i c?? t??nh k??? th???a v?? ph??t huy. Nh???ng ng?????i t??? x??ng m??nh c??ch t??n th?? kh??ng hi???u ??i???u ????. Ng??n ng??? ph????ng ????ng v?? ng??n ng??? Vi???t ?????u l?? ????n ??m, ph??t ra t??? r??ng, g???i l?? x??? ??m, n??n n??i kh??ng c?? v???n ??i???u, kh??ng c?? l???i th?? kh??ng th??? nh??? ???????c, l??m th?? ???? kh??ng v???n kh??ng ??i???u, kh??ng c?? t??? l???, t??? m???i, kh??ng c?? m???t tri???t l?? s??u s???c, vi???t nh?? ng?????i n?????c ngo??i h???c 3 ti???t ti???ng Vi???t r???i l??m th?? Vi???t th?? ai ng???i ???????c
V?? l???i ph???n l???i th?? ca

V?? l???i ph???n l???i th?? ca

 •   16/06/2019 11:59:49 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
V?? L???I PH???N L???I TH?? CANh?? th?? ????? Ho??ngTh?? m???i th???ng l???i huy ho??ng - T??n vinh th?? caPhong tr??o Th?? m???i xu???t hi???n ch??? ????? tr??n d?????i m?????i n??m (1932 ??? 1942) nh??ng ???? ????? l???i d???u ???n tr??n thi ????n Vi???t v???i s??? th??nh c??ng huy ho??ng c???a n??, m???t th???i ?????i thi ca l??m d??n t???c t??? h??o v???i nh???ng t??n tu???i l??u danh h???u th???: Th??? L???, Xu??n Di???u, Huy C???n, H??n M???c T???, Qu??ch T???n, Ch??? Lan Vi??n, T??? Hanh, Nguy???n Nh?????c Ph??p, Nguy???n B??nh, T?? M???, L??u Tr???ng L??, B??ch Kh??, Anh Th??, Y???n Lan, V?? Ho??ng Ch????ng, ??inh H??ng
Nguy???n Tr???ng Ho??n b???c th??m Nguy???n Khoa ??i???m

Nguy???n Tr???ng Ho??n b???c th??m Nguy???n Khoa ??i???m

 •   15/06/2019 02:48:37 AM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Gian h??ng nh?? T??o Th??o nh??ng v??n th?? hay, ng?????i ?????i v???n truy???n t???ng. Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng ???????c nh?? T??o Th??o, nh??ng ma lanh qu??? quy???t kh??ng k??m. ??ng ta m???c ?????i tr???ng t??i man khai l?? l???ch (m???t t???i danh ???????c ghi v??o ph???n cu???i cam k???t khi khai l?? l???ch), gi??? m???o m??nh l?? ?????ng vi??n c???a ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ????? lu???n s??u leo cao, l??m ?????n U??? vi??n B??? Ch??nh tr??? ?????ng C???ng s???n vi???t Nam coi v??? T?? t?????ng - V??n ho??.
?????c "Cha v?? Con - L??nh tr???n" c???a Tr???n Kh???i - Ti???n s?? Ho??ng Thu Th???y

?????c "Cha v?? Con - L??nh tr???n" c???a Tr???n Kh???i - Ti???n s?? Ho??ng Thu Th???y

 •   10/06/2019 12:51:51 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
CHA V?? CON L??NH TR???N ??? KH??C TR??NG CA C???A M???T TH???I ?????N BOMSau h??n 40 n??m, chi???n tranh ???? l??i xa, cu???n s??ch ???Cha v?? con l??nh tr???n??? c???a Ng?????il??nh, Th???y gi??o d???y v??n, H???i vi??n H???i V??n h???c Ngh??? thu???t Qu???ng B??nh Tr???n Kh???i m???ira m???t b???n ?????c. Cu???n s??ch v???i 289 trang s??ch c???a 26 c??u chuy???n k??? theo th??? lo???i truy???nv?? k??. K?? th?? x??c th???c t??? t??n ng?????i, t??n ?????t, th???i gian, ?????a ??i???m, s??? ki???n. K?? c?? ng??? sangt??y b??t khi c?? v??i chuy???n xen v??o b??i th?? hay ??o???n th?? c???a ng?????i l??nh ??? th???y gi??o d???yv??n Tr???n Kh???i. Truy???n th?? h?? c???u t??? c??ch nh??n v??? ?????ng ?????i, v??? b???n th??n, ?????n c??c s???ki???n. N??i nh?? nh?? v??n S??l??kh???p: ??i qua k?? ???c
V????ng Tr???ng d???ch h???ng Chinh ph??? ng??m...

V????ng Tr???ng d???ch h???ng Chinh ph??? ng??m...

 •   06/06/2019 07:17:55 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
V????NG TR???NG D???CH H???NG CHINH PH??? NG??M G??Y T??C H???I L??U D??I CHO D??N CH??NG V?? H???C SINH, SINH VI??N ????? Ho??ng V????ng Tr???ng d???ch Chinh ph??? ng??m ra th?? l???c b??t in tr??n b??o m???ng (1) c??ch ????y m???y n??m, r???i ti???p nh???ng b??i ph?? b??nh c???a ??ng v??? b???n d???ch Chinh ph??? ng??m c???a ??o??n Th??? ??i???m (hay Phan Huy ??ch). T??i ?????c b???n d???ch ngh??a, d???ch th?? (l???c b??t) Chinh ph??? ng??m c???a ??ng (??ng n??i c?? tham kh???o b???n d???ch ngh??a c???a c??? V?? Huy ?????ng), n??n t??i ph???i l??n ti???ng ph?? b??nh v??? ch???t l?????ng b???n d???ch c???a V????ng Tr???ng ????? cho b???n ?????c bi???t!.
Nguy???n Ng???c Ph?? b???c th??m H???u Th???nh...

Nguy???n Ng???c Ph?? b???c th??m H???u Th???nh...

 •   03/06/2019 10:48:17 PM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
NGUY???N NG???C PH?? B???C TH??M H???U TH???NH ????? Ho??ng H???u Th???nh kh??ng c?? t??i th??, l???i "vi thi l???p th??n" (Ti???n th??n b???ng th??) n??n m???c "t??? ch???ng thi y" (s??o, d???, nh???t, nh???ng), nh??ng ng?????i b???c th??m H???u Th???nh nhi???u h??n qu??n s??? m???t trung ??o??n t??ng c?????ng. Xin k??? m???t v??i v??? n???i c???m : Tr?????ng L??u, Thanh Th???o, Nguy???n Tr???ng T???o, V?? Qu???n Ph????ng, M?? Giang L??n, Ph???m Quang Trung, Nguy???n ????ng ??i???p, Ph???m Kh???i, Nguy???n H???u Qu??, Nguy???n Tr???ng Ho??n, Th?? T??? (con nh?? v??n V?? Phi???n)...
Cha v?? con l??nh tr???n (ti???p theo)

Cha v?? con l??nh tr???n (ti???p theo)

 •   03/06/2019 05:59:29 PM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
??? V???I CHA V?? CON L??NH TR???N C???A TR???N KH???I
Nh?? th?? Ng?? Minh
T??i ?????c t???ng trang t???p truy???n k?? ??? Cha v?? con l??nh tr???n??? c???a nh?? v??n Tr???n Kh???i m?? l??ng mi??n
man nh???. Nh??? th???i l??nh tr???n, t??i c??ng nh?? Tr???n Kh???i ??i d???c bom ?????n mi???n Nam cho ?????n ng??y
s???ng s??t tr??? v???. Nh??? nh???ng ng?????i b???n th?? t??i hoa c??ng tr?????ng x??a L??? Th???y c???a ch??ng t??i: H???i
K???, L?? ????nh Ty ???? r???i c??i t???m. Nh??? l???m???
Nh???ng c??u chuy???n c???a Kh???i cho t??i th??m nh???ng chi ti???t m???i v??? cu???c ?????i s??ng gi?? c???a anh, d??
l?? b???n b?? th??n thi???t m???y ch???c n??m nay.
V?? l???i D?? Th??? Ho??n

V?? l???i D?? Th??? Ho??n

 •   27/05/2019 11:15:04 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
V?? l???i D?? Th??? Ho??n
D?? Thi Ho??n kh??ng bi???t l??m th?? ti???ng Vi???t
Th??? s??u - 24/10/2014 13:32

Lts:
Ch??a bao gi??? trong c??i Vi???t sau th???i h???u chi???n n???i da x??o th???t tang th????ng cu???i th??? k??? XX ?????u th??? k??? XXI l???i xu???t hi???n m???t ki???u vi???t V?? l???i phi v??n ch????ng, d??i d??ng nh???t nh???o g?????ng g???o nh?? Nguy???n Quang Thi???u, c???t l???n v?? c???m v?? t??m v?? t??nh nh?? Thanh T??m Tuy???n, s?? s??i l??ng th??ng k??? l??? b??o c??ng xu th???i nh?? L?? V??n Ng??n, k???ch c???m kh???nh kh???ng kh?? khan nh?? Nguy???n Khoa ??i???m, ng?? ng???ng gi??? c???y qu??i g??? ??au gh??? nh?? Tr???m In ra sa ra, t?? m?? h???i h???t u???n ??o n??ng c???n s?? s??i nh?? Nguy???n B??nh Ph????ng, t???c t??? nh?? V??n C???m H???i, h??? n??t nh?? Ho??ng V?? Thu???t v?? d???c c???m b???nh ho???n nh?? Vi Th??y Linh???
V?? l???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng... (ti??p)

V?? l???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng... (ti??p)

 •   27/05/2019 05:47:38 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
V?? L???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng (ti???p theo)
H??NH ???NH CU???I C??NG ??? B??i V?? l???i phi th?? ca c???a NGUY???N B??NH PH????NG (*)
Nguy??n b???n:

H??NH ???NH CU???I C??NG

Nh???ng c?? g??i ?????n v???i anh
R???i l???ng l??? ra ??i
H??? mang theo ch??t bu???n l??m k??? ni???m
Ch??? c??n l???i b??ng nh???ng h??ng c??y
Anh bi???t m??nh d???n d???n kh?? c???n
V?? l???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng

V?? l???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng

 •   23/05/2019 11:01:50 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
V?? L???I NGUY???N B??NH PH????NG ????? Ho??ng B?????c v??o ng??i ?????n v??n ch????ng, nh?? bao ng?????i l??m th?? kh??c, trong s??ng t??c th?? Nguy???n B??nh Ph????ng bu???i ?????u c??ng b???t ????u t??? c??c th??? th?? truy???n th???ng. Nh???ng t??c ph???m ?????u tay c???a Nguy???n B??nh Ph????ng tuy ch??a ph???i n???i tr???i nh??ng c??n ?????c ???????c: ???B??ng chi???u ????? xu???ng ???????ng ray,Bi???t l?? th????ng nh??? t??? nay s??? nhi???u???( L??ng m???n)
V?? l???i T??? Qu???c Ho??i

V?? l???i T??? Qu???c Ho??i

 •   21/05/2019 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
S??NG V?? KHO???NG L???NG, T???P V?? L???I C???A T??? QU???C HO??I PH???N TH?? CA
????? Ho??ng

T??i c???m l??n ?????t xu???ng t???p s??ch S??ng v?? Kho???ng l???ng c???a T??? Qu???c Ho??i kh??ng bi???t bao nhi??u l???n, ?????nh vi???t v??i nh???i, nh??ng r???i t??? nh???: ???H??i s???c ????u m?? ??i mua ti???ng ch?????i v??o m??nh! Bao nhi??u ng?????i t??i danh h??? im l???ng ????? ???d?? h??a vi qu?????, m??nh c??? ng???a m???m ch???ng ???????c c??i g??. ??? ?????i th?? tr??ng c??? s??ng, ch?? c??? s???a ng?????i c??? ??i, ???? l??m sao ????u!
V?? l???i Nguy???n B??nh Ph????ng

V?? l???i Nguy???n B??nh Ph????ng

 •   21/05/2019 04:25:05 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
HAI TH?? (I- Ti???ng th??m mu??n thu??? II- Ti???ng x???u ng??n ?????i)

Ng??y tr?????c:

Ch??a bao gi??? xu???t hi???n m???t t??m h???n th?? r???ng m??? nh?? Th??? L???, trong s??ng nh?? Nguy???n Nh?????c Ph??p, m?? m??ng nh?? L??u Tr???ng L??, qu?? m??a nh?? Nguy???n Binh, ???o n???o nh?? Huy C???n, k??? d??? nh?? Ch??? Lan Vi??n v?? thi???t tha r???o r???c b??n kho??n nh?? Xu??n Di???u.
(Ho??i Thanh ??? Thi nh??n Vi???t Nam)

Ng??y nay:

Ch??a bao gi??? trong c??i Vi???t cu???i th??? k??? XX, ?????u th??? k??? XXI, sau cu???c chi???n huynh ????? t????ng t??n l???i xu???t hi???n m???t ki???u vi???t v?? l???i ph
Paul Nguy???n Ho??ng ?????c vi???t v??? T??M S??? NG?????I L??NH

Paul Nguy???n Ho??ng ?????c vi???t v??? T??M S??? NG?????I L??NH

 •   21/05/2019 03:56:38 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
T???i 22 - 12 - 2018 CU???C CHI???N HUYNH ????? NAM B???C VI???T NAM ??? 40 N??M NH??N L???I (1975 ??? 2015)???T??M S??? NG?????I L??NH??? T??? B??NG R??M CHI???N KHU ?????N QU???NG TR?????NG PH???N T???NH C???A L????NG TRI(Vi???t v??? nh?? th?? ????? Ho??ng )Nguy???n Ho??ng ?????cT??i g???p nh?? th?? ????? Ho??ng l???n ?????u ti??n ??? nh?? t??i, anh ??i c??ng nh?? v??n Nguy???n ????nh Ch??nh ?????n ????? m???i t??i gi??? ch??n bi??n t???p trang l?? lu???n cho t???p ch?? V??n H???c Ngh??? Thu???t (nh??ng vi???c kh??ng th??nh). C???m gi??c ?????u ti??n c???a t??i v??? c??c nh?? th?? n??i chung l?? c??i g?? nh??n nh???o, ???o l???, y???u ???t, t?? t???n, ham vui, ?????ng b??ng. V?? nh?? th?? ????? Ho??ng tr?????ng ban bi??n t???p th?? c???a T???p ch?? Nh?? v??n d
Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

 •   21/05/2019 03:17:08 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
TH?? V?? L???I NGUY???N KHOA ??I???M KHI V??? TH?????NG D??N

????? Ho??ng

Nguy???n Khoa ??i???m thu???c th??? h??? nh???ng ng?????i l??m th?? c??? ?????ng cho mi???n B???c Vi???t Nam trong cu???c chi???n huynh ????? t????ng t??n hai mi???n Nam B???c Vi???t Nam th???p k??? 50, 60, 70 th??? k??? tr?????c c?? s??? tr??? gi??p c???a n?????c ngo??i ??? c??? hai ph??a. Trong chi???n tranh ch???ng M???, Nguy???n Khoa ??i???m x???p sau c??c nh?? th?? kh??c nh?? Ph???m Ti???n Du???t, L?? Anh Xu??n, Nguy???n Duy???Khi Nguy???n Khoa ??i???m l??m quan to th?? th?? ??ng m???i to theo, tr?????c ???? m???y ai bi???t ??ng.
Th?? c???a th??? h??? n??y l?? th?? tuy??n truy???n m???t chi???u, m???t ph??a..
L??? l??ng cu???c ?????i nay
?????n v??n ch????ng c??ng ????
Lo??i ng?????i l??m kh??? thay
C??i chi???n tranh v?? ngh??a!
(T??m s??? ng?????i l??nh 1973 ??? ????? Ho??ng)
C??i l???ng - t???p s??ch y???u d?????i trung b??nh

C??i l???ng - t???p s??ch y???u d?????i trung b??nh

 •   21/05/2019 02:30:45 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
C??I L???NG (*) C???A NGUY???N KHOA ??I???M - Y???U D?????I M???CTRUNG B??NHT???p C??i L???ng c???a Nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m do Nh?? xu???t b???n V??n H???c ???n h??nh n??m 2007.T???p c?? 56 b??i, 9 b??i th?? vi???t theo h??nh th???c truy???n th???ng (c?? b??i l???i v???n ??? T???m b???n H?? Kh??, ?????c th?? t??? tuy???t c???a ????? M???c, Ng?????i n???m b??n H??? T??y...), 44 b??i vi???t theo ???t??n h??nh th???c???, kh??ng v???n kh??ng ??i???u, t???c l?? V?? l???i, 3 b??i theo th??? hi???n ?????i ??? th?? t??? do.Nhi???u ng?????i t??m ?????c v?? s??? t?? m?? l?? ch??nh.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay5,721
 • Tháng hiện tại172,634
 • Tổng lượt truy cập4,827,938
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây