Nh?? th?? H???u T???nh nh???n ??inh ch??a ????ng...

Thứ bảy - 13/04/2019 07:22
????? HO??NG: CH??? T???CH H???I NH?? V??N VN H???U TH???NH C?? NHI???U NH???N ?????NH SAI L???M V??? TH?? M???I, TH?? CH???NG PH??P, TH?? CH???NG M??? (K??? 1)

Nh?? th?? vi???t: ???Th?? M???i v?? th?? ch???ng Ph??p l???y ph??? nh???n l?? c??n b???n. Th?? M???i ph??? nh???n tri???t ????? th?? c??, t???o ra m???t s??? ?????t g??y ho??n to??n v???i th?? truy???n th???ng, l??m xu???t hi???n m???t n???n th?? tinh kh??i ch??a t???ng c??. ?????n l?????t n??, Th?? ch???ng Ph??p l???i ph??? nh???n quy???t li???t Th?? M???i, th???m ch?? nh??? t???n r??? nh???ng ????????o r???t???, ???m???ng r???t???, ???bu???n r???t??? c???a n???n th?? ti???n nhi???m ????? m??? ???????ng cho m???t n???n th?? y??u n?????c v?? c??ch m???ng...???. ???? l?? m???t nh???n ?????nh v?? c??ng sai l???m v???a khi??n c?????ng, v???a sai c??n b???n, g???n nh?? l?? m???t s??? ch???p m??, n??i l???y ???????c m?? c?? m???t th???i ???? t???ng l??m. (????? Ho??n
Nh?? th?? H???u T???nh nh???n ??inh  ch??a ????ng...

????? HO??NG: CH??? T???CH H???I NH?? V??N VN H???U TH???NH C?? NHI???U NH???N ?????NH SAI L???M V??? TH?? M???I, TH?? CH???NG PH??P, TH?? CH???NG M??? (K??? 1)

 
 
Nh?? th?? vi???t: ???Th?? M???i v?? th?? ch???ng Ph??p l???y ph??? nh???n l?? c??n b???n. Th?? M???i ph??? nh???n tri???t ????? th?? c??, t???o ra m???t s??? ?????t g??y ho??n to??n v???i th?? truy???n th???ng, l??m xu???t hi???n m???t n???n th?? tinh kh??i ch??a t???ng c??. ?????n l?????t n??, Th?? ch???ng Ph??p l???i ph??? nh???n quy???t li???t Th?? M???i, th???m ch?? nh??? t???n r??? nh???ng ????????o r???t???, ???m???ng r???t???, ???bu???n r???t??? c???a n???n th?? ti???n nhi???m ????? m??? ???????ng cho m???t n???n th?? y??u n?????c v?? c??ch m???ng...???. ???? l?? m???t nh???n ?????nh v?? c??ng sai l???m v???a khi??n c?????ng, v???a sai c??n b???n, g???n nh?? l?? m???t s??? ch???p m??, n??i l???y ???????c m?? c?? m???t th???i ???? t???ng l??m. (????? Ho??ng)
Nh?? th?? H???u Th???nh
Nh?? th?? H???u Th???nh v???a c?? b??i vi???t v??? ???M???t n???n th?? ??ang chuy???n ?????ng??? in tr??n T???p ch?? Th?? s??? 5 n??m 2012. B??i vi???t c??ng phu c?? t???m bao qu??t n???n th?? ?????t n?????c t??? th???i Th?? M???i, ch???ng Ph??p, ch???ng M??? cho ?????n nay. T??c gi??? c?? nhi???u nhi???m k??? l?? Ch??? t???ch H???i Nh?? v??n Vi???t Nam v?? ??????ng kim Ch??? t???ch H???i Nh?? v??n Vi???t Nam, Ch??? t???ch UBTQ Li??n hi???p c??c H???i v??n h???c ngh??? thu???t Vi???t Nam n??n c?? c??i nh??n r???ng t??? phong tr??o th?? cho ?????n t???ng t??c gi???. Nh?? th?? H???u Th???nh ???? ch??? ra nh???ng m???t m???nh m???t y???u trong t???ng phong tr??o th??, t???ng khuynh h?????ng th??, kh???ng ?????nh t??n tu???i c???a c??c t??c gi??? c?? ph???n ch??nh x??c.
Tuy nhi??n, nh?? th?? H???u Th???nh c?? nhi???u nh???n ?????nh kh??ng ????ng v??? Th?? M???i, th?? Ch???ng Ph??p, ch???ng M??? v?? m???t v??i khuynh h?????ng th?? hi???n nay.
Nh?? th?? vi???t: ???Th?? M???i v?? th?? ch???ng Ph??p l???y ph??? nh???n l?? c??n b???n. Th?? M???i ph??? nh???n tri???t ????? th?? c??, t???o ra m???t s??? ?????t g??y ho??n to??n v???i th?? truy???n th???ng, l??m xu???t hi???n m???t n???n th?? tinh kh??i ch??a t???ng c??. ?????n l?????t n??, Th?? ch???ng Ph??p l???i ph??? nh???n quy???t li???t Th?? M???i, th???m ch?? nh??? t???n r??? nh???ng ????????o r???t???, ???m???ng r???t???, ???bu???n r???t??? c???a n???n th?? ti???n nhi???m ????? m??? ???????ng cho m???t n???n th?? y??u n?????c v?? c??ch m???ng..???
???? l?? m???t nh???n ?????nh v?? c??ng sai l???m v???a khi??n c?????ng, v???a sai c??n b???n, g???n nh?? l?? m???t s??? ch???p m??, n??i l???y ???????c m?? c?? m???t th???i ???? t???ng l??m.
Th?? M???i kh??ng bao gi??? ph??? nh???n tri???t ????? th?? c?? m?? Th?? M???i k??? th???a, ph??t huy tri???t ????? th?? c?? ????? ?????t ???????c th???ng l???i huy ho??ng (Xem Th?? m???i k??? th???a ph??t huy truy???n th???ng d??n t???c v?? th??? gi???i th???ng l???i huy ho??ng, t??n vinh th?? ca ??? vannghecuocsong.com)
Nhi???u ?????i bi???u c??? ph??ch c???a Th?? M???i nh?? Th??? L???, Xu??n Di??u, H??n M???c T???,  Ch??? Lan Vi??n, V?? Ho??ng Ch????ng ??? h???c t???p tri???t ????? th?? c??.
Ho??nh s??o giang s??n c??p k??? thu
Tam qu??n t??? h??? kh?? th??n ng??u
Nam nhi v??? li???u c??ng danh tr??i
Tu th??nh nh??n gian thuy???t V?? H???u
(Ph???m Ng?? L??o) 
(Vung gi??o ?????t tr???i ???? m???y th??u
Ba qu??n s???c m???nh nu???t ngh??n tr??u
C??ng danh trai tr??ng c??n mang n???
Nghe th???n nh??n gian chuy???n V?? H???u!
              (????? Ho??ng d???ch) 
"T??i c?? ch??? ????u, c?? ?????i ????u
Ai ??em xu??n l???i g???i th??m s???u
V???i t??i t???t c??? nh?? v?? ngh??a
T???t c??? kh??ng ngo??i ngh??a kh??? ??au???
                    (Ch??? Lan Vi??n)
R?? r??ng Ch??? v?? c??c t??i danh Th?? M???i ?????u h???c g???n nh?? to??n di???n, to??n ph???n th?? c?? c??? v??? c???m h???ng, c??u t??? v?? ng??n ng???, c??ch th??? hi???n.
C??c nh?? th?? Th?? M???i tr?????c h???t l?? bi???t h???c t???p v?? ph??t huy s??ng t???o truy???n th???ng th?? ca d??n t???c. C??c v??? ch??? so??i, ph?? ch??? so??i, th??nh vi??n Th?? m???i, ????? t???, fan h??m m??? Th?? m???i ?????u ?????u bi???t l??m nhu???n nhuy???n v?? hay c??c th??? th?? d??n t???c nh??: l???c b??t, song th???t l???c b??t, s??ng t???o th?? t??? do tr??n c?? s??? ph??t huy th??? m???nh c???a ph??, ?????i, t???, h??t vui ch??i, n??i l???i, ca t???, ng??m, v?????
V??? l???c b??t:
Tr???i thu xanh ng???t. ?? k??a!
Hai con h???c tr???ng bay v??? B???ng Lai!
(Th??? L???) 
Ng??? ??i em m???ng b??nh th?????ng,
Ru em c?? ti???ng th??y d????ng m???y b???
(Huy C???n) 
Ai ??i ????y, ai v??? ????u
C??nh bu???m n??u, c??nh bu???n n??u, c??nh bu???m!
(Nguy???n B??nh)
Kh???o s??t t??c ph???m c???a c??c nh?? th?? Th?? m???i (Trong cu???n Th?? m???i n??m 1932 ??? 1945) - L???i Nguy??n ??n t???p h???p v?? bi??n so???n n??m 1998 s??? b??i vi???t theo th??? l???c b??t l?? 153/1384 chi???m 11,1%. Trong ????, Nguy???n B??nh l?? 30/78(38,5%). Ri??ng Nguy???n B??nh, trong tuy???n t???p th?? Nguy???n B??nh -1986 trong 60 b??i ????a v??o tuy???n t???p c?? 26 b??i l??m theo th??? th?? l???c b??t (43%) ch???ng t??? h??nh th???c lu??n l?? khu??n h??nh th??ch h???p cho m???t n???i dung nh???t ?????nh. ???? l?? trung t??m ?????nh h?????ng cho th??? lo???i. V???i Th?? m???i n?? kh??ng n???m ngo??i c??c d???ng th???c kh??c nhau c???a ki???u con ng?????i c?? nh??n hi???n ?????i. C??i m???i c???a l???c b??t Th?? m???i v?? s??? ????ng g??p c???a th??? lo???i Th?? m???i l?? ??? ch??? ???y!
Th??? th?? song th???t l???c b??t c??c nh?? th?? Th?? m???i s??? d???ng r???t nhu???n nhuy???n , t??i t??nh:
???Th???y gi?? l?? ??m ngang l???y gi??
T?????ng ch???ng nh?? trong ???? c?? h????ng
C???a ng?????i m??nh nh???, m??nh th????ng
N??o hay gi?? t???t ch???ng v????ng v???n g??!...
(H??n M???c T???) 
??? ???H??y x??ch l???i ????a tay ta n???m
H??y bu??ng ra ?????m th???m nh??n nhau
R???i trong nh???ng ph??t gi??y l??u
M???t s???u g???n s??ng, l??ng ??au r???n t??nh??????
(L??u Tr???ng L??)
C??c th??? kh??c nh?? ca t???, h??t ng??m:
Say ??i em 
Say ??i em 
Say cho l??i l??? ??nh ????n
Cho cung b???c ng??? nghi??ng, ??i??n r??? x??c th???t
R?????u, r?????u n???a, 
Qu??n qu??n h???t..
(V?? Ho??ng Ch????ng)
V?? n??ng cao v??:
Tr?????c s??n anh th?? th???n
????m ????m tr??ng nh???n v???
M??y chi???u c??n phi??u b???t
Lang thang tr??n ?????i qu??
Gi?? chi???u qu??n d???ng l???i
D??ng n?????c lu??n tr??i ??i
(H??n M???c T???)
Th??? n???a, c??c nh?? th?? Th?? m???i bi???t h???c t???p, k??? th???a v?? ph??t huy c??c h??nh th???c bi???u hi???n c???a th?? truy???n th???ng th??? gi???i (ch??? y???u l?? Trung Hoa v?? Ph??p).
. ???G???m m???t n???i im l??m trong c???i s???t
Ta n???m ????y cho ng??y th??ng d???n qua
Khinh l?? ng?????i kia ng???o m???n ng???n ng??
Gi????ng m???t b?? di???u oai linh r???ng th???m
Nay sa c?? ch???u nh???c nh???n t?? h???m
????? l??m tr?? l??? m???t th??? ????? ch??i
Ch???u ngang b???y c??ng b???n g???u d??? h??i
Hay c???p b??o bu??ng b??n v?? t?? l?????????
      ( Nh??? r???ng ??? Th??? L???)

..???T???m d????ng giang ?????u d??? t???ng kh??ch
Phong di???p ?????ch hoa thu s???t s???t
Ch??? nh??n h??? m??, kh??ch t???i thuy???n
C??? t???u d???c ???m v?? qu???n huy???n
T??y b???t th??nh ho??n th???m t????ng bi???t
Bi???t th???i mang mang, giang t???m nguy???t
H???t v??n th???y th?????ng t??? b?? h??nh!...???
(T??? b?? h??nh ??? B???ch C?? D??? ?????i ???????ng)
???
???B???n T???m D????ng ????m v??? ti???n kh??ch
H??i gi?? thu l??m lay lau l??ch
Ch??? nh??n xu???ng ng???a kh??ch ??? thuy???n
N??ng r?????u r???i m?? kh??ng s??o chuy???n
Cu???c vui ch??a n??n, bu???n c??ch bi???t
V???ng tr??ng chia xa ng??m n?????c bi???c
B???ng nghe tr??n s??ng ti???ng t??? b??!...???
                    ( ????? Ho??ng d???ch)
Th??? th?? v?? c??ch hi???p v???n tr???c tr???c, b???ng b???ng ??m nhau n???i ti???p li??n t???c th?? Th??? L??? gi???ng B???ch C?? D???. Th??? L??? ch??? s??ng t???o th??m l?? ????a s??? ch??? trong c??u l??n 8 ch??? (B???ch C?? D??? 7 ch???) ????? di???n t??? r?? th??m t??m tr???ng ?????i t?????ng b??y gi???i.
H???c t???p ???????ng thi,

?????o y thi??n (Tr??ch)

Khu?? l?? giai nh??n ni??n th???p d??
T???n nga ?????i ???nh h???n ly c??.
H???t ph??ng giang th?????ng xu??n ly y???n 
H??m ?????c v??n trung x??ch t??? th??
Ng???c th??? khai giam tr?????ng th??n t???c
Cu???ng phu do th?? Giao H?? b???c
??????
Tr??ch t???n ????nh lan b???t ki???n qu??n
H???ng c??n th???c l??? sinh nh??n u??n
Minh ni??n c???nh nh?????c chinh bi??n t??i
Nguy???n t??c D????ng ????i nh???t ??o???n v??n!

L?? B???ch

B??i ca ?????p ??o (Tr??ch)

Ng?????i ?????p m?????i n??m trong l???ng im
Gi???n n???i ph??ng kh??ng ch??? m???t m??nh
??n xu??n ch???t th???y v??? tr??n s??ng
Trong ??ng m??y xa ng???m l?? t??nh!
Tay ng???c m??? th?? l??ng than ti???c
L??nh th?? s??ng Giao ch??ng bi???n bi???t!
???..

H??i h???t lan hoa ch???ng th???y ch??ng
Kh??n h???ng lau m???t n?????c m???t chan.
Sang n??m ng?????i v???n c??n chinh chi???n
Thi???p t???i D????ng ????i c?????i m??y sang!

(????? Ho??ng d???ch)


 Ch??? Lan Vi??n c??ng c?? nh???ng s??ng t???o nh?? Th??? L???: Ch??? Lan Vi??n v???n gi??? nguy??n s??? ch??? trong c??u (7 ch???) b??i th?? ?????o y thi??n, ??ng b??? hai c??u trong kh??? th?? 6 ch???  th??nh kh??? th?? ch??? c?? 4 c??u. Ch??? thi s??? ???? c?? nhi???u b??i th?? h???c t???p ???????ng thi th??nh c??ng:

T??i c?? ch??? ????u, c?? ?????i ????u
Ai ??em xu??n l???i g???i th??m s???u
V???i t??i t???t c??? nh?? v?? ngh??a
T???t c??? kh??ng ngo??i ngh??a kh??? ??au

Ai ????u tr??? l???i m??a xu??n tr?????c
Nh???t l???y cho t??i nh???ng l?? v??ng
K??? c??? lo??i hoa mu??n c??nh r???
V??? ????y ??em ch???n n???o xu??n sang!
     
Kh??ng ch??? Th??? L???, Ch??? Lan Vi??n m?? c??c nh?? Th?? m???i nh?? : Xu??n Di???u, T??? Hanh, H??n M???c T???, Qu??ch T???n, ??inh H??ng, Anh Th??, Nguy???n B??nh, Nguy???n Nh?????c Ph??p, L??u Tr???ng L??, ??inh H??ng, V?? Ho??ng Ch????ng ?????u h???c t???p v?? s??ng t???o ???????ng thi ?????t nh???ng th??nh t???u m???i..

V?? Ho??ng Ch????ng ti???n l??n m???t b?????c: t??ng th??m m???t ch??? (8ch???) v?? ?????i m???i c??ch hi???p v???n: tr???c, b???ng, tr???c, b???ng ngo??i hi???p v???n b???ng, b???ng, tr???c , b???ng:

L?? ch??ng ta l???c lo??i n??m b???y ?????a
B??? qu?? h????ng ru???ng b??? gi???ng n??i khinh
B??? v?? t???n s?? g?? ph????ng h?????ng n???a
Thuy???n ??i, thuy???n theo gi?? h??y l??nh ????nh

L?? ch??ng ta ?????u thai nh???m th??? k???
Su???t m???t ?????i ng????i  u u???t n???i ch?? v??
?????i ki??u b???c kh??ng dung h???n gi???n d???
Thuy???n ??i thuy???n! Xin gh?? b???n hoang s??!

                          (Ph????ng xa)

C??c nh?? Th?? m???i ngo??i h???c t???p k??? th???a v?? ph??t huy th?? ca Trung Hoa, h??? c??n h???c t???p th?? Ph??p. Nhi???u ng?????i n??i r???ng c??c nh?? Th?? m???i tr??n ?????u h??? ?????i n??m, ba nh?? th?? Ph??p. ??o??n Ph?? T??? coi A. Musset l?? b???c th???y t?? t?????ng, Xu??n Di???u, Huy C???n, T??? Hanh t??n th??? P.Verlaine, A. Rimbaeu, c??c nh?? th?? kh??c : V?? Ho??ng Ch????ng, ??inh H??ng, T?? M?????? ch???u ???nh c???a C, Baeudelaire, A. Lamartine, La pon ten???
Xu??n Di???u chuy???n ngh??a cho th?? m??nh:
Plus d???une esp??ce de fleurs a quitt?? les branches
H??n m???t lo??i hoa ???? r???ng c??nh

T??? m???t l???i n??i c???a Alfed de Musset v???i ng?????i t??nh George Sand: D??p??che-toi, George, notre amour est vieux(Nhanh l??n em, George, tinh ta ???? gi?? r???i), Xu??n Di???u ???? s??ng t???o ra tuy???t t??c
V???i v??ng:
Mau v???i ch???, v???i v??ng l??n v???i ch???,
Em, em ??i, t??nh non ???? gi?? r???i!
Con chim h???ng b?? nh??? c???a t??i ??i!
Mau v???i ch???, v???i v??ng l??n v???i ch???!
Hay
      B??i Rondel de I???adieu c???a Edmond Haraucourt ??? B??i Rondel chia ly m??i m??i:

Partir c???est nourir un  peu,
Cest nourir ?? ce qu???on aime
On laisse un peu de soi-m??me
En toute heure et dans tout lieu

C???est toujours le deuil d???un voeu,
Le dermier vers d???un po??me:
Patir, c???est mourir un peu!
Cest nourir ?? ce qu???on aime.

Etl???on part, et c???est un jeu
Et jusqu???a l???dieu supr??ne
Cest son ??me que l???on s??me,
Que l???on s??me ?? chaque adieu!
Patir c???est nourir un peu???

Xu??n Di???u ???? s??ng t???o ra thi ph???m y??u tuy???t v???i:

Y??U

Y??u l?? ch???t trong l??ng m???t ??t
V?? m???y khi y??u m?? ch???c ???????c y??u
Cho r???t nhi???u song nh???n ch???ng b??o nhi??u
Ng?????i ta ph??? ho???c th??? ?? ch???ng bi???t

Ph??t g???n g???i c??ng nh?? gi??? chia bi???t
T?????ng tr??ng t??n hoa t??? v???i h???n ti??u
V?? m???t khi y??u m?? ch???c ???????c y??u
Y??u, l?? ch???t ??? trong l??ng m???t ??t

H??? l???c l???i gi???a u s???u m?? m???t
Nh???ng ng?????i si theo d??i d???u ch??n y??u
V?? c???nh ?????i l?? sa m???c c?? li??u
V?? t??nh ??i l?? s???i d??y v???n v??t

Y??u l?? ch???t ??? trong l??ng m???t ??t!

 
H???c t???p c??c nh?? th?? n?????c ngo??i khi ???? Vi???t h??a, c??c nh?? th?? Th?? m???i s??? d???ng kh?? nhi???u th??? th?? 7, 8 ch???. V??? m???t tri gi??c n?? h???p v???i t??m l?? nh???n th???c c???a con ng?????i; c??ng nh?? trong xu???t b???n, ng?????i ta ch???n kh??? s??ch 13x 19 cm l?? h???p v???i nh??n quang ?????c c???a con ng?????i.
Th??? th?? 7, 8 ch??? l?? th??? th?? ph??? bi???n c???a Th?? m???i. Th??? th?? th???t ng??n s???c g???n, c??i gi?? c???a n?? n???m ??? c???u t???, ??? li??n k???t n???i t???i l?? m???t th??? th?? ?????t ?????n tr??nh ????? chu???n m???c, ho??n to??n kh??ng m???t k??? h???, kh??ng m???t ch??? th???a. Nh???ng b??i th?? hay c???a phong tr??o Th?? m???i:  Xu??n kh??ng m??a, ????y th??n V??? D???, Tr??ng Giang, Tr??t linh h???n, ???? L???t tr??ng m???, M??a xu??n ch??n, Nh??? r???ng, L??u luy???n ?????u l?? nh???ng th??? th?? vi???t theo th??? 7 v?? 8 ch??c. Th??? th?? 7, 8 ch??? chi???m t??? l??? kha l??n
Trong s??ng t??c c???a c??c nh?? th?? Th?? m???i, th??? th?? 7 ch??? l?? 445/1384 b??i chi???m t??? l??? 32,2%, trong ???? H??ng M???c T??? 33/71 b??i(46.5%), B??ch Kh?? 40/80 b??i (50%0, Xu??n Di???u 42/105 b??i (41%),V?? Ho??ng Ch????ng 31/68 b??i (45,6%).
Th??? th?? 8 ch??? Anh Th?? 44/44 b??i (100%),Ch??? Lan Vi??n 36/46 b??i(78,3%), Xu??n Di???u 35/105 b??i (33,3%). Theo cu???n Th?? m???i 1932 ??? 1945, T??c gi??? v?? t??c ph???m c???a L???i Nguy??n ??n. H??nh th???c Th?? m???i l?? l?? m???t ph????ng ti???n ngh??? thu???t (th??? th??, h??nh t?????ng, v???n nh???p???) nh???m bi???u ?????t m???t c??ch t???t nh???t c???m nh???n th??? gi???i, c???m x??c v??? th??? gi???i  v?? con ng?????i, ch??? th??? t??c gi???. N?? ph???n ??nh xu h?????ng t??m t??i h??nh th???c ?????t chu???n t???i ??u trong th?? ????? ph???n ???nh trung th???c con ng?????i trong th???i ?????i m???i v?? ph?? h???p v???i quan ni???m th???m m??? c???a ??????ng th???i.
Th??nh c??ng n???a c???a Th?? m???i l?? v??? s??? d???ng ng??n ng??? ti???ng m??? ????? m???t c??ch s??ng trong v?? Vi???t h??a ti???ng n?????c ngo??i m???t c??ch t???t nh???t ????? t??c ph???m truy???n ?????n ng?????i ?????c. N??i theo c??ch n??i hi???n ?????i l?? gi??? g??n s??? s??ng trong ti???ng Vi???t.  
???Kh??ch xa g???p l??c m??a xu??n ch??n
L??ng tr?? b??ng khu??ng s???c nh??? l??ng
Ch??? ???y n??m nay c??n g??nh th??c
D???c b??? s??ng tr???ng n???ng chang chang!...???
(H??n M???c T???)

Hay:

???Tr???i xanh ???i h???i! Xanh kh??n n??i
H???n t??i mu???n hi???u ch???ng c??ng cho
C?? c??nh chim g?? bay ch???i v???i
Ch???t r???i! N?? l???c gi???a h?? v????????
(Ch??? Lan Vi??n)

C??i m???i n???m ??? c??ch d??ng t???, ??? ch???t l?????ng, ??? n???i h??m ng??? ngh??a c???a t??? mang t???m v??n h??a th???i ?????i. ???? l?? s??? g???p g??? gi???a hai n???n v??n h??a ????ng T??y m?? c??c nh?? th?? Th?? m???i ti???p thu v?? s??ng t???o ???????c.
???C??n tr???i ?????t m?? ch???ng c??n t??i m??i
N??n b??ng khu??ng t??i ti???c c??? ?????t tr???i??????
(Xu??n Di???u)
V?? cu???i c??ng l?? n???i dung m???i m??? c???a Th?? m???i.
Th?? m???i ???? n??i ?????n c??i t??i ??? c??i t??i chu???n m???c, trong s??ng c??i t??i t??nh y??u c?? nh??n m?? h??ng ngh??n n??m tr?????c th?? c?? ch??? n??i nhi???u ?????n c??i ta ho???c c??i ta h??a trong c??i t??i. C??c nh?? th?? tuy??n truy???n ph???c v??? cho c??c ch??nh th??? ?????c t??i chuy??n ch??? c??ng n?? tr??nh c??i t??i b???n ng??, ??t ????? c???p ?????n c??i t??i ??? b???n ng?? tuy???t ?????i c???a c?? nh??n. Th?? m???i l??m ???????c ??i???u ????:
Ta l?? m???t l?? ri??ng l?? th??? nh???t
Kh??ng ai b?? b???n n???i c??ng ta!
(Xu??n Di???u)
C??i t??i l???n nh???t c???a Th?? m???i l?? c??i t??i t??nh y??u ????i l???a. ???? l?? g???n nh?? ??i???u ki??ng d?? c???a th?? tr?????c ????:
???H??y s??t ????i ?????u, h??y k??? ????i ng???c
H??y tr???n nhau m??i t??c ng???n, t??c d??i
(Xu??n Di???u)

Hay:

Ta d???t em l??n ngai th??? n??? s???c
Trong ??m th???m chi??m ng?????ng m???t l??n da
Bu???i em v??? x??c th???t t???m h????ng hoa
Ta s???ng m??i th??? l???y h???n trinh ti???t
(??inh H??ng)
Trong phong tr??o Th?? m???i c??ng c?? nhi???u nh?? th?? t??m t??i c??c ph????ng th???c s??ng t???o kh??c nh?? l??m th?? b???ng ti???ng Ph??p, ti???ng Hoa, t???o h??nh th???c m???i cho th?? nh?? k??o g??i c??u th?? ra, c?? c??u d??i 27 ch??? nh?? c???a Nguy???n Th??? Ki??m, th?? h??nh qu??? tr??m, h??nh con ng???a, h??nh c??nh bu???m. l??m th?? to??n v???n b???ng:
???Chi???u ??i tr??n ?????i ??m nh?? t??
Chi???u ??i trong ?????i ??m nh?? th??
Kh??ng gian ??, m??u ng??ng l??ng tr???i
Lam nhung ?? m??u xanh n??i n??i
V??ng phai v??ng phai ??m non g???y
Chim uy??n n????ng m??nh trong r??m c??y
????y m??a Ho??ng Hoa m??a Ho??ng Hoa??????
Nh??ng nh???ng th??? nghi???m kh??ng t???n t???i, n?? ???? b??? th???i gian ????o th???i!
Phong tr??o Th?? m???i ch??? ho???t ?????ng v???n v???n tr??n d?????i 10 n??m trong v??ng n?? l???, ?????t n?????c thu???c Ph??p nh??ng c??c nh?? th?? d??n t???c kh??ng m???t ch??nh th??? n??o ????? ?????u, m?? c??n b??? ????n ??p n???a nh??ng b???ng n??? l???c c?? nh??n  v?? s???c m???nh d??n t???c ???? d???ng n??n m???t phong tr??o Th?? m???i th??nh c??ng c??n m??i h??n thi??n thu!
 
 *
Nh?? th?? H???u Th???nh ????nh gi??:??? Th?? kh??ng chi???n ch???ng Ph??p l???i ph??? nh???n quy???t li???t Th?? M???i, th???m ch?? nh??? t???n r??? nh???ng ????????o r???t???, ???m???ng r???t???, ???bu???n r???t??? c???a n??n th?? ti???n nhi???m ????? m??? ???????ng cho m???t n???n th?? y??u n?????c v?? c??ch m???ng l?? m???t ????nh gi?? sai l???m ho??n to??n.???
C??i ?????o r???t, m???ng r???t, c??i bu???n r???t c???a Th?? M???i ho??n to??n c?? l?? c???a nh???ng nh?? th?? s???ng trong n?? l??? l???m than. Nhi???u nh?? th?? ???????c phong ki???n v?? th???c d??n ????o t???o, c?? c??ng ??n vi???c l??m c?? b???ng l???c, vinh gia ph?? th??n h??? v???n ?????o r???t, m???ng r???t, bu???n r???t??? v?? h??? l?? th??n ph???n n?? l???, n?????c h??? b??? ngo???i bang ???? h???. Ngay trong nh???ng nh?? n?????c ?????p nh???t th?? thi s??? v???n c?? quy???n ?????o r???t, m???ng r???t, bu???n r???t. B???i v?? kh??ng c?? m???t ????ng t???i cao n??o l??m cho con ng?????i tho??t bu???n, tho??t ??au, tho??t ch???t! Hu???ng g?? thi s??? d??? bu???n, d??? ??au!
C??c nh?? th?? ch???ng Ph??p kh??ng bao gi??? ph??? nh???n m?? ph??t huy c??i hay, c??i ?????p c???a Th?? M???i, tr??nh nh???ng c??i ch??a hay c???a Th?? M???i v?? c???m th??ng chia s??? c??i bu???n, c??i ??au c???a Th?? M???i, c??c nh?? th?? ch???ng Ph??p bi???t n??ng l??n v?? h??? ???????c l??m nhi???m v??? ??i qu???c. C??i bu???n c???a h??? ??????c c???ng ?????ng ?????ng c???m, s??? chia:
???Kh??ng ch???t ng?????i trai kh??i l???a
M?? ch???t ng?????i em g??i nh??? h???u ph????ng???
(H???u Loan)

???Anh b???n d??i d???u kh??ng b?????c n???a
G???c l??n s??ng m?? b??? qu??n ?????i
Chi???u chi???u oai linh th??c g???m th??t
????m ????m M?????ng H???ch c???p tr??u ng?????i??????
(Quang D??ng)
V??? n???i dung th?? ch???ng Ph??p bi???t ti???p thu v?? ph??t huy th??? m???nh c???a Th?? M???i ????? l??m n??n nhi???u ki???t t??c v??? n???i dung c??ng nh?? v??? h??nh th???c ????? bi???u ?????t t?? t?????ng t??nh c???m c???a m??nh m???t c??ch t???t nh???t.
???Xu??n kh??ng ch??? l?? m??a xu??n ba th??ng
Xu??n l?? khi n???ng r???ng ?????n t??nh c???
Chim tr??n c??nh h?? m??? h??t ra th??
Xu??n l?? l??c gi?? v??? kh??ng ?????nh tr?????c..???
(Xu??n Di???u)
V???i nh???p ng?????i l??nh h??nh qu??n, Quang D??ng b???t h??nh th???c th?? c??u 8 ch??? xu???ng 7 ch??? ????? n??i r?? t??m tr???ng c???a ng?????i b??? ?????i ??ang ??i chi???n ?????u n??i bi??n th??y.
???S??ng M?? xa r???i T??y Ti???n ??i!
Nh??? v??? r???ng th???m, nh??? xa x??i
S??i Khao s????ng l???p ??o??n qu??n m???i
M?????ng L??t hoa v??? trong ????m b??i??????
(Quang D??ng)
Th?? M???i c?? nh???ng c??u th?? hi???n ?????i tr??i nh??ng d??ng th??c:
Say ??i em
Say cho l??i l??? ??nh ????n
Cho cung b???c ng?? nghi??ng
Cho ??i??n r??? x??c th???t
R?????u, r?????u n???a
Qu??n qu??n h???t..???
(V?? Ho??ng Ch????ng)
Th?? ch???ng Ph??p c??ng c?? nh???ng c??u nh?? th???  nh??ng h??? r???t th??ng c???m n???i ??au ????? th??n t??n ma d???i trong tr???y l???c c???a Th?? M???i v?? h??? ???? ph??t huy l??m n??n nh??ng c??u th?? hi???n ?????i kh??ng k??m l???i h??o s???ng, t????i tr??? h??n:
????????ng  n???
V??? ch??a ?????ng n???
T??? c??n ch??? ?????c l???p
C??? l?? c?????i vang tr??n ru???ng b???p
Nh??n o th??n n??? cu???i n????ng d??u
(Th?? ch???ng Ph??p)
Nh?? th?? H???u Th???nh ti???p t???c nh???n ?????nh v?? ????nh gi??: ??? Th?? kh??ng chi???n ch???ng Ph??p, th?? ch???ng M??? c??ng v??? xong ch??n dung c???a m??nh v???i th???i gian t????ng t??? (t???c l?? 10 n??m, ?? t??c gi??? HT)??? .Th?? ch???ng Ph??p th?? ????ng nh??ng th?? ch???ng M??? th?? ch??a ????ng, n?? m???i ch??? m???t n???a.
Th?? ch???ng M??? ch??? n??i ?????n c??i quy???t t??m, c??i g???ng c??ng di???t gi???c, th?? to??n ch??? th???y ti???ng c?????i, ti???ng h??t l?? nhi???u:
???Kh??ng c???n ngh??? l??i tr??m c??y s??? n???a
Nh??n nhau m???t l???m c?????i ha ha!
(Ph???m Ti???n Du???t)

Con trai ?????i n??n bao gi???
V?? m??a n??n ph???i ??i nh??? n??n em
B???y l??u m?? s???t ?????i quen 
Bu???n c?????i c??i n??n t??n ten tr??n ?????u..
(Ph???m Ti???n Du???t)

???M??a thu n??y ta h??t kh???p Tr?????ng S??n
Tr??n ?????nh Tr?????ng S??n ta h??t
(Ho??ng Nhu???n C???m)

???Th?? ta h???i, h??y c???t cao ti???ng h??t
Ca ng???i ngh??n l???n T??? Qu???c c???a ta???
(T??? H???u)
Trong b??i ???Ai ??i???u cho m???t n???n v??n h???c minh h???a??? v?? ti???u lu???n ???C??nh r???ng gi?? v?? ng?????i vi???t tr?????? nh?? v??n Nguy???n Minh  Ch??u c?? vi???t ?????i ?? r???ng: ??? Vi???t v??? chi???n tranh m?? kh??ng vi???t n???i ??au, n???i bu???n l?? b???t c??ng???
???Ng?????i c???m vi???t v??? chi???n tranh m?? qu??n ??i n???i ??au c???a ng?????i l??nh l?? b???t c??ng
L?? ph???n b???i l???i m???t ph???n hy sinh c???a h??? ngo??i tr???n m???c
Ng?????i c???m b??t vi???t v??? chi???n tranh m?? qu??n ??i nh???ng ng??y gian lao kh???n c??ng c???c nh???c
L?? qu??n ??i t??nh th????ng r???ng l???n c???a con ng?????i??????
                     (T??m s??? ng?????i l??nh ??? ????? Ho??ng)
Th?? ch???ng M??? c??ng khai ch??a v??? tr???n v???n ch??n dung c???a m??nh!

(C??n n???a)
 
Nh?? th?? ????? HO??NG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,127
  • Tháng hiện tại34,565
  • Tổng lượt truy cập9,408,732
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây