M?? Giang L??n n???nh th???i H???u Th???nh

Thứ năm - 25/07/2019 00:01
Sau khi ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ?????p tan Nh??n v??n Giai ph???m qu???ng n??m 1957, 1958 thi "ng??i n???"c???a n?? l?? Khoa v??n c???a c??c tr?????ng ?????i h???c ???????c "thay m??u" ho??n to??n! M???t th??? h??? gi??o s??, gi???ng vi??n " v??ng m?????i" nh??: gi??o s?? hai b???ng ti???n s?? b???o v??? t???i Ph??p l??c 23 tu???i Nguy???n M???nh T?????ng, gi??o s?? Tr????ng T???u, gi??o s?? Tr???n ?????c Th???o, th???c s?? tri???t h???c t???i Ph??p...b
M?? Giang L??n n???nh th???i H???u Th???nh
M?? GIANG L??N N???NH TH???I H???U TH???NH  - " H???U TH???NH NG??N NG??? TH?? ??M ???NH M?? HO???C" (*)
B??i in tr??n  t???p ch?? TH?? th??ng 1&2 n??m 2018
         ????? Ho??ng
   Sau khi ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ?????p tan Nh??n v??n Giai ph???m qu???ng n??m 1957, 1958 thi "ng??i n???"c???a n?? l?? Khoa v??n c???a c??c tr?????ng ?????i h???c ???????c "thay m??u" ho??n to??n! M???t th??? h??? gi??o s??, gi???ng vi??n  " v??ng m?????i" nh??: gi??o s?? hai b???ng ti???n s?? b???o v??? t???i Ph??p l??c 23 tu???i Nguy???n M???nh T?????ng, gi??o s?? Tr????ng T???u, gi??o s?? Tr???n ?????c Th???o, th???c s??  tri???t h???c t???i Ph??p...b??? ?????y ra kh???i gi???ng ???????ng, ????a v??o ???? l?? lo???i c??n b??? m???i theo ti??u chu???n c???a ?????ng C???ng s???n  Vi???t Nam photo coppy T??u c???ng l??"v???a h???ng ,v???a chuy??n" (??????,??????  - you h??ng, you chu??n) con b???n c??? n??ng ba ?????i ??n g???c chu???i nh??: L?? V??n L??n (M?? Giang L??n), H?? Minh ?????c, Phan C??? ?????...h???c m???t n??m 7 l???p (!).
    Th???t ra nh???ng ??ng m???i n??y ch???ng h???ng, ch???ng chuy??n ch??t n??o m?? l???i c??n"v???a ngu, v???a n???nh, v???a h??n". Phan  C???  ????? c?? anh ru???t b??? Vi???t Minh ch???t ?????u n??n "??o??i c??ng ch???c t???i" v??o h???c ???????c tr?????ng ?????i h???c ra s???c khuy???n m?? t??? r?? l??ng trung th??nh tuy???t m???c v???i ch??? ????? m???i, l??ng, ch??? ??i???m v?? t??? tay m??nh b???t tr??i gi??o s?? d???y tr???c ti???p m??nh l?? Tr????ng T???u n???p cho c??ng an C??ch m???ng! H?? Minh ?????c con nh?? gi??u ??? Thanh H??a. Th???i tr??? c?? t?? toe l??m th?? , k?? b??t hi???u l?? "Minh Th??ng" nh??ng ch???ng ai bi???t. Trong khi c??c  b???n sinh vi??n c??ng h???c nh?? H?? Nh???t, Nguy???n B??i V???i ti???ng t??m l???y l???ng. Sau n??y chuy???n qua nghi??n c???u th?? ch??? nghi??n c???u th?? H??? Ch?? Minh, T??? H???u... l???y b???ng l???c!
    M?? Giang L??n c??n b??? m?? m???t h??n, t??? h???i h??n nhi???u! M??i ?????n cu???c thi th?? b??o V??n ngh??? n??m 1968, 1969 d??nh gi???i ba v???i b??i  "Tr??? c???u H??m R???ng" m???i gi????ng m???t l?? nh??n m???i ng?????i.Nh??ng th???i ???y ng?????i ta trao gi???i th?? c??? ?????ng, tuy??n truy???n l?? ch??nh. M?? tuy??n truy???n th?? "Tr??? c???u H??m R???ng b???ng s???t th??p xi m??ng"c???a M?? Giang L??n thua xa v???n d???m " Tr??? c???u Rau M?? c???a ch??? em Thanh H??a:
 "Ch??? em Thanh H??a gi???i giang                                         
Tr??? c???u rau m?? tr??i ch??ng Gi??n x??n"
  Ch??? emThanh H??a c??m h???n
Tr??? c???u xi l??p m??? ch??n Hu?? k???!"
 M?? Giang L??n nh??? th??, ch??a ?????n m??t r?????i, m???c ??o qu???n b??? ?????i d?? l?? c??? 3 th?? c??i b?? gh???t (ch??? ??i ????i) ???? ch???m tr??n, ????ng qu???n qu??t l?? tre l??ng ????? c??c th??ng kh??ng c???n l??m v??? sinh ng?? x??m!
   M???t ??ng ta cho???t cho???t, m???t be b??, hai m??y th??a nh???t, kh??ng x???ch m?? qu???p xu???ng b??n ngo??i tr??ng r???t ??m th???. ????ng l?? t?????ng h??n, d?? ba que x??? l?? th??? n??o c??ng kh??ng th??? kh?? l??n ???????c(!)
  M?? Giang L??n d???y ?????i h???c tr??n 40, 50 n??m ???? c?? danh hi???u "nh?? gi??o nh??n d??n", h??m gi??o s??...nh??ng ki???n v??n r???t th???p, s??ng t??c c??ng ng??y  c??ng k??m, c??ng c?? x??i n??i x??i d???o, c?? th???t n??i th???t b??i; nh??ng b???c th??m th?? c??ng ng??y c??ng chuy??n m??n h??a cao h??n! ??i???n h??nh l?? b??i n???nh th???i th?? H???u Th???nh - " H???u Th???nh - Ng??n ng??? th?? ??m ???nh, m?? ho???c".
 H???u Th???nh kh??? n??ng th??,  ph?? ai c??ng bi???t, ch??? "n??m anh em tr??n m???t chi???c xe t??ng". H???u Th???nh kh??ng c?? m???t ch??t t??i th??, l???i   "???????????? - vi thi l???p th??n" (Ti???n th??n b???ng th??) n??n "t??? ch???ng thi y" (s??o, d???, nh???t, nh???ng), hai ba ch???c n??m l??m cai v??n ngh??? do ?????ng C???ng s???n Vi???t  Nam c???m ch???ch n??n  ng?????i  b???c th??m H???u Th???nh nhi???u h??n qu??n s??? m???t trung ??o??n t??ng c?????ng. Xin k??? m???t v??i v??? n???i c???m : Tr?????ng L??u, Thanh Th???o, Nguy???n Tr???ng T???o, V?? Qu???n Ph????ng, M?? Giang L??n, Ph???m Quang Trung, Nguy???n ????ng ??i???p, L?? Th??nh Ngh???, Ph???m Kh???i, Nguy???n H???u Qu??,  Nguy???n Ng???c Ph?? ...H???u Th???nh thu???c lo???i ?????????, ?????????(di???n b???ts???u, t??m b???t qu???ng - m???t h??n h???n th?? c???n ngh??), l??m sao m?? c?? th?? hay! Th??? m?? gi???i th?? n??o H???u Th???nh c??ng ???m v??o ng?????i: " Gi???i h??ng n??m h???i Nh?? v??n, gi???i Nh?? n?????c, gi???i H??? Ch?? Minh, gi???i Asian, gi???i ai v??? mua v???i H????ng Canh..."
  C??i ch???t th?? truy??n truy???n ?????m ?????c t???u, h??i, h??t b???i, t?? he...th?? H???u Th???nh l???y ????u ra  "Ng??n ng??? th?? ??m ???nh , m?? ho???c (!). Nh??ng c??i ch???t si??u nh???nh b??? H??a Th??n c???a M?? Giang L??n ???????c ph??t huy cao ?????: " Th??? h??? c??c nh?? th?? ch???ng M??? ????ng vui, n??o n???c t???o n??n c??i kh??ng kh?? ch??a bao gi??? c?? trong l???ch s??? th?? ca Vi???t Nam. ??? ????y t??i ch?? ?? ?????n ba ch??ng "ng??? l??m ":Ph???m Ti???n Du???t ???? l??m n??n ??i???u k??? di???u: d???ng m???t t?????ng ????i s???ng s???ng, l???m li???t. Nguy???n ?????c M???u ??i m???t con ???????ng ri??ng, nh???n nha, ch??a bao gi??? m???t. H???u Th???nh xu???t hi???n mu???n h??n, v???n ti???p t???c t??m ki???m, s??ng t???o c???a qu???y, ch??a ???n ?????nh, ?????c bi???t v??? ph????ng di???n ng??n ng??? th??. Ng??n ng??? th?? H???u Th???nh quen m?? l???,d??n d?? m?? m???i, d??n t???c m?? hi???n ?????i. M???t th??? ng??n ng??? ??m ???nh, m?? ho???c ng?????i ?????c".
   B???c th??m th??? n??y th?? kh??ng c?? m???t th???ng n???nh th???n v??n ch????ng n??o trong l???ch s??? con ng?????i d??m so s??nh v????? M?? Giang L??n! M???t nh??m l??m th?? trong ch???ng M??? chuy??n t???ng ca, vi???t theo qu??n l???nh in r??ni?? ph??t t???n ti???u ?????i l??m sao c?? t???m v??c n??i s??ng m?? d??m vi???t " Th??? h??? c??c nh?? th?? ch???ng M??? ????ng vui, n??o n???c t???o n??n c??i kh??ng kh?? ch??a bao gi??? c?? trong l???ch s??? th?? ca Vi???t Nam". C??c ban tuy??n hu???n ti???u ??o??n, trung ??o??n, s?? ??o??n t???ng k???t m??a chi???n d???ch c??ng ch??a "t??? s?????ng" nh?? th??? n??i chi ?????n vi???t cho l???ch s??? v??n ch????ng. Th?? H???u Th???nh nh?? th??? n??y:
"B??? qu??n b??n su???i ch??n v??ng
Bi???n th??nh ch??? c???a h??? h??ng nh?? chim
?????u t??u tu h?? ch???y l??n
S??? con gi???c m??? b??? qu??n c??? gi??y

Ch??o m??o ch??a n???m ???? say
Chim s??u b???n m???n n???a ng??y m???i sang
Anh v?? mua b??n ????ng ho??ng
??n xong m??a l?????n c??? l??ng c??ng xem

B??? n??ng ??? c??? ??n khem
C?? si??ng c?? kh??ch v???i ??em qu?? v???
Con s??o mua b??n m??u m??
Qu??? ??en ????nh qu???t c??n khoe ????? ??i???u..."

(Ch??? chim - ??n c???p t??? c???a Ho??ng Nhu???n C???m - Nghe ti???ng chim tr??n ?????i ch???t).
 Nh???ng t??? ng???: "bi???n th??nh ch???", "mua b??n ????ng ho??ng", "??n xong m??a l?????n", "??? c??? ??n khem", " mua b??n m??u m??"... ???? qu?? ch??? b??a, l???i nghe nh?? c?? b?? n??ng d??n v??y th???ng, m??ng s??? n??o ????? r??i ?????a con b??n ru???ng c???nh ch??? qu??...
   L??m sao m?? c?? kh??? n??ng ??m ???nh, m?? ho???c ng?????i ?????c ???????c!
  B??i n???nh th???i "H???u Th???nh  -- Ng??n ng??? th?? ??m ???nh m?? ho???c", M?? Giang L??n b???c th??m ?????n 4 000 ch??? , tr??ch d???n 96 c??u th?? c???a H???u Th???nh. Nh??ng tai h???i thay, c??u n??o c??ng d???, nhi???u c??u v???a d???,v???a sai! Th???t kh??ng ra l??m sao!
"??om ????m bay xa, hoa g???o ?????
M??? ??? nh?? ???? c???t ??o b??ng..."
 Nh???t nh???o v?? v??? m?? kh??ng ????ng. ??om ????m kh??ng bao bay xa ??????c. N?? l?? m???t lo??i s??u s???ng l???n khu???t qu???n quanh h??ng tre, b???i du???i, m??a n??ng m???i bay quanh ch??? ??? ki???m ??n:
"Bao g??? ??om ????m bay ra
Hoa g???o r???ng xu???ng th?? tra h???t v???ng"
(Ca dao)
  H???u Th???nh kh??ng ch???u h???c sinh v???t ????? ki???n th???c sinh v???t qu?? k??m ???? ????nh, l???i kh??ng ch???u h???c ca dao, t???c ng???. Ca dao, t???c ng??? ???? vi???t h??ng v???n n??m r??i v???n kh??ng ch???u thu???c. Hay H???u Th???nh c?? ?? "c??ch t??n"  n??i kh??c l???, l??m m???i t???c ng??? ca dao (!)
 " ??om ????m bay xa" l?? m???t kh???ng ?????nh ph???n khoa h???c!
  Tr??ch H???u Th???nh m???t, nh??ng tr??ch c??i anh n???nh b???a M?? Giang L??n em c???a M?? Gi??m Sinh m???t ngh??n l???n!
 Ng?????i ta ???? vi???t sai m??nh tr??ch v??o l??m g??:
"N???nh chi ki???u ninh l??? ?????i
C??u th?? sai b??t, tua l???i khen lao!"
(????? Ho??ng)
C??u tr??ch ti???p:
"?????t n?????c ng??y c?? gi???c
M??? v???n ????? mi???ng tr???u"
  ????nh gi???c s?????ng th??? n??y th?? m??? ????nh m??i m??i! Gi???c n??y ch???c l?? m???y c??i bong b??ng n?????c,ch??? gi???c ch??u ch???u th??i th?? m??? c??ng kh??ng ???????c m???t mi???ng tr???u m?? ??n, l??m sao c??n c?? tr???u, c??n ???????c ????? mi???ng tr???u. M??? n??y ch???c m??? c???a Bill gates, m??? H???u Th???nh ch??a ch???c ???? ???????c. M??? H???u Th???nh c?? ??????c ????? mi???ng tr???u do anh em H???u Th???nh l?? s?? quan g???i b??u ph???m v??? cho m???, c??n h??ng tri???u b?? m??? kh??c b??? gi???c d?? qu???y ?????o l??m sao ????? mi???ng tr???u. Tr???u c??n ch??a c?? m?? ??n!
  To??n d??n t???c ??ang ????nhgi???c th?? bao ng?????i m??? ??n tr???u ????nh nh???n mi???ng:
"C?? tr???u l???i ch???ng c?? cau
C?? v??i th?? ch???ng c?? tr???u m?? t??m"
(Ca dao)
  Th??? m?? M?? Giang L??n t??n t???ng: "Th?? Vi???t ????ng ngh??a t??? bao ?????i ???? ????? l???i h??ng ch??u ng???c.Su???t cu???c h??nh tr??nh v???n d???m, m???i nh?? th?? ti???p s???c b???ng n??ng l???c, n???i l???c ph??t s??ng c???a m??nh...H???u Th???nh l?? th???. Th?? H???u Th???nh ?????m ?????c nh???ng li??n t?????ng xa g???n theo ki???u d??n gian."
  Nh???ng c??u th?? H???u Th???nh vi???t v??? lo???i "cu???c cu???c", "b??m b???p" . "k??t", "m???ng"  l?? lo???i h??? ??i???u, b???n ti???n:
" - Ti???ng b??m b???p b???p b???nh trong ????m n?????c l??n
  • B??m b???p ch??m ????i k??u d??nh v??o nhau
  • Ti???ng n?????c v??? tan ra r???i ch???p l???i"...
L?? nh???ng c??u th?? t???i d??? l??m sao m?? " bao ?????i ???? ????? l???i h??ng ch??u ng???c". 
B???c ph??t kh??ng ng?????ng m???m!
Nh?? ???? n??i H???u Th???nh vi???t ???? qu?? d??? l???i qu?? sai nh?? b??i "Tr??ng ra b??? ru???ng". Phong tr??o h???p t??c x?? n??ng nghi???p B???c Vi???t manh nha t??? t??? ?????i c??ng n??m 1957. 1958; ?????n n??m 1960 c?? b???n h???p t??c h??a to??n mi???n B???c. M???t th???ng b???m tr???n, da x??m ch???m tr???, ?????u tr??u m???t ng???a c??ng kh??ng d??m l??m ??n ri??ng l???, c?? ru???ng ri??ng th?? l??m sao m??? H???u Th???nh l???i c?? ru???ng ri??ng ????? H???u Th???nh chi???u chi???u ra "tr??ng b??? ru???ng "c???a m???  ch???i b???n ??n tr???m "gi?? th??m ai ???? g???t r???i" l??a m??? m??nh!
"Tr??ng ra b???  ru???ng n??m n??o
M??a bay tr???ng c???, c??o c??o c??nh sen
M??? t??i n??n l?? b?????c l??n
M??? non ?????u h??? tr??ng li???m cu???i thu "
...
Gi?? th??m ai ???? g???t r???i
?????ng hoang b??ng m??? n???ng n??i m???t m??nh!"
L?? l??o kho??t, ph???n tuy??n truy???n. M??? H??? Ch?? Minh c??ng kh??ng c?? ru???ng ri??ng, l??m sao m??? H???u Th???nh c?? ru???ng ri??ng?  H???u Th???nh can t???i tuy??n truy???n l??m ??n ri??ng l???, n??i x???u n??ng d??n tr???m l??a - b???n c??ng n??ng ch?? c???t!
M?? Giang L??n h??t: " Ch??ng ta g???p kh??ng ??t nh?? th?? "m?????n m??u d??n d??" . H???u Th???nh kh??ng m?????n, m?? d??n d?? l?? m??u, l?? h???n, t???n t???i l??u chuy???n  trong c?? th??? H???u Th???nh. L??u chuy???n, tinh l???c, k???t th??nh nh???ng h???t ng???c lung linh t???a s??ng"
  C??? Nguy???n Du s???ng l???i s??? c???m quy???n " ??o???n tr?????ng t??n thanh " ?????n g???p H???u Th???nh k??nh c???n v??i ba v??i:
"H???u Th???nh th?? qu?? t??i ba
Truy???n Ki???u choa vi???t ch???ng ra th??? g??!"
Quay sang v??i M?? Giang L??n 100 v??i:
"M?? Gi??m Sinh con c???a t??i
N?? ch??a ???????c m???t ph???n m?????i c???a L??n!"

*
H???u Th???nh ki???n th???c v??n h??a th???p, su???t ?????i "anh m???i m?? tr??n ???????ng ho???n l???" ,g???n 80 tu???i r???i v???n ph???c v??? nh??n d??n l??u h??n n???a, nhi???u h??n n???a, v???n b??m l???y ????t gh??? b???t m?? ??n v??n ngh???, kh??ng nh?????ng cho anh em tr???, l???y ????u ra tr?? n??o, t??m h???n m?? ?????i m???i th?? ca, ?????i m???i ng??n ng??? ????? t???o ???????c ??m ???nh, m?? ho???c ?????c gi??? (!).
 H???u Th???nh c??ng c?? c??? u???n ??o, l??m duy??n, c??? n???n ra m???t c??ch n??i cho l??? tai, nh??ng c??ng c??? th?? c??ng gi???ng g??i gi?? da m???t nh??n nheo b???t ph???n, ?????p m??i th?? c??ng ra con ng???m ch??? kh??ng c??n con ng?????i!
"C?? ????n ?????y ???????ng kh??ng ai th??m nh???t
Ng?? ?????ng tr??ng ng?????i"
H??n t??? m???t ch??? b??? ????i kh??ng bi???t m?? c??? s??nh d??ng ch??? c???a ng?????i ta.
M?? Giang L??n ??m hai ch??n H???u Th???nh r??n r???m: "??? m???c ????? cao h??n, ng??n ng??? tr??? n??n ??a n??ng, mang th??m tr???ng tr??ch, ng?????i ?????c kh??ng th??? ch??? d??ng tr???c c???m , t?? duy ????n tuy???n. S??? b??? ng??? l??ng t??ng, n???u ch??ng ta kh??ng k???t h???p c???m th??? ngh??? thu???t v???i tri th???c ng??n ng??? h???c v?? x??c ?????ng t??m h???n. ????y l?? nh???ng ??a ph???c ngh??? thu???t, c???n c?? m???t t?? duy ??a ph???c."
    ??ng h??? M?? gi??? c???y n??y c??ng ????a m???t l??, m???t l???c ??m H??n Vi???t ch??a Vi???t h??a l??e ?????c gi??? c??? che c??i n???nh " con v???t hai ch??n" c???a m??nh!  ??a ph???c - ??????- nhi???u chi???u , sao kh??ng n??i t?? duy nhi???u chi???u, c?? d??? hi???u cho ng?????i Vi???t kh??ng?
"Nh??? sen ??i t??m ?????m
G???p to??n bong b??ng n?????c
Quay v??? hoa ???? c??c"
 ????y l?? nh???ng c??u r???t sai, r???t d???, ng??? ng???n m?? l???i chung chung. Noi mu???n n??i anh ??i th???i gian d??i l???m.Khianh ??ic??cm???i tr???ng, r???i c??c ra hoa, r???i c??c ?????u qu???, r???i ng?????i ta ph??i kh?? qu???t s???ch, r???i ng?????i ta ?????i ?????n m??a sau, ng?????i ta gieo tr???ng, c??c m???i l??n c??y. L??c ???y anh m???i tr??? l???i . Anh quay v??? th?? hoa ???? c??c (!)
    Nh??ng anh n??i "quay v??? hoa ???? c??c", ng?????i kh??c n??i quay v??? hoa ???? sen, ng?????i kh??c n???a " quay v??? hoa ???? d?? qu???', ng?????i kh??c n???a" quay v??? hoa ???? th?????c d?????c"...
Kh??c n??o:
"Sinh con r???i m???i sinh cha
Sinh ch??u gi??? nh?? r???i m???i sinh ??ng"
          (Ca dao)
 H???u Th???nh c??? l??m m???i, c??? ?????ng m???c qu???n, h??a ra ??? l??? (tr???n tru???ng).
"Quay v??? hoa ???? c??c" l?? mu???n n??i cho kh??c nh??ng h???ng. Ng?????i ta th?????ng n??i "quay v??? c??c ???? hoa". C??ch n??i c?? l???i ????ng v???i ng?????i ??i xa kh?? l??u d??m ba th??ng l??c c??c m???i tr??ng, nay tr??? v??? th?? c??c ???? ra hoa.
 H??? M?? l???i ti???p t???c n???nh th???i: "M???t tr?????ng h???p th?? v??? ch??a  h??? g???p trong  h??ng ngh??n c??u ca dao, th?? c??? ??i???n, th?? hi???n ?????i Vi???t Nam. M???t c???u tr??c m???i l???:
"Nh??? sen ??i t??m ?????m
G???p to??n bong bong n?????c
Quay v??? hoa ???? c??c
Anh c???m nh?? tr??m n??m"
(Ch??n ??i em ??i)
V???n l?? hoa, cuc, v???n l?? c??ch ??o ?????m th???i gian t??nh m??a, t??nh th??ng th?????ng g???p trong th?? ca truy???n th???ng (xu??n ????o, sen h???, c??c thu...). C?? m???t quan h??? ngh??a v?? t??? trong qu?? tr??nh v???n ?????ng t??? ngh??a t???i t??? v?? ng?????c l???i t??? t??? t???i ngh??a. Ngh??a kh??ng ph???i ???????c bi???u ?????t b???ng m?? ???????c ho??n thi???n trong t???, t???c l?? ngh??a ???????c h??nh thanh trong t???:
"Quay v??? hoa ???? c??c"!
     ?????n n?????c n??y th?? Vi???t Nam n??n th??nh l???p tr?????ng "?????i h???c N???NH", b??? nhi???m ngay M?? Giang L??n (L?? V??n L??n) l??m hi???u tr?????ng ki??m tr?????ng khoa N???NH, ki??m ch??? nhi???m b??? m??n NINH, tr???c ti???p d???y b??? m??n N???NH. ???????c to??n quy???n k?? "B???ng ti???n s?? N???NH H???C"  
 M?? Giang L??n d???y ?????i h???c tr??n b???n n??m ch???c n??m nh??ng v??n ch????ng r???t d??t, c??? gi???ng d???y c??? s??ng t??c. T??m ?????a l???i k??m, l???y n???nh n???t l??m c???n c??u c??m n??n r???t h??n k??m. C?? n???nh th???i n??y M?? Giang L??n ???????c H???u Th???nh cho gi???i th?????ng t???p th?? " Nh???ng l???p s??ng ng??n t???" ??o???t gi???i th?????ng H???i Nh?? v??n Vi???t Nam. M???t t???p th?? n??i th???ng ra cho s?????ng mi???ng l?? Th?? nh?? C???t!
  H?? N???i qu???ng n??m tr?????c
        ?? - H
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay3,182
  • Tháng hiện tại67,818
  • Tổng lượt truy cập6,210,808
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây