Gắng gỏi

Thứ năm - 09/11/2017 03:25
Gắng gỏi
                                      TruyÖn ng¾n cña §ç Hoµng
                     
                   H¬n th¸ng nµy, m­a nhïng nh»ng liªn miªn kh«ng døt. Qua vÇng s¸ng hiu h¾t cña ¸nh ®Ìn ®­êng phè, ta thÊy mu«n vµn sîi m­a li ti kÐo dµi nh­ sîi t¬ nhÖn v­¬ng vÊt trªn l¸ c©y, trªn ®Çu ng­êi ®em theo c¸i l¹nh thÊu x­¬ng ®æ xuèng mÆt ®Êt.
        M­a dÇm l¹nh lÏo nh­ thÕ, nh­ng nh÷ng ng­êi b¸n trøng vÞt lén rao ban ®ªm cña xø Ho¸ còng kh«ng nghØ ngµy nµo. §ªm nao còng nh­ ®ªm nµo, ¸nh ®Ìn chai lu«n lËp loÌ däc c¸c lèi phè nh­ ¸nh löa ®om ®ãm vïng quª vµo ®é th¸ng h¹. Mçi ngµy ¸nh ®Ìn chai l¹i tô s¸ng ®«ng thªm. Trong ®¸m ng­êi b¸n trøng vÞt lén rao vËt v¶ Êy, bµ B¸u lµ ng­êi b¸n l©u n¨m nhÊt.  Nh÷ng l·o phè thÊy bµ b¸n rao trøng vÞt lén tõ lóc tãc cßn ®Ó chám. Bµ lµ ng­êi cÇn cï, chÞu khã. HÇu nh­ kh«ng ®ªm nµo v¾ng c¸i bãng nhom nhem, dËt dê kh« hÐo nh­ con lÖch ®Öch, b­íc thÊp, b­íc cao víi tiÕng rao: lén lén u buån khª ®Æc vang kh¾p mäi ngâ ng¸ch, tõ khi thµnh phè lªn ®Ìn cho ®Õn tËn khua kho¾t lóc ¸nh sao trêi ®· tan vµo ®ªm ®Æc. Nhµ bµ B¸u b¸n trøng vÞt lén rao cã thÓ nãi lµ gia truyÒn. Bµ, con g¸i bµ, giê lµ ch¸u g¸i cña bµ. §øa ch¸u tËt nguyÒn, hai ch©n ®Ëp löa theo bµ léi kh¾p c¸c ngâ ng¸ch tõ khi nã biÕt ®i. Bµ th­êng nãi víi ®¸m b¹n b¸n trøng vÞ lén: - Cuèi ®êi bµ, bµ cã c¸i léc lµ nhê ®øa ch¸u g¸i nµy. Bµ søc yÕu, kh«ng r¶o ®­îc nhiÒu, tuæi giµ l¹i hay èm vÆt. Nã quÌ quÆt nh­ng n¨ng næ, ®i b¸n rao suèt ®ªm vÉn kh«ng mÖt. Nhê ®ã mµ bµ sèng thªm ®­îc ngµy nµy qua th¸ng kh¸c.
  ThÕ mµ ®ªm nay, ¸nh ®Ìn chai, tiÕng rao cña hai bµ ch¸u t¾t lÞm vµ im bÆt trªn ®­êng. Hä èm ®au hay bÞ bän ®µn «ng say r­îu næi c¬n kÐo vµo gãc thµnh hoÆc ®­a xuèng ®ß ? Ch¼ng ai hoµi h¬i mµ nghÜ ®Õn nh÷ng kiÕp phï sinh nh­ vËy!
  Kh«ng! §ªm nay bµ B¸u lµm mét c«ng viÖc hÖ träng cña ®êi bµ lµ bµ ®i t×m ®øa ch¸u g¸i tËt nguyÒn lì d¹i cña bµ tÝnh bá xø ra ®i. Bµ ®µnh ph¶i bá buæi b¸n trøng vÞt lén, dï biÕt r»ng mét ®ªm kh«ng b¸n trøng th× ngµy mai bµ ch¼ng cã mét cäng rau, cñ khoai nµo mµ ¨n. ë phè x¸, ®­êng nhùa biÕt lÊy c¸i chi mµ bá vµo måm.
   §Çu ®éi c¸i nãn mª x¬ vµnh, cæ ®eo tÊm choµng b»ng ni lon lÊy trong bao ph©n ®¹m vÊt ngoµi b·i r¸c ®· ng· mµu vµng óa, cøng quÌo, bµ B¸u lÕch thÕch dÇm m­a, ®éi giã léi qua nh÷ng æ n­íc ®äng vòng trªn s©n ga, ®¶o m¾t t×m quanh c¸c ngãc ng¸ch cña mÊy phßng ®îi cña nhµ ga lÎ hoang vu c« tÞch nµy.
 Con bÐ gan gãc thËt! Gi÷a giã, m­a mïng lïng, bông mang d¹ chöa, kh«ng mét lon g¹o, cñ khoai, ch¼ng cã mét xu gi¾t l­ng thÕ mµ vÉn liÒu bá xø ra ®i. §i nh­ thÕ kh¸c nµo nã t×m mét c¸i chÕt cho khuÊt m¾t bµ! Cã chÕt th× chÕt víi bµ, m¾c chi ®i chÕt tµu, chÕt chî? ë nhµ cã ai rãc x­¬ng, rãc thÞt g× ®©u. Nhôc th× còng ®· nhôc råi. Nhôc cã tõ ®êi bµ chø chi ®êi nã. Nhôc ®êi nã cã thÊm vµo ®©u!
   H¾n ®©y råi! Mét bãng ®en bÊt ®éng ngåi thu lu ë gãc phßng tµu chî, kh«ng cã ¸nh ®iÖn lät vµo tr«ng nh­ mét x¸c lÝnh tµn sau cuéc chiÕn.Tãc nã xo· nh­ tãc ng­êi rõng, ®Çu nã gôc lªn hai tay vßng ®Æt trªn hai ®Çu gèi. Giê nµy kh«ng cã tµu ®i vµ ®Õn nªn phßng ®îi v¾ng nh­ chïa bµ ®anh. Mét vµi  ng­êi kh¸ch ®îi tµu ngñ gµ, ngñ gËt trªn nh÷ng chiÕc ghÕ dµi.
  Bµ B¸u khÎ khµng ngåi xuèng c¹nh nã.
    - MÖ t×m ch¸u mÇn chi? - §øa ch¸u chît bõng tØnh khi bµ ®em h¬i l¹nh ngoµi trêi ph¶ ®Õn - §ªm ni kh«ng ®i b¸n trøng, mai mÖ lÊy chi mµ ¨n?
   - Chao «i! Nã nãi sao nh­ PhËt nãi vËy -“ NhÊt nhËt t¸c nhÊt thùc”(Mét ngµy lµm, mét ngµy ¨n). Bµ B¸u nhí l¹i c©u PhËt dÆn cöa mÖng tõ th­ë biÕt nãi vµ lµm theo PhËt.
   Bµ ngåi  xuèng bÊt ®éng, lÊy tay quÖt m¾t. Bµ kh«ng ngê nã võa míi bá ®i ch­a ®Çy mét buæi mµ th©n nã x¸c x¬ tiÒu tuþ nh­ bãng ma trªn ®Êt,  kh«ng kh¸c g× ®øa trÎ bá nhµ bôi ®êi m­êi n¨m.
  M·i mét lóc sau bµ míi cÊt c¸i giäng rÒn rÒn khª nÆng cña m×nh:
    -VÒ ch¸u ¹! Bông mang d¹ chöa thÕ ®i ®©u? §©m ®Çu vµo tµu hö?
    - Røa r¨ng ngµy x­a mÖ vµ m¹ ch¸u bá ®i? - §øa ch¸u ngÈng lªn, hÊt m¸i tãc bêm x¬m ra sau g¸y ®èp l¹i lêi bµ.
   - Tr­íc mÖ vµ m¹ ch¸u bá ®i lµ kh¸c, b©y giê kh¸c! Thêi mÖ ng­êi ta b¶o chöa hoang.
  - Chöa hoang cã lµm sao! Con nÝt mang bÇu míi chÕt- Nã c·i l¹i.
  - Thêi nay kh«ng ai b¾t téi con nÝt – Bµ B¸u gi¶ng gi¶i vµ tiÕp lêi – Thêi tr­íc chöa hoang coi nh­ hÕt mét ®êi con g¸i. Kh«ng lÊy næi chång. Ch¼ng ma nµo nã ngã tíi! Nhôc nh· mu«n ®êi tæ t«ng. Con g¸i chöa hoang nh­ mÖ lµ bÞ c¹o träc ®Çu b«i v«i råi lét truång diÔu ra ngoµi chî. Hä ®µo mét c¸i lç võa bông ch÷a b¾t m×nh n»m sÊp xuèng råi sai ng­êi ®¸nh n¨m chôc roi. Sau ®ã cha mÑ ®Î ph¶i b¸n ruéng, b¸n nhµ ®i mµ lo lÔ t¹ téi víi lµng n­íc! MÖ cßn bÞ ®Òn lÔ ¨n hái cña nhµ trai n÷a ®ã! Cßn b©y chõ  viÖc cña ch¸u, c¸n bé thµnh phè råi ph­êng b¶o ®Ó ®Êy ®Ó t×m th»ng thñ ph¹m b¾t nã ®i tï. Nã ph¶i ®Òn bï cho ch¸u! – Bµ B¸u chËm ch× nãi.  ¤i dµo lµ ®Òn bï! Còng t¹i mÖ! MÊy chÞ v¹n ®ß b¶o ®i kÕ ho¹ch lµ xong –
Ai ®Ó nã nh­ thÕ nµy, mÆt mòi nµo nh×n phè ph­êng! - Ch¸u g¸i bµ ®au xãt rªn lªn.
  - M« PhËt! Téi trêi l¾m ch¸u ¹!- Bµ B¸u võa nãi võa ch¾p hai tay lÈm nhÈm.  §o¹n bµ sê bông nã. C¸i bông ®· lïm lïm. Bµ tiÕp : - Cã c¸i h×nh ng­êi råi ®ã! Téi l¾m! Xø miÒng tõ ®êi «ng, ®êi bµ kh«ng ai ®i lµm c¸i viÖc thÊt ®øc nh­ røa m«!
     - Ná h¬n c¸i téi nµy! – Nã rña.
     - Cã chi mµ téi! – Bµ B¸u qu¶ quyÕt.
     - Røa th× ch¸u ®i! Ch¸u tù nu«i con! MÖ ch¼ng cã h¬i søc ®©u mµ lo cho ch¸u. MÖ lo cho mÖ ®­î, lµ ch¸u ®· mõng l¾m råi – Nã vÉn kh¨ng kh¨ng.
  Bµ B¸u im lÆng.
    Ngoµi trêi m­a gi¨ng nhiÒu h¬n.Giã t¹t m­a vµo cöa sæ ®em theo c¸i l¹nh thªm tª ng­êi. Tho¶ng hoÆc cã mét ng­êi kh¸ch ch¹y vµo phßng ®îi råi l¹i ch¹y ra. §ªm cµng khuya, quang c¶nh s©n ga lÎ cµng hiu qu¹nh.
     L©u sau, bµ B¸u míi ®au ®ín thèt lªn:
 - MÖ giµ yÕu råi, cã ®ªm kh«ng ®i b¸n trøng ®­îc. Ch¸u ®i, mÖ chØ cã c¸ch chÕt lµ xong!
 Nãi ®Õn ®ã th× bµ khãc. Giäng khãc g»n tõng tiÕng ph¸t ra rÊt khã nhäc. §øa ch¸u g¸i tËt nguyÒn «m lÊy bµ, hai ng­êi cïng khãc kh«ng ra tiÕng gi÷a c¸i phßng ®îi cña c¸i s©n ga heo hót v¾ng vÎ nµy!
                                                                 
                                                           *
 
                 §øa ch¸u g¸i cña bµ B¸u còng nh­ bµ vµ mÑ nã sinh ra ch¼ng cã tªn. §¸m b¸n trøng vÞt lén rao thÊy nã nhá tÐo tÑo gäi nã lµ BÐ Em. Còng nh­ bµ thêi tr­íc, bµ v« gia c­, bän nhãm b¸n trøng lén giÔu bµ lµ b¸u vËt vµ gäi thµnh tªn B¸u lu«n. MÑ nã còng nh­ tuæi nã b©y giê ®i ë thuª bÞ chñ hiÕp råi bÞ ®uæi ra lÒ ®­êng. Nã chµo ®êi ®­îc mÊy ngµy th× mÑ nã bá xø t×m kÕ sinh nhai. Bµ ph¶i nu«i nã tõ lóc cßn ®á hán. Lóc bÐ nã lµ ®øa trÎ ph¸t triÓn b×nh th­êng, nh­ng cµng lín th× hai ch©n nã cµng teo l¹i, ®Çu gèi to ra, khi ®i hai ®Çu gèi cø ®Ëp vµo nhau. ë xø nµy ng­êi ta gäi lµ ®Çu gèi ®Ëp löa. BÐ Em tËt nguyÒn nh­ng s¸ng d¹, bµy g× nã biÕt ngay.
   Song  nã kh«ng ®­îc ®Õn tr­êng. Bµ B¸u ngµy lo mét b÷a ¨n kh«ng ®ñ lµm sao cho ch¸u g¸i ®i häc ®­îc. Nã lµ ®øa trÎ tËt nguyÒn ®¸ng ra cã tiªu chuÈn trî cÊp. Nh­ng khi  ng­êi lµm sæ s¸ch ®Õn hái bµ hé khÈu ®©u th× bµ ch¼ng cã hé khÈu th­êng tró, t¹m tró g× c¶. Suèt ®êi ë ®Ëu hÕt anh em, lµng xãm, hÕt lµng xãm ®Õn ng­êi d­ng. BÐ Em ch¼ng cã trî cÊp, trî bæ g× ®­îc. Ba bèn tuæi ®· lÏo ®Ïo gióp bµ b¸n trøng. Bµ B¸u sèng ®Õn h«m nay lµ nhê nã mét phÇn. Khi BÐ Em ®· chÝn m­êi tuæi th× nã tù m×nh ®i b¸n
trøng lén ban ®ªm. Nh÷ng lóc bµ c¶m ngé phong hµn, nguån sèng chÝnh cña bµ lµ nhê nã.
  D¨m th¸ng tr­íc nã b­íc qua tuæi m­êi ba tuæi th× x¶y ra viÖc hÕt søc tai h¹i cho ®êi nã.
    
     Sè lµ thÕ nµy: MÊy ®øa trÎ g¸i trai cïng tuæi víi BÐ Em, chóng nã lµnh lÆn, chóng nã ®i b¸n trøng lén xa l¾m. Cã khi chóng lªn tËn H­¬ng Long hoÆc ra ngoµi H­¬ng S¬. BÐ Em ch©n cã tËt nªn chØ ®i rao quanh c¸c khu T©y Linh,T©y Léc. Khi ®i kh«ng næi, BÐ Em ngåi b¸n tr­íc cöa chî T©y Ph­íc nh­ c¸c chñ b¸n trøng cã nhµ cöa vµ  mÆc cho hä xua ®uæi. Tèp trÎ khoÎ ®i b¸n trøng kh¾p c¶ thµnh phè nh­ng còng cã khi “«m ren” (b¸n kh«ng hÕt trøng) trë vÒ. Cßn BÐ Em gµ quÌ ¨n quÈn cèi xay, nh­ng ®ªm nµo BÐ Em còng b¸n hÕt trøng. §¸m trÎ b¸n trøng lén ph¶i kh©m phôc:  BÐ Em cã tËt, cã tµi!
  Trªn ®­êng phè ®i ®Õn chî T©y Ph­íc cã mét ngâ phè kh«ng tªn nh­ng nhµ ë ®ã ®Òu lµ nhµ lÇu nhiÒu tÇng, s¬n hång, tÝa, xanh, ®á ®­êng bÖ l¾m. NhiÒu nhµ cã « t« ®¾t tiÒn ®æ ë ga ra riªng. BÐ Em th­êng v« ®Êy b¸n trøng. §¸m trÎ chóng nã còng biÕt ®ã lµ “trèèc møt” (ngon nhÊt) nh­ng chóng nh­êng cho BÐ Em v×  BÐ Em tµn tËt. BÐ Em vµo ®Êy b¸n mét lóc lµ hÕt trøng, NhiÒu lÇn BÐ Em ph¶i ch©n chÌo ®Ëp löa lª vÒ nhµ b¶o bµ B¸u luéc thªm trøng ®i b¸n tiÕp. Nh÷ng lóc ®ã hai bµ ch¸u mõng tét ®Ønh. Næi mõng tét ®Ønh cña ng­êi b¸n trøng lén gÆp ®­îc vËn may!
    Cã ®iÒu b¸n ë ngâ phè kh«ng tªn nµy ph¶i chÞu khã thøc khuya. Th­êng th× ph¶i m­êi hai giê, mét giê s¸ng. C¸c gia ®×nh sang träng cã khi «ng chång hay bµ vî vÒ muén, hä ¨n uèng sinh ho¹t th©u ®ªm. Bän trÎ buån ngñ ph¶i vÒ sím, cßn BÐ Em vÉn thøc r¸ng ®­îc. Tuy thÕ b¸n vÒ khuya th­êng hay gÆp nhiÒu nguy hiÓm. Bän ®¸nh b¹c hÕt tiÒn ch¹y ra trÊn lét, bän bôi ®êi còng ¨n hiÕp. Cßn kÎ bia r­îu nhiÒu næi c¬n kh«ng chØ gÆp con g¸i, gÆp con trai chóng còng x«ng vµo lµm t×nh, lµm téi. BÐ Em nhí håi ch­a bª næi ræ trøng lén theo mÖ ®i b¸n vÒ khuya gÆp mét tèp mÊt d¹y, chóng nã ch­a b»ng tuæi con cña mÖ BÐ Em, thÕ mµ hai ba ®øa x«ng ®Õn kÐo xÒnh xÖch bµ vµo gãc phè khuÊt hµnh cho ®· ®êi råi míi bu«ng tha. Sau nµy lín chót Ýt, tù ®i b¸n mét m×nh, BÐ Em nhiÒu phen ch¹y ch©n chÌo t¾t thë v× bÞ bän ®µn «ng r­ît ®uæi.
   Ngâ phè kh«ng tªn cã mét nhµ lÇu cao ngÊt, rÊt sang träng . Ga ra hä ®æ ®Õn hai « t« lo¹i ®¾t tiÒn. Nhµ cã hai «ng bµ ®· cøng tuæi. ¤ng th× ph­¬ng phi to mËp, da ®ång hun ch¾c nh­ gç lim, c¬ ®ïi, b¾p tay cuån cuén; cßn bµ th× bÐo tèt nh­ mét con lîn û tr¨m c©n, cÆp ®ïi bµ ngån ngén thÞt mì tr¾ng phau to b»ng c¶ ng­êi BÐ Em. §«i vó khæng lå nân nµ nh­ ngµ cña bµ ch¶y sÖ xuèng bông tr«ng gièng khèi bét s¾n võa nhåi cña mÊy mô b¸n b¸nh läc ë chî T©y Ph­íc. Hai «ng bµ nµy hay ¨n trøng vÞt lén vÒ khuya. Cã khi «ng ¨n hÕt s¸u qu¶, cßn bµ còng ngãt ngÐt n¨m qu¶. ¤ng bµ nhµ nµy giµu nøt ®è ®æ v¸ch thÕ nh­ng ch¼ng mÊy khi sßng ph¼ng víi BÐ Em. NhÊt lµ bµ vî. Bµ b¾t bÎ tõng tÝ mét. Nµo lµ trøng nhá nh­ d¸i ®µn «ng, nµo lµ trøng röa kh«ng s¹ch, luéc bÞ mãp. Trøng cßn non ch­a ®óng ®é Êp, trøng ch­a tiªu ch× (hÕt cïi dõa), ch­a ®ñ m­êi t¸m, m­êi chÝn ngµy trong lß. Trøng cã cïi dõa to b»ng ngãn tay lµ bµ tr¶ l¹i. Rau r¨m, muèi tiªu, ít còng vËy, bµ yªu cÇu ph¶ s¹ch, ph¶i t­¬i, ph¶i ®óng lµ rau s¹ch tr¨m phÇn tr¨m. Trøng, rau kh«ng ®óng yªu cÇu lµ bµ kh«ng ¨n, L¾m bËn, BÐ Em ®µnh chÞu lç mang vÒ. Ch¼ng nh÷ng thÕ, nã cßn bÞ bµ m¾ng cho te t¸p. BÐ Em cïng bµ ngo¹i ph¶i ch¹y hÕt lß nµy, ®¹i lý nä kiÕm trøng cho ®óng chÊt l­îng. Råi cßn ph¶i ra chî chän rau r¨m, tiªu muèi, ít ®Ó lµm sao võa lßng kh¸ch ¨n. NÕu kh«ng th× mÊt kh¸ch.
      Hai «ng bµ më cöa gäi trøng vµo ¨n. Nh½n mÆt con bР tµn tËt b¸n trøng lén vµ thÊy nã thÊp lïn nhá nhoi con nÝt nªn cã khi hai «ng bµ chØ vËn quÇn xi lÝp máng dÝnh s¬ sµi ngåi bÖt ë cöa phßng ®Ëp trøng ¨n lu«n. §Çu video, mµn h×nh vÉn ch¹y. BÐ Em thÊy «ng bµ ¨n trøng gièng nh­ c¶nh ®µn bµ, ®µn «ng trÇn truång trªn ti vi. Nh÷ng lóc thÊy hai «ng bµ nh­ hai con heo û ®ang nh¶y näc, BÐ Em quay mÆt ®i. Nã tù trÊn an; “Hä ë lç kh«ng biÕt èèc dééc(xÊu hæ), m¾c chi m×nh ph¶i èèc dééc.”
   Vµ c¸i ®ªm ®Þnh mÖnh Êy ®· ®Õn. §ã lµ ®ªm míi ®Çu ®«ng, nh­ng sao m­a dÇm vµ l¹nh nh­ c¸i ®ªm bá xø ra ®i nµy. Trêi tèi mï, tèi mÞt. §øng c¸ch n¨m s¸u b­íc lµ kh«ng tr«ng thÊy ng­êi. M­a ®æ tõng trËn, giã rÝt tõng håi. C¸i tÊm nilon nhÆt trong bao ph©n ®¹m lu«n lu«n bÞ giã, m­a ®¸nh tèc lªn. ¸o quÇn nh¬ nhíp, ­ít ¸t rÊt khã chÞu. BÐ Em cãng l¹nh, võa b­íc, võa run. §«i ch©n chÌo, hai ®Çu gèi ®Ëp löa ®¸nh liªn håi nghe da thÞt r¸t báng. LÑp khÑp ®i hÕt c¸c lèi phè, ®îi cho trêi thËt khuya, BÐ Em míi  lËp cËp lÇn ®Õn n¬i b¸n quen.
   Tõ ngµy chç kÝn ra huyÕt, mÖ BÐ Em b¶o BÐ Em ph¶i cÈn thËn víi ®µn «ng. BiÕt vËy, nghe vËy, chø cã th»ng con trai, ng­êi ®µn «ng nµo ®ông ch¹m BÐ Em tõ khi lín ®Õn giê. C¸c chÞ v¹n ®ß kÐo hµng t¸ ®µn «ng vÒ ®ß m×nh ngñ l¹i mµ hä cã sî ®©u. V× thÕ BÐ Em ch¼ng h¬i søc ®©u mµ ®Ò phßng.
  Trêi l¹nh nªn ng­êi ¨n trøng rÊt Ýt, BÐ Em cßn gÇn nguyªn ræ trøng. Thêi kh¾c nh­ mäi h«m nh­ng v× m­a giã d÷ nªn t­ëng nh­ khuya kho¾t l¾m. Nghe tõ trong nhµ «ng bµ ¨n trøng vÞt lén cã tiÕng nh¹c cuång lo¹n, tiÕng rªn rÉm, kªu thÐt y nh­ bÇy lîn ®Õn kú ®éng cìn, BÐ Em ®Þnh
kh«ng vµo nh­ng ræ trøng ®Ì nÆng bªn h«ng giôc BÐ m¹nh d¹n gâ cöa.
¤ng chñ hÐ phßng vÉy BÐ Em b­ng trøng vµo. Võa b­íc ®Õn gi÷a s©n nh×n tíi ga ra chØ thÊy cã mét chiÕc xe ®en, BÐ Em b¸n tÝn, b¸n nghi, nh­ng «ng chñ l¹i lªn tiÕng, BÐ Em n¸ch ræ trøng dÊn b­íc.
  Tuy trêi l¹nh thÕ mµ vÉn nh­ mäi lÇn, «ng chØ mÆc c¸i quÇn lãt máng tang b»ng nilon th­a rÕc rÕc che kh«ng kÝn c¸i bé phËn cña ®µn «ng. ChiÕc gi­êng ®«i cã phñ ra tr¾ng kh«ng cã bµ chñ th­êng n»m tªnh hªnh nh­  mäi lÇn. TiÕng rªn rÜ khi ®µn «ng ®µn bµ ngñ víi nhau ph¸t ra mµ BÐ Em nghe ®­îc ngoµi cæng lµ c¶nh phim heo mµ «ng ta ®ang më. Kh«ng nh­ lÇn tr­íc, lÇn nµy «ng xoay mµn h×nh ra ngoµi, ®Èy cöa vµo lµ thÊy trän c¶ c¶nh ®ang chiÕu. ¤ng ta gi¶ vê ®øng che lÊp mµn h×nh ®on ®¶ thay ®æi c¸ch x­ng h« l©u nay:
    - Em lÊy trøng ra ®i, h«m nay anh ¨n hÕt c¶ ræ trøng cho em! §­îc kh«ng nµo?
   Nãi ®o¹n, «ng ®­a tay bÊm vµo vai ­ít l¹nh cña BÐ Em råi gian tµ rêi bµn tay xuèng ngùc n¬i chç ®«i vó míi næi tr¸i trµm, BÐ Em  nhøc buèt , run bÇn bËt c¶ ng­êi. Nh×n c¶nh trong phim, BÐ Em thÇy ng­êi m×nh nh­ cã kiÕn bß, ®ang l¹nh thÕ mµ b©y giê ngùc ®Ëp m¹nh, nãng rùc. BÐ Em còng kh«ng cßn ®Ó ý «ng ta ®· lÊy tay ®Èy c¸nh cöa l¹i khÐp tõ lóc nµo. §ªm nay «ng ta ¨n rÊt khoÎ, lµm mét lóc hÕt s¸u qu¶ trøng. ¤ng ta võa ¨n, võa nh×n vµo bé ngùc míi nhó cña BÐ Em vµ lu«n måm khen:
   - Trøng cña em h«m nay ngon l¾m, anh ®· høa mua hÕt sè trøng trong ræ nµy! Anh sÏ th­ëng cho em mét mãn quµ cã gi¸ trÞ n÷a!
Råi «ng ®­a tay quê chai r­îu ngo¹i mµu mËn qu©n tu mét h¬i hÕt mét phÇn chai. TiÕp theo, «ng ta lÊy thªm mét qu¶ trøng giang tay ®Ëp lu«n xuèng nÒn g¹ch hoa råi ng· cæ täng v« ngay, kh«ng cÇn tiªu muèi, rau r¨m. Xong, «ng ®øng bËt dËy häc th»ng ®µn «ng to lín ®en trïi tròi trong phim, kÐo quÇn lãt mét c¸i xo¹c lßi c¸i ®å ®µn «ng ®á hoÐt to nh­ c¸i chµy ®©m tiªu chØa vµo ngùc BÐ Em.
     BÐ Em bõng tØnh, nã chèng ®Çu gèi ®øng dËy ®Èy cöa ®Þnh ch¹y ra ngoµi. Nh­ng ®«i ch©n ®Ëp löa cña nã lµm sao mµ nhanh b»ng th»ng ®µn «ng hé ph¸p no ®ñ. L·o nh­ ng­êi khæng lå b¾t con nh¸i bÐn. ChØ mét nh¸y m¾t, hai tay l·o ®· «m trän con bÐ gÇy nhom, mÆt mòi nhem nhuèc, vªu vao vµo lßng. Råi h«n, råi hÝt, råi giËt ¸o, tôt quÇn. Ch­a qu¸ nöa gi©y, l·o ®· bÕ thãc con bÐ tËt nguyÒn kh«ng mét m¶nh v¶i lªn c¸i gi­êng tiÒn tû cña vî chång l·o hµnh l¹c. §«i ch©n quÌ cña BÐ Em ®¹p hÕt søc còng kh«ng suy suyÓn c¸i bông thóng cña l·o. L·o ®Ì con bÐ gièng nh­ con voi ®Ì con chuét. BÐ Em thÊy ®au thãt tËn tim ë bông d­íi, råi kh«ng cßn biÕt g× n÷a. Khi tØnh dËy, nh×n ®­îc th× ®· thÊy vî l·o c¸i bµ to bÐo th­êng ®ªm ¨n tr÷ng lén víi l·o ®i « t« vÒ lóc nµo ®ang ®øng chËn tr­íc
 cöa lu loa lêi lÏ hÕt søc tôc tñi:-
    - Mi ch¬i tau kh«ng tho¶ hay sao mµ cßn kÐo con bÐ nh¬ nhíp  nµy lªn gi­êng tau mµ ®ô n÷a. Mi hiÕp d©m trÎ em tËt nguyÒn, mi tï mät g«ng!

 L·o chång trÇn truång nh­ nhéng nh¶y xuèng gi­êng qu× d­íi ch©n vî l¹y nh­ tÕ sao:
     - Tui l¹y mÑ mi! Tui l¹y mÑ mi!
Cßn BÐ Em luèng cuèng chØ kÞp v¬ ®­îc c¸i ¸o choµng lªn ngùc
Bµ vî ®ang s«i gan ch¹y tíi tóm tãc nã ®Ëp liªn håi kú trËn vµo c¸nh cöa. Võa ®Ëp võa ch­ëi:
 -Lçi lµ t¹i mi! Mi míi nøt m¾t mµ ®· häc thãi d©m «, ®åi truþ. Xem phim heo cho nhiÒu råi r÷ng mì lªn, ®ªm khuya b¸n trøng lén mß vµo nhµ ng­êi ta quyÕn rñ chång ng­êi ta. Mi ph¸ vì h¹nh phóc gia ®×nh danh gi¸, mi còng bÞ tï mät g«ng!
   Víi søc nÆng gÇn tr¨m c©n, ng­êi ®µn bµ hé ph¸p chØ dÇn mÊy c¸i, BÐ Em ®· lo· c¶ m¸u ®Çu. Mô vî thÊy m¸u ch¶y nhiÒu ho¶ng sî bá tay ra. Nh©n c¬ héi Êy, BÐ Em x« cöa bá ræ trøng, lÕt ch©n chÌo ch¹y ra ngoµi cè tho¸t ®­îc th©n. BÐ Em vÒ ®­îc nhµ th× ngÊt xØu ngay bËc thÒm. May mµ bµ ngo¹i nã vÉn ch­a ngñ. Bµ B¸u nhµo ra chç BÐ Em n»m, giäng thÊt thanh:
  • MÇn r¨ng ra ri ch¸u?
Bµ B¸u buèt tËn tim khi thÊy ®øa ch¸u chØ cã c¸i ¸o che ngùc, ®Çu bª bÕt m¸u, chç kÝn còng huyÕt nhÇy nhôa! – ¤i th«i, ch¸u t«i bÞ  hiÕp råi! C¬ khæ ch¸u t«i! Trêi ¬i!
 Hµng chôc n¨m nay bµ B¸u cã bao giê khãc, chØ gi©y phót nµy bµ míi kªu lªn nh­ con thó bÞ th­¬ng! Bµ lËp cËp quê bäc ®ùng ¸o quÇn mß lÊy mét c¸i quÇn kh«ng biÕt cña bµ hay cña ch¸u mÆc cho BÐ Em. §o¹n bµ xÐ c¸i mïng ch¸o lßng lµm b¨ng bÞt chç m¸u trªn ®Çu råi v¸c BÐ Em lªn vai ch¹y ra tr¹m y tÕ ph­êng. RÊt may lµ Tr¹m cßn cã ng­êi trùc. Hä xóm l¹i röa vÕt th­¬ng, s¸t trïng b¨ng bã vÕt da to¸c trªn ®Çu nã.
 C« y sü b¶o r»ng: - NÕu ®Ó chËm mét lóc th× cã thÓ nguy h¹i tÝnh m¹ng cña ch¸u. Sau khi s¬ cøu vÕt th­¬ng, Tr¹m y tÕ gäi xe chë BÐ Em qua bÖnh viÖn Trung ­¬ng khu vùc.
  Víi søc dÎo dai giang ®µi dÇm m­a d·i n¨ng, BÐ Em v­ît qua ®­îc c¬n thËp tö nhÊt sinh. Mét th¸ng sau nã ®­îc ra viÖn. Nh­ng trong th¸ng ®Çu nã kh«ng phôc håi ®­îc trÝ nhí. Khi nhµ chøc tr¸ch vµ c¸n bé phô n÷ thµnh phè vÒ ®iÒu tra ®Ó t×m thñ ph¹m th× nã ch­a thÓ nhí ra lµ nã bÞ ë nhµ nµo vµ hai vî chång l·o ¸c thó lµ ai. Ng­êi ta ®­a ¶nh nhiÒu ng«i nhµ, ¶nh cña nh÷ng ®èi t­îng nghi vÊn, trong ®ã cã ng«i nhµ vµ ¶nh cña vî chång l·o ¸c thó ë ngâ phè kh«ng tªn, nh­ng BÐ Em còng kh«ng nhËn ra ®­îc.
     ChÞ c¸n bé phô n÷ thµnh phè ®éng viªn:
       - Ch¸u b×nh tØnh nhí l¹i ®i, ai lµ kÎ ®· h¹i ®êi ch¸u?  C¸c c« chó sÏ b¾t nã ®Òn téi!
   BÐ Em vÉn l¾c ®Çu:
   - Ch¸u kh«ng sao nhí ®­îc!
  Bµ con hµng phè kªu lªn:
      -  Chóng hiÕp d©m con ng­êi ta råi ®¸nh vµo ®Çu lµm cho con ng­êi ta lµm mÊt trÝ nhí. Bao C«ng còng ®µnh bã tay. Chóng nã ®¹i gian, ®¹i ¸c, h¬n c¶ giÕt ng­êi diÖt khÈu!
   C¸c bµ l·o th× tØnh t¸o h¬n:
      - Chóng nã cã ch¹y ®»ng trêi, trêi kh«ng tha chóng nã ®©u! 
     Mét thêi gian dµi BÐ Em vµ bµ B¸u ph¶i sèng vµo tiÒn cøu trî cña chÝnh quyÒn vµ cña bµ con h¶o t©m trong phè. Kh«ng ngê c¸i ®ªm tai ¸c Êy, l·o d©m ®·ng kia ®· ®Ó l¹i c¸i h×nh hµi con ng­êi cho BÐ Em. Mçi mét ngµy c¸i thai mçi lín. Cã ng­êi nghi ngê:- Nã ®ang con nÝt sao mµ cã chöa ®­îc. C¸c bµ l·o hiÓu biÕt liÒn b¶o: - N÷ thËp tam, nam thËp lôc.
  Bµ B¸u theo PhËt nªn bµ kiªn quyÕt kh«ng cho ®i kÕ ho¹ch. Khi nhµ chøc tr¸ch nãi ph¶i diÖt trõ c¸i ¸c ngay trong trøng vµ kh«ng nªn ®Ó hËu ho¹ cho ch¸u bÐ th× bµ b¾t lý ngay:
            -  Tui còng bÞ mÊy th»ng ®¹i gian, ®¹i ¸c hiÕp  mµ tui sinh ra mÑ nã phóc ®øc nh­ vËy. MÑ nã còng bÞ mÊy th»ng ®¹i gian, ®¹i ¸c hiÕp mµ mÑ nã vÉn sinh con BÐ Em ngoan hiÒn. Con BÐ Em råi còng cã con ngoan hiÒn nh­ tui vµ mÑ nã. Nhê PhËt, sinh linh cña trêi m×nh d­ìng dôc ®Òu sÏ tõ bi c¶!
  Khi BÐ Em phôc håi trÝ nhí th× nã míi biÕt xÊu hæ víi b¹n bÌ, hµng phè. Nh­ng thai nhi ®· lín, kh«ng thÓ ®i kÕ ho¹ch b×nh th­êng ®­îc n÷a. Nghe lêi c¸c chÞ v¹n ®ß nã quyÕt ®Þnh ®Õn Trung t©m y tÕ dù phßng khu vùc. Nh­ng mét lÇn n÷a, bµ nã kh«ng cho nã ph¸ thai . Vµ nã bá xø ra ®i!

                                                *

-  MÖ ®õng khãc n÷a, ch¸u ë l¹i víi mÖ. Cã mÖ, ch¸u ch¼ng cßn g× mµ sî nhôc. 
  BÐ Em vuèt l¹i mí tãc bói xïi, b¾t hai c¼ng ch©n ®Ëp löa cho th¼ng ra råi chèng tay ®øng dËy. MÖ nã còng ®øng dËy theo. Hai bµ ch¸u cÇm tay d×u nhau ra khái phßng ®îi tµu. Ngoµi trêi lóc gi¸ l¹nh nh­ ®ång. Hä ®éi m­a, che giã g¾ng gái ®i vÒ!
                                                      Hµ Néi 5-4-2006
                                                            §ç Hoµng

T¹p chÝ Nhµ V¨n
65- NguyÔn Du- Hµ Néi
Tel: 0913 369 652 ; 04 6 874 199
 

Tác giả bài viết: Đỗ Hoàng

Nguồn tin: vannghecuocsong.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BÀI THƠ CŨ

Ta sinh ra cô đơn giờ cô đơn đã cũ ta trưởng thành bởi sợ hãi sợ hãi cũng cũ rồi này tôi một khuôn mặt công chức đứng nhìn những cuộc họp rạc rài tiêu ma bao ý tưởng xa xa trải một mùa bệnh hoạn bệnh hoạn cũng cũ rồi Số mệnh già như trời lọm khọm ở giữa công viên đầy nắng nắng có gì...

Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay1,596
  • Tháng hiện tại38,837
  • Tổng lượt truy cập3,210,758
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây