Gắng gỏi

Thứ năm - 09/11/2017 03:25
Gắng gỏi
                                      TruyÖn ng¾n cña §ç Hoµng
                     
                   H¬n th¸ng nµy, m­a nhïng nh»ng liªn miªn kh«ng døt. Qua vÇng s¸ng hiu h¾t cña ¸nh ®Ìn ®­êng phè, ta thÊy mu«n vµn sîi m­a li ti kÐo dµi nh­ sîi t¬ nhÖn v­¬ng vÊt trªn l¸ c©y, trªn ®Çu ng­êi ®em theo c¸i l¹nh thÊu x­¬ng ®æ xuèng mÆt ®Êt.
        M­a dÇm l¹nh lÏo nh­ thÕ, nh­ng nh÷ng ng­êi b¸n trøng vÞt lén rao ban ®ªm cña xø Ho¸ còng kh«ng nghØ ngµy nµo. §ªm nao còng nh­ ®ªm nµo, ¸nh ®Ìn chai lu«n lËp loÌ däc c¸c lèi phè nh­ ¸nh löa ®om ®ãm vïng quª vµo ®é th¸ng h¹. Mçi ngµy ¸nh ®Ìn chai l¹i tô s¸ng ®«ng thªm. Trong ®¸m ng­êi b¸n trøng vÞt lén rao vËt v¶ Êy, bµ B¸u lµ ng­êi b¸n l©u n¨m nhÊt.  Nh÷ng l·o phè thÊy bµ b¸n rao trøng vÞt lén tõ lóc tãc cßn ®Ó chám. Bµ lµ ng­êi cÇn cï, chÞu khã. HÇu nh­ kh«ng ®ªm nµo v¾ng c¸i bãng nhom nhem, dËt dê kh« hÐo nh­ con lÖch ®Öch, b­íc thÊp, b­íc cao víi tiÕng rao: lén lén u buån khª ®Æc vang kh¾p mäi ngâ ng¸ch, tõ khi thµnh phè lªn ®Ìn cho ®Õn tËn khua kho¾t lóc ¸nh sao trêi ®· tan vµo ®ªm ®Æc. Nhµ bµ B¸u b¸n trøng vÞt lén rao cã thÓ nãi lµ gia truyÒn. Bµ, con g¸i bµ, giê lµ ch¸u g¸i cña bµ. §øa ch¸u tËt nguyÒn, hai ch©n ®Ëp löa theo bµ léi kh¾p c¸c ngâ ng¸ch tõ khi nã biÕt ®i. Bµ th­êng nãi víi ®¸m b¹n b¸n trøng vÞ lén: - Cuèi ®êi bµ, bµ cã c¸i léc lµ nhê ®øa ch¸u g¸i nµy. Bµ søc yÕu, kh«ng r¶o ®­îc nhiÒu, tuæi giµ l¹i hay èm vÆt. Nã quÌ quÆt nh­ng n¨ng næ, ®i b¸n rao suèt ®ªm vÉn kh«ng mÖt. Nhê ®ã mµ bµ sèng thªm ®­îc ngµy nµy qua th¸ng kh¸c.
  ThÕ mµ ®ªm nay, ¸nh ®Ìn chai, tiÕng rao cña hai bµ ch¸u t¾t lÞm vµ im bÆt trªn ®­êng. Hä èm ®au hay bÞ bän ®µn «ng say r­îu næi c¬n kÐo vµo gãc thµnh hoÆc ®­a xuèng ®ß ? Ch¼ng ai hoµi h¬i mµ nghÜ ®Õn nh÷ng kiÕp phï sinh nh­ vËy!
  Kh«ng! §ªm nay bµ B¸u lµm mét c«ng viÖc hÖ träng cña ®êi bµ lµ bµ ®i t×m ®øa ch¸u g¸i tËt nguyÒn lì d¹i cña bµ tÝnh bá xø ra ®i. Bµ ®µnh ph¶i bá buæi b¸n trøng vÞt lén, dï biÕt r»ng mét ®ªm kh«ng b¸n trøng th× ngµy mai bµ ch¼ng cã mét cäng rau, cñ khoai nµo mµ ¨n. ë phè x¸, ®­êng nhùa biÕt lÊy c¸i chi mµ bá vµo måm.
   §Çu ®éi c¸i nãn mª x¬ vµnh, cæ ®eo tÊm choµng b»ng ni lon lÊy trong bao ph©n ®¹m vÊt ngoµi b·i r¸c ®· ng· mµu vµng óa, cøng quÌo, bµ B¸u lÕch thÕch dÇm m­a, ®éi giã léi qua nh÷ng æ n­íc ®äng vòng trªn s©n ga, ®¶o m¾t t×m quanh c¸c ngãc ng¸ch cña mÊy phßng ®îi cña nhµ ga lÎ hoang vu c« tÞch nµy.
 Con bÐ gan gãc thËt! Gi÷a giã, m­a mïng lïng, bông mang d¹ chöa, kh«ng mét lon g¹o, cñ khoai, ch¼ng cã mét xu gi¾t l­ng thÕ mµ vÉn liÒu bá xø ra ®i. §i nh­ thÕ kh¸c nµo nã t×m mét c¸i chÕt cho khuÊt m¾t bµ! Cã chÕt th× chÕt víi bµ, m¾c chi ®i chÕt tµu, chÕt chî? ë nhµ cã ai rãc x­¬ng, rãc thÞt g× ®©u. Nhôc th× còng ®· nhôc råi. Nhôc cã tõ ®êi bµ chø chi ®êi nã. Nhôc ®êi nã cã thÊm vµo ®©u!
   H¾n ®©y råi! Mét bãng ®en bÊt ®éng ngåi thu lu ë gãc phßng tµu chî, kh«ng cã ¸nh ®iÖn lät vµo tr«ng nh­ mét x¸c lÝnh tµn sau cuéc chiÕn.Tãc nã xo· nh­ tãc ng­êi rõng, ®Çu nã gôc lªn hai tay vßng ®Æt trªn hai ®Çu gèi. Giê nµy kh«ng cã tµu ®i vµ ®Õn nªn phßng ®îi v¾ng nh­ chïa bµ ®anh. Mét vµi  ng­êi kh¸ch ®îi tµu ngñ gµ, ngñ gËt trªn nh÷ng chiÕc ghÕ dµi.
  Bµ B¸u khÎ khµng ngåi xuèng c¹nh nã.
    - MÖ t×m ch¸u mÇn chi? - §øa ch¸u chît bõng tØnh khi bµ ®em h¬i l¹nh ngoµi trêi ph¶ ®Õn - §ªm ni kh«ng ®i b¸n trøng, mai mÖ lÊy chi mµ ¨n?
   - Chao «i! Nã nãi sao nh­ PhËt nãi vËy -“ NhÊt nhËt t¸c nhÊt thùc”(Mét ngµy lµm, mét ngµy ¨n). Bµ B¸u nhí l¹i c©u PhËt dÆn cöa mÖng tõ th­ë biÕt nãi vµ lµm theo PhËt.
   Bµ ngåi  xuèng bÊt ®éng, lÊy tay quÖt m¾t. Bµ kh«ng ngê nã võa míi bá ®i ch­a ®Çy mét buæi mµ th©n nã x¸c x¬ tiÒu tuþ nh­ bãng ma trªn ®Êt,  kh«ng kh¸c g× ®øa trÎ bá nhµ bôi ®êi m­êi n¨m.
  M·i mét lóc sau bµ míi cÊt c¸i giäng rÒn rÒn khª nÆng cña m×nh:
    -VÒ ch¸u ¹! Bông mang d¹ chöa thÕ ®i ®©u? §©m ®Çu vµo tµu hö?
    - Røa r¨ng ngµy x­a mÖ vµ m¹ ch¸u bá ®i? - §øa ch¸u ngÈng lªn, hÊt m¸i tãc bêm x¬m ra sau g¸y ®èp l¹i lêi bµ.
   - Tr­íc mÖ vµ m¹ ch¸u bá ®i lµ kh¸c, b©y giê kh¸c! Thêi mÖ ng­êi ta b¶o chöa hoang.
  - Chöa hoang cã lµm sao! Con nÝt mang bÇu míi chÕt- Nã c·i l¹i.
  - Thêi nay kh«ng ai b¾t téi con nÝt – Bµ B¸u gi¶ng gi¶i vµ tiÕp lêi – Thêi tr­íc chöa hoang coi nh­ hÕt mét ®êi con g¸i. Kh«ng lÊy næi chång. Ch¼ng ma nµo nã ngã tíi! Nhôc nh· mu«n ®êi tæ t«ng. Con g¸i chöa hoang nh­ mÖ lµ bÞ c¹o träc ®Çu b«i v«i råi lét truång diÔu ra ngoµi chî. Hä ®µo mét c¸i lç võa bông ch÷a b¾t m×nh n»m sÊp xuèng råi sai ng­êi ®¸nh n¨m chôc roi. Sau ®ã cha mÑ ®Î ph¶i b¸n ruéng, b¸n nhµ ®i mµ lo lÔ t¹ téi víi lµng n­íc! MÖ cßn bÞ ®Òn lÔ ¨n hái cña nhµ trai n÷a ®ã! Cßn b©y chõ  viÖc cña ch¸u, c¸n bé thµnh phè råi ph­êng b¶o ®Ó ®Êy ®Ó t×m th»ng thñ ph¹m b¾t nã ®i tï. Nã ph¶i ®Òn bï cho ch¸u! – Bµ B¸u chËm ch× nãi.  ¤i dµo lµ ®Òn bï! Còng t¹i mÖ! MÊy chÞ v¹n ®ß b¶o ®i kÕ ho¹ch lµ xong –
Ai ®Ó nã nh­ thÕ nµy, mÆt mòi nµo nh×n phè ph­êng! - Ch¸u g¸i bµ ®au xãt rªn lªn.
  - M« PhËt! Téi trêi l¾m ch¸u ¹!- Bµ B¸u võa nãi võa ch¾p hai tay lÈm nhÈm.  §o¹n bµ sê bông nã. C¸i bông ®· lïm lïm. Bµ tiÕp : - Cã c¸i h×nh ng­êi råi ®ã! Téi l¾m! Xø miÒng tõ ®êi «ng, ®êi bµ kh«ng ai ®i lµm c¸i viÖc thÊt ®øc nh­ røa m«!
     - Ná h¬n c¸i téi nµy! – Nã rña.
     - Cã chi mµ téi! – Bµ B¸u qu¶ quyÕt.
     - Røa th× ch¸u ®i! Ch¸u tù nu«i con! MÖ ch¼ng cã h¬i søc ®©u mµ lo cho ch¸u. MÖ lo cho mÖ ®­î, lµ ch¸u ®· mõng l¾m råi – Nã vÉn kh¨ng kh¨ng.
  Bµ B¸u im lÆng.
    Ngoµi trêi m­a gi¨ng nhiÒu h¬n.Giã t¹t m­a vµo cöa sæ ®em theo c¸i l¹nh thªm tª ng­êi. Tho¶ng hoÆc cã mét ng­êi kh¸ch ch¹y vµo phßng ®îi råi l¹i ch¹y ra. §ªm cµng khuya, quang c¶nh s©n ga lÎ cµng hiu qu¹nh.
     L©u sau, bµ B¸u míi ®au ®ín thèt lªn:
 - MÖ giµ yÕu råi, cã ®ªm kh«ng ®i b¸n trøng ®­îc. Ch¸u ®i, mÖ chØ cã c¸ch chÕt lµ xong!
 Nãi ®Õn ®ã th× bµ khãc. Giäng khãc g»n tõng tiÕng ph¸t ra rÊt khã nhäc. §øa ch¸u g¸i tËt nguyÒn «m lÊy bµ, hai ng­êi cïng khãc kh«ng ra tiÕng gi÷a c¸i phßng ®îi cña c¸i s©n ga heo hót v¾ng vÎ nµy!
                                                                 
                                                           *
 
                 §øa ch¸u g¸i cña bµ B¸u còng nh­ bµ vµ mÑ nã sinh ra ch¼ng cã tªn. §¸m b¸n trøng vÞt lén rao thÊy nã nhá tÐo tÑo gäi nã lµ BÐ Em. Còng nh­ bµ thêi tr­íc, bµ v« gia c­, bän nhãm b¸n trøng lén giÔu bµ lµ b¸u vËt vµ gäi thµnh tªn B¸u lu«n. MÑ nã còng nh­ tuæi nã b©y giê ®i ë thuª bÞ chñ hiÕp råi bÞ ®uæi ra lÒ ®­êng. Nã chµo ®êi ®­îc mÊy ngµy th× mÑ nã bá xø t×m kÕ sinh nhai. Bµ ph¶i nu«i nã tõ lóc cßn ®á hán. Lóc bÐ nã lµ ®øa trÎ ph¸t triÓn b×nh th­êng, nh­ng cµng lín th× hai ch©n nã cµng teo l¹i, ®Çu gèi to ra, khi ®i hai ®Çu gèi cø ®Ëp vµo nhau. ë xø nµy ng­êi ta gäi lµ ®Çu gèi ®Ëp löa. BÐ Em tËt nguyÒn nh­ng s¸ng d¹, bµy g× nã biÕt ngay.
   Song  nã kh«ng ®­îc ®Õn tr­êng. Bµ B¸u ngµy lo mét b÷a ¨n kh«ng ®ñ lµm sao cho ch¸u g¸i ®i häc ®­îc. Nã lµ ®øa trÎ tËt nguyÒn ®¸ng ra cã tiªu chuÈn trî cÊp. Nh­ng khi  ng­êi lµm sæ s¸ch ®Õn hái bµ hé khÈu ®©u th× bµ ch¼ng cã hé khÈu th­êng tró, t¹m tró g× c¶. Suèt ®êi ë ®Ëu hÕt anh em, lµng xãm, hÕt lµng xãm ®Õn ng­êi d­ng. BÐ Em ch¼ng cã trî cÊp, trî bæ g× ®­îc. Ba bèn tuæi ®· lÏo ®Ïo gióp bµ b¸n trøng. Bµ B¸u sèng ®Õn h«m nay lµ nhê nã mét phÇn. Khi BÐ Em ®· chÝn m­êi tuæi th× nã tù m×nh ®i b¸n
trøng lén ban ®ªm. Nh÷ng lóc bµ c¶m ngé phong hµn, nguån sèng chÝnh cña bµ lµ nhê nã.
  D¨m th¸ng tr­íc nã b­íc qua tuæi m­êi ba tuæi th× x¶y ra viÖc hÕt søc tai h¹i cho ®êi nã.
    
     Sè lµ thÕ nµy: MÊy ®øa trÎ g¸i trai cïng tuæi víi BÐ Em, chóng nã lµnh lÆn, chóng nã ®i b¸n trøng lén xa l¾m. Cã khi chóng lªn tËn H­¬ng Long hoÆc ra ngoµi H­¬ng S¬. BÐ Em ch©n cã tËt nªn chØ ®i rao quanh c¸c khu T©y Linh,T©y Léc. Khi ®i kh«ng næi, BÐ Em ngåi b¸n tr­íc cöa chî T©y Ph­íc nh­ c¸c chñ b¸n trøng cã nhµ cöa vµ  mÆc cho hä xua ®uæi. Tèp trÎ khoÎ ®i b¸n trøng kh¾p c¶ thµnh phè nh­ng còng cã khi “«m ren” (b¸n kh«ng hÕt trøng) trë vÒ. Cßn BÐ Em gµ quÌ ¨n quÈn cèi xay, nh­ng ®ªm nµo BÐ Em còng b¸n hÕt trøng. §¸m trÎ b¸n trøng lén ph¶i kh©m phôc:  BÐ Em cã tËt, cã tµi!
  Trªn ®­êng phè ®i ®Õn chî T©y Ph­íc cã mét ngâ phè kh«ng tªn nh­ng nhµ ë ®ã ®Òu lµ nhµ lÇu nhiÒu tÇng, s¬n hång, tÝa, xanh, ®á ®­êng bÖ l¾m. NhiÒu nhµ cã « t« ®¾t tiÒn ®æ ë ga ra riªng. BÐ Em th­êng v« ®Êy b¸n trøng. §¸m trÎ chóng nã còng biÕt ®ã lµ “trèèc møt” (ngon nhÊt) nh­ng chóng nh­êng cho BÐ Em v×  BÐ Em tµn tËt. BÐ Em vµo ®Êy b¸n mét lóc lµ hÕt trøng, NhiÒu lÇn BÐ Em ph¶i ch©n chÌo ®Ëp löa lª vÒ nhµ b¶o bµ B¸u luéc thªm trøng ®i b¸n tiÕp. Nh÷ng lóc ®ã hai bµ ch¸u mõng tét ®Ønh. Næi mõng tét ®Ønh cña ng­êi b¸n trøng lén gÆp ®­îc vËn may!
    Cã ®iÒu b¸n ë ngâ phè kh«ng tªn nµy ph¶i chÞu khã thøc khuya. Th­êng th× ph¶i m­êi hai giê, mét giê s¸ng. C¸c gia ®×nh sang träng cã khi «ng chång hay bµ vî vÒ muén, hä ¨n uèng sinh ho¹t th©u ®ªm. Bän trÎ buån ngñ ph¶i vÒ sím, cßn BÐ Em vÉn thøc r¸ng ®­îc. Tuy thÕ b¸n vÒ khuya th­êng hay gÆp nhiÒu nguy hiÓm. Bän ®¸nh b¹c hÕt tiÒn ch¹y ra trÊn lét, bän bôi ®êi còng ¨n hiÕp. Cßn kÎ bia r­îu nhiÒu næi c¬n kh«ng chØ gÆp con g¸i, gÆp con trai chóng còng x«ng vµo lµm t×nh, lµm téi. BÐ Em nhí håi ch­a bª næi ræ trøng lén theo mÖ ®i b¸n vÒ khuya gÆp mét tèp mÊt d¹y, chóng nã ch­a b»ng tuæi con cña mÖ BÐ Em, thÕ mµ hai ba ®øa x«ng ®Õn kÐo xÒnh xÖch bµ vµo gãc phè khuÊt hµnh cho ®· ®êi råi míi bu«ng tha. Sau nµy lín chót Ýt, tù ®i b¸n mét m×nh, BÐ Em nhiÒu phen ch¹y ch©n chÌo t¾t thë v× bÞ bän ®µn «ng r­ît ®uæi.
   Ngâ phè kh«ng tªn cã mét nhµ lÇu cao ngÊt, rÊt sang träng . Ga ra hä ®æ ®Õn hai « t« lo¹i ®¾t tiÒn. Nhµ cã hai «ng bµ ®· cøng tuæi. ¤ng th× ph­¬ng phi to mËp, da ®ång hun ch¾c nh­ gç lim, c¬ ®ïi, b¾p tay cuån cuén; cßn bµ th× bÐo tèt nh­ mét con lîn û tr¨m c©n, cÆp ®ïi bµ ngån ngén thÞt mì tr¾ng phau to b»ng c¶ ng­êi BÐ Em. §«i vó khæng lå nân nµ nh­ ngµ cña bµ ch¶y sÖ xuèng bông tr«ng gièng khèi bét s¾n võa nhåi cña mÊy mô b¸n b¸nh läc ë chî T©y Ph­íc. Hai «ng bµ nµy hay ¨n trøng vÞt lén vÒ khuya. Cã khi «ng ¨n hÕt s¸u qu¶, cßn bµ còng ngãt ngÐt n¨m qu¶. ¤ng bµ nhµ nµy giµu nøt ®è ®æ v¸ch thÕ nh­ng ch¼ng mÊy khi sßng ph¼ng víi BÐ Em. NhÊt lµ bµ vî. Bµ b¾t bÎ tõng tÝ mét. Nµo lµ trøng nhá nh­ d¸i ®µn «ng, nµo lµ trøng röa kh«ng s¹ch, luéc bÞ mãp. Trøng cßn non ch­a ®óng ®é Êp, trøng ch­a tiªu ch× (hÕt cïi dõa), ch­a ®ñ m­êi t¸m, m­êi chÝn ngµy trong lß. Trøng cã cïi dõa to b»ng ngãn tay lµ bµ tr¶ l¹i. Rau r¨m, muèi tiªu, ít còng vËy, bµ yªu cÇu ph¶ s¹ch, ph¶i t­¬i, ph¶i ®óng lµ rau s¹ch tr¨m phÇn tr¨m. Trøng, rau kh«ng ®óng yªu cÇu lµ bµ kh«ng ¨n, L¾m bËn, BÐ Em ®µnh chÞu lç mang vÒ. Ch¼ng nh÷ng thÕ, nã cßn bÞ bµ m¾ng cho te t¸p. BÐ Em cïng bµ ngo¹i ph¶i ch¹y hÕt lß nµy, ®¹i lý nä kiÕm trøng cho ®óng chÊt l­îng. Råi cßn ph¶i ra chî chän rau r¨m, tiªu muèi, ít ®Ó lµm sao võa lßng kh¸ch ¨n. NÕu kh«ng th× mÊt kh¸ch.
      Hai «ng bµ më cöa gäi trøng vµo ¨n. Nh½n mÆt con bР tµn tËt b¸n trøng lén vµ thÊy nã thÊp lïn nhá nhoi con nÝt nªn cã khi hai «ng bµ chØ vËn quÇn xi lÝp máng dÝnh s¬ sµi ngåi bÖt ë cöa phßng ®Ëp trøng ¨n lu«n. §Çu video, mµn h×nh vÉn ch¹y. BÐ Em thÊy «ng bµ ¨n trøng gièng nh­ c¶nh ®µn bµ, ®µn «ng trÇn truång trªn ti vi. Nh÷ng lóc thÊy hai «ng bµ nh­ hai con heo û ®ang nh¶y näc, BÐ Em quay mÆt ®i. Nã tù trÊn an; “Hä ë lç kh«ng biÕt èèc dééc(xÊu hæ), m¾c chi m×nh ph¶i èèc dééc.”
   Vµ c¸i ®ªm ®Þnh mÖnh Êy ®· ®Õn. §ã lµ ®ªm míi ®Çu ®«ng, nh­ng sao m­a dÇm vµ l¹nh nh­ c¸i ®ªm bá xø ra ®i nµy. Trêi tèi mï, tèi mÞt. §øng c¸ch n¨m s¸u b­íc lµ kh«ng tr«ng thÊy ng­êi. M­a ®æ tõng trËn, giã rÝt tõng håi. C¸i tÊm nilon nhÆt trong bao ph©n ®¹m lu«n lu«n bÞ giã, m­a ®¸nh tèc lªn. ¸o quÇn nh¬ nhíp, ­ít ¸t rÊt khã chÞu. BÐ Em cãng l¹nh, võa b­íc, võa run. §«i ch©n chÌo, hai ®Çu gèi ®Ëp löa ®¸nh liªn håi nghe da thÞt r¸t báng. LÑp khÑp ®i hÕt c¸c lèi phè, ®îi cho trêi thËt khuya, BÐ Em míi  lËp cËp lÇn ®Õn n¬i b¸n quen.
   Tõ ngµy chç kÝn ra huyÕt, mÖ BÐ Em b¶o BÐ Em ph¶i cÈn thËn víi ®µn «ng. BiÕt vËy, nghe vËy, chø cã th»ng con trai, ng­êi ®µn «ng nµo ®ông ch¹m BÐ Em tõ khi lín ®Õn giê. C¸c chÞ v¹n ®ß kÐo hµng t¸ ®µn «ng vÒ ®ß m×nh ngñ l¹i mµ hä cã sî ®©u. V× thÕ BÐ Em ch¼ng h¬i søc ®©u mµ ®Ò phßng.
  Trêi l¹nh nªn ng­êi ¨n trøng rÊt Ýt, BÐ Em cßn gÇn nguyªn ræ trøng. Thêi kh¾c nh­ mäi h«m nh­ng v× m­a giã d÷ nªn t­ëng nh­ khuya kho¾t l¾m. Nghe tõ trong nhµ «ng bµ ¨n trøng vÞt lén cã tiÕng nh¹c cuång lo¹n, tiÕng rªn rÉm, kªu thÐt y nh­ bÇy lîn ®Õn kú ®éng cìn, BÐ Em ®Þnh
kh«ng vµo nh­ng ræ trøng ®Ì nÆng bªn h«ng giôc BÐ m¹nh d¹n gâ cöa.
¤ng chñ hÐ phßng vÉy BÐ Em b­ng trøng vµo. Võa b­íc ®Õn gi÷a s©n nh×n tíi ga ra chØ thÊy cã mét chiÕc xe ®en, BÐ Em b¸n tÝn, b¸n nghi, nh­ng «ng chñ l¹i lªn tiÕng, BÐ Em n¸ch ræ trøng dÊn b­íc.
  Tuy trêi l¹nh thÕ mµ vÉn nh­ mäi lÇn, «ng chØ mÆc c¸i quÇn lãt máng tang b»ng nilon th­a rÕc rÕc che kh«ng kÝn c¸i bé phËn cña ®µn «ng. ChiÕc gi­êng ®«i cã phñ ra tr¾ng kh«ng cã bµ chñ th­êng n»m tªnh hªnh nh­  mäi lÇn. TiÕng rªn rÜ khi ®µn «ng ®µn bµ ngñ víi nhau ph¸t ra mµ BÐ Em nghe ®­îc ngoµi cæng lµ c¶nh phim heo mµ «ng ta ®ang më. Kh«ng nh­ lÇn tr­íc, lÇn nµy «ng xoay mµn h×nh ra ngoµi, ®Èy cöa vµo lµ thÊy trän c¶ c¶nh ®ang chiÕu. ¤ng ta gi¶ vê ®øng che lÊp mµn h×nh ®on ®¶ thay ®æi c¸ch x­ng h« l©u nay:
    - Em lÊy trøng ra ®i, h«m nay anh ¨n hÕt c¶ ræ trøng cho em! §­îc kh«ng nµo?
   Nãi ®o¹n, «ng ®­a tay bÊm vµo vai ­ít l¹nh cña BÐ Em råi gian tµ rêi bµn tay xuèng ngùc n¬i chç ®«i vó míi næi tr¸i trµm, BÐ Em  nhøc buèt , run bÇn bËt c¶ ng­êi. Nh×n c¶nh trong phim, BÐ Em thÇy ng­êi m×nh nh­ cã kiÕn bß, ®ang l¹nh thÕ mµ b©y giê ngùc ®Ëp m¹nh, nãng rùc. BÐ Em còng kh«ng cßn ®Ó ý «ng ta ®· lÊy tay ®Èy c¸nh cöa l¹i khÐp tõ lóc nµo. §ªm nay «ng ta ¨n rÊt khoÎ, lµm mét lóc hÕt s¸u qu¶ trøng. ¤ng ta võa ¨n, võa nh×n vµo bé ngùc míi nhó cña BÐ Em vµ lu«n måm khen:
   - Trøng cña em h«m nay ngon l¾m, anh ®· høa mua hÕt sè trøng trong ræ nµy! Anh sÏ th­ëng cho em mét mãn quµ cã gi¸ trÞ n÷a!
Råi «ng ®­a tay quê chai r­îu ngo¹i mµu mËn qu©n tu mét h¬i hÕt mét phÇn chai. TiÕp theo, «ng ta lÊy thªm mét qu¶ trøng giang tay ®Ëp lu«n xuèng nÒn g¹ch hoa råi ng· cæ täng v« ngay, kh«ng cÇn tiªu muèi, rau r¨m. Xong, «ng ®øng bËt dËy häc th»ng ®µn «ng to lín ®en trïi tròi trong phim, kÐo quÇn lãt mét c¸i xo¹c lßi c¸i ®å ®µn «ng ®á hoÐt to nh­ c¸i chµy ®©m tiªu chØa vµo ngùc BÐ Em.
     BÐ Em bõng tØnh, nã chèng ®Çu gèi ®øng dËy ®Èy cöa ®Þnh ch¹y ra ngoµi. Nh­ng ®«i ch©n ®Ëp löa cña nã lµm sao mµ nhanh b»ng th»ng ®µn «ng hé ph¸p no ®ñ. L·o nh­ ng­êi khæng lå b¾t con nh¸i bÐn. ChØ mét nh¸y m¾t, hai tay l·o ®· «m trän con bÐ gÇy nhom, mÆt mòi nhem nhuèc, vªu vao vµo lßng. Råi h«n, råi hÝt, råi giËt ¸o, tôt quÇn. Ch­a qu¸ nöa gi©y, l·o ®· bÕ thãc con bÐ tËt nguyÒn kh«ng mét m¶nh v¶i lªn c¸i gi­êng tiÒn tû cña vî chång l·o hµnh l¹c. §«i ch©n quÌ cña BÐ Em ®¹p hÕt søc còng kh«ng suy suyÓn c¸i bông thóng cña l·o. L·o ®Ì con bÐ gièng nh­ con voi ®Ì con chuét. BÐ Em thÊy ®au thãt tËn tim ë bông d­íi, råi kh«ng cßn biÕt g× n÷a. Khi tØnh dËy, nh×n ®­îc th× ®· thÊy vî l·o c¸i bµ to bÐo th­êng ®ªm ¨n tr÷ng lén víi l·o ®i « t« vÒ lóc nµo ®ang ®øng chËn tr­íc
 cöa lu loa lêi lÏ hÕt søc tôc tñi:-
    - Mi ch¬i tau kh«ng tho¶ hay sao mµ cßn kÐo con bÐ nh¬ nhíp  nµy lªn gi­êng tau mµ ®ô n÷a. Mi hiÕp d©m trÎ em tËt nguyÒn, mi tï mät g«ng!

 L·o chång trÇn truång nh­ nhéng nh¶y xuèng gi­êng qu× d­íi ch©n vî l¹y nh­ tÕ sao:
     - Tui l¹y mÑ mi! Tui l¹y mÑ mi!
Cßn BÐ Em luèng cuèng chØ kÞp v¬ ®­îc c¸i ¸o choµng lªn ngùc
Bµ vî ®ang s«i gan ch¹y tíi tóm tãc nã ®Ëp liªn håi kú trËn vµo c¸nh cöa. Võa ®Ëp võa ch­ëi:
 -Lçi lµ t¹i mi! Mi míi nøt m¾t mµ ®· häc thãi d©m «, ®åi truþ. Xem phim heo cho nhiÒu råi r÷ng mì lªn, ®ªm khuya b¸n trøng lén mß vµo nhµ ng­êi ta quyÕn rñ chång ng­êi ta. Mi ph¸ vì h¹nh phóc gia ®×nh danh gi¸, mi còng bÞ tï mät g«ng!
   Víi søc nÆng gÇn tr¨m c©n, ng­êi ®µn bµ hé ph¸p chØ dÇn mÊy c¸i, BÐ Em ®· lo· c¶ m¸u ®Çu. Mô vî thÊy m¸u ch¶y nhiÒu ho¶ng sî bá tay ra. Nh©n c¬ héi Êy, BÐ Em x« cöa bá ræ trøng, lÕt ch©n chÌo ch¹y ra ngoµi cè tho¸t ®­îc th©n. BÐ Em vÒ ®­îc nhµ th× ngÊt xØu ngay bËc thÒm. May mµ bµ ngo¹i nã vÉn ch­a ngñ. Bµ B¸u nhµo ra chç BÐ Em n»m, giäng thÊt thanh:
  • MÇn r¨ng ra ri ch¸u?
Bµ B¸u buèt tËn tim khi thÊy ®øa ch¸u chØ cã c¸i ¸o che ngùc, ®Çu bª bÕt m¸u, chç kÝn còng huyÕt nhÇy nhôa! – ¤i th«i, ch¸u t«i bÞ  hiÕp råi! C¬ khæ ch¸u t«i! Trêi ¬i!
 Hµng chôc n¨m nay bµ B¸u cã bao giê khãc, chØ gi©y phót nµy bµ míi kªu lªn nh­ con thó bÞ th­¬ng! Bµ lËp cËp quê bäc ®ùng ¸o quÇn mß lÊy mét c¸i quÇn kh«ng biÕt cña bµ hay cña ch¸u mÆc cho BÐ Em. §o¹n bµ xÐ c¸i mïng ch¸o lßng lµm b¨ng bÞt chç m¸u trªn ®Çu råi v¸c BÐ Em lªn vai ch¹y ra tr¹m y tÕ ph­êng. RÊt may lµ Tr¹m cßn cã ng­êi trùc. Hä xóm l¹i röa vÕt th­¬ng, s¸t trïng b¨ng bã vÕt da to¸c trªn ®Çu nã.
 C« y sü b¶o r»ng: - NÕu ®Ó chËm mét lóc th× cã thÓ nguy h¹i tÝnh m¹ng cña ch¸u. Sau khi s¬ cøu vÕt th­¬ng, Tr¹m y tÕ gäi xe chë BÐ Em qua bÖnh viÖn Trung ­¬ng khu vùc.
  Víi søc dÎo dai giang ®µi dÇm m­a d·i n¨ng, BÐ Em v­ît qua ®­îc c¬n thËp tö nhÊt sinh. Mét th¸ng sau nã ®­îc ra viÖn. Nh­ng trong th¸ng ®Çu nã kh«ng phôc håi ®­îc trÝ nhí. Khi nhµ chøc tr¸ch vµ c¸n bé phô n÷ thµnh phè vÒ ®iÒu tra ®Ó t×m thñ ph¹m th× nã ch­a thÓ nhí ra lµ nã bÞ ë nhµ nµo vµ hai vî chång l·o ¸c thó lµ ai. Ng­êi ta ®­a ¶nh nhiÒu ng«i nhµ, ¶nh cña nh÷ng ®èi t­îng nghi vÊn, trong ®ã cã ng«i nhµ vµ ¶nh cña vî chång l·o ¸c thó ë ngâ phè kh«ng tªn, nh­ng BÐ Em còng kh«ng nhËn ra ®­îc.
     ChÞ c¸n bé phô n÷ thµnh phè ®éng viªn:
       - Ch¸u b×nh tØnh nhí l¹i ®i, ai lµ kÎ ®· h¹i ®êi ch¸u?  C¸c c« chó sÏ b¾t nã ®Òn téi!
   BÐ Em vÉn l¾c ®Çu:
   - Ch¸u kh«ng sao nhí ®­îc!
  Bµ con hµng phè kªu lªn:
      -  Chóng hiÕp d©m con ng­êi ta råi ®¸nh vµo ®Çu lµm cho con ng­êi ta lµm mÊt trÝ nhí. Bao C«ng còng ®µnh bã tay. Chóng nã ®¹i gian, ®¹i ¸c, h¬n c¶ giÕt ng­êi diÖt khÈu!
   C¸c bµ l·o th× tØnh t¸o h¬n:
      - Chóng nã cã ch¹y ®»ng trêi, trêi kh«ng tha chóng nã ®©u! 
     Mét thêi gian dµi BÐ Em vµ bµ B¸u ph¶i sèng vµo tiÒn cøu trî cña chÝnh quyÒn vµ cña bµ con h¶o t©m trong phè. Kh«ng ngê c¸i ®ªm tai ¸c Êy, l·o d©m ®·ng kia ®· ®Ó l¹i c¸i h×nh hµi con ng­êi cho BÐ Em. Mçi mét ngµy c¸i thai mçi lín. Cã ng­êi nghi ngê:- Nã ®ang con nÝt sao mµ cã chöa ®­îc. C¸c bµ l·o hiÓu biÕt liÒn b¶o: - N÷ thËp tam, nam thËp lôc.
  Bµ B¸u theo PhËt nªn bµ kiªn quyÕt kh«ng cho ®i kÕ ho¹ch. Khi nhµ chøc tr¸ch nãi ph¶i diÖt trõ c¸i ¸c ngay trong trøng vµ kh«ng nªn ®Ó hËu ho¹ cho ch¸u bÐ th× bµ b¾t lý ngay:
            -  Tui còng bÞ mÊy th»ng ®¹i gian, ®¹i ¸c hiÕp  mµ tui sinh ra mÑ nã phóc ®øc nh­ vËy. MÑ nã còng bÞ mÊy th»ng ®¹i gian, ®¹i ¸c hiÕp mµ mÑ nã vÉn sinh con BÐ Em ngoan hiÒn. Con BÐ Em råi còng cã con ngoan hiÒn nh­ tui vµ mÑ nã. Nhê PhËt, sinh linh cña trêi m×nh d­ìng dôc ®Òu sÏ tõ bi c¶!
  Khi BÐ Em phôc håi trÝ nhí th× nã míi biÕt xÊu hæ víi b¹n bÌ, hµng phè. Nh­ng thai nhi ®· lín, kh«ng thÓ ®i kÕ ho¹ch b×nh th­êng ®­îc n÷a. Nghe lêi c¸c chÞ v¹n ®ß nã quyÕt ®Þnh ®Õn Trung t©m y tÕ dù phßng khu vùc. Nh­ng mét lÇn n÷a, bµ nã kh«ng cho nã ph¸ thai . Vµ nã bá xø ra ®i!

                                                *

-  MÖ ®õng khãc n÷a, ch¸u ë l¹i víi mÖ. Cã mÖ, ch¸u ch¼ng cßn g× mµ sî nhôc. 
  BÐ Em vuèt l¹i mí tãc bói xïi, b¾t hai c¼ng ch©n ®Ëp löa cho th¼ng ra råi chèng tay ®øng dËy. MÖ nã còng ®øng dËy theo. Hai bµ ch¸u cÇm tay d×u nhau ra khái phßng ®îi tµu. Ngoµi trêi lóc gi¸ l¹nh nh­ ®ång. Hä ®éi m­a, che giã g¾ng gái ®i vÒ!
                                                      Hµ Néi 5-4-2006
                                                            §ç Hoµng

T¹p chÝ Nhµ V¨n
65- NguyÔn Du- Hµ Néi
Tel: 0913 369 652 ; 04 6 874 199
 

Tác giả bài viết: Đỗ Hoàng

Nguồn tin: vannghecuocsong.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay3,939
  • Tháng hiện tại64,672
  • Tổng lượt truy cập4,116,894
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây