?????ng h????ng - Truy???n ng???n xu???t s???c c???a Tr???n Huy Quang

Thứ bảy - 27/04/2019 03:12
????NG H????NG - M???T TRUY???N NG???N ?????C S???C C???A LINH NGHI???M - TR???N HUY QUANG ????? Ho??ng Truy???n ng??? nh?? kh??ng c?? truy???n m?? l???i ngh??n truy???n; truy???n ng??? nh?? v?? vi m?? l???i h???u vi; truy???n ng??? nh?? ????n s?? m?? l???i v?? c??ng h??m s??c... ???? l?? truy???n ng???n "?????ng h????ng" c???a nh?? v??n Linh Nghi???m - Tr???n Huy Quang in trong t???p truy???n ng???n "?????o c???a t??nh y??u."
?????ng h????ng - Truy???n ng???n xu???t s???c c???a Tr???n Huy Quang

????NG H????NG - M???T TRUY???N NG???N ?????C S???C C???A LINH NGHI???M - TR???N HUY QUANG
                                ????? Ho??ng
     Truy???n ng??? nh?? kh??ng c?? truy???n m?? l???i ngh??n truy???n; truy???n ng??? nh?? v?? vi m?? l???i h???u vi; truy???n ng??? nh?? ????n s?? m?? l???i v?? c??ng h??m s??c... ???? l?? truy???n ng???n "?????ng h????ng" c???a nh?? v??n Linh Nghi???m - Tr???n Huy Quang in trong t???p truy???n ng???n "?????o c???a t??nh y??u."
  T???p truy???n ng???n " ?????o c???a t??nh y??u", b??i n??o c??ng hay, b??i n??o c??ng g???n g??ng, kh??c tri???t. V??n phong - b??t ph??p t??i hoa. Ti???u lu???n n??y t??i d??nh n??i m???t v??i c???m nh???n v?? ?????ng c???m khi ?????c ?????ng h????ng c???a Linh Nghi???m - Tr???n Huy Quang.
  Truy???n ng???n ?????ng h????ng v???n v???n 2 000 ch???, k???t c???u r???t g???n gh???, xoay quanh hai nh??n v???t ch??nh l?? H???ng v?? Lan. H??? l?? nh???ng ng?????i thanh ni??n ??u t?? c???a l??ng qu??  ??i???n h??nh Qu???nh L??u, x??? Ngh?? - ?????t h???c t??? nh???ng n??m th???p 60 th??? k??? tr?????c. ?????c m?? c???ng hi???n tr?? l???c tu???i tr??? cho kh??t v???ng c???a h??? ?????p nh?? pha l??. ?????c m?? c???a ph???n l???n thanh ni??n th???i ?????i ???y. T??c gi??? ph???n ??nh m???t c??ch trung th???c, kh??ng c?????ng ??i???u, t?? h???ng hay b??i ??en ho???c th??m th???t, h?? c???u m???t t??nh ti???t  n??o! Nh??n v???t ???????c x??y d???ng nh?? nguy??n m???u c???a h??? trong cu???c s???ng th???i ???y! Th???i ???y l??  v???y.
 H???ng l?? m???t thanh ni??n ?????y m?? ?????c v?? ngh??? l???c ???? h???c tr?????ng c???p 3 c???a huy???n, l??c h???c sinh c???p 3 c??n ??t h??n nhi???u l???n ti???n s?? huy???n th???i nay, r???i anh l???i thi ????? v??o tr?????ng ?????i h???c B??ch khoa kh??a I, ng??i tr?????ng m?? ?????c c???a h??ng v???n thanh ni??n h???c sinh. H???ng t???t nghi???p ra tr?????ng c??ng l?? l???a k??? s?? gi???i giang qu?? hi???m c???a ?????t n?????c th???i ????! Ra tr?????ng, ?????ng, t??? ch???c ph??n c??ng ??? ????u anh l??m ??? ????. L??m h???t nhi???t t??nh c???a tu???i tr???, kh??ng k??? k??o, v??i v??nh. L??m - c???ng hi???n v?? t?? nh?? m???i ng?????i! T??nh anh kh??ng bia r?????u, tr?? l??, ho???c bu??n chuy???n, b??y gi??? g???i l?? ch??m gi??. Anh d??nh th???i gian cho c??ng vi???c v?? cho ?????c s??ch, nghi??n c???u h???c h???i th??m. L??nh v???c n??o anh c??ng th???o. Kh??ng ch??? khoa h???c t??? nhi??n ngh??? c???a anh m?? khoa h???c x?? h???i, t??m linh, kinh d???ch, t?????ng s??? anh ?????u bi???t v?? hi???u kh?? s??u. Anh c??n bi???t c??? th???i v???n c???a m???t con ng?????i, c???a x?? h???i, c???a m???t ch??? ????? nhi???u ch??? ?????...
V?? nh??:."Nguy bang b???t nh???p, lo???n bang b???t c??. Thi??n h??? h???u ?????o t???c ki???n, v?? ?????o t???c ???n.  Bang h???u ?????o b???n th??? ti???n y??n s??? d??; bang v?? ?????o ph?? th??? qu?? y??n, s??? d??. (N?????c nguy kh??ng ?????n, n?????c lo???n kh??ng ???.  N?????c c?? ?????o ra l??m quan. N?????c v?? ?????o ??? ???n. N?????c c?? ?????o m??nh ngh??o l?? m??nh x???u. N?????c v?? ?????o m??nh gi??u l?? m??nh x???u).
  ?????i th??? nh?? th???. Hi???u l?? l??? c???a v???n v???t n??n H???ng kh??ng v??o ?????ng. ?????ng ??? ????y l?? ?????ng Lao ?????ng Vi???t Nam. Sau n??y l?? ?????ng C???ng s???n. V??? ch??nh tr??? h??? n??i ?????ng l?? m???t ch???c ti???n b???, c??n v??? nh??n ??i th?? ?????ng l?? m???t nh??m b?? ph??i, m???t nh??m l??i ??ch, m???t nh??m chuy??n b???o lo???n... Nhi???u b???c th??nh nh??n ???? n??i: "C??i hi???n th???c m?? ????m b???o lo???n x??y d???ng l??n nhi???u khi l???i x???u h??n c??i hi???n th???c ???? c??"
   Th??ng l?? s??? nh?? H???ng, anh qu?? th???m nhu???n l???i d???y c???a Kh???ng t??? trong Lu???n ng???: "Qu??n t??? b???t ?????ng". Ng?????i qu??n t??? kh??ng v??o phe ph??i n??o. V?? anh th???a bi???t nh???ng ng?????i c???ng s???n, phe c???ng s???n hay tuy??n truy???n gi??? d???i. H??? n??i v??o ?????ng h??? ????? hy sinh ph???n ?????u cho nh??n qu???n. Nh??ng ch???ng ma n??o ph???n ?????u cho nh??n qu??n, ch??ng ph???n ?????u cho c??i d??? d??y v?? c??i c???n t??ng d??n s??? c???a ch??ng. Nh???ng tr?? th???c ch??n ch??nh, c?? h???c, c?? t??i kh??ng m???y ai m???n m?? v??o ?????ng c???ng s???n!
  Gi??o s??, ti???n s?? khoa h???c Phan ????nh Di???u k??? l?? th???i du h???c ??ng ???????c t??? ch???c li??n t???c v???n ?????ng ??ng v??o ?????ng C???ng s???n. Nh??ng ??ng t??? ch???i. ??ng n??i r???ng: " V??o m???t ?????ng l?? ??ng kh??ng c?? c??i nh??n kh??ch quan ???????c. ??ng ph???i b??nh ?????ng ??ng. ??ng ??? ngo??i ?????ng, ??ng nh??n kh??ch quan h??n!
   Anh H???ng d??nh cho c??ng vi???c v?? khoa h???c n??n ???? ngo??i 50 tu???i d?? s???c trai v???n "n??m b??? o??n" anh v???n "t?? l???nh ph??ng kh??ng"! ?????y l?? m???u th???c s???ng ?????ng c???a thanh ni??n tr?? th???c c?? h???c, c?? t??m h???i ???? .
  T??i c?? th???y gi??o d???y h??a m?? l??m Ph?? ti???n s?? h??a, chuy??n d???m ch??n trong n?????c l???nh ????? th???c h???c v?? nghi??n c???u, ?????n khi 50 tu???i h???ng c??? ????i ch??n!
   Anh H???ng lu??n lu??n  nh??? nh??m n??i v???i m???i ng?????i, c??? v???i nh???ng c?? con g??i ?????t v???n ????? x??y d???ng gia ????nh v???i anh, l?? anh kh??ng ?????ng vi??n! Th???i ???y l???m k??? gi??? m???o ?????ng vi??n ????? lu???n s??u, leo cao n???a m??!
 
      Lan, m???t c?? g??i c?? ph???m ch???t r???t anh h??ng. C?? xinh ?????p, l?? ng?????i n??ng n???, can ?????m, d??m ngh??, d??m l??m, d??m ch???u tr??ch nhi???m, d??m hy sinh v?? t???p th???, v?? ngh??a c???. C?? n???i ti???ng tr??n b??o , ????i l??c m???i hai m????i tu???i. ?????ng vi??n l??c m????i ????i m????i, l?? nh??n v???t "h??t" c???a c??c cu???c m??t tinh, ????ng ????n di???n thuy???t, b??o c??ng. C?? c?? ch?? ti???n th???. T????ng lai r???ng ng???i! Xinh ?????p nh?? th???, ti???ng t??m nh?? th???, ?? trung nh??n c???a c?? c??ng ph???i x???ng ????ng v???i danh hi???u c???a c??. ???? l?? m???t ng?????i ch???ng t????ng lai ph???i c?? m??c "?????ng vi??n". V??? ?????ng vi??n, ch???ng kh??ng ?????ng vi??n ng?? sao ???????c. Ai ?????i n??o " qu???n ch??ng" l???i  "n???m" tr??n ?????ng vi??n (!)
  ??i???u ki???n c?? Lan ?????t ra ti??u chu???n nh?? th??? qu??? l?? r???t h???p t??nh, h???p l?? th???i ???y. N?? kh??ng ch??? h???p v???i ?????c m?? c???a c?? m?? l?? c???a m???i ng?????i: cha me, d??ng h???, t??? ti??n, x??m l??ng, c???a t??? ch???c, h??ng huy???n... Th???i ???y ng?????i y??u nhau n??n v??? n??n ch???ng ch??? nh??n v??o l?? l???ch, kh??ng c???n nh??n v??o g????ng m???t, ch??n tay,  "c???n t??ng d??n s??? d??i hay ng???n"! Giai t???ng n??ng d??n "qu???n x??n, ??o v???n" th?? c??ng c?? l?? l???ch t???t, c?? ?????ng vi??n l?? c?? t???t c???. L?? l???ch x???u, kh??ng ?????ng vi??n l?? m???t t???t c???! C?? c?? g??i ho???t ?????ng ch??nh quy???n n??ng n???, ng?????i ta g???i t??? gi???y l?? l???ch v??? h??n phu ?????n ?????c xong l?? y??u ngay, cho l??m ????m c?????i ngay! V?? cao v???ng qu?? n??n ?????n tu???i "b??m" c?? Lan c??ng nh?? anh H???ng v???n "t?? l???nh ph??ng kh??ng"!
  Lan tuy n??ng n???, nhi???t t??nh c???ng hi???n th???, th??nh t??ch vang tr???i th???, nh??ng c?? c??ng ch??? l?? lao ?????ng c?? b???p. C?? kh??ng ph???i tr?? th???c. C?? b??? b??a l?? truy??n truy???n c???a C???ng s???n l?? ??????ng nhi??n, c?? kh??ng ph??n bi???t th???t gi??? l?? ??????ng nhi??n. ?????i c??? tu???i tr??? cho c??ng cu???c ph???n ?????u su??t l???y con s??? kh??ng to t?????ng nh??y xu???ng bi???n t??? v?? ?????o th?? tr???i cho c?? t???nh l???i, b???ng t??m linh, c?? bi???t m??nh c??? theo ??u??i ch???n, b??ng th??? c??? ?????i nh?? th??? n??y th?? ch??? c?? ch???t gi??, kh??ng c?? h???nh ph??c, n??i nh?? b?? con l??ng qu?? l?? " kh??ng c?? m???nh t??nh v???t vai".
  V?? c?? Lan l??c n??y m???i gi???t m??nh t???nh gi???c! V?? c?? v???t c??i ?????c m?? cao v???ng h???o huy???n ng?????i ch???ng ph???i l?? ?????ng vi??n ???y xu???ng d?????i ch??n c?? v?? ch??n nh??n lo???i.  C??i ti??u ch?? cao v???ng m?? c?? ph???n ?????u h???t c??? ?????i thanh xu??n ????? c?? ch???ng l?? ?????ng vi??n, gi??? ch??? m???t tu???n l?? c??? ???? tr??t s???ch, v???t v??o s???t r??c. V???t n?? v??o s???t r??c c?? m???i c?? h???nh ph??c. Nh??n lo???i c??ng ph???i v???t c??i ?????ng vi??n h???o huy???n ???y v??o s???t r??c l???ch s??? th?? nh??n lo???i m???i c?? h???nh ph??c th???c s??? c???m tay!
   "T??i m???i h???i anh H???ng t???i sao ng??y ???y anh kh??ng ph???i ?????ng vi??n m?? Lan l???y anh? Anh b???o, t??i bi???t ti??u ch?? c???a c?? ???y n??n t??i n??i ngay t??? khi ?????t v???n ?????, c?? ???y ng???i im l???ng r???t l??u r???i m???i n??i, cho c?? ???y ba th??ng suy ngh??. T??i b???o cho c?? ba n??m ho???c l??u h??n c??ng ???????c. Kh??ng ng??? ch??? h???t m???t tu???n, chi???u th??? b??y c?? ???y g???i ??i???n r???i b???o ????n c?? ???y ??? c???ng c?? quan ????a c?? ???y ??i ch??? , mua r???t nhi???u th??? v??? nh?? l??m m???t b???a c??m t????i ????? kh???ng ?????nh s??? l???y nhau." (Trang 63 - ?????ng h????ng - ?????o c???a t??nh y??u)
   ??? Linh nghi???m, Hinh ??ang ??i t??m c??i g?? v?? h??nh ??em v??? cho ?????ng b??o, c??n ??? ?????ng h????ng, H???ng quay l??ng v???i n??, Lan th?? m???t qu???ng l???m l???i m???i v???t ???????c n??.
   Tuy mu???n m??ng nh??ng Lan ???? t??? gi?? c??i kh??ng t?????ng h???o huy???n ????? t??m th???y h???nh ph??c th???c ch?? ?????i m??nh v?? ?????i con ch??u nh??n lo???i mai sau. b???n ?????c h??y t??m ?????c ("?????ng h????ng" - ?????o c???a t??nh y??u) -  Nh?? v??n Tr???n Huy Quang - Nh?? xu???t b???n D??n tr?? n??m 2018
                                   H?? N???i 27  - 4 - 2019
                                              ?? - H
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,295
  • Tháng hiện tại34,733
  • Tổng lượt truy cập9,408,900
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây