?????c "Cha v?? Con - L??nh tr???n" c???a Tr???n Kh???i - Ti???n s?? Ho??ng Thu Th???y

Thứ hai - 10/06/2019 00:51
CHA V?? CON L??NH TR???N ??? KH??C TR??NG CA C???A M???T TH???I ?????N BOMSau h??n 40 n??m, chi???n tranh ???? l??i xa, cu???n s??ch ???Cha v?? con l??nh tr???n??? c???a Ng?????il??nh, Th???y gi??o d???y v??n, H???i vi??n H???i V??n h???c Ngh??? thu???t Qu???ng B??nh Tr???n Kh???i m???ira m???t b???n ?????c. Cu???n s??ch v???i 289 trang s??ch c???a 26 c??u chuy???n k??? theo th??? lo???i truy???nv?? k??. K?? th?? x??c th???c t??? t??n ng?????i, t??n ?????t, th???i gian, ?????a ??i???m, s??? ki???n. K?? c?? ng??? sangt??y b??t khi c?? v??i chuy???n xen v??o b??i th?? hay ??o???n th?? c???a ng?????i l??nh ??? th???y gi??o d???yv??n Tr???n Kh???i. Truy???n th?? h?? c???u t??? c??ch nh??n v??? ?????ng ?????i, v??? b???n th??n, ?????n c??c s???ki???n. N??i nh?? nh?? v??n S??l??kh???p: ??i qua k?? ???c
?????c "Cha v?? Con - L??nh tr???n" c???a Tr???n Kh???i - Ti???n s?? Ho??ng Thu Th???y
 • Video c?? t??nh ch???t minh h???a
 •  
 • CHA V?? CON L??NH TR???N ??? KH??C TR??NG CA C???A M???T TH???I ?????N BOM

 •                        Ti???n s?? Ho??ng Thu Th???y

  Sau h??n 40 n??m, chi???n tranh ???? l??i xa, cu???n s??ch ???Cha v?? con l??nh tr???n??? c???a Ng?????i
  l??nh, Th???y gi??o d???y v??n, H???i vi??n H???i V??n h???c Ngh??? thu???t Qu???ng B??nh Tr???n Kh???i m???i ra m???t b???n ?????c. Cu???n s??ch v???i 289 trang s??ch c???a 26 c??u chuy???n k??? theo th??? lo???i truy???n v?? k??. K?? th?? x??c th???c t??? t??n ng?????i, t??n ?????t, th???i gian, ?????a ??i???m, s??? ki???n. K?? c?? ng??? sang t??y b??t khi c?? v??i chuy???n xen v??o b??i th?? hay ??o???n th?? c???a ng?????i l??nh ??? th???y gi??o d???y v??n Tr???n Kh???i. Truy???n th?? h?? c???u t??? c??ch nh??n v??? ?????ng ?????i, v??? b???n th??n, ?????n c??c s??? ki???n. N??i nh?? nh?? v??n S??l??kh???p: ??i qua k?? ???c x??a nh?? ??i qua c??nh ?????ng s????ng m??. N???u kh??ng c?? ph???n h?? c???u, t???p truy???n s??? kh?? khan, b???i chi???n tranh ???? l??i xa h??n 40 n??m, b???n ?????c b??y gi??? mang t?? duy c???a th???i ?????i m???i, n???u ch??? kh?? kh?? thi??n v??? k??, v??n c???a anh s??? k??m h???p d???n ngay. ????y ch??nh l?? ??i???m ??u tr???i c???a nh?? v??n Tr???n Kh???i.  26 c??u chuy???n k??? v??? cu???c chi???n tranh ch???ng M??? kh???c li???t nh???t, giai ??o???n t??? 1968 ?????n 1975 v?? nh???ng k?? ???c sau h??a b??nh. M???i c??u chuy???n l?? m???t v??ng k?? ???c, m?? nh??n v???t t??i l?? ng?????i tham gia chi???n tr???n, l??  ng?????i trong cu???c, l?? ng?????i ch???ng ki???n v?? tr???i qua t???t c??? nh???ng gian nan, hi???m nguy, k??? c???n gi???a sinh t?????? cho n??n d???u l?? truy???n k?? th?? h??nh t?????ng nh??n v???t t??i v???n ng???i s??ng trong t???ng trang v??n. V?? khi ?????c xong t???p truy???n, t??i nh???n ra, h??nh t?????ng nh??n v???t t??i l?? ng?????i l??nh ??a n??ng nh???t trong th???i k?? ????nh M??, c??i
   m?? ???m???i gi?? l??a ?????u mu???n th??m nhi???u h???t??? (Ch??? Lan Vi??n). Anh l?? l??nh c??ng binh, anh l?? l??nh trinh s??t, l?? l??nh l??m v??? c??ng t??c ch??nh tr???, hay anh l?? l??nh ??i???n ????m? Ngh??a l?? c??ng tham gia s??u v??o cu???c chi???n, th?? ng?????i l??nh Tr???n Kh???i c??ng ?????m tr??ch th??m v??? tr?? m???i, c??ng vi???c m???i; c??ng ch??a h???n l?? c??ng vi???c n??o c??ng to??n b??ch, c??ng c?? l??c ????????ng ng???n t?? te???, ????????ng nh?? tr???i tr???ng???, ???kh??c nh?? m??a?????? th??? th??ch l?? kh??ng ??t, sai l???m c?? th??? x???y ra, nh??ng v???i tinh th???n quy???t ????nh quy???t th???ng th?? anh ch??nh l?? h??nh t?????ng anh h??ng trong chi???n tranh v??? qu???c; b???i anh ch??a m???t l???n k??? l??? v??? c??i kh???, c??i ????i, c??i s???, k??? c??? l??c b??? th????ng??? m?? anh ch??? k??? v??? ?????ng ?????i, v??? ?????ng ch?? ???? hi sinh, r???i th????ng x??t v?? ti???c nu???i. Con ng?????i bi???t lo cho ng?????i kh??c s??? s???ng t???t nh???t cho b???n th??n m??nh. T??i ????
  t???ng g???p anh ??? qu?? h????ng anh c??ch ????y 2 n??m, t??i ???? ch???ng ki???n nhi???t t??m c???a anh khi h?????ng d???n ch??ng t??i th??m ch??a Ho???ng Ph??c, r???i nghe h?? khoan L??? Th???y??? ngh??a l?? con ng?????i ???? t???ng d???n d??y v???i bom ?????n, linh ho???t trong cu???c s???ng hi???n t???i, nhi???t t??nh v???i b???n b?? trong m???i l??c, m???i n??i.
         ???n t?????ng s??u l???ng nh???t l?? t??n ?????t, t??n ng?????i trong to??n t???p truy???n. Nh???ng n??i m?? ng?????i l??nh Tr???n Kh???i ???? tham gia chi???n tr???n, b???t ?????u t??? ?????i M??? C????ng ??? Qu???ng B??nh, ?????n c??c ?????a danh ??? t???nh B??nh ?????nh, nh?? Ho??i Nh??n, Ho??i ??n??? R???i c??c c??? ?????a ??c li???t: G?? Loi, ch???t ????y En, ?????i ????, G?? D??, G?? Th?????? D?????ng nh??, m???i n??i ng?????i l??nh Tr???n
  Kh???i ????ng qu??n v?? chi???n ?????u ?????u th???m m??? h??i, m??u v?? n?????c m???t c???a anh c??ng ?????ng ?????i. C??c anh ???? ki??n c?????ng trong t???ng tr???n ?????u, nh??ng kh??ng th??? n??n x??c ?????ng khi ?????ng ch??, ?????ng b??o c???a m??nh hi sinh. Nh???ng n??i n??y c?? ???????c t???p truy???n ???Cha v?? con chi???n tr???n??? c???a nh?? v??n Tr???n Kh???i ????a v??o nh?? B???o t??ng th?? th???t qu?? h??a, v?? ????y ch??nh l?? l???ch s??? h??o h??ng nh???t c???a nh???ng v??ng ?????t, nh???ng con ng?????i ???quy???t t??? ????? T??? qu???c quy???t sinh???. Khi d???y v??n h???c, v??? ph???n th?? ca chi???n tranh ch???ng M???, t??i v???n n??i r???ng, ng???n c??? ?????u c???a th?? ca Vi???t Nam l??c n??y l?? th?? ca c???a nh???ng ng?????i l??nh vi???t tr??n chi???n tr?????ng ????nh M???. Ch??? nh???ng nh?? th??, nh?? v??n mang ??o l??nh c???m b??t th?? v??n th?? c???a h??? m???i
  1
 • mang h??i th??? chi???n tr?????ng: ???B??i th?? v??? ti???u ?????i xe kh??ng k??nh???, ???Ti???ng bom ??? Si??ng Phan?????? (Ph???m Ti???n Du???t)???
 • ??? c??u chuy???n th??? nh???t: Cha v?? con. L?? t?????ng c???a Tr???n Kh???i l?? b???ng b???t c??? gi?? n??o
  ph???i l??n ???????ng nh???p ng??. V??o qu??n ?????i r???i th?? b???ng t???t c??? nhi???t t??nh, k??? c??? s??? x???c n???i c???a nhi???t huy???t y??u n?????c, anh n???ng n???c xin ra chi???n tr?????ng, ?????i ?????u v???i m??i t??n h??n ?????n. C??u chuy???n hai cha con c??ng chung chi???n h??o, c??ng lo l???ng, trao g???i cho nhau nh???ng kinh nghi???m c???a ng?????i l??nh gi?? v?? tr??i tim c???a ng?????i l??nh tr??? ???????c k??? th???t x??c ?????ng. Ng?????i ?????c v???a c?????i v???a r??m r???m n?????c m???t tr?????c h??nh ???nh ?????ng ch?? gi???a l???p cha tr?????c, l???p con sau, t??nh cha con h??a quy???n trong t??nh y??u T??? Qu???c. ?????c xong c??u chuy???n n??y, t??i ti???c ng???n ng??, sao ????y kh??ng h??nh th??nh th??nh m???t cu???n ti???u thuy???t.
           Anh v??o l??nh ???? c?? c??i b??ng c???a cha che ch???, nh??ng anh kh??ng d???a v??o c??i b??ng ???? m?? n???ng n???c xin ra tr???n, l???i c??n tr???n cha, ????? ???????c ra n??i tuy???n ?????u, ????? ???????c ?????i m???t v???i qu??n th??. C??ng ?????c t??i c??ng qu?? m???n anh, th????ng c???m cho c??? hai b??? con, nh???ng t???m g????ng y??u n?????c tuy???t v???i. ????u c???n khi ng?????i l??nh ng?? xu???ng, m???i c?? t???m bi???n ?????: Anh h??ng. Hai cha con c??ng ra tr???n ???L???p cha tr?????c, l???p con sau/ ???? th??nh ?????ng ch?? chung c??u qu??n h??nh??? (T??? H???u).
  H??nh ???nh ng?????i l??nh Tr???n Kh???i v???a gan d???, v???a th??ng minh, v???a d??ng c???m, v???a
  x??ng x??o tham gia bi???t bao nhi??u tr???n ????nh, v?????t qua bi???t bao nhi??u tr???n v??y r??p c???a k??? th??, ch???ng ki???n s??? hi sinh c???a ?????ng ?????i, c???a nh???ng ng?????i l??nh tr??? v???i t???m l??ng th????ng c???m m?? kh??ng y???u m???m b???i ni???m tin chi???n th???ng.
  Ng?????i l??nh Tr???n Kh???i d??m g???i th?? l???i cho cha m??nh ????? m???t m??nh ??i v??o v??ng tr???ng ??i???m l???i ???? kh??c khi m??nh ph???m l???i l???m...; l???i t???i h???n khi cha g???i ??i???n ch??c T???t cho ????n v??? m?? kh??ng d???n ri??ng cho con trai c??u n??o. T??i c??ng ?????c v??n c???a anh, t??i c??ng nh???n ra tr??i tim anh th???t b???ng ch??y tr?????c t??nh b???n, t??nh ?????ng ch??, t??nh cha con. Tr??n chi???n tr?????ng anh ???? ?????i m???t v???i t???t c???, t??? bom ?????n ??c li???t nh???t, ?????n l??c b??? gi???c ????nh ph??, c??n qu??t ????i r??t nh???t, k??? c??? l??c ph???i ?????ng trong m??u c???a ?????ng ?????i m??nh sau tr???n bom k??? th?? gi???i xu???ng ????? k???p th??ng ???????ng cho xe qua??? anh ???? k??? v???i gi???ng v??n th???t ???n t?????ng, kh??ng th??? n??o qu??n ???????c khi ?????c v??n c???a anh. T??i ?????c truy???n th?????ng c?? k?? thu???t ?????c nhanh,
  v???y m?? v???i cu???n truy???n n??y, t??i kh??ng th??? ?????c b???ng k?? thu???t, m?? ph???i ?????c ch???m, ?????c k??, b???i m???i c??u chuy???n k??? l?? ???m???t l??t c???t v??? cu???c s???ng??? (Chu Lai).
  L???i th??? c???a anh ??? th??? k?? l?? nh??? v??o tr?? nh??? tuy???t v???i c???a anh v??? th???i gian, ?????a ??i???m, kh??ng gian v?? c??? c??c cu???c chi???n ??c li???t nh???t. T??? anh l??nh c??ng binh, anh tr??? th??nh m???t th??ng t??n vi??n r???t gi???i trong chuy???n k??? ???????m sinh nh???t B??c tr??n ?????i 282???, gi???ng k??? c???a anh d?? d???m, c??ch h??nh x??? c???a anh c?? c??i li???u l??nh, d?????ng nh?? s??? li???u l??nh trong anh c???ng v???i tr?? tu??? ???? l??m n??n chi???n c??ng. Ngay t??? nh???ng ng??y ?????u tham gia chi???n tr???n, trong anh ???? c?? t?? ch???t ????, n??n anh ???? li??n ti???p l???p n??n th??nh t??ch chi???n tr???n; v?? v???i t??ch???t ????, th?? anh m???c nh???ng sai l???m l?? kh??ng tr??nh kh???i, c??u chuy???n ???Hai l???n d???i d???t l??m phi???n cha nu??i??? cho th???y anh v???a th???ng th???n, v???a th???t th?? kh??ng che ?????y nh???ng l???i l???m,
  d?? th???i gian ???? l??i xa.
          Vi???t v??n, quan tr???ng l?? t??m ra ???????c c??i gi???ng, v?? n???u ng?????i ?????c nh???n ra th?? ???? l?? tri ??m. Trong v??i truy???n k?? anh xen v??o v??i b??i th??, v??i ??o???n th??, th?? anh vi???t ra v???i v??ng nh??ng n?? r???t th???t, mang h??i th??? th???i ?????i. V?? th??? nhi???u truy???n k?? c???a anh c?? xu h?????ng
  2
 • nghi??ng sang th??? lo???i t??y b??t, ???? c??ng l?? n??t t??i hoa c???a nh?? v??n. Nh??? th??? m?? k???t c???u c???a c??? t???p truy???n tr??? n??n ??a d???ng, d??? ?????c, ng?????i ?????c thay ?????i c??c cung b???c c???m x??c khi k???t th??c chuy???n n??y, ?????c sang chuy???n kh??c. Vi???t v??n ???? kh??, t??m b??? c???c cho t???p truy???n c??ng kh??, n???u b??? c???c ch???t ch??? th?? s??? l??m n??n hi???u ???ng c???a ngh??? thu???t k???t c???u. T???p truy???n n??y ???? ?????t ?????n ????? ????. Khi ?????c chuy???n ???T??? qu??n b??o trinh s??t k??? thu???t trong chi???n d???ch B???c B??nh ?????nh 1972???, b???t gi??c t??i nh??? ?????n nh???p ??i???u h??ng v??n trong ???B??nh Ng?? ?????i c??o??? c???a Nguy???n Tr??i. Gi???ng v??n, nh???p ??i???u h??ng tr??ng tu??n ch???y trong 8 trang v??n v???i c??c t??n hi???u th???m m?? mang ?????m ch???t k??: th???i gian, ?????a ??i???m, tr???n ????nh, th???ng l???i c???a ta, th???t b???i c???a qu??n th?????
 •           C??u chuy???n ???Anh ??i, m??y ???? v??? ch??a???, ?????c m?? tr??o n?????c m???t. B??t l???c c???a anh th???t th??m h???u, ng???n g???n m?? k??? v??? nh???ng chi???n t??ch v?? s??? hy sinh c???a ?????ng ?????i th???t hay. Ng?????i l??nh Nguy???n V??n Anh ???? hi sinh ng??y ????, nay v???n ch??a t??m ???????c x??c, v?? h??m nay trong gi???c ng??? c???a anh gi???c m?? v??? ?????ng ?????i hi sinh v???n ??m ???nh v?? gi??y v?? anh.
          H??nh ???nh ng?????i l??nh can tr?????ng trong nh???ng trang s??? ???????c b??? sung th??m nh???ng trang v??n c???a anh Tr???n Kh???i s??? sinh ?????ng, h???p d???n v?? kh??ng c??n kh?? khan, nh??m ch??n ????? h???c sinh kh??ng c??n n???i s??? v??? m??n l???ch s??? trong nh?? tr?????ng. H??nh ???nh b?? ??t Giang (??t Giang) v???a th??ng minh, v???a d??ng c???m b???o v??? nh???ng ng?????i l??nh b???ng c??? t??nh m???ng b?? nh??? c???a m??nh, th???t ??au ?????n kh??ng ch???u n???i. Tr??i tim can tr?????ng c???a anh ???? bao l???n ??au kh???, bao l???n lo l???ng, bao l???n v?????t qua nh???ng l???n ranh gi???a s??? s???ng, c??i ch???t, s??? hy sinh??? T??i g???p anh r???t ??t, nh??ng t??i bi???t anh r???t nhi???t t??nh. Trong ????m tang c???a nh?? v??n Ng?? Minh, ch??? m???t c??u n??i c???a m???t ?????ng nghi???p, khi???n t??i v?? anh ?????u ch???nh bu???n,
  nh??ng kh??ng sao, ng?????i l??nh Tr???n Kh???i, ng?????i anh h??ng Tr???n kh???i, nh?? v??n Tr???n Kh???i, th???y gi??o Tr???n Kh???i qu?? t???ng tr???i, qu?? d???n d??y v???i bom ?????n, sao c?? th??? ????? t??m ?????n nh???ng chuy???n nh??? nh???t, v???n v???t nh?? th???. Ng?????i l??nh l?? v???y, h??? xu??? x??a, h??? nhi???t t??nh, h??? l??n x??? trong m???i chuy???n b???i khi ph??i l??ng v???i bom ?????n h??? ???? nh???n ra gi?? tr??? c???a cu???c s???ng, h??? ???? v?????t l??n c??i t???n m???n h??ng ng??y, h??? b??? b?? b???i h??? ???? t???ng l???y n??i r???ng l??m nh??, chi???n tr?????ng l?? cu???c s???ng, c?? s?? g?? ch??? n??y ch??? kia. C??u chuy???n ????n giao th???a trong truy???n k?? ???M??a xu??n tr??n ?????nh H??n Ch?????, c??ng ?????c c??ng tr??n qu?? h??m nay. Khi ng??y xu??n ta thung th??ng ????n giao th???a, ta ng???m ph??o hoa tr??n tr???i, ???? c??ng l?? nh??? s??? hi sinh c???a c??c anh tr??n chi???n tr?????ng. C??nh ????o c???m v???i tr??n mi???ng h???m l?? m???t k?? ???c kh??ng th??? n??o qu??n c???a ng?????i l??nh n??m x??a. ????n giao th???a trong bom ?????n g???m r??o, trong cu???c chi???n gi??nh gi???t t???ng t???c ???????ng ????? th??ng xe ra chi???n tr?????ng th???t c???m ?????ng.
  Trong cu???n s??ch c???a anh, c??c t???ng l???p tham gia ????nh gi???c ?????y ?????, h??ng h???u, t??? b??? anh ??? th??? h??? ??i tr?????c, ?????n ?????i qu??n t??c d??i, tr??? em, thi???u nhi (?????i thi???u ni??n qu??n gi???i ph??ng) ?????u c?? m???t ?????y ?????.
              R???t nhi???u chi ti???t l???ch s??? ???????c l??m s???ng l???i d?????i trang v??n c???a anh Tr???n Kh???i: ???B??i th?? xin n?????c???, ???Trao tr??? t?? binh n??m 1973?????? Ng?????i ta t???ng n??i r???ng: M???i cu???c chi???n tranh l???n nh??? khi k???t th??c th?? h???u qu??? c???a n?? v?? c??ng gh?? g???m v???i nh???ng ng?????i v??? g??a, nh???ng ng?????i m??? gi?? v?? nh???ng ?????a con th??. V???i hai m???u chuy???n n??y ch??ng ta th???y r???ng d?? cu???c chi???n ??ang ??? h???i gay c???n, th?? qu??n ?????i hai b??n v???n ph???i nh??n ?????o v???i nhau khi l???y chung m???t gi???ng n?????c (B??i th?? xin n?????c); ho???c c?? hi???p ?????nh k?? k???t h??a b??nh, nh??ng vi???c trao tr??? t?? binh ch??a xong th?? ti???ng s??ng ???? vang r???n tr??? l???i, v?? trong ??o??n ng?????i
  3
 • trao tr??? ng?????i ta v???n nh???n ra nh???ng k??? ?????n h??n, b??n ?????ng ?????ng ?????i, nh??n d??n. ?????c
 • nh???ng m???u chuy???n n??y th???t hay, ng?????i th???t, vi???c th???t v?? ng?????i ch???ng ki???n k??? l???i n??n ????? tin c???y kh?? cao, c??ng cho ch??ng t??i th???t nhi???u suy ng???m.
  ???Ng?????i l??nh ????o hoa??? l?? c??u chuy???n ?????i th?????ng trong th???i chi???n, ?????c r???t x??c ?????ng.
  ng?????i l??nh ra tr???n, h??? mang theo c??? t??i n??ng v?? kh??t v???ng, kh??t v???ng t??nh y??u ???? ????a ng?????i l??nh ?????n g???n v???i nh??n d??n, v?? r???i s??? nu???i ti???c, s??? g???p g??? v???n k??o d??i cho ?????n h??m nay. ???? l?? g?? v???y, l?? t??nh y??u l?? t??nh ng?????i, l?? v??? ?????p nh??n v??n c???a con ng?????i, ch??? ng?????i l??nh kh??ng ch??? c?? b???n, kh??ng ch??? c?? h??nh qu??n??? m?? l??c t???m ng??ng ti???ng s??ng h??? v???n c?? nh???ng rung ?????ng v?? c???m x??c ?????p nh?? h??nh t?????ng ????????u s??ng tr??ng treo??? trong th?? ca kh??ng chi???n. C?? nh???ng b??ng h???ng ??i qua cu???c ?????i ng?????i l??nh tr???n Tr???n Kh???i, ???n t?????ng s??u ?????m v?? nh???ng rung ?????ng r???t ?????i th?????ng ???????c anh k??? l???i th???t th?? v??? ???Ng?????i con g??i ??? ng?? ba Xu??n L???c???; duy??n t??nh v???i ng?????i v??? t??o khang v???i C?? B???y ?????n b??y gi??? c??ng ???????c anh k??? ch??n th??nh v?? b???c tr???c.
           C??u chuy???n ???M??i tr?????ng b??n d??ng s??ng Ki???n??? g???i li??n t?????ng trong t??i v??? m???t th??? h???
  c???a nh???ng con ng?????i t??i hoa, d??ng c???m, s???ng h???t m??nh v?? l?? t?????ng, t??nh y??u v?? cu???c s???ng. Th??? h??? c??c anh v???a bi???t tr??n tr???ng nh???ng k?? ???c, nh???ng k??? ni???m, v???a bi???t ??n nh???ng ng?????i th???y, ng?????i b???n, ng?????i cha, ???? d???y d???, c??u mang, gi??p ????? m??nh. V?? ba t??i c??ng th???t vinh d??? khi ???? d???y v??n cho nh???ng th??? h??? nh?? th???. M???i khi ngh?? v??? c??c anh, ch??ng ta tin t?????ng r???ng s??? tr?????ng t???n c???a m???t n???n ?????c l???p c???a d??n t???c, s??? ph???n vinh c???a m???t d??n t???c l?? ph???i nh??? v??o tinh th???n, t??m h???n, t??nh y??u v?? l?? t?????ng c???a nh???ng con ng?????i ch??n ch??nh nh?? h???. T??i ngh?? r???ng cu???n truy???n k?? ???Cha v?? con l??nh tr???n??? c??n nhi???u gi?? tr??? th???m m?? ng?????i ?????c s??? ti???p t???c khai th??c, t??m ki???m n??t ?????p ti???m ???n trong nh???ng trang s??ch v?? trong c??? ch??nh nh?? v??n Tr???n Kh???i ??? m???t ??ng ????? vi???t ch???, m???t ngh??? nh??n tr???ng hoa, m???t nh?? th????? V?? h??n t???t c??? l?? m???t con ng?????i ch??n ch??nh.
                                                     Hu??? ng??y 18/2/2019
                                                 TS. Ho??ng Th??? Thu Th???y
                                                           0914020511
                                                   253/3/15 ??i???n Bi??n Ph???

   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
 • Đang truy cập14
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay1,308
 • Tháng hiện tại5,149
 • Tổng lượt truy cập6,318,134
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây