????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi...

Thứ sáu - 22/03/2019 08:46
????? Trung L???i d???ch ph?? Th?? ???????ng, Phan C???m Th?????ng n???nh th???i ????? Trung Lai
????? TRUNG LAI D???CH PH?? N??T ???????NG THI
PHAN C???M TH?????NG N???NH TH???I ????? TRUNG LAI
????? Ho??ng
M???t l???n t??i g???p nh?? nghi??n c???u V??n h???c L???i Nguy??n ??n ??? c?? quan t??i 65- Nguy???n Du, H?? N???i, t??i n??i: - C??? r???ng ng?????i bi???t ch??? H??n sao l???i ????? ????? Trung Lai m??a may d???ch th?? ???????ng tr??n s??n V??n Mi???u th??? ti??n sinh?
????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi...

????? Trung L???i d???ch ph?? Th?? ???????ng, Phan C???m Th?????ng n???nh th???i ????? Trung Lai

????? TRUNG LAI D???CH PH?? N??T ???????NG THI
PHAN C???M TH?????NG N???NH TH???I ????? TRUNG LAI
????? Ho??ng
M???t l???n t??i g???p nh?? nghi??n c???u V??n h???c L???i Nguy??n ??n ??? c?? quan t??i 65- Nguy???n Du, H?? N???i, t??i n??i: - C??? r???ng ng?????i bi???t ch??? H??n sao l???i ????? ????? Trung Lai m??a may d???ch th?? ???????ng tr??n s??n V??n Mi???u th??? ti??n sinh?
Anh ??n l???c ?????u:
- M???y ??ng b??? ?????i h??? l??m v??n ch????ng tr???i l??nh theo ki???u h???, ch??o thua!
C??ng kh??ng ph???i vi???c c???a m??nh n??n t??i c??ng ch???ng h??i ????u b???i l??ng t??m v???t. Nh??ng v???a qua ?????c nghe nh?? s??ch Gi??o d???c th??ng b??o Th?? ???????ng m???y cu???n do ????? Trung Lai d???ch ???? ????a v??o nh?? tr?????ng, l???i ?????c th???y Phan C???m Th?????ng n???nh th???i ????? Trung Lai qu?? ????ng ????nh ph???i l??n ti???ng. T??i ???? vi???t hai b??i: ???????? Trung Lai ????nh tr???ng qua c???a s???m???. ??? ????? Trung L???i d???ch h???ng ???????ng thi??? nh???m ph?? ph??n vi???c ????? Trung Lai kh??ng bi???t ch??? H??n m?? l???i ??i d???ch c??c thi h??o g??y tai h???i v?? c??ng cho v??n h??a nh??n lo???i!
Trong b??i ng???n n??y ch??? ph?? ph??n Phan C???m Th?????ng kh??ng hi???u bi???t th?? ???????ng l???i ??i n???nh th???i ????? Trung Lai l??m cho b???n ?????c hi???u sai ???????ng thi.
Phan C???m Th?????ng vi???t:
???C??ch ????y hai n??m, t??i nh??? ????? Trung Lai vi???t cho nh???ng b??i b??nh th?? tr??n t???p ch?? Khoa h???c v?? T??? qu???c, ch???n th?? n??o b??nh ra sao l?? t??y ??ng. D???p t???t n??m ???? ??ng ???? d???ch v?? b??nh b??i T????ng ti???n t???u c???a L?? B???ch, v?? ngay l???p t???c nhi???u ng?????i cho r???ng ????y l?? b???n d???ch h??o s???ng nh???t v??? b??i th??. Ngay ba c??u ?????u L?? B???ch vi???t : Qu??n b???t ki???n / Ho??ng H?? chi th???y thi??n th?????ng lai/B??n l??u ????o h???i b???t ph???c h???i. ??ng d???ch:
"Anh kh??ng th???y
N?????c tr???i r??i m??i
Th??nh m??nh m??ng m???t d???i Ho??ng H??
Ch???y mau v??? v???i bi???n xa
C?? tr??i tr??? l???i c??ng ta bao gi??????"
Sau ????, ??ng d???ch li???n b???n b??i Nguy???t h??? ?????c ch?????c (U???ng r?????u d?????i tr??ng ) c?? c??u : S???u c??ng thi??n v???n ??oan / M??? t???u tam b??ch b??i / S???u ??a t???u tuy thi???u / T???u khuynh s???u b???t lai. ???????c d???ch l??: S???u th?? ng??n v???n m???i/ R?????u ba tr??m ch??n th??i / S???u nhi???u r?????u l???i ??t / U???ng v??o s???u t???m lui.
Nh?? v???y ????? Trung L???i v???a n???m ???????c c??i kh???u kh?? c???a nguy??n t??c, l???i m???nh d???n ????a v??o trong b???n d???ch c??i c???m h???ng thi ca c???a ch??nh m??nh???
Xin th??a v???i ?????ng ch?? Phan C???m Th?????ng nguy??n t??c th??? n??y:
????????????
????????????????????????
????????????????????????
Qu??n b???t ki???n:
Ho??ng H?? chi thu??? thi??n th?????ng lai,
B??n l??u ????o h???i b???t ph???c h???i!
Ngh??a l??:
Anh kh??ng th???y:
N?????c s??ng Ho??ng H?? ch???y t??? tr??n tr???i xu???ng
Cu???n cu???n tu??n ra bi???n kh??ng quay tr??? v??????
Nhi???u ng?????i ?????u d???ch th?? ????ng ngh??a:
???H?? ch???ng th???y:
N?????c s??ng Ho??ng t??? tr???i tu??n xu???ng
Ch???y nhanh ra bi???n, ch???ng quay v???, ???
(Ho??ng T???o v?? T????ng Nh??)
???B??c ch???ng th???y
S??ng Ho??ng t??? tr???i n?????c ????? xu??i
M???t m???ch xu???ng bi???n kh??ng h??? lui? ???
(Kh????ng H???u D???ng)
???Th???y ch??ng anh
N?????c Ho??ng H?? t??? tr???i tu??n xu???ng
Ch???y b??ng ra bi???n ch???ng quay v???. ???
(Ng?? V??n Ph??)
???K??a anh
Tr???i ????? s??ng Ho??ng
N?????c tu??n ra bi???n kh??ng ???????ng tr??? lui???
(????? Ho??ng)
???Th???y ch??ng ai
N?????c s??ng Ho??ng t??? tr??n tr???i ????? xu???ng
Cu???n cu???n ra bi???n kh??ng tr??? v??????
(H???u Loan)
Nh?? th?? n??o c??ng d???ch ????ng th??, ????ng ngh??a, ri??ng ????? Trung Lai ph???a ra ??? N?????c tr???i r??i m??i???. Kh??ng bi???t n?????c tr???i r??i m??i ??? ????u ra? Trong nguy??n b???n kh??ng c??. N???u c?? th?? ph???i ???Thi??n th???y c???u l??u???. B???a ra m???t c??u sai nguy??n b???n nh?? th??? g??y t??c h???i kh??ng nh??? cho ng?????i ?????c. R???i ????? Trung Lai l???i ti???p: ???Th??nh m??nh m??ng m???t d???i Ho??ng H????? l?? m???t ki???u d???ch b???a , ba l??p, lo???i tam thi??n ch?? ?????! Sao l?? m??nh m??ng m???t d???i Ho??ng H?? ???????c. D?? h??nh t?????ng h??a ?????n ????u,th?? s??ng Ho??ng kh??ng th??? th??nh m??nh m??ng m???t d???i nh?? Thi??n H??. R???i ????? Trung Lai l???i ph???a ti???p: ???C?? tr??i tr??? l???i c??ng ta bao gi??????? Th???t l?? ng?? ngh??, kh??ng n??i l?? d???t n??t! ???Nguy??n b???n ??? b??n l??u ????o h???i b???t ph???c h???i??? (Cu???n cu???n ch???y v??? bi???n kh??ng tr??? l???i). ???Tr??? l???i c??ng ta bao gi?????? l?? v??? r???n th??m ch??n???. ????? Trung Lai hay v??? r???n th??m ch??n khi d???ch.
Th?? L?? B???ch l?? th?? hi???n ?????i, nh?? d??ng ch???y s??ng Ho??ng, ????? Trung Lai d???ch ra l???c b??t n??n ph???i v???n v??, ???? ????a ra ch??? ???m??i??? th?? ph???i t??m ch??? ???d??i???, nh??:
???B???n ru???i l?? gi???ng hi???m nguy
V?? ch??n c???a n?? r???t vi tr??ng nhi???u???
Chung quy l?? ch??? bi???t ch??? H??n, c??n c??? v??o b???n d???ch ngh??a, c?? b??i kh??ng c?? d???ch ngh??a th?? d???ch lung tung!
L?? B???ch c?? 4 b??i ??? Nguy???t h??? ?????c ch?????c??? (U???ng r?????u d?????i tr??ng
). B??i n??o c??ng tuy???t t??c. K??? t?? (b??i 4) c?? b???n c??u m??? ?????u r???t hay.
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????
???C??ng s???u thi??n v???n ??oan,
M??? t???u b??ch tam b??i.
S???u ??a t???u tuy thi???u,
T???u khuynh s???u b???t lai. ??????
Ngh??a l??: ???
S???u t???n c??ng ?????n ngh??n v???n m???i. M?? r?????u ngon ch?? c?? ba tr??m ch??n. S???u qu?? nhi???u m?? r?????u qu?? ??t. ???? say ????? th?? s???u kh??ng c??n ?????n n???a.???
C??c nh?? v??n nh?? th?? c??? kim ???? d???ch r???t hay tuy kh??ng b???ng nguy??n b???n. ????? Trung Lai c??p l???i c???a ti???n nh??n m?? c??p r???t d???, th??m th???t lung tung cho c?? v???n ??i???u n??n c??ng d??? h??n!
B???n d???ch c???a Kh??i H??ng:
???S???u l???n ngh??n mu??n m???i
Ba tr??m ch??n r?????u ngon !
S???u nhi???u, r?????u tuy ??t
R?????u nghi??ng s???u ph???i bon. ??????
(Tr??n ???????ng xe ch???y bon bon
Ni???m vui ???????c l??a h???t tr??n h???t vu??ng)
(B??t Tre)
B???n d???ch Tr???n Tr???ng San:
???S???u c??ng ba v???n m???i,
R?????u ngon ba tr??m b??i.
S???u nhi???u r?????u tuy ??t,
U???ng r?????u cho s???u lui. ??????
B???n ????? Trung Lai:
S???u th?? ng??n v???n m???i
R?????u ba tr??m ch??n th??i.
S???u nhi???u r?????u l???i ??t
U???ng v??o s???u t???m lui!...
Tuy kh??ng b???ng nguy??n b???n nh??ng b???n d???ch c???a Kh??i H??ng v?? Tr???n Tr???ng San ?????u ?????t ???????c th???n th?? v?? ?? t???. B???n d???ch ????? Trung Lai, Phan C???m Th?????ng b???c th??m l?? c??p c???a ti???n nh??n r???i ch??? bi???n ra c???a m??nh n??n n?? v???a d??? v???a th???i, v???a th??m th???t ch??? v?? l???i nh?? ch??? ???th????? , ch??? ???th??i??? cho c?? hi???p v???n l???i sai ngh??a nguy??n b???n, l???i nhi???u ch??? H??n ch??a Vi???t h??a m?? c??c b???n d???ch tr?????c kh??ng ph???m ph???i! V?? d???: B???n Kh??i H??ng kh??ng d??ng ch??? H??n ???thi??n, v???n??? m?? d??ng ???ngh??n mu??n???. R???i l???i d???ch sai ngh??a ??? T???u khuynh s???u b???t lai??? (Say ????? s???u kh??ng ?????n n???a) ch??? kh??ng ph???i ??? S???u t???m lui???. S???u kh??ng ?????n n???a m???i th???n thi!
T??m l???i ????? Trung Lai kh??ng bi???t ch??? H??n n??n d???ch b???y b???, Phan C???m Th?????ng ch???ng bi???t anh n??o, ch???c kh??ng bi???t ???????ng thi n??n khen b???a, khen ???u v?? c??ng nguy h???i cho nh??n qu???n! C??c ??ng ?????ng n???nh th???i nhau n???a!
Nh???c nh?? thay!
H?? N???i 12 ??? 9 ??? 2016
?? - H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay1,527
  • Tháng hiện tại57,213
  • Tổng lượt truy cập9,189,987
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây