??i???m m???i c???a " Ki???u Th??"

Thứ tư - 19/06/2019 10:32
C??ch ????y g???n 300 n??m, c??? Nguy???n Du ?????i thi h??o d??n t???c ???? vi???t l??n t??c ph???m ??o???n tr?????ng t??n thanh (th?????ng g???i l?? truy???n Ki???u) n???i ti???ng. Truy???n Ki???u kh??ng ch??? n???i ti???ng trong n?????c m?? qu???c t??? c??ng ghi nh???n t??i n??ng c???a c???. Nguy???n Du ???????c UNETSSCO c??ng nh???n l?? danh nh??n v??n ho?? th??? gi???i. T??c ph???m c???a C??? ???????c l??u truy???n ?????ng l???i m??i trong d??n gian cho ?????n t???n ng??y nay.
??i???m m???i c???a " Ki???u Th??"

??i???m m???i c???a " Ki???u Th??"

                                         Kim Y???n
 
       C??ch ????y g???n 300 n??m, c??? Nguy???n Du ?????i thi h??o d??n t???c ???? vi???t l??n t??c ph???m ??o???n tr?????ng t??n thanh (th?????ng g???i l?? truy???n Ki???u) n???i ti???ng. Truy???n Ki???u kh??ng ch??? n???i ti???ng trong n?????c m?? qu???c t??? c??ng ghi nh???n t??i n??ng c???a c???. Nguy???n Du ???????c UNETSSCO c??ng nh???n l?? danh nh??n v??n ho?? th??? gi???i. T??c ph???m c???a C??? ???????c l??u truy???n ?????ng l???i m??i trong d??n gian cho ?????n t???n ng??y nay. N?? ???? ??n s??u v??o ?????i s???ng tinh th???n c???a ng?????i d??n Vi???t. N??i ?????n truy???n Ki???u, n???u l?? ng?????i d??n Vi???t, ai c??ng bi???t n???i dung c??u chuy???n v?? gi?? tr??? ngh??? thu???t ?????c ????o, ??ng v??n hay ?????n m???c ch??a c?? m???t t??c ph???m n??o s??nh ???????c. M???c d?? ?????t n?????c ???? tr??i qua nhi???u gian ??o???n l???ch s??? c??ng c?? nhi???u t??c gi??? ???? vi???t l??n r???t nhi???u t??c ph???m c???a m??nh, ph???n ???nh nhi???u kh??a c???nh trong cu???c s???ng v?? c??c cu???c chi???n tranh ??i qua v???i th???i gian d??i c???a ?????t n?????c nh??ng c??ng ch??a ?????t t???i chi???u s??u v?? chi???u cao nh?? Truy???n Ki???u. T??c ph???m c???a Nguy???n Du ???? th??nh ng???c trong v??n h???c hi???n nay, ????y l?? n??t v??n h??a ?????c s???c ri??ng c???a d??n t???c Vi???t.
      Trong th???i k?? h???u hi???n ?????i n??y, kh??ng nh???ng trong n?????c m?? c??? tr??n th??? gi???i, h??? ??ang r?? so??t l???i nh???ng d??ng v??n h???c ???? xu???t hi???n qua nhi???u giai ??o???n c???a l???ch s???, xem lo???i v??n h???c n??o hay nh???t ?????t ?????nh cao v??? n???i dung c??ng nh?? gi?? tr??? ngh??? thu???t, n?? ph???c v??? ?????c l???c v??? tinh th???n v?? t??n vinh v??? ?????p sang tr???ng cho cu???c s???ng ???????c ????ng ?????o nh??n lo???i ti???p nh???n. D??ng v??n h???c ???? b??y gi??? c??n l???n l???n xo??y tr??n nh?? con ???c. Ng?????i ta nh???n ?????nh c?? th??? theo v??n h???c ph????ng T??y c??ng c?? th??? l?? ph????ng ????ng ho???c lo???i c??i c?? theo ki???u vi???t m???i ho??n to??n kh??ng k??? th???a.Theo c??c nh?? nghi??n c???u v??n h???c cho bi???t:  - C??c n?????c ch??u ??u ??ang chuy???n sang ch??u ?? ????? nghi??n c???u v??n h???c c??? ph????ng ????ng v?? n?????c M?? ????, ??ang th??? hi???n d??ng v??n h???c "c??? t??? nhi??n"
      ?????t n?????c ta tr??i qua h??ng ch???c n??m chi???n tranh, nh??n d??n ph???i ??????ng ?????u ch???ng gi???c ngo???i x??m kh??ng k??? m???t m??t c???a c???i v?? hy sinh c??? t??nh m???ng. Cu???c s???ng c???a h??? kham kh??? nh??ng v???n c??? ch???u ?????ng, tinh th???n lu??n l???c quan y??u ?????i ch??? ngh?? ?????n t????ng lai, hy v???ng t????i s??ng, b???ng m???i gi??, h??? ph???i gi???i ph??ng ???????c ?????t n?????c. Nay ?????t n?????c ???????c gi???i ph??ng ho??n to??n, nh??n d??n l??m ch???, cu???c s???ng ng??y m???t ??i l??n ch??nh v?? th???, t???ng l???p y??u v??n ch????ng v?? s??ng t??c v??n ng??y c??ng nhi???u. H??? mu???n t??n vinh cu???c s???ng, h?????ng ?????n c??i ?????p, ??i???u n??y ????ng m???ng. D??ng v??n h??? vi???t mu??n h??nh, mu??n s???c kh??ng theo m???t tr??o l??u n??o h???t. C?? nhi???u ng?????i vi???t theo ki???u c??, c?? ng?????i vi???t theo ki???u m???i r???i ????i b??i b??? ki???u c?? ??i. S??? ?????u tranh t??m ki???m tr??o l??u v??n h???c m???i ng??y c??ng gay g???t: L???p t??c gi??? tr??? cho t??c ph???m c???a m??nh l?? nh???t c??n s??ng t??c nh?? tr?????c ????y c??? l??? s???. H??? cho d??ng v??n h???c c??? l?? l???i th???i b??y gi??? kh??ng ai chu???ng m?? ph???i ??i t??m c??i m???i ??i???u n??y c??ng ????ng hoan ngh??nh "Con h??n cha l?? nh?? c?? ph??c". N???u nh?? th??nh c??ng ...  L???p tr??? s??ng t??c ??a ph???n b???t ch?????c ki???u ph????ng T??y, l???i v??n d??i d??ng, l?? th?? th???m ch?? kh?? khan, c?? khi th??? hi???n t???c t???u kh?? ?????c, kh?? nghe, kh?? hi???u, ch???ng rung ?????ng l??ng ng?????i. N??i ?????n c??ch vi???t m???i, ai c??ng quay l??ng l???i, nhi???u t??c gi??? c??? bi???n lu???n "C??n ph???i ?????i th???i gian". Tr?????c ????y ??ng cha ta ???? d???ng l??n nhi???u d??ng v??n h???c, nhi???u t??c ph???m c?? gi?? tr??? t???o ???????c th??? ?????ng v???ng v??ng truy???n t??? ?????i n??y sang ?????i kh??c cho ?????n t???n ng??y nay. H??? s??ng t??c trong ??i???u ki???n kh???c nghi???t nh???t m?? v???n l??u truy???n s??ng gi??.
    Trong ho??n c???nh tr??o l??u v??n h???c hi???n nay ??ang c??n t??m ki???m v?? tranh c???i, t??c gi??? ????? Ho??ng cho ra m???t "Ki???u Th??" m???t t??c ph???m ph??ng t??c d???a tr??n c??u chuy???n "Kim V??n Ki???u Truy???n " c???a Thanh T??m T??i T???. ????y l?? m???t s??ng t???o v???i s??? phong t??c nguy??n b???n v?? c??ng tr??nh kh???o c???u, ch?? th??ch r???t c??ng phu. V???i m???t quy???n s??ch d??y 400 trang d???ch t??? ch??? H??n sang Vi???t th??nh v??n xu??i, t??? v??n xu??i ????? Ho??ng s??ng t??c th??nh th?? ho??n ch???nh, phong ph??  6122 c??u. Tr?????c ????y, Nguy???n Du ???? t???ng d???a v??o c??u chuy???n n??y vi???t l??n t??c ph???m c???a m??nh m???t c??ch xu???t s???c, n???i ti???ng v??? n???i dung c??ng nh?? ngh??? thu???t. Ph???i n??i r???ng t??i ngh??? c???a C??? ?????n b???y gi??? ch??a ai qua m???t ???????c C???, n?? tr??? th??nh ng???c qu?? gi?? trong n???n v??n h???c n?????c nh??.
       Sau g???n 300 n??m, con ch??u mu???n t??i hi???n t??c ph???m n??y ho??n ch???nh, r?? h??n, c??? th??? h??n. R???t nhi???u ng?????i ???? nghi??n c???u t??c ph???m d???ch sang ti???ng Vi???t b???ng v??n xu??i, nh??ng ch??a c?? ai d???ch t??c ph???m n??y sang th??. Ng?????i th???c hi???n d???ch sang th?? k??? ti???p theo Nguy???n Du l?? t??c gi??? ????? Ho??ng vi???t l??n t??c ph???m " Ki???u Th??" nh???m t??n vinh, kh???ng ?????nh l???i m???t l???n n???a n??t v??n h??a ?????c s???c ri??ng bi???t v??? th??? lo???i th?? "l???c b??t" c???a d??n t???c Vi???t. 
      L?? m???t t??c ph???m n???i ti???ng bao gi??? ng?????i ta c??ng t??m hi???u r???t k?? v??? xu???t x???, c???i ngu???n, n???i dung t??c ph???m, ngh??? thu???t ?????n ????u, c??u chuy???n nhi???u hay ??t chi ti???t.
     ??i???m m???i trong t??c ph???m" Ki???u Th??", l?? ????? Ho??ng ???? d???ch ph???n th?? t??m s???, x?????ng ho??? c???a c??c nh??n v???t trong Kim V??n Ki???u truy???n m?? tr?????c ????y c??? Nguy???n Du ch??? nh???c ?????n ch??? kh??ng d???ch. Ngo??i ra ??ng c??n s??ng t???o th??m nhi???u ??o???n trong B??o ??n, H??? T??n Hi???n, T??? H???i b??? b???t s???ng, s??ng t??c nhi???u ??o???n th?? l??m phong ph?? n???i dung l?? ????? b???n ?????c th???a m??n s??? t??m hi???u v??? t??c ph???m. V???i t??i n??ng c???a c??? Nguy???n Du, t??i ngh?? r???ng: - C??? th???a s???c d???ch h???t n???i dung t??c ph???m g???c, ch???c m???t l?? do ho??n c???nh th???i th??? n??o ???? m?? C??? kh??ng d???ch h???t. Nay ????? Ho??ng s??ng t???o v?? d???ch ????? l??m s??ng t??? Kim V??n Ki???u Truy???n v?? ??o???n tr?????ng t??n thanh.
     Nh???ng ??o???n th?? ch??a ???????c d???ch nh??: G???n m???t ngh??n c??u th?? r???t hay: Do Ki???u vi???t 572 c??u, 110 c??u  c???a Th??c Sinh, 8 c??u c???a S??? Khanh, 4 c??u  c???a Gi??c Duy??n, 44 c??u c???a T???ng Ng???c. C?? r???t nhi???u th??: Th?? lu???n v??? b???c m???nh, th?? vi???t ??? g???c c??y, th?? v???nh, th?? th?? t???c, th?? vi???t ??? c???a c??ng...          
 Tr??ch Kh??c o??n b???c m???nh ;
   C??? Nguy???n Du c?? vi???t hai c??u v???n t???t  " Kh??c nh??, tay l???a n??n ch????ng / M???t thi??n b???c m???nh l???i c??ng n??o nh??n.''
 ????? Ho??ng d???ch th??: 16 c??u
.  ...Nh??? v??? c??ch tr??? S??m, Th????ng /H???ng nhan l?? gi???ng bu???n v????ng l???y phi???n......
      T??c gi??? l??m r?? th??m n???i dung kh??c b???c m???nh n??i v??? th??n ph???n hai ch??? em Tri???u Phi Y???n s???c t??i ???????c vua s??ng ??i m???t s???m, m???t chi???u c??ng ti??u tan. Ph???ng Ti??n ch???t th???m, ch??a Xu??n v?? t??nh. G??i ch???n M???u L??n t??i s???c, l???y ch???ng kh??ng to???i nguy???n theo ?? mu???n ????nh b??? m???ng. N??ng Tao Nga ?????i th??y cha ch???t ??u???i.
        Kh??c b???c m???nh th???t l??n nh???ng ti???ng, n??o n???, ai o??n v???n m???nh c???a nh???ng ng?????i con g??i xinh ?????p, t??i s???c. H??? s???n s??ng hy sinh b???n th??n ????? gi??? tr???n t???m l??ng ?????o hi???u v???i cha m???, chung th???y ch???ng con, x??y d???ng h???nh ph??c gia ?????m ???m. Nh??ng cu???c ?????i c???a h??? ?????y bi th???m c???c kh??? ho???c neo ????n ??? m???t giai ??o???n l???ch s??? phong ki???n kh???c nghi???t.
      Ki???u l?? nh??n v???t ??i???n h??nh cho c??c t???ng l???p ch??? em ph??? n??? th???i ???y. Quan ni???m x?? h???i phong ki???n b???y gi???: Con g??i ch??? l?? m???t th??? ????? ch??i ho???c h??ng h??a hay l???y ch???ng ph???i theo ch???ng ch??? lo b???p n??c, cha m??? ?????t ????u ng???i ?????y, kh??ng c?? quy???n tham gia b???t c??? vi???c g?? trong gia ????nh v?? ngo??i x?? h???i. H??? c?? ch???t c??ng kh??ng ai quan t??m. Trai n??m thi???p b???y th?? ch???ng vi???c g?? nh??ng g??i ch??nh chuy??n ph???i m???t ch???ng.
      ????? Ho??ng ???? d???ch v?? vi???t l???i ??o???n n??y r?? r??ng nh???m nh???n m???nh, th??ng c???m, th????ng x??t t???n c??ng cho ch??? em gi???i ph??? n??? nh?? c??nh hoa r???c r??? m??a xu??n m?? th??n ph???n l???i nh?? b???t b??o tr??i ch???ng ????ng gi?? trong gia ????nh v?? x?? h???i. T??c gi??? mu???n nh???n g???i mu??n ?????i sau h??y quan t??m n??ng ????? h???, h??? c??ng l?? m???t ki???p ng?????i ??? tr???n gian c??ng tham gia n???i d??i t??ng ???????ng k??? ti???p  ....."V???i ta kh??c o??n Ki???u N????ng / Ai nghe kh??ng kh???i x??t th????ng ph???n m??nh."
    Ho???c Ki???u l??m th?? tr?????c m??? ?????m Ti??n
"L??ng th?? lai l??ng b???i h???i /G???c c??y l???i v???ch m???t b??i c??? thi". ??o???n n??y Nguy???n Du ch??? n??u Ki???u c?? l??m b??i th?? t??? t??? tr?????c m??? ?????m Ti??n ch??? kh??ng n??i n???i dung c???a b??i th?? nh?? th??? n??o.
      T??c gi??? ????? Ho??ng d???ch b???n g???c:  Ki???u n??i: "Linh h???n ng?????i tr?????c nay ???? c???m th??ng, v???y tr?????c khi ra v??? em c??ng ph???i c?? m???y c??u t??? bi???t. N??i xong, n??ng li???n r??t chi???c tr??m ??? tr??n m??i t??c v???ch v??o g???c c??y m???t b??i t??? t??? nh?? sau:
      " ... Gi?? t??y t??i t??p b???i b???i,  / N??t tan c??y c??? ch???ng v??i m???i s???u Ng???m h???n, o??n t???i oan s??u / Th?? l????ng, ngu???n c???i r???u r???u nh??? nhung!/ Oanh v???n ch???p ch???i m??ng lung, / B??ng chi???u c??nh h???c ng???i ng??ng v??? mau. /  H????ng h???n c??n m??i mu??n sau, / G??t ti??n, d??ng ng???c in m??u r??u phong!...
     T??c gi??? ???? g???i g???m v??o t??i n??ng c???a Ki???u qua nh???ng t??? ng???, v???n ??i???u, h??nh ???nh, s??u s???c ??? ??o???n th?? tr??n. Nh??? th??? m?? ?????c gi??? l???i hi???u th??m nh??n v???t ch??nh l?? Ki???u trong t??c ph???m. M???t ti???u th?? xinh ?????p, m???ng m??, s???ng trong gia ????nh gi??u sang thu???c lo???i b???c trung, m?? c?? t???m l??ng nh??n ??i, ??a c???m tr?????c ng??i m??? v???ng ch??? l???nh h????ng kh??i ng??y xu??n. N??ng x??t xa, luy???n ti???c th??n ph???n m???t n??? ca. ..." Th????ng cho m???t ki???p m?? h???ng tr??u ng????i! / S???ng l??m v??? kh???p v???n ng?????i, / Ch???t r???i n???m ?????t m??? c??i kh??ng ch???ng.".....
      Nh??n v???t S??? Khanh trong truy???n l?? ng?????i n???i ti???ng l???a ?????o, bu??n b??n con g??i nh?? l??nh ????a v??o nh?? th???. M???t ?????c t??nh ch???ng t???t ?????p g??. H???ng ng?????i ch??? bi???t d??ng s???c m???nh ho???c ti???n b???c l??m c??ng vi???c b???t l????ng. Nh??ng khi g???p Ki???u c??ng th??? hi???n nh???ng c??u th?? t??n t??nh v???i Ki???u khi nghe ti???ng th?? h???a, ????? Ho??ng ???? d???ch sang th?? c??ng phu trau chu???t, bay b???ng
   " H???i ??i ng?????i ng???c m???ng m??/B??ch ????o ?????ng v???ng gi???ng t?? ng??n d??i./ Ngh???n ng??o bu???n t???i, s???u mai. /L?? xanh h???n gi?? r??i v??i chi???c non./  N???o xa c??nh b?????m ch???p ch???n, / T??nh ta chan ch??a  ti???ng ?????n M??? nh??n./Ng?????i ????u t??i s???c tuy???t tr???n./Ta ????y th????ng ph???n tr???m lu??n l??? l??ng!"
  ??i???m m???i n???a c???a Ki???u Th?? l?? kh??ng c?? c???nh b??o o??n m?? ch??? c?? c???nh b??o ??n. Ki???u ???? t???ng quy y ?????o Ph???t, n??n h??n ai h???t n??ng hi???u ???????c l??ng t??? bi h??? x??? c???a Ph???t v?? th???m nhu???n gi??o l?? nh?? Ph???t: ???L???y ??n b??o o??n, o??n s??? ti??u tan; l???y o??n b??o o??n, o??n o??n ch???t ch???ng???. N??n Ki???u tha th??? h???t th???y k??? ???? t???ng ????y ??o??? g??y oan khu???tcho m??nh v?? cho gia ????nh m??nh.    
    L??ng nh??n ??i, d??n ch??? c???a t??c gi??? c??n th??? hi???n trong th?? qua c??c ??o???n x??? t???i nh???ng k??? b???t l????ng. T??c gi??? ???? cho h??? tr??nh b??y h???t ?? nguy???n c???a m??nh t???ng nh??n v???t m???t. Cu???i c??ng tha v??? h???t ????? cho h??? c?? c?? h???i tr??? l???i ho??n l????ng l??m ng?????i c??ng d??n t???t t???o n??n cu???c s???ng thanh b??nh c???a x?? h???i. ????y l?? ?????c t??nh ??u vi???t ph?? h???p hi???n nay. Tr?????c ????y ch??? ????? phong ki???n, n?? l??? t??n b???o h??n, b???t nh??n h??n, trong Kim V??n Ki???u Truy???n v?? trong ??o???n tr?????ng t??n thanh c??c t??n t???i ????? ?????u b??? phanh th??y ch??m.?????u nh??ng trong Ki???u Th?? th?? t??c gi??? cho Ki???u tha h???t. N???i dung kh??ng c?? trong b???n g???c m?? t??c gi??? s??ng t??c th??m.
T??c gi??? th??? hi???n trong th?? nh?? sau:
 ..???Ki???u r???ng: B??y ch???t ai m??ng,
Nh??ng v?? ??n ngh??a tr???n gian n???ng n???.
L???n n??y h???t th???y tha v???.
T??? nay kh??ng ???????c h??nh ngh??? b???t l????ng"???
       Ngo??i ra, t??c gi??? c??n s??ng t??c th??m ph???n "T??? H???i b??? b???t s???ng" cho T??? H???i v?? H??? T??n Hi???n ?????i ????p v???i nhau lu???n b??n ai c??i th???, ai b??u ?????u v???i h??ng tr??m c??u th?? s???c b??n ???? k??ch k??? h??n l???i d???ng c?? h???i ????? c?????p c??ng. Khi b??? b???t, T??? H???i V???n hi??n ngang ?????i ????p v???i H??? T??n Hi???n.
H??? T??n Hi???n n??i:
???R???ng nghe tr?? d??ng h??n ng?????i/ L???i r??nhch??? ngh??a m???t th???i b??t nghi??n/ ???? t???ng h???c ch??? Th??nh hi???n/ M?? l??m th??o kh??u cu???ng ??i??n th??? n??y?
T??? H???i tr??? l???i:
" L??? g?? c?? il?? quan d??m/ Mi???ng h?? Thi??n t???, dao ????m tim ng?????i/ Thuy???n r???ng d???n s??ng. Xe ch??i/  M???t ph?????ng ??n m??u mu??n ?????i d??n ??en/ L???p c??ng n???p v??y k??? h??n / C??? kim s??? s??ch ai khen bao gi???! / Ta ????y th??c b???i ch??n b??? / Mu??n n??m d??n ngh??a v???n th??? kh??i h????ng."...   
       V??? m???t ngh??? thu???t, t??c gi?? ???? s??? d???ng ??i??u luy???n v???n ??i???u n??ng cao t???m th??? th?? l???c b??t. L?? ng?????i t???ng lang b???t, t???ng s???ng kh???p B???c, Trung, Nam  n??n t??c gi??? ???? s??? d???ng m???t l?????ng t??? ng??? phong ph?? ???????c ch???n l???c k?? c??ng, trau chu???t, s???c s???o, b??ng b???y, d??? hi???u. T??c gi??? ???? vi???t 6122 c??u b???t ?????u cho ?????n k???t th??c, v???n ??i???u r???t chu???n v???i nhau. Ngo??i ra, t??c gi??? c??n d??ng nhi???u t??? l??y chuy???n ti???p li??n t???c nh??:" Ch???p ch???n ch???nh cho??ng chi???u ch?? / L??ng ri??ng ri??ng nh???ng th???n th??? v?? nhau." Nh???m t??ng th??m t??nh c???m g???n b??, luy???n ti???c, b???n r???n gi???a Kim Tr???ng v?? Th??y Ki???u kh??ng mu???n r???i xa nhau ngay ph??t g???p g??? ban ?????u. Hay s??? say ?????m, cho??ng ng???p  tr?????c v??? ?????p ki???u di???m c???a n??ng nh?? ti??n xu???ng tr???n v?? ?????c ao, mong m???i ???????c g???p ki???u l???n n???a c???a Kim Tr???ng t??ng l??n khi s??? d???ng m???t lo???t t??? l??y " M?? m??ng, m?? mu???i, m???t m??nh mi??n man .G???p nhau r???i ?????i ng??y h???nh ph??c c??ng c??n n???m trong m???ng gi??c khi g???n, khi xa v?? ch??a ch???c ch???n th??? hi???n qua c??u: " M?? m??ng mong m???i man mi??n / Ch??n chi???u, ch???n ch???n, chung chi??ng, ch???p ch???n."...
 Nh???n m???nh n???i bu???n c???a Ki???u th??m th???m, luy???n ti???c th??n ph???n m??nh ph???i ch???u tr???n gi?? b???i m??? m???t kh??ng c?? ng??y tr??? l???i khi nh???n l???i b??n m??nh chu???c cha: "M??y m???ng m??? m???t m??a may/ D??? dang d??ng d???ng d???n d??y d??ng duy??n" ...
      Ngh??? thu???t s??? d???ng t??? l??y c???a t??c gi??? c??ng l??m t??ng v??? ?????p h??nh ???nh nh??n v???t, lung linh, huy???n ???o v??? phong c???nh ho???c n???i bu???n nh??n v???t s??u th???m hay ??c ?????c, m???nh m??? th??m v???i nh???ng k??? l??m ??n b???t ch??nh. V?? th??? h???n th?? lai l??ng, thanh tho??t, s??u l???ng l??m rung ?????ng l??ng ng?????i.
      V???i s??? hi???u bi???t s??u s???c H??n - Vi???t, ph??t huy t??nh k??? th???a, v?? ngh??? thu???t tr??nh di???n  kh??o l??o, t??c gi??? tr??nh b??y t??c ph???m c???a m??nh th??nh c??ng xu???t s???c. ????? Ho??ng v???n d???ng ???????c m???t l?????ng t??? l???n ????? vi???t  6122 c??u ri??ng bi???t, ????a th?? l???c b??t l??n m???t m???c ????? ??i??u luy???n, nhu???n nhuy???n, h??m s??c, th???m th??a. Theo t??c gi??? kh??ng c?? c??u n??o tr??ng l???p v???i th?? c??? Nguy???n Du,
     Ph???i n??i r???ng so v???i t??c ph???m tr?????c ????y c???a c??? Nguy???n Du, ????? Ho??ng vi???t s??? l?????ng c??u g???n g???p ????i. V???i n???i dung phong ph??, t??c gi??? cho gi???i b??y h???t kh??c m???c ?????c tr??ng c???a c??c nh??n v???t trong truy???n, v??a l??m cho t??? v???ng qu???c ng??? phong ph??, v???a s??ng t???o c??i hay, c??i m???i trong th?? l???c b??t c???a m??nh th??ng qua t??c ph???m "Ki???u Th??." ????y l?? m???t ????ng g??p ????ng ghi nh???n, v?? ???? kh???ng ?????nh th??m th??? ?????ng c???a v??n h???c n?????c nh?? m?? ??ng cha ta d???ng l??n trong ngh??n n??m v??n hi???n.
                                                                    Hu??? th??ng 9 ??? 2010
                                                                               K.Y
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay3,964
  • Tháng hiện tại82,796
  • Tổng lượt truy cập6,225,786
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây