C??i l???ng - t???p s??ch y???u d?????i trung b??nh

Thứ ba - 21/05/2019 02:30
C??I L???NG (*) C???A NGUY???N KHOA ??I???M - Y???U D?????I M???CTRUNG B??NHT???p C??i L???ng c???a Nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m do Nh?? xu???t b???n V??n H???c ???n h??nh n??m 2007.T???p c?? 56 b??i, 9 b??i th?? vi???t theo h??nh th???c truy???n th???ng (c?? b??i l???i v???n ??? T???m b???n H?? Kh??, ?????c th?? t??? tuy???t c???a ????? M???c, Ng?????i n???m b??n H??? T??y...), 44 b??i vi???t theo ???t??n h??nh th???c???, kh??ng v???n kh??ng ??i???u, t???c l?? V?? l???i, 3 b??i theo th??? hi???n ?????i ??? th?? t??? do.Nhi???u ng?????i t??m ?????c v?? s??? t?? m?? l?? ch??nh.
C??i l???ng - t???p s??ch y???u d?????i trung b??nh

C??I L???NG (*) C???A NGUY???N KHOA ??I???M - Y???U D?????I M???CTRUNG B??NH

T???p C??i L???ng c???a Nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m do Nh?? xu???t b???n V??n H???c ???n h??nh n??m 2007.
T???p c?? 56 b??i, 9 b??i th?? vi???t theo h??nh th???c truy???n th???ng (c?? b??i l???i v???n ??? T???m b???n H?? Kh??, ?????c th?? t??? tuy???t c???a ????? M???c, Ng?????i n???m b??n H??? T??y...), 44 b??i vi???t theo ???t??n h??nh th???c???, kh??ng v???n kh??ng ??i???u, t???c l?? V?? l???i, 3 b??i theo th??? hi???n ?????i ??? th?? t??? do.
Nhi???u ng?????i t??m ?????c v?? s??? t?? m?? l?? ch??nh.
H??? xem ??ng nh?? th?? l??m quan to t???t ?????nh khi h???i h??u c?? nh?? nh???ng ??ng quan x??a h???i h??u, c?? kh??c g?? th?????ng d??n ??ang qu???n qu???i kh??? ??au d?????i m???t s??? to??n tr??? kh??ng. Ho?? ra ??ng ???quan to??? h???i h??u l???i h???m h???c, ???m ???c, ti???c r???, kh???u kh?? c?? khi c??n qu?? ????ng h??n c??? d??n th?????ng, b??i V?? l???i sau:
???B??y gi??? l?? l??c c?? th??? chia tay v???i ??i???n tho???i ????? b??n, c???c vi- d??t, n???m ?????m mi ??? cr??. 
T??? do l??n m???ng v???i ?????i s???ng, ??n ng??? v???i b???i ???????ng...
...Anh l?? m???t v???i c??nh ?????ng, c??nh h???u v???i qu??n c??c, ??n ch???u v???i c???...???
(B??y gi??? l?? l??c).
??ng quan to, nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng d???u s??? nu???i ti???c, b???c b???i, c??? c??m t???c khi m??nh b??? bu???c v??? h??u gi???a ch???ng, ??ang l??c ki???m ra nhi???u b???ng l???c. Ti???c kh??ng thay ?????i ???????c th???i gian, th???i gian ???? ????ng ??inh l??n th??n th???; h???i kh??ng l??m ???????c nh?? g?? quan T??u tr?????c ????y ?????i 83 tu???i ra 38 tu???i ????? t???i v??? nhi???u th???p k??? n???a, ????? h???t v??ng, h???t b???c. Bao nhi??u c??i ti???c, bao nhi??u c??i t???c, c??i c??m.
(Ngh?? v??? m???t ch???c m?? ??au
T??? nay th??i h???t xe t??u vi vo
(V?? c??? Th?????ng m???t ch???c ??? D??n gian)
L??m quan ?????i nay n?? h??i ra to??n ng???c t??? v??ng t???n, ch??? kh??ng ph???i ch??? ba ?????u g???o nh?? tri huy???n, nh?? th?? ????o Ti???m x??a, v?? 40 ???? la/th??ng nh?? Ph?? t???ng th???ng, nh?? th?? Bungari , ??imi tr?? va... n??n c??c quan kh??t ch???c, kh??t quy???n ??i??n d???i, o??n tr??ch ?????ng li??u h???m h???i, o??n tr??ch t???o ho?? ph??i pha tu???i t??c. S??? h???i h??u ??? qu?? l?? m???t s??? ??i ????y, ch??? kh??ng ph???i l?? t??? quan v??? vui th?? ??i???n vi??n nh?? quan x??a:
???Ta d???i ta t??m n??i v???ng v???
Ng?????i kh??n ng?????i ?????n ch???n lao xao???
(Nguy???n B???nh Khi??m)
M??:
???T??c tr???ng nh?? th???i gian th??ch ch??? l??n tr??n 
????y anh v??? qu??
Kh??ng th??? ch???y tr???n s??? ph???n???
(Nh???t ghi)
V?? nh?? v???y ho?? ra nh???ng b??i th?? vi???t v??? qu?? h????ng, c??? qu???n nh??: L??ng Phao V??ng, C??nh ?????ng bu???i chi???u, Th??nh ph??? s???m xu??n, Vi???t cu???i n??m, V??? qu?? ????n t???t... ?????u gi??? h???t!
Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng d???u m??nh n???i ??am m?? quy???n l???c, ??am m?? l??m quan ?????n n???i Hu??? v?? H?? N???i th???i giao th??ng hi???n ?????i, xe con ?????i m???i to ch??? ????? 7 ti???ng ?????ng h??? l?? ?????n nh?? m?? ????? l??? c??? m??a thu, l??? c??? m??a ????ng. L??? c??? m??a thu, l??? c??? m??a ????ng kh??ng ph???i lo d??n ch???ng b??o l???t, ch???ng h???n h??n, lo c???m qu??n ????nh gi???c ngo??i bi??n thu???, m?? l??? c??? m??a thu, l??? c??? m??a ????ng l?? c???m m???ng, ch???n t?????ng l???a, c???m t?? t?????ng d??n ch???, c???m nh???ng ng?????i??? nh??n ra b???n ph????ng r???c r??? v??n minh, t???c t???i n?????c nh?? cam ???????ng h??? b???i??? l??? v??:
??????? l??u anh ch??a v??? Hu???
H???n v??o thu r???i l??? c??? m??a ????ng
Anh m???i m?? tr??n ???????ng ho???n l???
Ng???nh v??? qu?? h?? ???o m???t v???ng tr??ng???
(Vi???t cu???i n??m)
V?? ??am m?? l??m quan, ??am m?? quy???n l???c n??n ??ng quan Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng d???u m???t th??? ??o???n ch??nh tr??? n??o ????? ?????t quy???n ch???c:
???Nhi???u khi ???? ???? d???y ta m???m m???ng???
(Hy v???ng)
?????n ????y ch??ng ta nh??? t??ch c?? tay quan L??u S??? ?????c c??ng b??n T??u. (L??m quan th?? ph???i h???c T??u).
??ng b??? mu???n con l??m quan to n??n ra t??nh hu???ng nh?? n???n gi??o d???c ti??n ti???n c??c n?????c hay ra t??nh hu???ng cho sinh vi??n th???c h??nh.
??ng b??? n??i:
- N???u quan tr??n m???ng m??? nh??? n?????c b???t v??o m???t con th?? con ph???i l??m sao?
L??u S??? ?????c th??nh th???c tr??? l???i:
- Con im l???ng v?? s??? l???y kh??n lau ??i!
??ng b??? gi???t n???y m??nh nh?? ?????a ph???i v??i:
- Kh??ng ???????c! Kh??ng ???????c! H???ng h???t b??nh k???o! H???ng h???t b??nh k???o! C??? ????? v???y, c??? ????? v???y, cho n?? t??? kh??!
N???u L??u S??? ?????c s???ng l???i th?? ph???i ?????n h???c ??ng quan ???m???m m???ng??? Vi???t Nam Nguy???n Khoa ??i???m th??m m???y chi??u n???a!
V?? ??am m?? quy???n l???c, v?? s??ng ????? ra ch??nh quy???n (Mao Tr???ch ????ng) n??n t??nh th????ng con ng?????i trong th?? Nguy???n Khoa ??i???m nh???t nh???o, s???ng s?????ng, s??o r???ng, v?? t??nh, kh??ng th???t m???t ch??t n??o. Nh???ng c??u ?????i ng??n sau v???a k??m thi ph??p, v???a k??m nh??n ?????o:
???Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t
T??i s???ng v???i ng?????i, ch???t v?? ng?????i???
(C??i l???ng)
Nhi???u nh?? th?? ??? Hu??? b??nh v?? ch?? C??i L???ng l?? t??nh c???m v??? v???t. Th???t kh??ng sai ch??t n??o!
Nhi???u b??i th?? c???a Nguy???n Khoa ??i???m vi???t theo ki???u V?? l???i d?????i v?? nh??: Anh ?????i, Ng???i v???i c??y long n??o nh?? b???n, Hoa qu??? v??ng...
???V???t h???t s??ch v???
Hai tay b???i tr???n
N??i cao anh tr??o
S??ng s??u anh l???i...
(Anh ?????i)
C??i l???ng c?? nhi???u b??i thua c??? nh???ng b??i ??? c??c t???p th?? tr?????c nh?? b??i Th??ng t??:
??? Th??ng t?? l?? x?? c??? x??o x???c m???t ???????ng
D??y t?????ng c??? n???y nh???ng ch??m l?? m???i
H?? N???i th?? th???m ngh??n tu???i
M???ng ?????ng qua m???t m??a ?????i h???i???
(Th??ng t??)
???Th??ng t?? d??ng chuy???n b???n ch???n
H???t m??a v??y ???m, n???i bu???n c??ch xa
Ph??a em, ph??a c???a qu?? nh??
Tr???ng l?? t??c m???, xanh l?? ??o em!???
(?????t ngo???i ??)
Trong C??i L???ng Nguy???n Khoa ??i???m l???m d???ng t??? H??n Vi???t ch??a Vi???t ho?? nh??: V?? ng??n, Ho???n l???, H?? t???...
???Bao gi???, n??i n??o anh ?????c ???????c m??nh
Qua n???i ??au nh??n lo???i
V?? ng??n
H?? t??????
(Nh???ng quy???n s??ch)

Kh??ch quan m?? n??i th?? nh???ng b??i th?? m?? Nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m vi???t theo th??? th?? truy???n th???ng kh?? h??n m???t ch??t, c?? th?? h??n m???t ch??t kh??ng ph???i nh?? c??c b??i ??p l???i h??? n??t, l???m kh???m nh??: M??a thu, B???n th??, Ng?????i n???m b??n H??? T??y, L??n n??i th??m ch??a...???
???Ta ng???i nh?? c???i tr??c
G???i m??a thu b???n b???
Ngh?? m??nh kh??ng l???i h???n
V???i ng?????i ??ang xa qu??

Ch??? mong em tr??? l???i
K???p h??i ch??m t??c ti??n
C???m l??n b??nh lam ng???c
M???ng m???t ng??y l??ng qu??n???
(M??a thu)
C??i l???ng l?? m???t t???p s??ch y???u k??m d?????i m???c trung b??nh.

H?? N???i ng??y 1-2 ??? 2012
????? Ho??ng
(*) Nh?? xu???t b???n V??n h???c n??m 2007


D???CH V?? L???I C???A NGUY???N KHOA ??I???M

Nguy??n b???n:

C??I L???NG (*)

C??i l???ng. Anh soi th???y m???t m??nh
V???i n???i bu???n trong s???ch

C??i l???ng. Kh??ng ti???ng ?????ng n??o kh??c

Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t
T??i s???ng v?? ng?????i, ch???t v?? ng?????i

C??i l???ng. T??i v?????t qua gh???nh th??c
?????n nh???ng mi???n trong xanh...
Ng??y 17.1.2003
--
(*) In trong t???p C??i L???ng ??? NXB V??n h???c n??m 2007

Vi???t li???n v??n xu??i:

C??I L???NG

C??i l???ng. Anh soi th???y m???t m??nh v???i n???i bu???n trong s???ch. C??i l???ng, kh??ng m???t ti???ng ?????ng n??o kh??c - Ti???ng ?????p tr??i tim anh. Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t. T??i s???ng v???i ng?????i, ch???t v?? ng?????i. C??i l???ng, t??i v?????t qua gh???nh th??c ?????n nh???ng mi???n trong xanh.

Nh???n x??t:
????y l?? ??i???n h??nh cho lo???i V?? l???i ??ang th???nh h??nh. N?? t?? m??, t??? m???, chu???t kh??ng ra chu???t d??i kh??ng ra d??i. N???u g???i l?? th?? th?? l?? m???t s??? x??c ph???m r???t l???n v???i thi ca!
Khi chuy???n nh???ng b??i V?? l???i qua c??ch vi???t ki???u v??n xu??i m???i bi???t c??c b??i V?? l???i ???y th?? th???y n?? k???ch c???m, b???nh ho???n bi???t nh?????ng n??o. ????ng l?? m???t qu??i thai c???a v??n ch????ng.
?????y l?? m???i nh??n h??nh th???c bi???u hi???n, ch??? soi v??o ?? t???, c??u ch??? v?? tu t??? ( hay l?? thi ph??p) th?? kh??ng bi???t g???i ch??ng l?? g??!
Ri??ng hai c??u ?????i ng??n ???Ng?????i ??i, t??i y??u ng?????i tha thi???t/ T??i s???ng v?? ng?????i, ch???t v?? ng?????i??? th?? gi???ng nh?? con s??i h?? l??n: ???C???u ??i, ta y??u C???u tha thi???t/ Ta s???ng v?? C???u, ta ch???t v?? C???u!???

D???ch sang th?? Vi???t:
????? Ho??ng d???ch:

C??I L???NG

C??i l???ng, anh soi th???t m??nh
N???i bu???n trong s???ch, tr???ng trinh gi???a tr???i.

C??i l???ng, kh??ng ti???ng n??o r??i,
Ti???ng tim anh ?????p mu??n ?????i n??o y??n!

Y??u ng?????i tha thi???t, thi??ng li??ng,
Nguy???n c??ng s???ng ch???t, ?????o ??i??n v?? ng?????i!

C??i l???ng, gh???nh th??c v?????t r???i,
?????n mi???n thanh s???ch, tuy???t v???i xanh trong!

H?? N???i ng??y 29 - 1 ??? 2012
(*) Gi???i th?????ng C??? ???? Hu??? (5 n??m/l???n)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,182
  • Tháng hiện tại67,805
  • Tổng lượt truy cập6,210,795
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây