Ch??? Lan Vi??n v?? ba ni???m s???ng s???t.

Chủ nhật - 01/09/2019 06:22
Tr???n M???nh H???o.
M???i m?????i l??m, m?????i s??u tu???i ?????u, t??m h???n c???u thi???u ni??n Ch??? Lan Vi??n k??? l??? thay, ???? b???ng tu???i Th??p Ch??m. Hay ch??nh l?? h???n v??a Th??p Ch??m mi???n Trung ???? nh???p v??o th??n x??c nh?? th?? t??? thu??? l???t l??ng, m?????n ch?? h??i ?????ng h??? Phan m?? oa oa c???t ti???ng kh??c ngh??n n??m ??? ngh???n t??? mu??n tr??ng g???ch ?????
Ch??? Lan Vi??n v?? ba ni???m s???ng s???t.
Ch??? Lan Vi??n v?? ba ni???m s???ng s???t.
Tr???n M???nh H???o.
M???i m?????i l??m, m?????i s??u tu???i ?????u, t??m h???n c???u thi???u ni??n Ch??? Lan Vi??n k??? l??? thay, ???? b???ng tu???i Th??p Ch??m. Hay ch??nh l?? h???n v??a Th??p Ch??m mi???n Trung ???? nh???p v??o th??n x??c nh?? th?? t??? thu??? l???t l??ng, m?????n ch?? h??i ?????ng h??? Phan m?? oa oa c???t ti???ng kh??c ngh??n n??m ??? ngh???n t??? mu??n tr??ng g???ch ?????
Sau n??y, l???n l??n, ??i h???c t???i Quy Nh??n, Ch??? Lan Vi??n l???i b??? v??y b???a b???i nh???ng Th??p Ch??m c?? ?????c, nh?? nh???ng c??nh tay h?? v?? ?????t ng???t gi?? l??n xin ph??t bi???u ?? ki???n v???i tr???i xanh. Nh???ng Th??p Ch??m b?? m???t, c??m n??n m???y tr??m n??m ch???t hu hu kh??c n???c, ch???t h?? r??t l??n, r??n la l??n, ch???t r??c l??n u u ?? ?? ti???ng t?? v?? ?????a ph??? b???ng v???n ??i???u, b???ng thi ca "??i??u t??n", nh?? ti???ng ph??t ng??n c???a d??n H???i v???n thu???. T???p th?? ???????c vi???t xong l??c t??c gi??? m?????i s??u tu???i, ra m???t l??ng th?? n??m 1937. "??i??u t??n" nh?? m???t hi???n t?????ng k??? v??, ngay l???p t???c l??m s???ng s???t thi ????n Vi???t Nam, "nh?? m???t ni???m kinh d???" theo ch??? c???a Ho??i Thanh. Kh??ng s???ng s???t, kh??ng kinh d??? sao ???????c khi m???t c???u thi???u ni??n d??ng v??? hi???n l??nh, b???ng h???c ???????c ph??p chui v??o quan t??i c???a n???i h?? v??, d??ng thi ca t??? t??nh v???i c??i ch???t.
Ch??? Lan Vi??n d???n ?????u m???t ph??i ??o??n ma, k??o v??o thi ????n Vi???t Nam nh?? c?? h???n th???p lo???i ch??ng sinh c???a Nguy???n Du x??a k??o v??? r???m th??ng b???y: "Mu??n ma H???i s??? so???ng d???t nhau ??i" (Tr??n ???????ng v???). ??ng ?????c: "H??y cho t??i m???t tinh c???u gi?? l???nh / M???t v?? sao tr?? tr???i cu???i tr???i xa" (Nh???ng s???i t?? l??ng). Tinh c???u ???y, v?? sao ???y, v???i Ch??? Lan Vi??n ch??nh l?? chi???c s??? ng?????i. Chi???c s??? ng?????i - bi???u t?????ng h??a ni???m si??u h??nh th??m th???m, bao h??m ba tr???ng th??i: c?? ????n - c??i ch???t - h?? v?? t???ng th??ch ????? tri???t h???c v?? t??n gi??o. Ch??? Lan Vi??n d??ng thi ca gi???i m?? chi???c s??? ng?????i mong t??m t??n gi??o v?? tri???t h???c, t??m b?? m???t ph??a b??n kia t???n t???i, nh?? t??m n???i kh??ng ????u v?? v???n ki???p ng?????i. V???i "??i??u t??n" b???u tr???i kia c??ng mang h??nh h???p s???. Tinh c???u - s??? ng?????i bay l?? l???ng trong kh??ng gian Ch??? Lan Vi??n, nh?? m???t th??? h???t gi???ng thi ca gieo v??i h?? v?? l??n t???ng trang gi???y. ?????n n???i nh?? th?? mu???n c???n chi???c s??? ng?????i v??? tan nh?? c???n h???t b??? ????o: " Ta mu???n c???n mi ra t???ng m???nh nh??? / Mu???n ??i??n cu???ng nu???t c??? kh???i x????ng kh??" (C??i s??? ng?????i). H??y nghe Ch??? Lan Vi??n n??i v??? c??ng vi???c tr?????c t??c c???a m??nh: "N???n gi???y tr???ng nh?? x????ng trong b??i ch??m / B???ng run l??n kinh h??i d?????i tay ??i??n / Ti???ng b??t ????a r???n m??nh nh?? ti???ng ki???m / N???o nh???ng th??nh s??? tr???ng c???a ma thi??ng" (Ti???t trinh). "??i??u t??n" mang ??m h?????ng s??? ng?????i c??? nhau ken k??t, nh?? c??i ch???t c??ng bi???t nghi???n r??ng.
Trong l???i t???a "??i??u t??n", Ch??? Lan Vi??n vi???t: "H??n M???c T??? n??i: L??m th?? t???c l?? ??i??n. T??i th??m: L??m th?? l?? l??m s??? phi th?????ng. Thi s?? kh??ng ph???i ng?????i. N?? l?? Ng?????i M??, Ng?????i Say, Ng?????i ??i??n. N?? l?? Ti??n, l?? Ma, l?? Qu???, l?? Tinh, l?? Y??u. N?? tho??t hi???n t???i... N?? g??o, n?? th??t, n?? kh??c, n?? c?????i. C??i g?? c???a n?? c??ng t???t c??ng. N?? g??o v??? s???, n?? th??t ?????t h???u, n?? kh??c tr??o m??u m???t, n?? c?????i tr??n ra c??? t???y l?? t???y. Th??? m?? c?? ng?????i t??? cho l?? hi???u ???????c n?? r???i ??em n?? so s??nh v???i Ng?????i...". C?? th??? n??i ????y l?? tuy??n ng??n c???a tr?????ng th?? "Lo???n" b???y gi???. M???t s??? y???u t??? trong tuy??n ng??n tr??n c??n ???ng v???i Ch??? Lan Vi??n su???t ?????i v?? nh?? m???nh ????? "C??i g?? c???a n?? c??ng t???t c??ng". Ch???u ???nh h?????ng thi ph??p Beaudelaire v?? Edgar Poe, c???ng v???i si??u h??nh t??n gi??o v?? th?? ???????ng, nh?? th?? ???? l??m n??n Th??p Ch??m "??i??u t??n" hay ?????n kinh h??i. Nh???ng tuy??n ng??n th?? tr??n c???a Ch??? Lan Vi??n, ph???i ch??ng l?? s??? m?? ph???ng Beaudelaire - k??? g??y s???c, "nh?? th?? b??? nguy???n r???a" (le po??te maudit), lo??i "??c hoa" d??? th?????ng, m??? ?????u tr??o l??u th?? hi???n ?????i Ph??p b???ng c??ch ph?? b??? m??? h???c h??i h??a c??? ??i???n Apollon, nghi??ng v??? m??? h???c ph???n h??i h??a, x???c x???ch, r??ch r?????i, m?? s???ng Dionisos, m??? ra m???t th??? gi???i thi ca phi th?????ng, r??ng r???n, cu???ng ??i??n v???i tuy???t ?????nh ????n b?? v?? c??i ch???t.
L???y m??u v??ng s???c kh??ng nh?? Ph???t nhu???m l??n thi ph??p Beaudelaire, k???t h???p linh di???u Christ v?? ni???m h?? ???o ???n ????? gi??o Th??p Ch??m, Ch??? Lan Vi??n mu???n ?????p v??? s??? ma H???i t??m h?? v??, t??m c??i v?? c??ng, v?? h???n. Nh??ng ??ng ???? kh??ng t??m th???y g?? ngo??i n???i c?? ????n co r??t l???i n??i h???n m??nh, nh?? lo??i chim c?? si??u h??nh chui v??o ru???t ????m l???n tr???n. Nh?? ma h???c Ch??? Lan Vi??n tu v???i ma, s???ng v???i ma ngay t??? t???m b??, mong t??m ki???m b???n th??? tr???m lu??n m??nh, nh?? nh?? tri???t h???c Hy L???p Diog??ne th??? k??? th??? IV tr?????c c??ng nguy??n ?????t ????n ??i t??m m???t ng?????i h?? ???nh gi???a ban ng??y. "??i??u t??n" t???p th?? m?? s???ng nh???t c???a v??n h???c Vi???t Nam, bi???u hi???n thi??n t??i k??? l??? Ch??? Lan Vi??n, l?? ni???m s???ng s???t, l?? c?? s???c c???a m??? h???c c??i ch???t ?????c nh???t v?? nh??? v???y.
C??ch M???ng Th??ng T??m v?? ?????i 1945 ???? cu???n m???i tr??o l??u t?? t?????ng, m???i tr?????ng ph??i v??n ch????ng v??o ?????ng d?????i b??ng c??? ????? sao v??ng. Ch??? Lan Vi??n ph???i l??m m???t l??c hai cu???c kh??ng chi???n : ch???ng Ph??p v?? ch???ng con ma H???i si??u h??nh t???ng ??m h???n ??ng. Cu???c chia tay gi???a Ch??? Lan Vi??n v???i con ma x?? c?? ????n th???t quy???t li???t, ?????n ??au, qu???n qu???i, r???m m??u su???t 15 n??m, b???ng v???i s??? n??m l??u l???c c???a Th??y Ki???u. T?? t?????ng nh?? th?? ???? ??i v??? ph??a con ng?????i, v??? ph??a nh??n d??n, ph??a kh??ng chi???n, nh??ng t??m h???n ??ng c??n b??? ma H???i ??eo b??m, c??? th???p th?? nh?? cua c??y gi??nh gi???t nh???ng gi???c m??, nh???ng suy t?????ng trong ??ng. Cu???c chi???n ?????u gi???a ch??ng Faust-Ch??? Lan Vi??n v???i con qu??? si??u h??nh ????? gi??nh l???i quy???n s??? h???u linh h???n m??nh trong thi ca l?? c??? m???t ch???ng ???????ng th????ng kh??.
C??y th???p t??? t??n gi??o ???? l??n ????i vai tinh th???n nh?? th?? n???ng n??? h??n m???t s??? ph???n, h???t nh?? n?? l?? m???t ph???n c?? th??? kh??? ??au ??ng ph???i mang theo trong c??m n??n. Nh??ng Con Ng?????i trong ??ng ???? tuy??n chi???n, ???? m??? giao th??ng h??o ????nh l???n, gi??nh t???ng t???c ?????t t??m h???n l???i t??? ph??a l?? c???t h?? v??. V?? cu???i c??ng, con ma si??u h??nh ???? b??? ch???y, ???? ho???ng lo???n tho??t ra t??? ch??nh nh???ng v???t th????ng t??m h???n nh?? th??. Cu???c gi???ng x??, v???t l???n gi???a ma v?? ng?????i su???t 15 n??m ???? thai ngh??n, sinh n??? ra thi ph???m "??nh s??ng ph?? sa" n??m 1960 th???t k??? di???u, nh?? th??? sau khi b??? ????ng ??inh tr??n c??u r??t si??u h??nh, nh?? th?? ???? ph???c sinh.
V??ng, "??nh s??ng v?? ph?? sa" qu??? l?? m???t Ch??? Lan Vi??n kh??c h???n v???i Ch??? Lan Vi??n "??i??u t??n", m???t thi ph??p kh??c, m???t phong c??ch kh??c, m???t th??? x??c v?? m???t linh h???n kh??c, m???t ng??n ng??? kh??c, m??? h???c kh??c, m???t kh??? ??au v?? m???t h???nh ph??c kh??c. "??nh s??ng v?? ph?? sa" l???p t???c tr??? th??nh hi???n t?????ng v??n h???c kinh ?????ng th???i ???y, m???t ni???m s???ng s???t th??? hai Ch??? Lan Vi??n mang l???i cho thi ????n Vi???t Nam. Qua d???n v???t, chi??m nghi???m b???n th??n, v???i ch??t ???nh h?????ng t??? c??c nh?? th?? C???ng S???n Eluard, Aragon, Neruda, Ritsos, Hitmet..., Ch??? Lan Vi??n ???? l??m cho Th?? M???i m???i th??m m???t l???n n???a k??? c??? n???i dung v?? h??nh th???c, k??? c??? c???m th???c s??ng t???o v?? thi ph??p.
Nh?? th?? n???i r???ng kh??ng gian Th?? M???i t??? th??p ng?? ngh??? thu???t ra gi???a v??m tr???i Nh??n D??n v?? T??? Qu???c, c??ng v???i th??? h??? c??c nh?? th?? ch???ng Ph??p, ????a th?? t??? c???p m???t m??? nh??n, t??? n???i bu???n son ph???n, rong r??u xu???ng v???i ????m ????ng, v???i b??n ?????t, v???i m??? h??i v?? m??u x????ng cu???c ?????i th?????ng: "Con g???p l???i nh??n d??n nh?? nai v??? su???i c?? / C??? ????n gi??ng hai chim ??n g???p m??a / Nh?? ?????a tr??? th?? ????i l??ng g???p s???a / Chi???c n??i ng???ng b???ng g???p c??nh tay ????a" (Ti???ng h??t con t??u). X??a nh?? th?? tr???m m??nh trong c??i ch???t, trong h?? v?? s??? ng?????i, th?? nay ??ng ???????c t??i sinh trong r??ng r??ng s??? s???ng, trong th???c t???i n??? c?????i v?? n?????c m???t, trong s??? h??a ??i???u v???i tri???u ng?????i: "T??i y??u qu?? cu???c ?????i nh?? con ????? / Nh?? ????m xu??n ng?????i v??? tr??? y??u ch???ng"..."T??m h???n t??i khi T??? Qu???c soi v??o / Th???y ng??n n??i tr??m s??ng di???m l???" (Chim l?????n tr??m v??ng). N???u kh??ng c?? C??ch M???ng Th??ng T??m ch???c Ch??? Lan Vi??n v???n c??n ph???i n??p v??o Chi??m Th??nh m?? kh??c than n???i vong qu???c xa x??a, v???n c??n tha th???n ngo??i b??i tha ma vong th??n tr??n ch??nh qu?? h????ng m??nh, s???ng trong vay m?????n k??? c??? n???i ?????u r??i m??u ch???y, vay m?????n c??? th??n ph???n m???t n?????c.
?????n T??? Qu???c m??nh ??ng c??ng kh??ng d??m g???i t??n l??n, kh??ng d??m th???t l??n l???i s??ng H???ng, s??ng M??, kh??ng d??m g???i Tr?????ng S??n l??n m?? h??ng v?? h???n m??nh. Ph???i ch??ng ????y ch??nh l?? ?? ngh??a c???u chu???c, ?? ngh??a nh??n v??n cao c??? nh???t m?? C??ch M???ng Th??ng T??m mang l???i cho kh??ng ch??? Ch??? Lan Vi??n? V?? v???y, nh?? th?? l??c n??o c??ng r??ng r??ng nh??? ??n s??? t??i sinh c???a C??ch M???ng, r??m r???m ch???nh ni???m ??au c??: "Thu??? n?????c m???t n???m m?? c??n th???y kh??c / N???i ??au ????n ???????ng c?????p h???t v??ng ta" (N???i ??au ng??y c??). M??? h???c "??nh s??ng ph?? sa" l?? m??? h???c ?????n ??au, m??? h???c c???a h???t n???y m???m ph???i t??? ch???t b???n th??? h???t ??i ????? t??i sinh m???t ?????i s???ng m???m, b???n th??? m???m thi t???. Nh?? th?? ???? v??? l???i s??ng Ng?? si??u h??nh x??a ????? l???y l???i v??ng t??m h???n m??nh, l???y l???i n?????c m???t h?? v?? x??a ch???t h??a ng???c trai t?? t?????ng b??y gi???: "X??a ??? s??ng Ng?? ta ????nh m???t v??ng / ????nh m???t t??m h???n ta. Nh??ng hi???n t???i / Nh?? s??ng T????ng ???? tr??? v??ng ta l???i / Kh???p ????i b??? t?? t?????ng ch??i h??o quang" (V??ng c???a l??ng tin). T??? "??nh s??ng ph?? sa", Ch??? Lan Vi??n nh??n l??n h??ng ch???c t???p th?? k??? v?? kh??c m?? ngh??? thu???t thi ca ???? ?????t t???i m???c to??n b??ch c???a s??? k???t h???p h??i h??a gi???a ph?? sa c???a c???m x??c v?? ??nh s??ng c???a tr?? tu???. ??ng c?? c??ng l??m thi ca Vi???t Nam n???ng ch??y h??n, m?? cu???ng h??n, tr?? tu??? h??n, sang tr???ng v?? qu?? ph??i h??n. Qu??? th???c, "??nh s??ng v?? ph?? sa l?? ni???m s???ng s???t th??? hai, l?? ?????nh th??? hai Ch??? Lan Vi??n v???y.
M???t con ng?????i 69 tu???i ???? ????? l???i hai l???n trong ?????i m??nh hai s??? ki???n c?? t??nh ch???t c???t m???c: "??i??u t??n" n??m 1937, "??nh s??ng v?? ph?? sa" n??m 1960, hai l???n l??m s???ng s???t thi ????n, tr??ng ra hai ??ng Ch??? Lan Vi??n kh??c nhau nh?? n?????c v???i l???a, nh?? hai ?????nh thi ca ng?????c nhau: m???t ?????nh ??m si??u h??nh l???n ng?????c xu???ng ?????t v?? m???t ?????nh cao hi???n th???c v??t l??n tr???i, t?????ng ?????n th??? ???? v?? ?????i l???m, ???? thi??n t??i l???m. Kh??ng d??, Ch??? Lan Vi??n sau khi ch???t ??i v???n c??n l??m kinh d???, l??m s???ng s???t n???n th?? l???n th??? ba, qu?? tam ba b???n, b???ng ba t???p "Di c???o th?? I , II v?? III" kh???ng l??? ngo??i s???c t?????ng t?????ng.
?????nh th?? th??? ba h???u Ch??? Lan Vi??n n??y l?? ?????nh s??u, ?????nh l???n tr??i t??m h???n nh?? thi h??o ra chi???u th??? t?? c???a kh??ng gian th??: "B???t ch?????c ????o l???n h???t / V??? t??m h???n l???n tu???t / B???t b???t ??i???u ki??ng khem" (L???n tr??i). Qu?? tr??nh l???n tr??i s??? v???t, l???n tr??i t??m h???n v?? t?? t?????ng, c?? khi l???n tr??i c??? s??? l???n tr??i, ph???n bi???n c??? s??? ph???n bi???n kh??ng ch??? l?? ph???m ch???t c???a nh?? t?? t?????ng, m?? c??n c???a ch??nh nh?? th??. H??n n???a, Ch??? Lan Vi??n l???i l?? nh?? tri???t h???c c???a thi ca, l???y thi ca ????? l??m m???m m???i v?? d???u d??ng l???i h??n ???? t???ng tri???t h???c, nh?? qu?? tr??nh t??m h???n h??a t?? t?????ng, c???m x??c h??a t?? duy. T??? b??? Ma thu??? "??i??u t??n" ????? ??i theo Ng?????i n??i "??nh s??ng v?? ph?? sa", cu???i ?????i, nh???t l?? tr?????c l??c ch???t v??i ba n??m, Ch??? Lan Vi??n r??t v??o Vi??n T??nh Vi??n t???m xa l??nh Ng?????i ????? t??? theo M??nh, ????? h???c theo ph????ng ph??p b???t t??? c???a lo??i r???n th??? l???t x??c t??m h???n m??nh, l???t x??c c??? ni???m tin v?? s??? ho??i nghi m?? Marx cho l?? ph???m ch???t ?????p nh???t c???a ng?????i tr?? th???c, l???t x??c c??? s??? l???t x??c, Anti c??? c??i Anti.
Trong b??i "T??? t??m m??nh" vi???t n??m 1997, nh?? th?? v???a t??m M??nh, v???a ho??i nghi M??nh: "C?? m???t k??? v?? t??nh trong gi?? n?? l?? ai kia / C?? m???t k??? h???u h??nh trong m??i h????ng, ?????y l?? anh , ch???ng l??? / C?? m???t c??i g?? ????u ???? / Anh t??m anh th??? h???i l??m g?? / T??m phi??n b???n n??o r???i anh c??ng ?????t ??i". ????ng l?? Ch??? Lan Vi??n "C??i g??...c??ng t???t c??ng", t???t c??ng Ch???t, t???t c??ng S???ng, t???t c??ng y??u ?????ng, t???t c??ng ????nh gi???c, t???t c??ng ho??i nghi b???n th??n m??nh, nh?? su???t ?????i ??ng m???i t??m chi???u th??? t?? c???a t???n-t???i-t??i, chi???u th??? t?? c???a c?? nh??n - th???i gian - t??i, nh?? b??i "...V?? chi???u th??? t??" ??ng vi???t n??m 1987: "C??i individu anh c?? ba chi???u kh??ng gian, m???t chi???u n?????c ch???y / T???t c??? nh???ng g?? m???t ??i l?? m???t ??i trong chi???u ???y / ?????ng nghe, ?????ng nghe, ?????ng nh??n, ?????ng nh??n, ?????ng h???i, ?????ng h???i / C??i chi???u h?? huy???n ???y / N?? m???i th???t l?? anh ?????y: th???i gian".
N???n th?? Vi???t Nam t??? h??o v?? c?? Ch??? Lan Vi??n, m???t m??nh m??? r???ng th?? ra t???t c??? c??c ????? t??i, t??? sao tr???i ?????n con ??om ????m, t??? con ng?????i ?????n con ma, nh?? qu?? tr??nh l???a - ph???n Prom??th??e - trong b??i "Prom??th??e" vi???t n??m 1987: "...Ph??t minh ra tro ph???n l???a c???a m??nh .../ Ph???i c?? tro th?? m???i c?? ng??y ng???n l???a h???i sinh / C?? tro t??n v???i li???m / Ph??? l??n nh???ng g?? ???? ch??y, nh???ng ho??ng h??n v?? c??? nh???ng b??nh minh". Th???o n??o, tr?????c khi Ch???t, Ch??? Lan Vi??n di ch??c l???i h??y ?????t x??c ??ng th??nh tro b??? v?? ch??a: "Tro bao gi??? c??ng t???n t???i l??u h??n l???a / L???a hoan l???c m???t gi??y, tro cay ?????ng m???t m??a / Anh thi??u t???t c??? qu?? kh??? th??nh tro l?? th?? ?????y / V?? thi??u h???n anh sau n??y kh??ng l?? l???a, l???i l?? tro" (Tro v?? l???a -1988). "Di c???o Th??" ch??nh l?? qu?? tr??nh tro h??a ng???n l???a thi ca m???t ?????i thi??u ch??y Ch??? Lan Vi??n.
Ch??? Lan Vi??n - thi??n t??i ?????y m??u thu???n: v???a l?? l???a v???a l?? n?????c, v???a m?? Ph???t, v???a t??n s??ng Ch??a, v???a say C??ch M???ng. ??ng t??? x??? m??nh ra l??m hai m???nh th???c t???i v?? si??u h??nh, v???a theo g??t Dante ?????t t???i ba c??i: ?????a ng???c, luy???n t???i, thi??n ????ng, v???a theo Goethe phi??u du t??m ni???m vui c??i Ng?????i-th???c-t???i - Faust. R???t r??o tinh th???n "Di c???o th??" ch???ng nh?? gi???u c??? trong b??i t??? tuy???t "Th??p Bay-on b???n m???t" n??y ????y: "Anh l?? th??p Bayon b???n m???t / Gi???u ??i ba c??n l???i ?????y l?? anh / Ch??? m???t ???? m?? ngh??n tr?? c?????i kh??c / L??m ??au ba m???t kia trong c??i ???n h??nh".
Ba ch???ng ???????ng th?? qu?? s???c ????? s??? l??m s???ng s???t thi ????n c???a Ch??? Lan Vi??n ??i t??? Ma qua Ng?????i ?????n M??nh, r???i tr?????c khi ch???t d?????ng nh?? ??ng l???i l???n v??? ?????i tho???i v???i Ma x??a? Ph???i ch??ng h??nh tr??nh kh??? ??au sinh n??? kia ch??? m???i l?? g????ng m???t Thi Ca nh??n th???y c???a m???t Brahma-S??ng t???o Ch??? Lan Vi??n? C??n ba g????ng m???t Brahma si??u h??nh kh??c ??ng ph???i ??au ?????n ch??n c???t trong h???n, n??n ch??ng v??o b???n th??? nh?? n??n c?? n??n d??a, t??? gi???u h?? v?? m??nh ??i m?? t???n t???i, gi???u ??i c??? Siva h???y di???t v?? Vishnu b???o t???n; nh?? gi??? ????y Ch??? Lan Vi??n h???ng s???ng b???ng c??ch t??? gi???u m??nh trong b??nh tro b?? nh?? b??nh m???c c???a c??i ch???t t???i th??p ch??a V??nh Nghi??m, ?????ng b???t t??? tr??n Ni???t B??n Thi Ca c??ng v???i Nguy???n Tr??i, Nguy???n Du v???y.
T.M.H.
???nh : nh?? th?? Ch??? Lan Vi??n ( 1920-1989) v?? gia ????nh ??? H?? N???i trong th???p ni??n 70 th??? k??? tr?????c : v??? ??ng l?? nh?? v??n V?? Th??? Th?????ng. C?? b?? ??ng b??? sau n??y l?? b??c s??, nh?? v??n V??ng Anh n???i ti???ng, c?? b?? ?????ng b??n m??? l?? b??c s?? Phan Th??? Th???m b??y gi???.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,209
  • Tháng hiện tại71,811
  • Tổng lượt truy cập6,306,863
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây