Cha v?? con l??nh tr???n (ti???p theo)

Thứ hai - 03/06/2019 17:59
??? V???I CHA V?? CON L??NH TR???N C???A TR???N KH???I
Nh?? th?? Ng?? Minh
T??i ?????c t???ng trang t???p truy???n k?? ??? Cha v?? con l??nh tr???n??? c???a nh?? v??n Tr???n Kh???i m?? l??ng mi??n
man nh???. Nh??? th???i l??nh tr???n, t??i c??ng nh?? Tr???n Kh???i ??i d???c bom ?????n mi???n Nam cho ?????n ng??y
s???ng s??t tr??? v???. Nh??? nh???ng ng?????i b???n th?? t??i hoa c??ng tr?????ng x??a L??? Th???y c???a ch??ng t??i: H???i
K???, L?? ????nh Ty ???? r???i c??i t???m. Nh??? l???m???
Nh???ng c??u chuy???n c???a Kh???i cho t??i th??m nh???ng chi ti???t m???i v??? cu???c ?????i s??ng gi?? c???a anh, d??
l?? b???n b?? th??n thi???t m???y ch???c n??m nay.
Cha v?? con l??nh tr???n (ti???p theo)
  • V???I CHA V?? CON L??NH TR???N C???A TR???N KH???I
                       Nh?? th?? Ng?? Minh
T??i ?????c t???ng trang t???p truy???n k?? ???  Cha v?? con l??nh tr???n??? c???a nh?? v??n Tr???n Kh???i m?? l??ng mi??n
man nh???. Nh??? th???i l??nh tr???n, t??i c??ng nh?? Tr???n Kh???i ??i d???c bom ?????n mi???n Nam cho ?????n ng??y
s???ng s??t tr??? v???. Nh??? nh???ng ng?????i b???n th?? t??i hoa c??ng tr?????ng x??a L??? Th???y c???a ch??ng t??i: H???i
K???, L?? ????nh Ty ???? r???i                c??i t???m. Nh??? l???m???
Nh???ng c??u chuy???n c???a Kh???i cho t??i th??m nh???ng chi ti???t m???i v??? cu???c ?????i s??ng gi?? c???a anh, d??
l?? b???n b?? th??n thi???t m???y ch???c n??m nay. T???p truy???n k?? l?? nh???ng h???i ???c th???m ?????m cu???c ?????i c???a
Kh???i. ???? l?? chuy???n m???i 18 tu???i, c?? gi???y b??o ??i h???c n?????c ngo??i, v???n n???ng n???c xin ??ng ch??? t???ch
???y ban x?? ra tr???n. X?? kh??ng cho v?? gia ????nh ???? c?? cha, ch?? ??? m???t tr???n, nh??ng Kh???i v???n n???ng
n???c xin ??i. ??i l?? ??i, kh??ng kh??m tuy???n, kh??ng c???n gi???y b??o. L???n ?????u ti??n t??i bi???t ba anh l?? Ph??
ch??? nhi???m ch???nh tr??? Binh tr???m 32 thu???c Binh ??o??n 559 Tr?????ng S??n, ng?????i ???? nh???n anh v??o b???
?????i. ??? v???i ng?????i ba l??nh ?????o, anh v???n kh??ng t???a v??o ??ng nh?? m???t s??? ch??? che, ????m b???c, m??
lu??n ????i ra tr???c ti???p c???m s??ng chi???n ?????u t???i c??nh c???a th??p V??ng Mu, ??? y???t h???u c???a con ???????ng
H??? Ch?? Minh???. ??? Binh tr???m 32, anh tr???c ti???p ph?? bom m??? ???????ng cho xe ra tr???n v?? tham gia
v??n ngh??? ????n v???. C?? l???n anh ???????c ????n v??? b??? tr?? v??o ?????i v??n ngh??? tuy??n truy???n, t???c kh??ng tr???c
ti???p chi???n ?????u. Nh??ng Tr???n Kh???i kh??ng ch???u! Th???  r???i ng??y 27/8/1968, Tr???n Kh???i vi???t  l?? th??
ng???n ng???i m???y d??ng cho ba v?? ???tr???n??? v??o Nam ????nh gi???c.
Tr???n Kh???i h??nh qu??n m???t m??nh d???c Tr?????ng S??n, nh??ng kh??ng ph???i ???????o ng????? ??i ra, m?? ti???n
v??o m???t tr???n kh??i l???a ng??t tr???i. D???c Tr?????ng S??n nhi???u l??nh ?????o Binh tr???m nh???n ra, ??i???n tho???i
cho ba anh ????? tr??? anh v??? Binh tr???m 32 . Nh??ng anh kh??ng ch???u, v???n quy???t ch?? ra tr???n. Anh ??i
?????n t???n Khu 5 ??c li???t nh???t. ??i ?????n t???n T??? Trinh s??t k??? thu???t S?? ??o??n 3 Sao V??ng, ????nh gi???c tr??n
?????a b??n B??nh ?????nh, Ph?? Y??n, Qu???ng Ng??i?????i ?????n ch??? ?????i ?????u v???i nh???ng th???ng M??? tr??n tr???c
th??ng d??ng loa k??u g???i Vi???t C???ng ra h??ng. V?? anh ???? ti??u di???t g???n ti???u ?????i l??nh M??? b???ng s??ng
AK, B40 v?? ???????c t???ng b???ng ???D??ng s??? di???t M?????? hai l???n. ??i cho ?????n khi b??? th????ng gi???p g??y
x????ng ????i ??? Ng?? ba Xu??n L???c, ph???i ??i vi???n ????ng ??inh n???i t???y . ??i cho ?????n l??c ??? M??a h?? n??m
1976, v???i ????i n???ng g??? v?? b??? qu??n ph???c l???m len kh??i ?????n, t??i l?? b?????c v??? nh?????!
 Nh???ng c??u chuy???n trong t???p truy???n k?? Cha v?? con l??nh tr???n nh??: B??i th?? ???l???p h??? bom??? n??i
ng?? ba ?????ng L???c; ????n giao th???a tr??n ????nh V??ng Mu; B??? ch??n m???nh h??? tr??n ?????i H??n Ch??;
????m th??ng 7 d?????i ch??n ????o Nh??ng; G?? Loi bi tr??ng; Nh??? m??i hang Ch??a; ??i tim h????ng qu???
Tr?? B???ng; Ng?????i con g??i ??? ng?? ba Xu??n L???c.v.v..cho ta hi???u th??m ng?????i l??nh Tr???n Kh???i d??
gi???a bom ?????n ??c li???t v???n s???ng quy???t li???t, say m?? v???i l?? t?????ng, s???ng chan ch???a t??nh ?????ng ?????i.
??i???u b???t ng??? nh???t, r???t x??c ?????ng, b??y gi??? t??i m???i bi???t l?? chuy???n n??n duy??n c???a                    v???
ch???ng Tr???n Kh???i. Truy???n k?? Cha v?? con k???, ba c???a Tr???n Kh???i, v??? Ph?? ch???nh ???y Binh tr???m 32,
Binh ??o??n 559 ???y, l???n b??? th????ng ???? ???????c m???t ng?????i con g??i Qu???ng Minh, Qu???ng Tr???ch ch??m
s??c, ch???a b???nh. C?? l???n ??ng gi???c Kh???i vi???t th?? cho ng?????i con g??i nu??i c???a ng?????i ???? ch???a v???t
th????ng cho ??ng. V?? c?? g??i ???? vi???t th?? tr??? l???i. ??? V?? c?? l??? ?????nh m???nh c???a l?? th?? h??m n??o c?? vi???t
g???i cho t??i ??? ch???t ???? Giang ???? g???n b?? hai ch??ng t??i. T??i kh??ng nh???c chuy???n v?? l?? th?? c???a
  • n??ng, ba ?????ng ?????i t??i ???? ng?? xu???ng. Nh??ng t??i ????? r???ng, h??? ???? g??p ph???n xui ch??ng t??i n??n v???
n??n ch???ng??????. ???? l?? chuy???n n??n duy??n c???a Tr???n Kh??i L??? Th???y  v?? Nguy???n Th??? B???y t???n Qu???ng
M??nh, Qu???ng Tr???ch!
B??i k?? cu???i c??ng c???a t???p s??ch M??i tr?????ng b??n d??ng s??ng Ki???n, l??m t??i b???i h???i nh??? l???i nh???ng k???
ni???m h???c tr??. Tr???n Kh???i v?? L??m Th??? M??? D??? ????ng k???ch ??? Chi???c va ly kh???ng khi???p???, c??ng h??t
T??nh b???ng c?? c??i tr???ng c??m??? nh???ng bu???i di???n v??n ngh??? c???a Tr?????ng. L??c ???? L??m Th??? M??? D???
xinh ?????p lu??n m???c ??o qu???n l???a ??en l??n s??n kh???u nghi??n n??n ch??o, gi???i thi???u ch????ng tr??nh. K???
ni???m vui nh???t c???a tu???i th?? Tr???n Kh???i l?? th???y ??? g?? s???p n???, c?? con ???? chui m??? ra kh???i v???, Kh???i
li???n b??c v??? tr???ng ra ????? cho g?? nhanh tho??t ra. Ch???ng  ng??? nh???ng qu??? tr???ng b??? Kh???i b??c b???, g??
con m???t l??c lay quay ra ch???t. Th??? m?? th??nh th?? ?????m trong k?? ???c: S??ng cu???n d??ng n??m th???ng
d???n tr??i / hoa c???i v??ng ??i t??i ????u c??n b??/ V?? m???i khi nghe ti???ng g?? g???i m???/ t??i b???i h???i nh???
chuy???n c?? xa x??i???
??? c??c v??ng qu?? L??? Th???y, ai c??ng g???i Tr???n Kh???i l?? th???y Kh???i, v?? sau khi ra kh???i cu???c chi???n,
Tr???n Kh???i ???? d???y v??n cho nhi???u th??? h??? h???c tr?? ??? Tr?????ng C???p ba L??? Th???y. Ngh??? h??u th?? gi??p v???
canh c???a h??ng thu???c t??y, ????c b??a m???, in ??o s??? cho h???c tr?? v?? vi???t v??n l??m th??. Anh l?? H???i vi??n
H???i V??n h???c Ngh??? Thu???t Qu???ng B??nh. L?????t m???ng ,g???p ng?????i con g??i c?? t??n l?? H????ng Qu???, anh
x??c ?????ng nh??? ng??y m??nh ????nh gi???c ??? Tr?? B???ng, Tr?? My, r???i  comment th??nh th?? chan ch???a:
                                     Ta nghe H????ng Qu??? th??m l???ng
                                      N??n nao l???i nh??? Tr?? B???ng, Tr?? My
                                     C??i ????m bom ?????n d???m d???
                                     Qu??? ?????p m??? b???n ng?????i ??i kh??ng ????nh
                                     Ta v??? mang kho???ng tr???i xanh
                                    Mang theo h????ng qu??? ng???t l??nh ???? em
Tr???n Kh???i l?? th???, lu??n lu??n s???ng v???i t???ng li ti k??? ni??m v?? s???ng nhi???t th??nh v???i b???n v???i v??n
ch????ng cu???c s???ng!
                                                                                                           Hu???, th??ng 11/1918
                                                                                                                        NM

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay2,074
  • Tháng hiện tại74,697
  • Tổng lượt truy cập6,851,174
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây