B???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n l?? s??? nh???c qu???c th???

Thứ bảy - 13/04/2019 07:53
NH?? TH?? ????? HO??NG: B???C TH??M TH?? HO??NG QUANG THU???N L?? S??? NH???C TH?? CA V?? S??? NH???C QU???C TH???

Uii zaa, ????? Ho??ng n??y r?? t???u, ???t??ng??? GS Thu???n ch??a ????? ????, l???i c??n ti???n tay ?????m ???mo??c??? sang Nguy???n Quang Thi???u. Th?? zai gh??, t??n tr???ng t??c gi???, V??n ch????ng + ????a l??n b???n g???c ????? r???ng ???????ng cho c??c ????? t??? c???a Thi???u bi???t m?? song fi l???i. Gi??? n??y, ????? Ho??ng ??ang xoa r???n v?? kho??i. H?? h??.
B???c th??m th?? Ho??ng Quang Thu???n l?? s??? nh???c qu???c th???

NH?? TH?? ????? HO??NG: B???C TH??M TH?? HO??NG QUANG THU???N L?? S??? NH???C TH?? CA V?? S??? NH???C QU???C TH???

 

Uii zaa, ????? Ho??ng n??y r?? t???u, ???t??ng??? GS Thu???n ch??a ????? ????, l???i c??n ti???n tay ?????m ???mo??c??? sang Nguy???n Quang Thi???u. Th?? zai gh??, t??n tr???ng t??c gi???, V??n ch????ng + ????a l??n b???n g???c ????? r???ng ???????ng cho c??c ????? t??? c???a Thi???u bi???t m?? song fi l???i. Gi??? n??y, ????? Ho??ng ??ang xoa r???n v?? kho??i. H?? h??.
______________________
V???a ch??a xong vi???c c??c c?? quan truy???n th??ng, c???c v??? vi???n ch??nh th???ng b??i son tr??t ph???n ????a V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u l??n h??ng th?? si??u hi???n ?????i Vi???t Nam, ng???n c??? ?????u c??ch t??n th?? Vi???t, l???i ti???p ?????n c??ng c??c c?? quan truy???n th??ng, c??? v??? vi???n ch??nh th???ng tr??n, c??c nh??n v???t v??n ngh???, ch??nh tr???, qu??n s??? t??n tu???i th???i ph???ng c??i g???i l?? th?? thi???n, th?? th???n Ho??ng Quang Thu???n tr??n truy???n th??ng ?????i ch??ng!
T??i v?? c??ng c???m ph???c v?? k??nh tr???ng c??c nh?? th??, nh?? nghi??n c???u ph?? b??nh, lu???t s?? nh??: Tr???n M???nh H???o, Nguy???n Ho??, Tri???u Lam Ch??u, Tr???n Tr????ng, Nguy???n Minh T??m... ???? Kip th???i l??n ti???ng v???ch tr???n c??i gi??? d???i, ?????o v??n b???n th???u c???a Ho??ng Quang Thu???n, m???t k??? h??nh ti???n v?? c??ng h??o danh, l???i d???ng th??nh th???n l???a b???p m???i ng?????i ????? ?????t mong mu???n t??n tu???i trong l??nh v???c v??n ch????ng trong n?????c v?? th??? gi???i!
T???p "Thi v??n Y??n t???" v?? t???p "Hoa L?? thi t???p" c???a Ho??ng Quang Thu???n ???? g???i ?????n to?? so???n T???p ch?? Nh?? v??n tr?????c ???? kh?? l??u. T??i l?????t qua hai t???p s??ch, th???y n?? c??ng nh?? mu??n v??n t???p s??ch c???a c??c t??c gi??? g???i ?????n bi???u T???p ch?? Nh?? v??n. S??ch in ?????p, s??? l?????ng l???n, ch???ng t??? t??c gi??? nhi???u ti???n. Nh??n t??c gi??? b??o t???t, m???t ph????ng phi, c?????i m???m ?????y ?????, t??i ch???t nh??? ki???u ng?????i m?? ph????ng ????ng nh???n ?????nh: "Di???n b???t s???u, t??m b???t qu???ng" (Ng?????i v??? m???t h??n h???n th?? t???m l??ng nh??? nhen, ??ch k???, kh??ng r???ng l?????ng). M???t nh?? m???t quan ph??? m???u n?? r???t xa l??? v???i thi ca!
Th??? r???i Ho??ng Quang Thu???n ???????c k???t n???p v??o H???i Nh?? v??n Vi???t Nam v?????t qua h??ng ngh??n t??c gi??? ?????i ch??? hai ba ch???c n??m m?? th ??  th?? g???p h??ng tr??m l???n c??i g???i l?? "th??" Ho??ng Quang Thu???n.
N???u c??ng ch??? th??? th??i th?? ch???ng c?? chuy???n g?? ???n ??o tr??n c??ng lu???n. Nh??ng v?? r???i c??c c?? quan ch??nh th???ng c???a nh?? n?????c Vi???t Nam, c??c nh??n v???t v??n ngh?????mccs nh?? v??n, nh?? th?? c?? v??? tr?? x?? h???i, nh??n v???t ch??nh tr??? t??n tu???i g?? m??, khua chi???ng ????a Ho??ng Quang Thu???n l??n h??ng thi th???n, thi th??nh n??n g??y ra ph???n ???ng m???nh m??? c???a ?????c gi???.
Nhi???u nh?? th??, nh?? ph?? b??nh ???? l???t ch??n t?????ng ??n c??p v??n c???a Ho??ng Quang Thu???n, ch???t l?????ng th?? Ho??ng Quang Thu???n, t??i c??ng g??p th??m m???t ch??t nh???n ?????nh ????? l??m r?? th??m c??i phi th?? ca c???a ??ng ta!
Ho??ng Quang Thu???n ch??a hi???u lu???t thi v?? ch??a bi???t l??m ???????ng thi ho???c b???n c??u truy???n th???ng. Di???n t??? th?? ng?? ng??, ng???ng ng???ng kh??ng ra ??i??n, kh??ng ra ?????n. ?????n th??m Y??n T???, Hoa L?? g???p g?? n??i n???y nh?? m???t k??? thi???u n??ng tr?? tu???. Ch???ng kh??c g?? c??u ca tr??? m???u gi??o ?????c: Chim ch?? ch??o m??o, ch??o ch??; chim g???p anh s??n ca, ch??o anh,; chim g???p ch??? s??o n??u, ch??o ch???!
N??o "???????ng v??o Y??n T???, Y??n T???, Mi???u nh???, Su???i gi???i oan, D???c ???? ch??a ?????ng, V???t r???ng Y??n T???, Huy???n Tr??n C??ng Ch??a, L?? ?????i H??nh ..."ch??? thi???u kh??ch s???n, nh?? ngh???, loilet, nh?? c???u n???a th??i!
Nh???ng b??i vi???t ch??a s???ch n?????c c???n:
" Mi???u nh??? th??? c??ng ch??a Nguy???t Nga
Linh thi??ng ph??c ?????a l???p mi???u b??
Tr???n gi??? c???a r???ng Linh s??n t???
B??ng th??m ?????i tr???ng m???t ?????i hoa"
(Mi???u nh???)
hay:
"Sau tr???n m??a r???ng ??nh n???ng r??i
T??ng xanh chao l?? ????n v???t tr???i
M??? b??? con b???ng ph??i n???ng s???m
M??p ???? ??i???m xanh ??o v???t ph??i!
(V???t r???ng Y??n T???)
X??t v??? ???????ng thi, Ho??ng Quang Thu???n vi???t b??i n??o c??ng l???i v???n, l???i lu???t:
 
B??i Ch??a m???t m??i
 
"M???t m??i ch??a x??a gi???a tr???n ai
Ch??nh v??nh l??ng n??i n???a trong ngo??i
Hoa b?????i tr?????c ch??a ????m tr???ng xo??
B???ch V??n tri???n n??i m???t c??nh mai'
 
Theo lu???t ???????ng thi " nh???t tam ng?? b???t lu???n, nh??? t??? l???c ph??n minh th?? b??i tr??n c??:
C??u 1 l???i v???n ch??? tr???n
C??u 3 l???i v???n ch??? b?????i, ch??a, tr???ng
C??u 3 l???i v???n ch??? v??n, n??i, c??nh
T???t c??? 7 l???i!
 
B??i G???c ??a ??m g???c th???
 
"Xum xu?? t??n l?? r???p v?????n ch??a
C??y ??a c??? th??? t??? ng??n x??a
Gi???a l??ng kh??m r??? ??m g???c th???
Th??? m???c g???c ??a c?? hay ch??a?"
 
C??u 2 l???i v???n ch??? ??a, ng??n
C??u3 l???i v???n ch??? l??ng, r???
C??u 4 l???i v???n ch??? m???c, ??a
T???t c??? 6 l???i!
Nhi???u k??? c?? ch???c v???, ch???c s???c, v??? tr?? v??n ngh???, ch??nh tr??? t??ng b???c th?? Thu???n l?? th?? thi???n, ???????c th???n linh m??ch b???o (!) Th???n linh l?? b???c si??u ph??m, th??n linh n??o m??ch b???o cho ??ng Thu???n vi???t ng?? ngh??, ng???c ngh???c, th???p k??m, ?????n m???t, d???t n??t. v?? b??? nh?? th??? n??y:
"?????ng h??ng k??? ???o v???i tr???i cao
Thung l??ng ??an xen ?????ng hoa ????o
N??i non h??ng v??? h???n m?? m???ng
N?????c v??? ch??n th??nh s??ng lao xao"
(Hang ?????ng)
Qu?? nhi???u l???i, ch??? ngh??a th?? tr??ng l???p c?? r??ch.
M???t b??i ng?? ngh??, ph??m t???c, b???nh ho???n nh???t trong h??ng tr??m b??i vi???t c???a Ho??ng Quang Thu???n m?? l???i ???????c Ng?? V??n Ph?? b??i th??m b???ng n?????c hoa c???a hoa h???u th??? gi???i d??ng ????? b???c l??n ?????n t???n ch??n t???ng m??y:
"Ch??n th??p l?? th?? v??i kh??m tr??c
Gi?? ????a nghi??ng ng??? t???a ng?????i say
M???t th???i ph??p ph??i Thi???n tr??c t???
Xanh r?? b??t ng??t c??? c??ng c??y"
(D???c ???? ch??a ?????ng)
Ngay c??i d???c ???? ch??a ?????ng c?? g?? m?? ph???i v???nh th??! D???c ???? v???a th?? l???u v???a k??m th???m m???, ph???n c???m.
D???c ???? n??i l??i theo ki???u mi???n Trung l?? "gi?? ?????c' (m???ng ?????c) - m??t ghe th?? n?? b???n th???u bi???t ch???ng n??o!
Ho??ng Quang Thu???n vi???t "Thi v??n Y??n T??? " v?? " Hoa L?? thi t???p" ch??a n??i l?? ?????o v??n, ???? kh??ng c?? m???t t?? g?? l?? ngh??? thu???t, m?? n???i dung b??i tr??n v?? nh??ng tr??m b??i kh??c r???t t???m b???y.
D???c ???? ch??a ?????ng kh??ng c?? ch??t g?? g???i l?? thi???n l?? t???nh t??m c???. ???? l?? c??ch nh??n c???a k??? c??m no r?????u say. B???c ch??n tu kh??ng ai nh??n nh?? th???.Tr??c th??? hi???n cho qu??n t???. "Tr??c d???u ch??y, ?????t ngay v???n th???ng". Sao tr??c l???i "Gi?? ????a nghi??ng ng??? t???a ng?????i say"? K??? vi???t ???? k??m, ng?????i ph?? b??nh l??ng x?? c??ng k??m h??n.
N??n nh??? Tr???n Nh??n T??ng l?? m???t b???c vua anh minh, m???t th???ng so??i l??nh ?????o cu???c kh??ng chi???n ch???ng Nguy??n - M??ng t??i ba, m???t t??? s?? Tr??c L??m thi???n s??, m???t th?? h??o l???n c???a d??n t???c:
"X?? t???c l?????ng h???i lao th???ch m??
Giang s??n v???n thu??? ??i???n kim ??u"
(?????t n?????c hai phen ch???n ng???a ????
Non s??ng mu??n th????? v???ng ??u v??ng)
hay:
"Th??n h???u, th??n ti???n ?????m t??? y??n
B??n phi, b??n t??ch t???ch v?? bi??n
M???c ?????ng ?????ch l?? ng??u quy t???n
B???ch l??? song song phi h??? ??i???n"
(Thi??n tr?????ng v??n v???ng)
(X??m tr?????c th??n sau t???a kh??i l???ng
B??ng chi???u man m??c c?? d?????ng kh??ng
Theo b???y kh??n m???c tr??u v??? h???t
C?? tr???ng t???ng ????i li???ng xu???ng ?????ng)
D???ch - KD
G???n ngh??n n??m tr?????c th???n linh ???? l??m th?? th???n di???u nh?? th???, c?? ????u m??ch b???o ????? cho Ho??ng Quang Thu???n h??m nay s??n ra nh???ng th??? kh???m c??? ?????t r???ng Y??n T??? v?? Hoa L?? thi??ng li??ng!
V??? nh??n c??ch Ho??ng Quang Thu???n r???t h??o danh. Anh ta khoe t???ng th???ng M??? B.Clin t??n, th???ng th???ng Ph??p Jaques Chi rac g???i th?? cho t??c gi??? t??? l??ng tr??n tr???ng v?? c??m ??n khi ???????c t???ng s??ch; khoe b??t t??ch c???a ?????i t?????ng V?? Nguy??n Gi??p khen th?? m??nh(!)
B??n c??c n?????c v??n minh, d??n ch??? ng?????i ta l???ch s??? ph??c ????p t??? t???ng th???ng cho ?????n th?????ng d??n nh?? th??? l?? m???t vi???c b??nh th?????ng c?? g?? m?? khoe. ??? Vi???t Nam v???i c??i ch???c ch??a ?????n ng?? ph???m c???a Ho??ng Quang Thu???n th?? B??? tr?????ng Th??ng tin Truy???n th??ng c??ng ch???ng c???n vi???t th?? h???i th??m, ch??? n??i g?? ?????n Ch??? t???ch n?????c.
Ng?????i vi???t l?? ????ng tr??ch, nh??ng k??? l??ng x??, c??c c?? quan ch??nh th???ng c???a Nh?? n?????c b??i th??m Ho??ng Quang Thu???n l???i v?? c??ng ????ng tr??ch v?? ph???i ch???u t???i v???i l???ch s???. Ch??nh h??? ???? s??? nh???c th?? ca d??n t???c v?? s??? nh???c qu???c th???!
H?? N???i, ng??y 16 - 8 - 2012
????? Ho??ng
Ngu???n: Blog ????? Ho??ng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,301
  • Tháng hiện tại34,739
  • Tổng lượt truy cập9,408,906
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây