Hữu Thỉnh, cánh đồng Thơ mất trắng

Hữu Thỉnh, cánh đồng Thơ mất trắng

 •   28/01/2020 10:42:18 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Trong thế hệ các nhà thơ chống Mỹ thuộc phía chính thống – những cổ động viên cho cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam do các thế lực nước lớn ngoại bang giật dây, điều khiển và chi phối nhằm tiêu diệt đến người Việt cuối cùng (những ai vào sống trong miền Nam giải phóng mới thấm thía nỗi đau này) thì nhà thơ Hữu Thỉnh xuất hiện quá muộn và không nổi tiếng vì tài thơ của ông quá dưới mức trung bình trong dòng thơ cổ động, tụng ca chế độ. Mãi đến cuối năm 1975, ông mới ra tập thơ “Âm vang chiến hào” – in chung cùng Lâm Huy Nhuận
Một số bài trên facebook quanh vụ lùm xùm về “Văn đoàn Độc lập”

Một số bài trên facebook quanh vụ lùm xùm về “Văn đoàn Độc lập”

 •   28/01/2020 08:35:21 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Văn đoàn Độc lập khi mới là Ban vận động thành lập có nhiều người kỳ vọng. Bởi vì người ta chán ngán cái " Hội Nhà văn Mậu dịch" do Nhà nước trấn thuế của dân cấp cho hoạt động dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo Hội Nhà văn Mậu dịch thao túng toàn phần lấy tiền trên cho đặc quyền ban phát, ban ơn đám cánh hẩu. Hai ba chục năm tặng thưởng hàng trăm tác phẩm không có lấy một tác phẩm nào gọi là có chút văn chương.
HỮU THỈNH NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ THƠ THANH TÙNG KHÔNG CHÍNH XÁC!

HỮU THỈNH NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ THƠ THANH TÙNG KHÔNG CHÍNH XÁC!

 •   27/12/2019 09:48:08 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Thế hệ thơ Hữu Thỉnh là một thế hệ lên gân, gồng mình như con cọng vó trước con mảng xà tinh, đủ các giọng: ca học, hót học, sáo học, tấu hài học, cười học, vè học, tò he học, nịnh học, giả vờ học, khóc học, nước mắt cá sấu học, tin tưởng học, lạc quan tếu học, lên gân học, vô học, vô lối học...Từ Trung ương cho dến địa phương đâu đâu người ta cũng nghe một giọng kèn frompet đơn điệu cũ mèm như thế!
Tr???n Quang ?????o ng?????i bay trong m??

Tr???n Quang ?????o ng?????i bay trong m??

 •   26/12/2019 10:55:30 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
TR???N QUANG ?????O
Ng?????i bay trong m??
????? Ho??ng
T??i v?? ?????o c??ng huy???n, ??? b??n t??? h???u s??ng Ki???n Giang, m???t con s??ng th?? m???ng nh?? s??ng H????ng x??? Hu???. L??ng t??i ph??a t???, l??ng ?????o ph??a h???u. Hai l??ng ?????u c?? ru???ng, c?? ?????i, xa xa c?? nu??. Qu?? ch??ng t??i g???n bi???n. T??? l??ng ra bi???n ????? 5, 6 km ???????ng chim bay. Nh???ng ????m tr???i tr??? gi?? (bi???n ?????ng), ch??ng t??i n???m trong ch??n nghe ti???ng s??ng bi???n ?????p ???m ??o, th?? th??m. T??i h??n ?????o 9 tu???i nh??ng coi nhau, ch??i v???i nhau nh?? b???n vong ni??n!
V??n h???c ??????ng ?????i Trung Qu???c l?? "r??c r?????i"

V??n h???c ??????ng ?????i Trung Qu???c l?? "r??c r?????i"

 •   14/12/2019 02:07:43 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
V??n h???c ??????ng ?????i Trung Qu???c (VH????TQ)[1] c?? l?????ng t??c gi???, t??c ph???m v?? ng?????i ?????c l???n nh???t th??? gi???i v?? ??ang ph??t tri???n nhanh, ?????ng th???i t???n t???i kh?? nhi???u v???n ?????. Hi???n nay ch??nh ng?????i TQ c??ng ch??a c?? m???t ????nh gi?? t???ng quan v??? n???n v??n h???c c???a h???. V?? v???y t??m hi???u VH????TQ qua con m???t m???t nh?? H??n h???c ng?????i n?????c ngo??i c?? th??? l?? ??i???u b??? ??ch.
Nh???ng b??i vi???t n?? c???a V??n n??...

Nh???ng b??i vi???t n?? c???a V??n n??...

 •   30/11/2019 03:54:37 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
NH???NG B??I VI???T N?? C???A V??N N?? V?? C??NG NGUY H???I ????? Ho??ng Khi ch??nh tr??? l???c h???u, gi??? d???i, ??i ng?????c l???i ti??u ch?? ban ?????u ?????t ra m?? ????m v??n ngh??? s?? v???n cam t??m cung ph???ng th?? h??? l?? nh???ng k??? vi???t n??, nh??n d??n t???y chay t??c ph???m c???a h??? ra kh???i t??m kh???m! T??? H???u l?? nh?? th?? n???i ti???ng thu???c th???i ti???n chi???n c?? T??? ???y v???i nh???ng c??u th?? b???t h??? cho ?????i:
V??n h???c thi???u s??? 70 n??m Trung Qu???c m???i.

V??n h???c thi???u s??? 70 n??m Trung Qu???c m???i.

 •   15/11/2019 11:57:29 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
V??N H???C C??C D??N T???C THI???U S??? TRONG 70 N??M TRUNG QU???C M???I
V??n h???c thi???u s??? ???? tr???i qua 70 n??m l???ch s??? v??? vang trong n???n C???ng h??a. Trong 70 n??m qua, v???i s??? quan t??m v?? ???ng h??? l???n c???a ?????ng v?? nh?? n?????c, s??? nghi???p v??n h???c c???a c??c d??n t???c thi???u s??? ???? ph??t tri???n m???nh m???, c??c nh?? v??n c???a c??c d??n t???c kh??c nhau ???? tr?????ng th??nh nhanh ch??ng, v???i c??c t??c ph???m ti???u thuy???t, th??, v??n xu??i, k???ch v?? v??n h???c ??i???n ???nh, l?? lu???n v?? ph?? b??nh v??n h???c
Văn Chinh bốc thơm Nguyễn Quang Thiều

Văn Chinh bốc thơm Nguyễn Quang Thiều

 •   04/11/2019 03:00:44 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
VĂN CHINH "BỐC THƠM" NGUYỄN QUANG THIỀU - Nguyễn Quang Thiều và đẳng cấp thơ ca (*)
Đỗ Hoàng
Văn Chinh, Đặng Huy Giang,Trần Trương và đến cả Tổng biên tập Nguyễn Trí Huân đều là những cán bộ của các cơ quan khác đã về hưu đến đầu quân làm cho tạp chí Nhà văn & Tác phẩm. Họ đã xấp xỉ bày, tám mươi tuổi! Đây cũng là một quyết sách tình thế của Hội Nhà văn Việt Nam nhằm đỡ khâu trả lương ở cơ quan Hội và các cơ quan cấp 2 của Hội (các cán bộ về hưu làm thêm chỉ nhận một số tiền ít tượng trưng) cho cán bộ.
V??n Chinh"b???c th??m" th?? Nguy???n Quang Thi???u

V??n Chinh"b???c th??m" th?? Nguy???n Quang Thi???u

 •   01/11/2019 10:04:37 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
V??n Chinh, ?????ng Huy Giang,Tr???n Tr????ng v?? ?????n c??? T???ng bi??n t???p Nguy???n Tr?? Hu??n ?????u l?? nh???ng c??n b??? c???a c??c c?? quan kh??c ???? v??? h??u ?????n ?????u qu??n l??m cho t???p ch?? Nh?? v??n & T??c ph???m. H??? ???? x???p x??? b??y, t??m m????i tu???i! ????y c??ng l?? m???t quy???t s??ch t??nh th??? c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam nh???m ????? kh??u tr??? l????ng ??? c?? quan H???i v?? c??c c?? quan c???p 2 c???a H???i (c??c c??n b??? v??? h??u l??m th??m ch??? nh???n m???t s??? ti???n ??t t?????ng tr??ng) cho c??n b???.
V??? tr???i Nam d??i d???u ti???n nh??n

V??? tr???i Nam d??i d???u ti???n nh??n

 •   25/10/2019 09:16:40 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
C??n ch??a ?????y m???t th??ng n???a l?? ?????n ?????i l??? ngh??n n??m Th??ng Long. H?? N???i ???? chu???n b??? bao n??m nay ????? k??? ni???m ng??y ?????i l??? c?? m???t kh??ng hai trong l???ch s??? ?????t n?????c m???y ng??n n??m qua. Tr??n th??? gi???i c?? h??ng tr??m n?????c nh??ng c??ng ch??a qu?? 30 n?????c c?? th??? ???? ngh??n tu???i. Th??ng Long m???t ngh??n tu???i ???? l?? ni???m t??? h??o cho c??? non s??ng v?? con ch??u mu??n ?????i. ????? chu???n b??? cho s??? 10 T???p ch?? Nh?? v??n k??? ni???m ng??n n??m Th??ng Long, t??i c?? chuy???n h??nh ph????ng Nam ng???u h???ng.
V??N H???C C???NG S???N TH???I M???T V???N

V??N H???C C???NG S???N TH???I M???T V???N

 •   13/10/2019 06:30:54 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
V??N H???C C???NG S???N TH???I M???T V???N
Lts: Nguy???n Quang Thi???u h???c ngh??? "Dao,b??a - Culis" (nghe ?????n ?????i ???? l?? thi???u t?????ng) n??n ki???n th???c c?? b???n v??n ch????ng r???t nh??m nhoam th??? hi???n trong s??ng t??c th?? V?? l???i l???i ???????c c??nh h???u th???i k??n ????a l??n m??y xanh! Ti???n s?? b?? Nguy???n ????ng ??i???p, anh tr??? con Then Son, ?????i i?? c??ng an (?????n th???i) Nguy???n Ch?? Hoan...
Xin gi???i thi???u b??i vi???t c???a nh?? th?? Tr???n M???nh H???o ????? b???n ?????c hi???u th??m n???n v??n h???c C???ng s???n th???i m???t v???n
vannghecuocsong.com
M???t thi??n B???c m???nh...

M???t thi??n B???c m???nh...

 •   09/10/2019 11:35:57 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
KI???U TH?? - ????? HO??NG (Tr??ch)

A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i.
Khi ph??ng t??c "??o???n tr?????ng t??n thanh 3254 c??u" (quen g???i truy???n Ki???u) C??? Nguy???n Du c?? ch??? nh???c ?????n, c?? ch??? kh??ng nh???c ?????n. V?? d??? nh?? khi Ki???u vi???t kh??c B???c m???nh, C??? Nguy???n Du ch??? nh???c:"M???t thi??n b???c m???nh l???i c??ng n???o nh??n". C??? kh??ng d???ch b??i th?? n??y.
Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? (6122 c??u) ???? d???ch ra th?? Vi???t. Xin gi???i thi???u c??ng b???n ?????c.
vannghecuocsong.com
????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi - Phan C???m Th?????ng n???nh th???i

????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi - Phan C???m Th?????ng n???nh th???i

 •   02/10/2019 12:37:56 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi - Phan C???m Th?????ng n???nh th???i
????? TRUNG LAI D???CH PH?? N??T ???????NG THI
PHAN C???M TH?????NG N???NH TH???I ????? TRUNG LAI
????? Ho??ng
M???t l???n t??i g???p nh?? nghi??n c???u V??n h???c L???i Nguy??n ??n ??? c?? quan t??i 65- Nguy???n Du, H?? N???i, t??i n??i: - C??? r???ng ng?????i bi???t ch??? H??n sao l???i ????? ????? Trung Lai m??a may d???ch th?? ???????ng tr??n s??n V??n Mi???u th??? ti??n sinh?
Ch??? Lan Vi??n v?? ba ni???m s???ng s???t.

Ch??? Lan Vi??n v?? ba ni???m s???ng s???t.

 •   01/09/2019 06:22:10 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Tr???n M???nh H???o.
M???i m?????i l??m, m?????i s??u tu???i ?????u, t??m h???n c???u thi???u ni??n Ch??? Lan Vi??n k??? l??? thay, ???? b???ng tu???i Th??p Ch??m. Hay ch??nh l?? h???n v??a Th??p Ch??m mi???n Trung ???? nh???p v??o th??n x??c nh?? th?? t??? thu??? l???t l??ng, m?????n ch?? h??i ?????ng h??? Phan m?? oa oa c???t ti???ng kh??c ngh??n n??m ??? ngh???n t??? mu??n tr??ng g???ch ?????
??an R??? L?? Th??nh Nghi??? n???nh th???i th?? H???u Th???nh

??an R??? L?? Th??nh Nghi??? n???nh th???i th?? H???u Th???nh

 •   30/08/2019 04:57:31 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
??an R??? L?? Th??nh Ngh??? c?? l??? ?????ng nh???t nh?? trong b???y ????ng nh?? ki???n c??? n???nh th???i th?? H???u Th???nh: Ph???m Quang Trung, Tr?????ng L??u, Thanh Th???o, M?? Giang L??n, V?? Qu???n Ph????ng, Nguy???n Tr???ngT???o, Thu T???, Nguy???n Ng???c Ph??, Ph???m Kh???i, Nguy???n H???u Qu??, V?? B??nh L???c...Kh??ng thua s??? tr?? tr???n c???a Ph???m Quang Trung, b??? cong ng??i b??t c???a Thanh Th???o, t??ng t???n l????ng t??m c???a M?? Giang L??n, v?? th??m c??? khoai ngh??o c??? qu???c c???a Thu T???, ???? b??t nh?? Nguy???n Ng???c Ph??...
????? Ho??ng & Ki???u Th??

????? Ho??ng & Ki???u Th??

 •   30/08/2019 12:36:31 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
N??m 1996 trong gi???i v??n ch????ng ??? H?? N???i th???y b??n t??n nh??? to v??? t???p th?? ???T??m s??? ng?????i l??nh??? c???a ????? Ho??ng. T??i l??c ???y ch??a ???????c ?????c. Nghe ????u cu???n s??ch ???? ???? b??? thu h???i. C??ng l?? ng?????i l??nh tr??? v??? sau chi???n tranh, t??i t?? m?? mu???n coi cho t?????ng v?? mu???n bi???t t??c gi??? ????? Ho??ng.
L???i ai ??i???u cho m???t giai ??o???n v??n ngh??? minh h???a

L???i ai ??i???u cho m???t giai ??o???n v??n ngh??? minh h???a

 •   28/08/2019 07:05:47 PM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Nguy???n Minh Ch??u
bu???n ?????n th???i ru???t! Th?? th???t ch???ng ba b???n n??m tr??? l???i ????y t??i c??? n???i l??n nh??ng c??n
ng??n gi???y b??t, hay so s??nh m??nh v???i nh???ng anh em b???n b?? c???m b??t m???t c??ch su??n s??? b??nh L?? m???t ng?????i s??ng t??c, ch???c t??i c??ng gi???ng nh?? nhi???u anh em s??ng t??c kh??c, c?? th??i quen v???a vi???t v???a t??? quan s??t, nh??n theo c??i ng??i b??t c???a m??nh c?? l??c ?????y h??o s???ng c?? l??c l???i ?????y ?????n ??o h???i h???p l???n e ng???i ch???y tr??n m???t t??? gi???y ?????nh m???nh.
Chao ??i, ????? b???ng kh??ng n??i ra th?? th??i ch??? n??i ra c??i chuy???n n??y n?? vui l???m, m?? n?? c??ng bu???n l???m, c?? ????i khi th???n, ???????c tr???i ?????t ban cho m???t c??i t???ng nh?? v??n lu??n lu??n s???n s??ng th??ch nghi v???i m???i th??? l?? lu???n v?? lu???t l??? v??n
T???P ???BU???I C??U H??? H???NG??? C???A NGUY???N B??NH PH????NG H???T S???C Y???U K??M ??? PHI TH?? CA

T???P ???BU???I C??U H??? H???NG??? C???A NGUY???N B??NH PH????NG H???T S???C Y???U K??M ??? PHI TH?? CA

 •   27/08/2019 03:40:01 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
T???p Bu???i c??u h??? h???ng g???m 35 b??i, c?? 2 b??i v??n xu??i kh??ng ra v??n xu??i, th?? kh??ng ra th??, xin n??i sau do Nh?? xu???t b???n V??n h???c ???n h??nh th??ng 9 n??m 2011. Trong 33 b??i ?????u kh??ng vi???t theo truy???n th???ng t??? c??ch c???m c??ch ngh?? v?? c??ch th??? hi???n. N?? l?? m???t th??? t?? m??, r???i r???m, ????nh ?????, t???c t???, h??? n??t, s??o r???ng, ?????i ng??n, l???ng c???ng, l???m kh???m, kh???p kh?? kh???p kh???nh, so s??nh th?? kh???nh kh???ng, v?? von th?? khi??ng c?????ng, ??ng n??i g?? b?? n??i v???t,
Lu???n v??n t??c gi??? Nguy???n Ph?? Trongj

Lu???n v??n t??c gi??? Nguy???n Ph?? Trongj

 •   28/07/2019 08:16:28 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Nh??n t?????ng ni???m m?????i n??m m???t c???a nh?? th?? T??? H???u (1920 - 2002) T???p ch?? Th?? xin ???????c tr??n tr???ng gi???i thi???u l???i b??i ti???u lu???n c???a GS, TS Nguy???n Ph?? Tr???ng ????? c???p m???t trong nh???ng c???ng hi???n l???n v??? thi ph??p c???a t??c gi??? T??? ???y, Vi???t B???c , Gi?? l???ng Vi???t Nam m??u v?? hoa...

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập19
 • Hôm nay5,838
 • Tháng hiện tại185,671
 • Tổng lượt truy cập4,840,975
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây