Tr???n Quang ?????o ng?????i bay trong m??

Tr???n Quang ?????o ng?????i bay trong m??

 •   26/12/2019 10:55:30 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
TR???N QUANG ?????O
Ng?????i bay trong m??
????? Ho??ng
T??i v?? ?????o c??ng huy???n, ??? b??n t??? h???u s??ng Ki???n Giang, m???t con s??ng th?? m???ng nh?? s??ng H????ng x??? Hu???. L??ng t??i ph??a t???, l??ng ?????o ph??a h???u. Hai l??ng ?????u c?? ru???ng, c?? ?????i, xa xa c?? nu??. Qu?? ch??ng t??i g???n bi???n. T??? l??ng ra bi???n ????? 5, 6 km ???????ng chim bay. Nh???ng ????m tr???i tr??? gi?? (bi???n ?????ng), ch??ng t??i n???m trong ch??n nghe ti???ng s??ng bi???n ?????p ???m ??o, th?? th??m. T??i h??n ?????o 9 tu???i nh??ng coi nhau, ch??i v???i nhau nh?? b???n vong ni??n!
V??n h???c ??????ng ?????i Trung Qu???c l?? "r??c r?????i"

V??n h???c ??????ng ?????i Trung Qu???c l?? "r??c r?????i"

 •   14/12/2019 02:07:43 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
V??n h???c ??????ng ?????i Trung Qu???c (VH????TQ)[1] c?? l?????ng t??c gi???, t??c ph???m v?? ng?????i ?????c l???n nh???t th??? gi???i v?? ??ang ph??t tri???n nhanh, ?????ng th???i t???n t???i kh?? nhi???u v???n ?????. Hi???n nay ch??nh ng?????i TQ c??ng ch??a c?? m???t ????nh gi?? t???ng quan v??? n???n v??n h???c c???a h???. V?? v???y t??m hi???u VH????TQ qua con m???t m???t nh?? H??n h???c ng?????i n?????c ngo??i c?? th??? l?? ??i???u b??? ??ch.
Nh???ng b??i vi???t n?? c???a V??n n??...

Nh???ng b??i vi???t n?? c???a V??n n??...

 •   30/11/2019 03:54:37 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
NH???NG B??I VI???T N?? C???A V??N N?? V?? C??NG NGUY H???I ????? Ho??ng Khi ch??nh tr??? l???c h???u, gi??? d???i, ??i ng?????c l???i ti??u ch?? ban ?????u ?????t ra m?? ????m v??n ngh??? s?? v???n cam t??m cung ph???ng th?? h??? l?? nh???ng k??? vi???t n??, nh??n d??n t???y chay t??c ph???m c???a h??? ra kh???i t??m kh???m! T??? H???u l?? nh?? th?? n???i ti???ng thu???c th???i ti???n chi???n c?? T??? ???y v???i nh???ng c??u th?? b???t h??? cho ?????i:
V??n h???c thi???u s??? 70 n??m Trung Qu???c m???i.

V??n h???c thi???u s??? 70 n??m Trung Qu???c m???i.

 •   15/11/2019 11:57:29 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
V??N H???C C??C D??N T???C THI???U S??? TRONG 70 N??M TRUNG QU???C M???I
V??n h???c thi???u s??? ???? tr???i qua 70 n??m l???ch s??? v??? vang trong n???n C???ng h??a. Trong 70 n??m qua, v???i s??? quan t??m v?? ???ng h??? l???n c???a ?????ng v?? nh?? n?????c, s??? nghi???p v??n h???c c???a c??c d??n t???c thi???u s??? ???? ph??t tri???n m???nh m???, c??c nh?? v??n c???a c??c d??n t???c kh??c nhau ???? tr?????ng th??nh nhanh ch??ng, v???i c??c t??c ph???m ti???u thuy???t, th??, v??n xu??i, k???ch v?? v??n h???c ??i???n ???nh, l?? lu???n v?? ph?? b??nh v??n h???c
V??N CHINH "B???C TH??M" TH?? NGUY???N QUANG THI???U. (ti???p theo)

V??N CHINH "B???C TH??M" TH?? NGUY???N QUANG THI???U. (ti???p theo)

 •   04/11/2019 03:00:44 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Hi???n nay ??ang c?? m???t s??? nh?? v??n nh?? th?? c?? nhi???u h?????ng t??m t??i ?????c ????o nh???m ?????i m???i m???i h??nh th???c th??? hi???n v??n ch????ng: c??? trong th?? l???n trong v??n xu??i; Nguy???n Quang Thi???u l?? m???t trong s??? t??c gi??? thu???c nh??m s??ng t???o t??m t??i n??y???
????? gi??p b???n ?????c hi???u ???????c c??ng s???c gi?? tr??? t??m t??i c???a nh???ng t??c ph???m thu???c tr??o l??u s??ng t???o m???i n??y nh?? th?? ????? Ho??ng c?? s??ng ki???n d???ch l???i nh???ng s??ng t???o ???? ra ng??n ng??? v??n ch????ng quen thu???c ????? gi??p ng?????i ?????c b??nh th?????ng c?? th??? l??nh h???i ???????c???
V??n Chinh"b???c th??m" th?? Nguy???n Quang Thi???u

V??n Chinh"b???c th??m" th?? Nguy???n Quang Thi???u

 •   01/11/2019 10:04:37 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
V??n Chinh, ?????ng Huy Giang,Tr???n Tr????ng v?? ?????n c??? T???ng bi??n t???p Nguy???n Tr?? Hu??n ?????u l?? nh???ng c??n b??? c???a c??c c?? quan kh??c ???? v??? h??u ?????n ?????u qu??n l??m cho t???p ch?? Nh?? v??n & T??c ph???m. H??? ???? x???p x??? b??y, t??m m????i tu???i! ????y c??ng l?? m???t quy???t s??ch t??nh th??? c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam nh???m ????? kh??u tr??? l????ng ??? c?? quan H???i v?? c??c c?? quan c???p 2 c???a H???i (c??c c??n b??? v??? h??u l??m th??m ch??? nh???n m???t s??? ti???n ??t t?????ng tr??ng) cho c??n b???.
V??? tr???i Nam d??i d???u ti???n nh??n

V??? tr???i Nam d??i d???u ti???n nh??n

 •   25/10/2019 09:16:40 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
C??n ch??a ?????y m???t th??ng n???a l?? ?????n ?????i l??? ngh??n n??m Th??ng Long. H?? N???i ???? chu???n b??? bao n??m nay ????? k??? ni???m ng??y ?????i l??? c?? m???t kh??ng hai trong l???ch s??? ?????t n?????c m???y ng??n n??m qua. Tr??n th??? gi???i c?? h??ng tr??m n?????c nh??ng c??ng ch??a qu?? 30 n?????c c?? th??? ???? ngh??n tu???i. Th??ng Long m???t ngh??n tu???i ???? l?? ni???m t??? h??o cho c??? non s??ng v?? con ch??u mu??n ?????i. ????? chu???n b??? cho s??? 10 T???p ch?? Nh?? v??n k??? ni???m ng??n n??m Th??ng Long, t??i c?? chuy???n h??nh ph????ng Nam ng???u h???ng.
V??N H???C C???NG S???N TH???I M???T V???N

V??N H???C C???NG S???N TH???I M???T V???N

 •   13/10/2019 06:30:54 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
V??N H???C C???NG S???N TH???I M???T V???N
Lts: Nguy???n Quang Thi???u h???c ngh??? "Dao,b??a - Culis" (nghe ?????n ?????i ???? l?? thi???u t?????ng) n??n ki???n th???c c?? b???n v??n ch????ng r???t nh??m nhoam th??? hi???n trong s??ng t??c th?? V?? l???i l???i ???????c c??nh h???u th???i k??n ????a l??n m??y xanh! Ti???n s?? b?? Nguy???n ????ng ??i???p, anh tr??? con Then Son, ?????i i?? c??ng an (?????n th???i) Nguy???n Ch?? Hoan...
Xin gi???i thi???u b??i vi???t c???a nh?? th?? Tr???n M???nh H???o ????? b???n ?????c hi???u th??m n???n v??n h???c C???ng s???n th???i m???t v???n
vannghecuocsong.com
M???t thi??n B???c m???nh...

M???t thi??n B???c m???nh...

 •   09/10/2019 11:35:57 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
KI???U TH?? - ????? HO??NG (Tr??ch)

A Lts: Trong Kim V??n Ki???u c?? g???n 1000 c??u th?? (857 c??u) do Ki???u, S??? Khanh, Gi??c Duy??n, Thuc Sinh...s??ng t??c. Trong ???? Ki???u s??ng t??c r???t nhi???u v?? r???t hay.Vi???c n??y cho ta th???y Ki???u l?? ng?????i t??i s???c v?? song. Thanh T??m T??i T??? l?? b???c V??n s?? tr??c vi???t mu??n ?????i.
Khi ph??ng t??c "??o???n tr?????ng t??n thanh 3254 c??u" (quen g???i truy???n Ki???u) C??? Nguy???n Du c?? ch??? nh???c ?????n, c?? ch??? kh??ng nh???c ?????n. V?? d??? nh?? khi Ki???u vi???t kh??c B???c m???nh, C??? Nguy???n Du ch??? nh???c:"M???t thi??n b???c m???nh l???i c??ng n???o nh??n". C??? kh??ng d???ch b??i th?? n??y.
Nh?? th?? ????? Ho??ng khi ph??ng t??c Ki???u Th?? (6122 c??u) ???? d???ch ra th?? Vi???t. Xin gi???i thi???u c??ng b???n ?????c.
vannghecuocsong.com
????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi - Phan C???m Th?????ng n???nh th???i

????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi - Phan C???m Th?????ng n???nh th???i

 •   02/10/2019 12:37:56 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
????? Trung Lai d???ch ph?? n??t ???????ng thi - Phan C???m Th?????ng n???nh th???i
????? TRUNG LAI D???CH PH?? N??T ???????NG THI
PHAN C???M TH?????NG N???NH TH???I ????? TRUNG LAI
????? Ho??ng
M???t l???n t??i g???p nh?? nghi??n c???u V??n h???c L???i Nguy??n ??n ??? c?? quan t??i 65- Nguy???n Du, H?? N???i, t??i n??i: - C??? r???ng ng?????i bi???t ch??? H??n sao l???i ????? ????? Trung Lai m??a may d???ch th?? ???????ng tr??n s??n V??n Mi???u th??? ti??n sinh?
Ch??? Lan Vi??n v?? ba ni???m s???ng s???t.

Ch??? Lan Vi??n v?? ba ni???m s???ng s???t.

 •   01/09/2019 06:22:10 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Tr???n M???nh H???o.
M???i m?????i l??m, m?????i s??u tu???i ?????u, t??m h???n c???u thi???u ni??n Ch??? Lan Vi??n k??? l??? thay, ???? b???ng tu???i Th??p Ch??m. Hay ch??nh l?? h???n v??a Th??p Ch??m mi???n Trung ???? nh???p v??o th??n x??c nh?? th?? t??? thu??? l???t l??ng, m?????n ch?? h??i ?????ng h??? Phan m?? oa oa c???t ti???ng kh??c ngh??n n??m ??? ngh???n t??? mu??n tr??ng g???ch ?????
??an R??? L?? Th??nh Nghi??? n???nh th???i th?? H???u Th???nh

??an R??? L?? Th??nh Nghi??? n???nh th???i th?? H???u Th???nh

 •   30/08/2019 04:57:31 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
??an R??? L?? Th??nh Ngh??? c?? l??? ?????ng nh???t nh?? trong b???y ????ng nh?? ki???n c??? n???nh th???i th?? H???u Th???nh: Ph???m Quang Trung, Tr?????ng L??u, Thanh Th???o, M?? Giang L??n, V?? Qu???n Ph????ng, Nguy???n Tr???ngT???o, Thu T???, Nguy???n Ng???c Ph??, Ph???m Kh???i, Nguy???n H???u Qu??, V?? B??nh L???c...Kh??ng thua s??? tr?? tr???n c???a Ph???m Quang Trung, b??? cong ng??i b??t c???a Thanh Th???o, t??ng t???n l????ng t??m c???a M?? Giang L??n, v?? th??m c??? khoai ngh??o c??? qu???c c???a Thu T???, ???? b??t nh?? Nguy???n Ng???c Ph??...
????? Ho??ng & Ki???u Th??

????? Ho??ng & Ki???u Th??

 •   30/08/2019 12:36:31 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
N??m 1996 trong gi???i v??n ch????ng ??? H?? N???i th???y b??n t??n nh??? to v??? t???p th?? ???T??m s??? ng?????i l??nh??? c???a ????? Ho??ng. T??i l??c ???y ch??a ???????c ?????c. Nghe ????u cu???n s??ch ???? ???? b??? thu h???i. C??ng l?? ng?????i l??nh tr??? v??? sau chi???n tranh, t??i t?? m?? mu???n coi cho t?????ng v?? mu???n bi???t t??c gi??? ????? Ho??ng.
L???i ai ??i???u cho m???t giai ??o???n v??n ngh??? minh h???a

L???i ai ??i???u cho m???t giai ??o???n v??n ngh??? minh h???a

 •   28/08/2019 07:05:47 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Nguy???n Minh Ch??u
bu???n ?????n th???i ru???t! Th?? th???t ch???ng ba b???n n??m tr??? l???i ????y t??i c??? n???i l??n nh??ng c??n
ng??n gi???y b??t, hay so s??nh m??nh v???i nh???ng anh em b???n b?? c???m b??t m???t c??ch su??n s??? b??nh L?? m???t ng?????i s??ng t??c, ch???c t??i c??ng gi???ng nh?? nhi???u anh em s??ng t??c kh??c, c?? th??i quen v???a vi???t v???a t??? quan s??t, nh??n theo c??i ng??i b??t c???a m??nh c?? l??c ?????y h??o s???ng c?? l??c l???i ?????y ?????n ??o h???i h???p l???n e ng???i ch???y tr??n m???t t??? gi???y ?????nh m???nh.
Chao ??i, ????? b???ng kh??ng n??i ra th?? th??i ch??? n??i ra c??i chuy???n n??y n?? vui l???m, m?? n?? c??ng bu???n l???m, c?? ????i khi th???n, ???????c tr???i ?????t ban cho m???t c??i t???ng nh?? v??n lu??n lu??n s???n s??ng th??ch nghi v???i m???i th??? l?? lu???n v?? lu???t l??? v??n
T???P ???BU???I C??U H??? H???NG??? C???A NGUY???N B??NH PH????NG H???T S???C Y???U K??M ??? PHI TH?? CA

T???P ???BU???I C??U H??? H???NG??? C???A NGUY???N B??NH PH????NG H???T S???C Y???U K??M ??? PHI TH?? CA

 •   27/08/2019 03:40:01 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
T???p Bu???i c??u h??? h???ng g???m 35 b??i, c?? 2 b??i v??n xu??i kh??ng ra v??n xu??i, th?? kh??ng ra th??, xin n??i sau do Nh?? xu???t b???n V??n h???c ???n h??nh th??ng 9 n??m 2011. Trong 33 b??i ?????u kh??ng vi???t theo truy???n th???ng t??? c??ch c???m c??ch ngh?? v?? c??ch th??? hi???n. N?? l?? m???t th??? t?? m??, r???i r???m, ????nh ?????, t???c t???, h??? n??t, s??o r???ng, ?????i ng??n, l???ng c???ng, l???m kh???m, kh???p kh?? kh???p kh???nh, so s??nh th?? kh???nh kh???ng, v?? von th?? khi??ng c?????ng, ??ng n??i g?? b?? n??i v???t,
Lu???n v??n t??c gi??? Nguy???n Ph?? Trongj

Lu???n v??n t??c gi??? Nguy???n Ph?? Trongj

 •   28/07/2019 08:16:28 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Nh??n t?????ng ni???m m?????i n??m m???t c???a nh?? th?? T??? H???u (1920 - 2002) T???p ch?? Th?? xin ???????c tr??n tr???ng gi???i thi???u l???i b??i ti???u lu???n c???a GS, TS Nguy???n Ph?? Tr???ng ????? c???p m???t trong nh???ng c???ng hi???n l???n v??? thi ph??p c???a t??c gi??? T??? ???y, Vi???t B???c , Gi?? l???ng Vi???t Nam m??u v?? hoa...
M?? Giang L??n n???nh th???i H???u Th???nh

M?? Giang L??n n???nh th???i H???u Th???nh

 •   25/07/2019 12:01:51 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Sau khi ?????ng C???ng s???n Vi???t Nam ?????p tan Nh??n v??n Giai ph???m qu???ng n??m 1957, 1958 thi "ng??i n???"c???a n?? l?? Khoa v??n c???a c??c tr?????ng ?????i h???c ???????c "thay m??u" ho??n to??n! M???t th??? h??? gi??o s??, gi???ng vi??n " v??ng m?????i" nh??: gi??o s?? hai b???ng ti???n s?? b???o v??? t???i Ph??p l??c 23 tu???i Nguy???n M???nh T?????ng, gi??o s?? Tr????ng T???u, gi??o s?? Tr???n ?????c Th???o, th???c s?? tri???t h???c t???i Ph??p...b
Nguy???n ????ng ??i???p b???c th??m H???u Th???nh - "H???u Th???nh v?? qu?? tr??nh ?????i m???i thi ca

Nguy???n ????ng ??i???p b???c th??m H???u Th???nh - "H???u Th???nh v?? qu?? tr??nh ?????i m???i thi ca

 •   04/07/2019 12:44:39 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
H???u Th???nh v?? Nguy???n ????ng ??i???p, t??i ???? ph???n bi???n qu?? nhi???u v?? c??ng m???t m??nh n??i gi???a sa m???c tr?????c m???t bi???n ng?????i v??n ch????ng m???u d???ch, tem phi???u ????ng rinh r??ch (ch??? c???a Paul Nguy???n Ho??ng ?????c) l??m sao kh??ng b??? ph???n ???ng. C?? k??? chuy??n n??ng bi cho H???uTh???nh kh??ch b??c t??i: "??ng l??m v???a v???a kh??ng th?? th??nh anh Ch??" (Ch?? Ph??o)
Thanh Th???o b???c th??m H???u Th???nh

Thanh Th???o b???c th??m H???u Th???nh

 •   30/06/2019 05:18:30 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
THANH TH???O B??C TH??M H???U TH???NH - N???I KH???C KHO???I S??U TH???M (*)- B??i in tr??n t???p ch?? th?? s??? 10 - 2016????? Ho??ngLTS: Thanh Th???o l?? m???t c??y b??t m???u d???ch tem phi???u tr??m ph???n tr??m. Th?? v??n ???? tem phi???u, ??i???m s??ch ph?? b??nh c??ng tem phi???u n???t. V???i m???t t???m nh??n v??n ch????ng r???t "v???m" l???i v??? l???i xu th???i, tung h?? k??? c?? ch???c, c?? ti???n n??n t??c ph???m kh??ng c?? gi?? tr??? g?? cho c???ng ?????ng.. ??i???n h??nh l?? b??i b???c th??m th?? H???u Th???nh "N???i kh???c kho???i s??u th???m".

Các tin khác

G???ng g???i

Truy??n ng??n c??a ???? Ho??ng                                          H??n th??ng n??y, m??a nh??ng...

Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay3,315
 • Tháng hiện tại151,103
 • Tổng lượt truy cập4,604,244
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây