M??i l???n - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

 •   27/03/2019 12:59:05 AM
 •   Đã xem: 1390
 •   Phản hồi: 0
M??i l???n - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t
Ho??ng V?? Thu???t

m??i

??? ????u ???? r???t xa v???a nh??n th???y v???a kh??ng nh??n th???y
nghe ???????c s??? ???????c

d??ng th??c n??ng ran hai b??? ????m

nguy??n b???n cu???c s???ng v???n th???
c??n s???t b???t th???n run b???n b???t
D???ch th?? v?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

D???ch th?? v?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

 •   27/03/2019 12:50:56 AM
 •   Đã xem: 1029
 •   Phản hồi: 0
D???ch V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t
NH?? TH?? HO??NG V?? THU???T T???I T??M, ????NH ????? T???A ?????, D??NG T??? KH??NG CH??NH X??C, K??M KI???M SO??T
????? Ho??ng
Th??a c??c anh, t??i kh??ng h??? c?? ngo???i c???m, d?? t??i ???? h???c, ????m ?????a v???i Gs Nguy???n Ho??ng Ph????ng, ????? B?? Hi???p. T??i ???? vi???t nhi???u v??? c??ch t??n (l??m m???i). Ki???n th???c ph??? th??ng thu??? ???u tr?? ai c??ng bi???t hi???n th???c, t?????ng t?????ng r???i ?????n s??ng t???o. C?? c??i xe ?????p b??nh g??? m???i c?? c??i Sim S??n, c?? c??i Sim S??n m???i c?? c??i @, dream, Sh...
Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

 •   23/03/2019 05:02:57 AM
 •   Đã xem: 1130
 •   Phản hồi: 0
"??ng quan to, nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng gi???u s??? nu???i ti???c, b???c b???i, c??? c??m t???c khi m??nh b??? bu???c v??? h??u gi???a ch???ng, ??ang l??c ki???m ra nhi???u b???ng l???c. Ti???c kh??ng thay ?????i ???????c th???i gian, th???i gian ???? ????ng ??inh l??n th??n th???; h???i kh??ng l??m ???????c nh?? g?? quan T??u tr?????c ????y ?????i 83 tu???i ra 38 tu???i ????? t???i v??? nhi???u th???p k??? n???a, ????? h???t v??ng, h???t b???c. Bao nhi??u c??i ti???c, bao nhi??u c??i t???c, c??i c??m". (nh?? th?? ????? Ho??ng).
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai (ti???p theo...)

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai (ti???p theo...)

 •   21/03/2019 09:08:22 AM
 •   Đã xem: 1031
 •   Phản hồi: 0
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T (***)D???CH V?? L???I Nguy???n Phan Qu??? Mai

Nguy???n Phan Qu??? Mai

Nguy??n b???n;

DICH CHUY??N

L?? m???t c??i c??y ??ang tr??? hoa.
T??i t??? b???ng m??nh l??n
Kh???i ng?????i th??n, b???n b??, ti???ng n??i.
Dihj V?? l???i Ph???m ??????ngc

Dihj V?? l???i Ph???m ??????ngc

 •   21/03/2019 08:56:12 AM
 •   Đã xem: 1067
 •   Phản hồi: 0
????? HO??NG: S??? N??I SAU LO???I V?? L???I, V?? C???M C???A PH???M ??????NG, T???M D???CH TH?? TA RA TH?? VI???T ????? M???I NG?????I ?????C
????? Ho??ng d???ch th?? v?? l???i Ph???m ??????ng t??? th?? ta ra th?? Vi???t.

Ph???m ??????ng

??? PH??? KH??M THI??N
Nguy??n b???n:
t???ng kh???i ng?????i lao v??? ph??a tr?????c
nh?? th??? c?? s??ng th???n ??ang ??u???i sau l??ng
b???t m??i b???t m???t kh??ng b???t tai b???t m???t
Duchj V?? l???i Thanh Th???o

Duchj V?? l???i Thanh Th???o

 •   21/03/2019 08:45:55 AM
 •   Đã xem: 1107
 •   Phản hồi: 0
Thanh Th???o thu???c th??? h??? nh?? th?? ch???ng M??? ?????ng sau nhi???u c??c nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t, L?? Anh Xu??n, Nguy???n Duy, Nguy???n Khoa ??i???m, L??m Huy Nhu???n, Ho??ng Nhu???n C???m, L??m Th??? M??? D???, H???u Th???nh??? M???t th??? h??? vi???t theo b??i b???n, in s???n trong c??c ngh??? quy???t, ngh??? ?????nh, m???nh l???nh tuy??n hu???n c???p ?????i ?????i, ti???u ??o??n; c??ng v???i d??ng th?? h?? kh???u hi???u ??? h???u ph????ng h??nh th??nh n??n m???t l???p ?????ng ca, c??? ?????ng vi??n c???a k??nh th?? m???u d???ch qu???c doanh ???????c ch??nh th??? ??u ??i tinh th???n, v???t ch???t!
D???ch v?? l???i Ngu???n Khoa ??i???m

D???ch v?? l???i Ngu???n Khoa ??i???m

 •   18/03/2019 10:16:56 AM
 •   Đã xem: 1156
 •   Phản hồi: 0
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t Vo loi @ 1B??I V?? L???I "TH???I S??? CU???I NG??Y" C???A NGUY???N KHOA ??I???MB??i n??y ???? in tr??n c??c trang m???ng x?? h???i m???t v??i n??m tr?????c. N?? l?? m???t trong nh???ng b??i theo khuynh h?????ng V?? l???i, m?? Nguy???n Khoa ??i???m l?? m???t trong nh???ng ?????i bi???u. N??i chung V?? l???i l?? s??? b???t l???c c???a s??ng t???o thi ca. T??i kh??ng mu???n ?????ng b??t v?? trang m???ng x?? h???i th?? h??a c??? l??ng, kh??ng ai ch???p. Nh??ng nay n?? ???????c T???p ch?? Nh?? v??n & T??c ph???m
N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

 •   17/03/2019 10:03:05 PM
 •   Đã xem: 966
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
D???CH BA QU??I ?????I V?? L???I
N???I NI???M D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
D???ch Vi???t kh?? h??n d???ch T??u
Lo??ng qu??ng ch??? ngh??a ??au ?????u c??? ????m
To??n l?? ?? t?????ng qu??ng xi??n
D???ch ??i d???ch ???i ?????n ??i??n c??i ?????u!
Nh???ng ph?????ng x??? l?? ????u ????u
L??ng x?? THI KH??? ?????ng ?????u ng???n c??y!
B??? b??i Ti???ng v???ng ra kh???i s??ch gi??o khoa...

B??? b??i Ti???ng v???ng ra kh???i s??ch gi??o khoa...

 •   04/03/2019 09:34:13 AM
 •   Đã xem: 1334
 •   Phản hồi: 0
B??? B??I ???TI???NG V???NG??? c???a Nguy???n Quang Thi???u RA KH???I S??CH GI??O KHOA (Ti???ng Vi???t - L???p 5 t???p m???t)
Nh???ng t??c ph???m ???????c tuy???n ch???n v??o s??ch gi??o khoa l?? nh???ng t??c ph???m tinh hoa kinh ??i???n c?? gi?? tr??? cao v??? n???i dung t?? t?????ng, ngh??? thu???t ???????c th??? th??ch qua th???i gian v?? ph?? h???p t??m l?? l???a tu???i h???c sinh. Ch??ng ta ai c??ng c?? tu???i th?? c???p s??ch ?????n tr?????ng v?? nh???ng b??i v??n, b??i th?? t??? thu??? ???u tr?? ???????c ??n s??u trong tr?? nh??? v?? ??i theo su???t cu???c ?????i c???a ch??ng ta, n?? l?? m???u m???c trong s??ng v??? t??nh y??u qu?? h????ng, ?????t n?????c, v??? t??nh c???m y??u th????ng kh??ng th??? x??a nh??a:
V?? l???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng

V?? l???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng

 •   05/01/2019 08:56:31 AM
 •   Đã xem: 1458
 •   Phản hồi: 0
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - D???ch V?? l???i Nguy???n B??nh Ph????ng

T??? B???CH TH???I B??NH C???A NGUY???N B??NH PH????NG ??? M???T KI???U VI??T
- V?? L???I N??NG C???N, H??I H???T - K??M H???C - PHI V??N CH????NG ??? B??I NH??? H??NH ???NH ANH B??? ?????I C??? H???

????? Ho??ng
d???ch V??i l???i ra th?? Vi???t

d???ch V??i l???i ra th?? Vi???t

 •   28/12/2018 10:08:33 AM
 •   Đã xem: 1552
 •   Phản hồi: 0
D???ch Th?? Vi???t ra th?? Vi???tD???ch V?? l???i Mai V??n Ph???n(N?????c n??o trao gi???i th?? Th?? cho Mai V??n Ph???n l?? n?????c ??n C???T kh??ng bi???t th???i!)Mai V??n Ph???nGhi ??? V???n L?? Tr?????ng Th??nhM??y x???p l??n vai t???ng t???ng ???? n???ngnho?? m???t c??tth??? ?????y ng???c c??t
huy dong suc manh cua nhan dan tham gia phong chong tham nhung lang phi 1

D???ch B??i V?? l???i

 •   23/12/2018 07:31:38 AM
 •   Đã xem: 1095
 •   Phản hồi: 0
D???ch B??i V?? l???i

Nh???ng ng?????i ????n b?? g??nh n?????c s??ng (1)

Nguy???n Quang Thi???u.

Nguy??n b???n:

Nh???ng ng??n ch??n x????ng x???u, m??ng d??i v?? ??en to??? ra nh?? m??ng ch??n g?? m??i.
???? n??m n??m, m?????i l??m n??m, ba m????i n??m v?? n???a ?????i t??i th???y
Nh???ng ng?????i ????n b?? xu???ng g??nh n?????c s??ng
Nh???ng b???i t??c v??? x???i x??? tr??n l??ng ??o m???m v?? ?????t
M???t b??n tay h??? b??m v??o ?????u tr??n g??nh b?? b???ng ch??i v??i
D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

 •   23/12/2018 07:21:28 AM
 •   Đã xem: 2050
 •   Phản hồi: 0
Nh?? th?? ????? Ho??ng ???? l??m m???t vi???c g??y x??n xao gi???i c??ch t??n th?? l?? chuy???n ng??? nh???ng b??i th?? t??? do th??nh nh???ng b??i c?? v???n c?? ??i???u. C?? ng?????i ph???n ???ng gay g???t, m?? c??ng c?? ng?????i ???ng h??? nhi???t li???t. ????? b???n ?????c c?? th??m g??c nh??n, lethieunhon.com xin gi???i thi???u m???y d??ng t??? b???ch c???a nh?? th?? ????? Ho??ng v?? b???n t??c ph???m anh ???d???ch??? th?? L?? V??n Ng??n, Nguy???n Quang Thi???u, Phan Th??? V??ng Anh, Vi Th??y Linh sang???th?? Vi???t!
B??I GI??NG SI T??NH

B??I GI??NG SI T??NH

 •   19/01/2016 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 1291
 •   Phản hồi: 0
.
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T

D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T

 •   20/10/2015 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 2045
 •   Phản hồi: 0
Thống kê
 • Đang truy cập23
 • Hôm nay2,748
 • Tháng hiện tại23,770
 • Tổng lượt truy cập9,037,916
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây