D???ch th??Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

D???ch th??Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

 •   08/07/2019 04:07:15 AM
 •   Đã xem: 1047
 •   Phản hồi: 0
??a ph???n c??c nh?? th?? ng?????i d??n t???c thi???u s??? khi d??ng ti???ng ph??? th??ng (ti???ng Kinh) s??ng t??c th?? ?????u y???u v??? v???n ??i???u v?? thi ph??p k??? c??? Y Ph????ng, L?? Ng??n S???n, Ph?? Tram Insarra, P??? S???o M??n, D?? Th??? Ho??n, L?? Cao Nhum, Vi Th??y Linh.... N??n h??? th??ch l??m V?? l???i (l?????c h???t v???n ??i???u). Vi Th??y Linh l?? m???t ng?????i nh?? th???!
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - d???ch V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - d???ch V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

 •   30/06/2019 10:37:21 PM
 •   Đã xem: 1072
 •   Phản hồi: 0
Ng?????i vi???t c??? vi???t ra theo s??? suy ngh?? ch??? quan c???a m??nh. Sau ???? ng?????i ta ph??n v?? chia ra l??m nhi???u th??? lo???i nh??: V??n, th??, ph??, t???, h???ch, ca dao, t???c ng???, v??, n??i l???i, h??t vui ch??i, n??i vui ch??i... Th???i hi???n ?????i c??c t??c gi??? c??ng c?? nhi???u c??ch vi???t, c??ch n??i, c??ch l???p ng??n nh??ng ch??a th???y c??c nh?? ph?? b??nh ph???n lo???i th???. T??i ???? c?? nhi???u l???n ????? ngh??? v???i t?? c??ch c?? nh??n khi th???y nhi???u ng?????i vi???t ra nhi???u ki???u l??? m???t l??? tai, th???y th?? c??ng kh??ng ph???i th??, v??n c??ng kh??ng ph???i v??n, d???ch c??ng kh??ng ph???i d???ch, truy???n th???ng c??ng kh??ng ph???i truy???n th???ng; ng?????i tr??? c??ng c??, ng?????i gi?? c??ng c??; t???c ng?????i ??a s??? c??ng c??, t???c ng?????i thi???u s??? c??ng c??; c??c ki???u vi???t ???y n??n g???i v???i c??i t??n ph??n th??? lo???i l?? "V?? l???i". T??? "V?? l???i" c??ng ????? gi???i ngh??a c??c ki???u vi???t tr??n. ?????i bi???u cho ki???u "V?? l??i" n??y l?? Thanh T??m Tuy???n, L?? V??n Ng??n, V??n C???m H???i, Vi Thu??? Linh, Ph?? Tr???m Inrasara, Nguy???n Quang Thi???u, Nguy???n B??nh Ph????ng, Phan Th??? V??ng Anh, Phan Huy???n Th??, Ph???m V??n Anh, Nguy???n Khoa ??i???m, Ho??ng V?? Thu???t...
V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

 •   28/06/2019 07:44:39 AM
 •   Đã xem: 1060
 •   Phản hồi: 0
V?? l???i l?? m???t lo???i vi???t c?? t??? th???p k??? 60 th??? k??? tr?????c v?? b??ng ph??t nhi???u nh???t t??? th???p k??? 90 th??? k??? tr?????c ?????n h??m nay. N?? c??ng b??ng ph??t h??n n???a khi H???i Nh?? v??n Vi???t Nam n??m 1993 tr??o gi???i cho t???p ???S??? m???t ng??? c???a l???a??? c???a Nguy???n Quang Thi???u v?? v???a r???i (n??m 2011 - 2012), H???i Nh?? v??n Vi???t Nam l???i ti???p t???c trao gi???i cho c??? 4 t???p c???a c??c t??c gi??? Mai V??n Ph???n, T??? Qu???c Ho??i, ????? Do??n Ph????ng, ?????nh Th??? Nh?? Th??y, ki???u vi???t nh?? Nguy???n Quang Thi???u n???i d??i.
D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t - D???ch Nguy???n Quang Thi???u

D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t - D???ch Nguy???n Quang Thi???u

 •   18/06/2019 01:32:25 AM
 •   Đã xem: 1055
 •   Phản hồi: 0
Hi???n nay ??ang c?? m???t s??? nh?? v??n nh?? th?? c?? nhi???u h?????ng t??m t??i ?????c ????o nh???m ?????i m???i m???i h??nh th???c th??? hi???n v??n ch????ng: c??? trong th?? l???n trong v??n xu??i; Nguy???n Quang Thi???u l?? m???t trong s??? t??c gi??? thu???c nh??m s??ng t???o t??m t??i n??y??? ????? gi??p b???n ?????c hi???u ???????c c??ng s???c gi?? tr??? t??m t??i c???a nh???ng t??c ph???m thu???c tr??o l??u s??ng t???o m???i n??y nh?? th?? ????? Ho??ng c?? s??ng ki???n d???ch l???i nh???ng s??ng t???o ???? ra ng??n ng??? v??n ch????ng quen thu???c ????? gi??p ng?????i ?????c b??nh th?????ng c?? th??? l??nh h???i ???????c???
V?? l???i qu??i ?????n Ph?? Tr???m ???nasara

V?? l???i qu??i ?????n Ph?? Tr???m ???nasara

 •   15/06/2019 11:51:49 PM
 •   Đã xem: 1039
 •   Phản hồi: 0
Trong c???ng ?????ng 54 d??n t???c s??ng l??u ?????i tr??n ?????t n?????c Vi???t c?? r???t nhi???u nh?? th?? t???c ng?????i thi???u s??? l??m th?? ti???ng Vi???t (ti???ng Kinh) r???t kh?? gi???i. H??? tr??? th??nh nh???ng nh?? th?? song ng??? t??i n??ng nh?? N??ng Qu???c Ch???n, Ho??ng V??n Th???, Ho??ng ?????c H???u, B??n T??i ??o??n, C???m Bi??u, B???c V??n ??i (c?? thuy???t n??i l?? C???m Giang), Y Ph????ng, L????ng ?????nh, Tri???u Lam Ch??u, D????ng Thu???n??? Duy ch??? Inrasara (t???c Ch??m) s??? d???ng ti???ng Vi???t trong giao ti???p v?? trong th?? ca r???t l???m kh???m, v?? l???i, t???c t??? , qu??i ?????n, b???nh ho???n???
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

 •   27/05/2019 06:10:47 AM
 •   Đã xem: 1081
 •   Phản hồi: 0
M??i l???n - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???tHo??ng V?? Thu???tm??i??? ????u ???? r???t xa v???a nh??n th???y v???a kh??ng nh??n th???ynghe ???????c s??? ???????cd??ng th??c n??ng ran hai b??? ????mnguy??n b???n cu???c s???ng v???n th???c??n s???t b???t th???n run b???n b???tc?? th??? vi??m nhi???m sau cu???c ph???u c?? th??? m???i ra ?????i ???? bi???n m???tc?? th??? t??? tr???i cao ????? xu???ng t??? d?????i ?????t tr???i l??n
D???ch V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

D???ch V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

 •   24/05/2019 02:38:43 AM
 •   Đã xem: 1057
 •   Phản hồi: 0
M??I VI??N TR?? ????? Ho??ng T??i tin r???ng khi b???n l??m bi??n t???p m???t t???p ch?? v??n ch????ng c?? c???ng t??c vi??n g???i ?????n m???t b??i th?? c?? t??n nh?? v???y ch???c b???n c??ng nh?? t??i ph??n v??n kh??ng bi???t t??c gi??? mu???n n??i g?? khi vi???t b??i n??y. N???u b???n bi???t ch??? H??n, H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngh??a c???a n??, n???u b???n kh??ng bi???t th?? ch???c r???ng b???n c??ng ch???u thua! B???i v?? ?????c trong b??i n???i dung kh??ng dinh d??ng g?? v???i t???a ????? c???. N???u b???n bi???t ch??? H??n v?? H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngay M??i vi??n tr?? vi???t ????ng l?? M??i tr?? vi??n s??? ngh??a l?? Mua v?????n ch??. Nh??ng n???i dung b??i l???i kh??ng n??i g?? t???i vi???c mua v?????n ch?? . ????y l?? m???t b??i ?????c s???t V?? L???i (m???t lo???i vi???t th???nh h??nh t??? th???p k??? 90 th??? k??? tr?????c ?????n nay. M???t lo???i vi???t c???a nh???ng k??? r???t k??m ti???ng Vi???t, thi t??m th?? th???p xu???ng qu?? ????? ??m, nh??n quan thi???n c???n (c??ch nh??n c??ch c???m h???n h???p), tr?? n??o r???t b?? s??t???
D???ch v?? l???i M?? Giang L??n

D???ch v?? l???i M?? Giang L??n

 •   24/05/2019 02:33:37 AM
 •   Đã xem: 1025
 •   Phản hồi: 0
GI??? G??N S??? TRONG S??NG TH?? VI???TD???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???TLts: Nh?? c?? l???n ???? vi???t v??? Nh?? th?? M?? Giang L??n, ??ng c??? l??m m???i nh??ng c??ng sa v??o l???n th???n, h???t v??n n?? ?????n v?? l???i, kh???p kh???nh, ??n c???p thi h???u, ho???c b?? nguy??n xi ti???ng n?????c ngo??i . ???? l?? m???t vi???c h???t s???c t??? h???i c???a m???t ng?????i Vi???t b??nh th?????ng, kh??ng n??i ?????n nh?? gi??o, nh?? th??.??i???n h??nh b??i BAIYOKE SKY HOTEL
V?? l???i t???c t??? Ho??ng V?? Thu???t

V?? l???i t???c t??? Ho??ng V?? Thu???t

 •   23/05/2019 10:45:16 PM
 •   Đã xem: 946
 •   Phản hồi: 0
V?? L???I, T???C T??? HO??NG V?? THU???T
(Cha h??t con khen, ai chen v?? l???t) (*)

????? Ho??ng

Trong cu???c s???ng, nh?? th?? Ho??ng V?? Thu???t s???ng ch??n t??nh chung th???y v??? con, c??u mang b???n b??, ng?????i th??n; nh??ng trong s??ng t??c th?? Ho??ng V?? Thu???t r???t l??m h??ng gi???. Gi??? trong c??ch l???p t???, ch???n t???, ?????t c??u, thi t???, m?? ph???ng. C??i gi??? n?? ??eo theo nh?? th?? t??? khi ch???p ch???ng v??o ngh??? cho ?????n h??m nay ???? th???t th???p c??? lai hy, ?????u suy t??? chi!
Th?? h??? l???n M?? Giang L??n

Th?? h??? l???n M?? Giang L??n

 •   21/05/2019 04:47:31 AM
 •   Đã xem: 1065
 •   Phản hồi: 0
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t
D???ch th?? M?? Giang L??n
Lts: Nh?? ???? n??i M?? Giang L??n hai l???n ???????c nh?? n?????c c??ng quy???n c???p v?? gi??? cho ??i t??u Th?? . Gi???i Th?? b??o V??n ngh??? n??m 1969 ??? 1970 - b??i Tr??? c???u H??m R???ng), gi???i th?????ng th?? H???i Nh?? v??n n??m 2013 ??? t??p th?? Nn???ng l???p s??ng ng??n t???). L?? m???t Gi??o s??, ti???n s???, 50 n??m d???y ?????i h???c (????o t???o nhi???u ti???n s??? - ch???c l?? ti???n s??? B??), nh?? th?? (c?? m??c Qu???c doanh ??? H???i vi??n H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ??? Nhi???u ng?????i m?? kh??ng ???????c!.)
Xin ?????c g???a xem:

M?? Giang L??n
Tr??? c???u H??m R???n?? th??
D???ch Vooiloois r???m MaiVawn Ph???n

D???ch Vooiloois r???m MaiVawn Ph???n

 •   21/05/2019 03:45:23 AM
 •   Đã xem: 999
 •   Phản hồi: 0
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
(Bon n?????c n??o trao gi???i th?? cho Mai V??n Ph???n l?? b???n ??n c???t kh??ng bi???t th???i - ????? Ho??ng)

D???ch V?? l???i r???m Mai V??n Ph???n
Mai V??n Ph???n

Ghi ??? V???n L?? Tr?????ng th??nh

M??y x???p l??n vai t???ng t???ng ???? n???ng
nho?? m???t c??t
th??? ?????y ng???c c??t

V???n l?? Tr?????ng Th??nh c??n x??y d????
N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

 •   21/05/2019 03:20:43 AM
 •   Đã xem: 961
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
N???I NI???M D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
D???ch Vi???t kh?? h??n d???ch T??u
Lo??ng qu??ng ch??? ngh??a ??au ?????u c??? ????m
To??n l?? ?? t?????ng qu??ng xi??n
D???ch ??i d???ch ???i ?????n ??i??n c??i ?????u!
Nh???ng ph?????ng x??? l?? ????u ????u
L??ng x?? THI KH??? ?????ng ?????u ng???n c??y!
H?? N???i qu???ng 2009
GI??? G??N S??? TRONG S??NG TH?? VI???T
D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t
D???ch V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai

D???ch V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai

 •   09/05/2019 09:21:51 PM
 •   Đã xem: 1716
 •   Phản hồi: 0
Lts: Nguy???n Phan Qu??? Mai th??ng d???ch ti???ng Anh. Ti???ng Anh c???a ch??? ch???c gi???i, nh??ng ti???ng Vi???t c???a ch??? khi s??? d???ng l??m th?? th?? qu?? xo??ng! Ch??? th???a bi???t ti???ng Anh ??a ??m. M??t t??? c???a n?? nh?? m???t c??u th??. N??n v???n ??i???u trong ti???ng Anh (v?? c??c ng??n ng??? ch??u ??u) ???????c ?????t h??ng th??? y???u. Ti???ng Vi???t th?? ng?????c l???i, v???n ??i???u trong c??u th?? r???t quan tr???ng. L??m th?? kh??ng v???n trong ti???ng Vi???t l?? cu???c C??ch m???ng ng??n ng??? th??. M???t b??i th?? ti???ng Vi???t kh??ng v???n th??nh c??ng l?? vi??n ng???c qu??. Cha ??ng ta ???? t???ng l??m h??ng ngh??n n??m nay. L??m th?? kh??ng v???n kh??ng m???i. Nguy???n Phan Qu??? Mai v?? nhi???u t??c gi??? kh??c l??m th?? kh??ng v???n v?? kh??ng m???y ai th??nh c??ng. Nh?? th?? ????? Ho??ng d???ch th?? ti???ng Vi???t c???a ch??? ra Th?? Vi???t ????? gi??? g??n s??? trong s??ng Th?? Vi???t. Xin gi???i thi???u c??ng ?????c gi???.
vannghecuocsong.com
D???ch V?? l???i Thanh T??m Tuy???n

D???ch V?? l???i Thanh T??m Tuy???n

 •   08/05/2019 05:00:10 AM
 •   Đã xem: 993
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
Nguy??n v??n:
C???
T??c gi???: Thanh T??m Tuy???n

Em bao gi??? l?? thi??n nhi??n
anh cu???i ?????u xu???ng ng???c
gi??ng m??a s???c l??
??au m??i
C??? c???a hoa v?? hoa c???a c???
nh???ng ng??n tay nh???ng ng??n ch??n nh???ng n??? c?????i
n???ng th??ng ba m??a th??ng b???y s????ng th??ng ch??n
cho th??m ???????ng h??m nay ?????n s???m mai
h??n t??? ng??y d??i t???i l???i
ch??a qu??n
D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t

D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t

 •   03/05/2019 10:29:15 AM
 •   Đã xem: 1073
 •   Phản hồi: 0
D???ch th?? Vi???t ra... th?? Vi???t
26/11/2008
Th???i gian qua, nhi???u ???c?? d??n m???ng??? ???? l???y l??m b???t ng??? tr?????c vi???c m???t nh?? th?? b???ng d??ng ???r???i h??i??? ng???i ch???nh s???a th?? c???a c??c ?????ng nghi???p v?? post nh???ng b??i th?? ???? l??n blog c???a m??nh. Vi???c l??m n??y ngay l???p t???c nh???n ???????c ph???n h???i t??? ph??a nh???ng ng?????i l??m th?? v?? c??c ?????c gi???.
C?? ?? ki???n cho ????y l?? m???t h??nh ?????ng nh???m m???c ????ch g??y ch?? ??. L???i c?? ?? ki???n xem nh?? t??c gi??? thu???c lo???i... th???n kinh. Tuy nhi??n, c??ng kh??ng ph???i kh??ng c?? ng?????i cho r???ng ????y l?? m???t ???h??? qu?????? t???t y???u, m???t ???ph???n ???ng c???n thi???t??? tr?????c t??nh h??nh th?? ca ??ang di???n ra ng??y m???t x?? b???, nh???m nho???m hi???n nay. H??? g???i vi???c l??m tr??n l?? ???d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t???.
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - Nguy???n Phan Qu?? Mai

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - Nguy???n Phan Qu?? Mai

 •   29/03/2019 09:55:51 AM
 •   Đã xem: 1134
 •   Phản hồi: 0
Lts: Nguy???n Phan Qu??? Mai th??ng d???ch ti???ng Anh. Ti???ng Anh c???a ch??? ch???c gi???i, nh??ng ti???ng Vi???t c???a ch??? khi s??? d???ng l??m th?? th?? qu?? xo??ng! Ch??? th???a bi???t ti???ng Anh ??a ??m. M??t t??? c???a n?? nh?? m???t c??u th??. N??n v???n ??i???u trong ti???ng Anh (v?? c??c ng??n ng??? ch??u ??u) ???????c ?????t h??ng th??? y???u. Ti???ng Vi???t th?? ng?????c l???i, v???n ??i???u trong c??u th?? r???t quan tr???ng. L??m th?? kh??ng v???n trong ti???ng Vi???t l?? cu???c C??ch m???ng ng??n ng??? th??. M???t b??i th?? ti???ng Vi???t kh??ng v???n th??nh c??ng l?? vi??n ng???c qu??. Cha ??ng ta ???? t???ng l??m h??ng ngh??n n??m nay. L??m th?? kh??ng v???n kh??ng m???i. Nguy???n Phan Qu??? Mai v?? nhi???u t??c gi??? kh??c l??m th?? kh??ng v???n v?? kh??ng m???y ai th??nh c??ng. Nh?? th?? ????? Ho??ng d???ch th?? ti???ng Vi???t c???a ch??? ra Th?? Vi???t ????? gi??? g??n s??? trong s??ng Th?? Vi???t. Xin g???i thi???u c??ng ?????c gi???.
vannghecuocsong.com
V?? l???i Tr??c Th??ng (ti???p)

V?? l???i Tr??c Th??ng (ti???p)

 •   29/03/2019 09:48:47 AM
 •   Đã xem: 1153
 •   Phản hồi: 0
Ltg: Nh?? th?? Ti???n s??? V??n ch????g Tr???n Quang ?????o, nh?? th?? Ti???n s??? Tri???t h???c Nguy???n Linh Khi???u n??i v???i t??i: ??? V???a qua b??o ch??, c??c nh?? ph?? b??nh tang b???c Tr??c Th??ng l??n qu??, ch??ng m??nh kh??ng c?? m???c m??? g?? v???i ??ng, ??ng l?? ng?????i t???t nh??ng th?? l??m m???i c???a ??ng h???ng h???t, kh??ng ???????c c??i g??, ????? Ho??ng n??n vi???t m???t b??i ph???n bi???n.
T??i ????p: ???T??i c??ng v???y, anh Th??ng t???t v???i m???i ng?????i, nh??ng th?? l??m m???i c???a anh nh?? ma - n?? ??? canh (t?????ng g??? ??? c??c c???a h??ng may m???c )! T??i ???? vi???t b??i ?????au ch??? kh??ng th??? th??nh thi s?????? v?? d???ch ???th?? V?? l???i??? c???a Tr??c Th??ng ra th?? Vi???t v?? d???ch th?? V?? l???i c???a nh???ng k??? nh??n danh c??ch t??n l??m h???ng th?? Vi???t???.
Hai Ti???n s??? b???o ti???p: - C??? vi???t nhi???u v??o!
T??i : Oke! ???????c ngay!
Th?? v?? l???i Tr??c Th??ng & Nguy???n V??nh PH????ng

Th?? v?? l???i Tr??c Th??ng & Nguy???n V??nh PH????ng

 •   28/03/2019 05:38:43 PM
 •   Đã xem: 1088
 •   Phản hồi: 0
V?? l???i Tr??c Th??ng
V?? l???i Tr??c Th??ng

Nguy??n b???n:

??? G??C PH??? TR??NG THI (1)

h???c l??m sao h???t ch??? c?? tr??n ?????i
s??ch ch???ng n??n n??i
m?? ta m???i r???i

xanh nh?? ng???c th???i gian ta ???? u???ng
??u???i theo nh???ng m???t
tu???t bao bao b???c th???y
mu???n c???m tay ta
l???ng l??? trong th?? vi???n Qu???c gia
Thanh T??m Tuy??n - "??ng t???" th?? V?? l???i Vi???t Nam ?

Thanh T??m Tuy??n - "??ng t???" th?? V?? l???i Vi???t Nam ?

 •   27/03/2019 06:03:31 PM
 •   Đã xem: 1102
 •   Phản hồi: 0
Thanh T??m Tuy???n t??n th???t l?? D?? V??n T??m, sinh n??m 1936 ??? Ngh??? An, ch???t n??m 2006 t???i M???, di c?? v??o Nam n??m 1954, di c?? sang M??? theo di???n s??? quan HO sau n??m 1975. D?? V??n T??m ??i l??nh ng???y S??i G??n l??n ?????n c???p ?????i ??y T??m l?? chi???n. ??ng c?? t???p th?? T??i kh??ng c??? ?????c, ???????c coi l?? th?? t??? do ?????u ti??n ??? mi???n Nam th???i t???m b??? chi???m. ???? l?? lo???i V?? l???i kh??ng c?? g?? m???i nh??ng ???????c hai ph??a Nam, B???c Vi???t Nam tung h??. Ngay n??m 2006, t???p ch?? Th?? c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam (phe C???ng s???n) ???? gi???i thi???u m???t ch??m th?? c???a Thanh T??m Tuy???n.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay2,748
 • Tháng hiện tại23,743
 • Tổng lượt truy cập9,037,889
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây