N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

 •   21/05/2019 03:20:43 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
N???I NI???M D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
D???ch Vi???t kh?? h??n d???ch T??u
Lo??ng qu??ng ch??? ngh??a ??au ?????u c??? ????m
To??n l?? ?? t?????ng qu??ng xi??n
D???ch ??i d???ch ???i ?????n ??i??n c??i ?????u!
Nh???ng ph?????ng x??? l?? ????u ????u
L??ng x?? THI KH??? ?????ng ?????u ng???n c??y!
H?? N???i qu???ng 2009
GI??? G??N S??? TRONG S??NG TH?? VI???T
D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t
D???ch V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai

D???ch V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai

 •   09/05/2019 09:21:51 PM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Lts: Nguy???n Phan Qu??? Mai th??ng d???ch ti???ng Anh. Ti???ng Anh c???a ch??? ch???c gi???i, nh??ng ti???ng Vi???t c???a ch??? khi s??? d???ng l??m th?? th?? qu?? xo??ng! Ch??? th???a bi???t ti???ng Anh ??a ??m. M??t t??? c???a n?? nh?? m???t c??u th??. N??n v???n ??i???u trong ti???ng Anh (v?? c??c ng??n ng??? ch??u ??u) ???????c ?????t h??ng th??? y???u. Ti???ng Vi???t th?? ng?????c l???i, v???n ??i???u trong c??u th?? r???t quan tr???ng. L??m th?? kh??ng v???n trong ti???ng Vi???t l?? cu???c C??ch m???ng ng??n ng??? th??. M???t b??i th?? ti???ng Vi???t kh??ng v???n th??nh c??ng l?? vi??n ng???c qu??. Cha ??ng ta ???? t???ng l??m h??ng ngh??n n??m nay. L??m th?? kh??ng v???n kh??ng m???i. Nguy???n Phan Qu??? Mai v?? nhi???u t??c gi??? kh??c l??m th?? kh??ng v???n v?? kh??ng m???y ai th??nh c??ng. Nh?? th?? ????? Ho??ng d???ch th?? ti???ng Vi???t c???a ch??? ra Th?? Vi???t ????? gi??? g??n s??? trong s??ng Th?? Vi???t. Xin gi???i thi???u c??ng ?????c gi???.
vannghecuocsong.com
D???ch V?? l???i Thanh T??m Tuy???n

D???ch V?? l???i Thanh T??m Tuy???n

 •   08/05/2019 05:00:10 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
Nguy??n v??n:
C???
T??c gi???: Thanh T??m Tuy???n

Em bao gi??? l?? thi??n nhi??n
anh cu???i ?????u xu???ng ng???c
gi??ng m??a s???c l??
??au m??i
C??? c???a hoa v?? hoa c???a c???
nh???ng ng??n tay nh???ng ng??n ch??n nh???ng n??? c?????i
n???ng th??ng ba m??a th??ng b???y s????ng th??ng ch??n
cho th??m ???????ng h??m nay ?????n s???m mai
h??n t??? ng??y d??i t???i l???i
ch??a qu??n
D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t

D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t

 •   03/05/2019 10:29:15 AM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
D???ch th?? Vi???t ra... th?? Vi???t
26/11/2008
Th???i gian qua, nhi???u ???c?? d??n m???ng??? ???? l???y l??m b???t ng??? tr?????c vi???c m???t nh?? th?? b???ng d??ng ???r???i h??i??? ng???i ch???nh s???a th?? c???a c??c ?????ng nghi???p v?? post nh???ng b??i th?? ???? l??n blog c???a m??nh. Vi???c l??m n??y ngay l???p t???c nh???n ???????c ph???n h???i t??? ph??a nh???ng ng?????i l??m th?? v?? c??c ?????c gi???.
C?? ?? ki???n cho ????y l?? m???t h??nh ?????ng nh???m m???c ????ch g??y ch?? ??. L???i c?? ?? ki???n xem nh?? t??c gi??? thu???c lo???i... th???n kinh. Tuy nhi??n, c??ng kh??ng ph???i kh??ng c?? ng?????i cho r???ng ????y l?? m???t ???h??? qu?????? t???t y???u, m???t ???ph???n ???ng c???n thi???t??? tr?????c t??nh h??nh th?? ca ??ang di???n ra ng??y m???t x?? b???, nh???m nho???m hi???n nay. H??? g???i vi???c l??m tr??n l?? ???d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t???.
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - Nguy???n Phan Qu?? Mai

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - Nguy???n Phan Qu?? Mai

 •   29/03/2019 09:55:51 AM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0
Lts: Nguy???n Phan Qu??? Mai th??ng d???ch ti???ng Anh. Ti???ng Anh c???a ch??? ch???c gi???i, nh??ng ti???ng Vi???t c???a ch??? khi s??? d???ng l??m th?? th?? qu?? xo??ng! Ch??? th???a bi???t ti???ng Anh ??a ??m. M??t t??? c???a n?? nh?? m???t c??u th??. N??n v???n ??i???u trong ti???ng Anh (v?? c??c ng??n ng??? ch??u ??u) ???????c ?????t h??ng th??? y???u. Ti???ng Vi???t th?? ng?????c l???i, v???n ??i???u trong c??u th?? r???t quan tr???ng. L??m th?? kh??ng v???n trong ti???ng Vi???t l?? cu???c C??ch m???ng ng??n ng??? th??. M???t b??i th?? ti???ng Vi???t kh??ng v???n th??nh c??ng l?? vi??n ng???c qu??. Cha ??ng ta ???? t???ng l??m h??ng ngh??n n??m nay. L??m th?? kh??ng v???n kh??ng m???i. Nguy???n Phan Qu??? Mai v?? nhi???u t??c gi??? kh??c l??m th?? kh??ng v???n v?? kh??ng m???y ai th??nh c??ng. Nh?? th?? ????? Ho??ng d???ch th?? ti???ng Vi???t c???a ch??? ra Th?? Vi???t ????? gi??? g??n s??? trong s??ng Th?? Vi???t. Xin g???i thi???u c??ng ?????c gi???.
vannghecuocsong.com
V?? l???i Tr??c Th??ng (ti???p)

V?? l???i Tr??c Th??ng (ti???p)

 •   29/03/2019 09:48:47 AM
 •   Đã xem: 496
 •   Phản hồi: 0
Ltg: Nh?? th?? Ti???n s??? V??n ch????g Tr???n Quang ?????o, nh?? th?? Ti???n s??? Tri???t h???c Nguy???n Linh Khi???u n??i v???i t??i: ??? V???a qua b??o ch??, c??c nh?? ph?? b??nh tang b???c Tr??c Th??ng l??n qu??, ch??ng m??nh kh??ng c?? m???c m??? g?? v???i ??ng, ??ng l?? ng?????i t???t nh??ng th?? l??m m???i c???a ??ng h???ng h???t, kh??ng ???????c c??i g??, ????? Ho??ng n??n vi???t m???t b??i ph???n bi???n.
T??i ????p: ???T??i c??ng v???y, anh Th??ng t???t v???i m???i ng?????i, nh??ng th?? l??m m???i c???a anh nh?? ma - n?? ??? canh (t?????ng g??? ??? c??c c???a h??ng may m???c )! T??i ???? vi???t b??i ?????au ch??? kh??ng th??? th??nh thi s?????? v?? d???ch ???th?? V?? l???i??? c???a Tr??c Th??ng ra th?? Vi???t v?? d???ch th?? V?? l???i c???a nh???ng k??? nh??n danh c??ch t??n l??m h???ng th?? Vi???t???.
Hai Ti???n s??? b???o ti???p: - C??? vi???t nhi???u v??o!
T??i : Oke! ???????c ngay!
Th?? v?? l???i Tr??c Th??ng & Nguy???n V??nh PH????ng

Th?? v?? l???i Tr??c Th??ng & Nguy???n V??nh PH????ng

 •   28/03/2019 05:38:43 PM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
V?? l???i Tr??c Th??ng
V?? l???i Tr??c Th??ng

Nguy??n b???n:

??? G??C PH??? TR??NG THI (1)

h???c l??m sao h???t ch??? c?? tr??n ?????i
s??ch ch???ng n??n n??i
m?? ta m???i r???i

xanh nh?? ng???c th???i gian ta ???? u???ng
??u???i theo nh???ng m???t
tu???t bao bao b???c th???y
mu???n c???m tay ta
l???ng l??? trong th?? vi???n Qu???c gia
Thanh T??m Tuy??n - "??ng t???" th?? V?? l???i Vi???t Nam ?

Thanh T??m Tuy??n - "??ng t???" th?? V?? l???i Vi???t Nam ?

 •   27/03/2019 06:03:31 PM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
Thanh T??m Tuy???n t??n th???t l?? D?? V??n T??m, sinh n??m 1936 ??? Ngh??? An, ch???t n??m 2006 t???i M???, di c?? v??o Nam n??m 1954, di c?? sang M??? theo di???n s??? quan HO sau n??m 1975. D?? V??n T??m ??i l??nh ng???y S??i G??n l??n ?????n c???p ?????i ??y T??m l?? chi???n. ??ng c?? t???p th?? T??i kh??ng c??? ?????c, ???????c coi l?? th?? t??? do ?????u ti??n ??? mi???n Nam th???i t???m b??? chi???m. ???? l?? lo???i V?? l???i kh??ng c?? g?? m???i nh??ng ???????c hai ph??a Nam, B???c Vi???t Nam tung h??. Ngay n??m 2006, t???p ch?? Th?? c???a H???i Nh?? v??n Vi???t Nam (phe C???ng s???n) ???? gi???i thi???u m???t ch??m th?? c???a Thanh T??m Tuy???n.
V?? l???i D?? Th??? Ho??n

V?? l???i D?? Th??? Ho??n

 •   27/03/2019 01:07:41 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
V??i l???i nh??? - D?? Th??? Ho??n
GI??? G??N S??? TRONG S??NG TH?? Vi???T
Lts:
Ch??a bao gi??? trong c??i Vi???t sau th???i h???u chi???n n???i da x??o th???t tang th????ng cu???i th??? k??? XX ?????u th??? k??? XXI l???i xu???t hi???n m???t ki???u vi???t phi v??n ch????ng, d??i d??ng nh???t nh???o g?????ng g???o nh?? Nguy???n Quang Thi???u, c???t l???n v?? c???m, v?? t??nh nh?? Thanh T??m Tuy???n, s?? s??i l??ng th??ng, k??? l??? b??o c??ng xu th???i nh?? L?? V??n Ng??n, k???ch c???m kh???nh kh???ng kh?? khan nh?? Nguy???n Khoa ??i???m, r???i r???m, u???n ??o, gi??? v???, n??ng c???n t?? m?? ngu d???t nh?? Nguy???n B??nh Ph????ng, t???c t??? nh?? V??n C???m H???i, h??? n??t nh?? Ho??ng V?? Thu???t, c???c l??c nh?? D?? Th??? Ho??n, d???c c???m b???nh ho???n nh?? Vi Th??y Linh???

M??i l???n - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

 •   27/03/2019 12:59:05 AM
 •   Đã xem: 659
 •   Phản hồi: 0
M??i l???n - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t
Ho??ng V?? Thu???t

m??i

??? ????u ???? r???t xa v???a nh??n th???y v???a kh??ng nh??n th???y
nghe ???????c s??? ???????c

d??ng th??c n??ng ran hai b??? ????m

nguy??n b???n cu???c s???ng v???n th???
c??n s???t b???t th???n run b???n b???t
D???ch th?? v?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

D???ch th?? v?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

 •   27/03/2019 12:50:56 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
D???ch V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t
NH?? TH?? HO??NG V?? THU???T T???I T??M, ????NH ????? T???A ?????, D??NG T??? KH??NG CH??NH X??C, K??M KI???M SO??T
????? Ho??ng
Th??a c??c anh, t??i kh??ng h??? c?? ngo???i c???m, d?? t??i ???? h???c, ????m ?????a v???i Gs Nguy???n Ho??ng Ph????ng, ????? B?? Hi???p. T??i ???? vi???t nhi???u v??? c??ch t??n (l??m m???i). Ki???n th???c ph??? th??ng thu??? ???u tr?? ai c??ng bi???t hi???n th???c, t?????ng t?????ng r???i ?????n s??ng t???o. C?? c??i xe ?????p b??nh g??? m???i c?? c??i Sim S??n, c?? c??i Sim S??n m???i c?? c??i @, dream, Sh...
Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

Th?? v?? l???i Nguy???n KHoa ??i???m khi v??? th?????ng d??n

 •   23/03/2019 05:02:57 AM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
"??ng quan to, nh?? th?? Nguy???n Khoa ??i???m kh??ng gi???u s??? nu???i ti???c, b???c b???i, c??? c??m t???c khi m??nh b??? bu???c v??? h??u gi???a ch???ng, ??ang l??c ki???m ra nhi???u b???ng l???c. Ti???c kh??ng thay ?????i ???????c th???i gian, th???i gian ???? ????ng ??inh l??n th??n th???; h???i kh??ng l??m ???????c nh?? g?? quan T??u tr?????c ????y ?????i 83 tu???i ra 38 tu???i ????? t???i v??? nhi???u th???p k??? n???a, ????? h???t v??ng, h???t b???c. Bao nhi??u c??i ti???c, bao nhi??u c??i t???c, c??i c??m". (nh?? th?? ????? Ho??ng).
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai (ti???p theo...)

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Nguy???n Phan Qu??? Mai (ti???p theo...)

 •   21/03/2019 09:08:22 AM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T (***)D???CH V?? L???I Nguy???n Phan Qu??? Mai

Nguy???n Phan Qu??? Mai

Nguy??n b???n;

DICH CHUY??N

L?? m???t c??i c??y ??ang tr??? hoa.
T??i t??? b???ng m??nh l??n
Kh???i ng?????i th??n, b???n b??, ti???ng n??i.
Dihj V?? l???i Ph???m ??????ngc

Dihj V?? l???i Ph???m ??????ngc

 •   21/03/2019 08:56:12 AM
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0
????? HO??NG: S??? N??I SAU LO???I V?? L???I, V?? C???M C???A PH???M ??????NG, T???M D???CH TH?? TA RA TH?? VI???T ????? M???I NG?????I ?????C
????? Ho??ng d???ch th?? v?? l???i Ph???m ??????ng t??? th?? ta ra th?? Vi???t.

Ph???m ??????ng

??? PH??? KH??M THI??N
Nguy??n b???n:
t???ng kh???i ng?????i lao v??? ph??a tr?????c
nh?? th??? c?? s??ng th???n ??ang ??u???i sau l??ng
b???t m??i b???t m???t kh??ng b???t tai b???t m???t
Duchj V?? l???i Thanh Th???o

Duchj V?? l???i Thanh Th???o

 •   21/03/2019 08:45:55 AM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
Thanh Th???o thu???c th??? h??? nh?? th?? ch???ng M??? ?????ng sau nhi???u c??c nh?? th?? Ph???m Ti???n Du???t, L?? Anh Xu??n, Nguy???n Duy, Nguy???n Khoa ??i???m, L??m Huy Nhu???n, Ho??ng Nhu???n C???m, L??m Th??? M??? D???, H???u Th???nh??? M???t th??? h??? vi???t theo b??i b???n, in s???n trong c??c ngh??? quy???t, ngh??? ?????nh, m???nh l???nh tuy??n hu???n c???p ?????i ?????i, ti???u ??o??n; c??ng v???i d??ng th?? h?? kh???u hi???u ??? h???u ph????ng h??nh th??nh n??n m???t l???p ?????ng ca, c??? ?????ng vi??n c???a k??nh th?? m???u d???ch qu???c doanh ???????c ch??nh th??? ??u ??i tinh th???n, v???t ch???t!
D???ch v?? l???i Ngu???n Khoa ??i???m

D???ch v?? l???i Ngu???n Khoa ??i???m

 •   18/03/2019 10:16:56 AM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t Vo loi @ 1B??I V?? L???I "TH???I S??? CU???I NG??Y" C???A NGUY???N KHOA ??I???MB??i n??y ???? in tr??n c??c trang m???ng x?? h???i m???t v??i n??m tr?????c. N?? l?? m???t trong nh???ng b??i theo khuynh h?????ng V?? l???i, m?? Nguy???n Khoa ??i???m l?? m???t trong nh???ng ?????i bi???u. N??i chung V?? l???i l?? s??? b???t l???c c???a s??ng t???o thi ca. T??i kh??ng mu???n ?????ng b??t v?? trang m???ng x?? h???i th?? h??a c??? l??ng, kh??ng ai ch???p. Nh??ng nay n?? ???????c T???p ch?? Nh?? v??n & T??c ph???m
N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

 •   17/03/2019 10:03:05 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
D???CH BA QU??I ?????I V?? L???I
N???I NI???M D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
D???ch Vi???t kh?? h??n d???ch T??u
Lo??ng qu??ng ch??? ngh??a ??au ?????u c??? ????m
To??n l?? ?? t?????ng qu??ng xi??n
D???ch ??i d???ch ???i ?????n ??i??n c??i ?????u!
Nh???ng ph?????ng x??? l?? ????u ????u
L??ng x?? THI KH??? ?????ng ?????u ng???n c??y!
B??? b??i Ti???ng v???ng ra kh???i s??ch gi??o khoa...

B??? b??i Ti???ng v???ng ra kh???i s??ch gi??o khoa...

 •   04/03/2019 09:34:13 AM
 •   Đã xem: 460
 •   Phản hồi: 0
B??? B??I ???TI???NG V???NG??? c???a Nguy???n Quang Thi???u RA KH???I S??CH GI??O KHOA (Ti???ng Vi???t - L???p 5 t???p m???t)
Nh???ng t??c ph???m ???????c tuy???n ch???n v??o s??ch gi??o khoa l?? nh???ng t??c ph???m tinh hoa kinh ??i???n c?? gi?? tr??? cao v??? n???i dung t?? t?????ng, ngh??? thu???t ???????c th??? th??ch qua th???i gian v?? ph?? h???p t??m l?? l???a tu???i h???c sinh. Ch??ng ta ai c??ng c?? tu???i th?? c???p s??ch ?????n tr?????ng v?? nh???ng b??i v??n, b??i th?? t??? thu??? ???u tr?? ???????c ??n s??u trong tr?? nh??? v?? ??i theo su???t cu???c ?????i c???a ch??ng ta, n?? l?? m???u m???c trong s??ng v??? t??nh y??u qu?? h????ng, ?????t n?????c, v??? t??nh c???m y??u th????ng kh??ng th??? x??a nh??a:
V?? l???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng

V?? l???i ngu ?????n Nguy???n B??nh Ph????ng

 •   05/01/2019 08:56:31 AM
 •   Đã xem: 789
 •   Phản hồi: 0
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - D???ch V?? l???i Nguy???n B??nh Ph????ng

T??? B???CH TH???I B??NH C???A NGUY???N B??NH PH????NG ??? M???T KI???U VI??T
- V?? L???I N??NG C???N, H??I H???T - K??M H???C - PHI V??N CH????NG ??? B??I NH??? H??NH ???NH ANH B??? ?????I C??? H???

????? Ho??ng

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay5,555
 • Tháng hiện tại15,335
 • Tổng lượt truy cập5,623,938
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây