D???ch V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

Thứ sáu - 24/05/2019 02:38
M??I VI??N TR?? ????? Ho??ng T??i tin r???ng khi b???n l??m bi??n t???p m???t t???p ch?? v??n ch????ng c?? c???ng t??c vi??n g???i ?????n m???t b??i th?? c?? t??n nh?? v???y ch???c b???n c??ng nh?? t??i ph??n v??n kh??ng bi???t t??c gi??? mu???n n??i g?? khi vi???t b??i n??y. N???u b???n bi???t ch??? H??n, H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngh??a c???a n??, n???u b???n kh??ng bi???t th?? ch???c r???ng b???n c??ng ch???u thua! B???i v?? ?????c trong b??i n???i dung kh??ng dinh d??ng g?? v???i t???a ????? c???. N???u b???n bi???t ch??? H??n v?? H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngay M??i vi??n tr?? vi???t ????ng l?? M??i tr?? vi??n s??? ngh??a l?? Mua v?????n ch??. Nh??ng n???i dung b??i l???i kh??ng n??i g?? t???i vi???c mua v?????n ch?? . ????y l?? m???t b??i ?????c s???t V?? L???i (m???t lo???i vi???t th???nh h??nh t??? th???p k??? 90 th??? k??? tr?????c ?????n nay. M???t lo???i vi???t c???a nh???ng k??? r???t k??m ti???ng Vi???t, thi t??m th?? th???p xu???ng qu?? ????? ??m, nh??n quan thi???n c???n (c??ch nh??n c??ch c???m h???n h???p), tr?? n??o r???t b?? s??t???
D???ch V??  l???i Ho??ng V?? Thu???t

M??I VI??N TR??


                                ????? Ho??ng

  T??i tin r???ng khi b???n l??m bi??n t???p m???t t???p ch?? v??n ch????ng c?? c???ng t??c vi??n g???i ?????n m???t b??i th?? c?? t??n nh?? v???y ch???c b???n c??ng nh?? t??i ph??n v??n kh??ng bi???t t??c gi??? mu???n n??i g?? khi vi???t b??i n??y.
 N???u b???n bi???t ch??? H??n, H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngh??a c???a n??, n???u b???n kh??ng bi???t th?? ch???c r???ng b???n c??ng ch???u thua! B???i v?? ?????c trong b??i n???i dung kh??ng dinh d??ng g?? v???i t???a ????? c???. N???u b???n bi???t ch??? H??n v?? H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngay M??i vi??n tr?? vi???t ????ng l??  M??i tr?? vi??n s??? ngh??a l?? Mua v?????n ch??. Nh??ng n???i dung b??i l???i kh??ng n??i g?? t???i vi???c mua v?????n ch?? .  ????y l?? m???t b??i ?????c s???t V?? L???i (m???t lo???i vi???t th???nh h??nh t??? th???p k??? 90 th??? k??? tr?????c ?????n nay. M???t lo???i vi???t c???a nh???ng k??? r???t k??m ti???ng Vi???t, thi t??m th?? th???p xu???ng qu?? ????? ??m, nh??n quan thi???n c???n (c??ch nh??n c??ch c???m h???n h???p), tr?? n??o r???t b?? s??t???
  B??i n??y c???a nh?? th?? Ho??ng V?? Thu???t ??? ng?????i anh, ng?????i b???n th?? th??n thi???t c???a t??i.
  Anh Thu???t l?? ng?????i l??m th?? r???t c??: ???Chi???u chi???u qua ?????nh n??i Voi/ Th???y r???ng th???y l?? tr??ng soi r???p r??nh (B??i in b??o V??n Ngh???  n??m 2006). T??i nh??? kh??ng ch??nh x??c nh??ng hay h??n nguy??n b???n c???a anh Thu???t. Anh b??? m???i ng?????i ch?? c??, th??? l?? anh ??i c??ch t??n th?? v?? vi???t nh?? M??i vi??n tr??!
  B???n b??, ng?????i th??n t??ng b???c anh l??n t???n m??y xanh. T??i th???y anh Thu???t vi???t c?? c??ng h???ng m?? vi???t m???i ch???ng ra g??. N???u kh??ng ph?? ph??n anh, t??i v?? anh v???n anh em th??n thi???t nh?? ????m t??ng b???c anh. Nh??ng t??i c???n ph???i n??i, kh??ng ph???i v?? anh em m?? v?? v??n ch????ng n?????c nh??, d?? t??i bi???t t??? ????y anh em h???t t??nh v???i nhau!
  B??i n??y v?? m???t ch??m th?? anh g???i cho t??i khi ??i th??m n?????c Nga v???. T??i in ch??m th?? vi???t ??? n?????c Nga, c??n b??i n??y t??i ????a qua t???p ch?? Di???n ????n v??n ngh??? Vi???t Nam. Ch??? t??i l??m tr?????c ????y m???y n??m. Sau ???? t???p ch?? Di???n d???n v??n ngh??? Vi???t Nam in qu???ng n??m 2003.
  T??i ??o??n gi?? ??o??n non ???M??i vi??n tr????? ch???c l?? ?????a danh hay t??n g???i m???t n??i n??o ???? ho???c l?? t???u qu??n?
  B???ng ??i n???a n??m, t??i c?? vi???c v??o nh?? ??? Hu??? ??i ngang qua th??? x?? ?????ng H???i (l??c ch??a ?????i t??n l?? th??nh ph???) th???y m???t qu??n l?? x???p x?? b??n ???????ng c?? ????? ba ch??? M??i vi??n tr?? ??? l???i ch??? th?? ph??p vi???t x???u. Th??? ?????y, M??i vi??n tr?? l?? t??n c??i qu??n c?? ph??! Sao l???i kh??ng vi???t th?? ghi ??? qu??n M??i vi??n tr??, th?? ????? ??? qu??n M??i vi??n tr??, m?? ??i ????nh ????? nh?? v???y!  Ng?????i ?????c l?? th??nh c??ng kh??ng ??o??n ra ???????c.
      ????y c??ng l?? ?????c tr??ng c??ch vi???t ????nh ????? c???a Ho??ng V?? Thu???t v?? c???a lo???i vi???t V?? l???i!
  Qu??n c?? ph?? ???y ch??? c?? hai m??? con th??i nh??ng thi s??? c???a ch??ng ta m?? lu??n c??? hai v?? vi???t th?? t???ng.
  Trong nhi???u c??u V?? l???i t?? m?? c?? nh???ng c??u r???t sai v??? kh??i ni??m, t??n g???i: ???m???t thi???u n???, m???t c?? g??i, m???t m??? hi???n???. N???u hai c?? g??i th?? n??n vi???t l?? hai thi???u n??? ho???c hai c?? g??i . V?? thi???u n??? v?? c?? g??i ?????u c??ng m???t ngh??a. Nh??ng qu??n chi c?? m???t c?? g??i th?? vi???t tr??n r???t sai c?? b???n!
 C?? g??i tu???i thi???u n??? m?? d??ng ???c?? g??i m?????i s??u l???n tr??ng ???????? ??? l?? m???t c???u r???t b???n, k??m th?? v?? ph??m t???c. B?? Nguy???n Th??? L??? n??i v??? tu???i c???a m??nh khi x?????ng h???a v???i Nguy???n Tr??i r???t hay:
???Xu??n xanh nay ????? tr??ng tr??n l???
Ch???ng c??n ch??a c?? h???i chi con!???
  M???t b??i V?? l???i kh??ng ????ng n??i m?? ph???i d??i d??ng nh?? th??? n??y xin ?????c gi??? l?????ng th??? cho!

                             H?? N???i, ng??y 30 -9 -2014
                                                  ?? -H
Nguy??n b???n:

M??i vi??n tr??

nhi???u l??c tr?? chuy???n chi???c b??n con
kh??ng mu???n th??m ai kh??c
nh??ng n???i h???ng h???t th?????ng ch???ng l???i t??i
nh?? ng?????i ta n??m ???? v??o d??ng ch???
t??ch ch??ng ra kh???i nhau
s??? d??nh k???t l??m h??? b???c t???c
tu???ng b??? n??m ????

t??i n??ng ly tr?? ?????c qu??nh

t??m m???t n??t nh??n
l??u r???i kh??ng g???p
ng?????i xa l??? t??i ??i
????i m???t bu???n h??n m??u tr?? khuya s??ng s??nh

t??i ghi bao ??i???u v???t t???i
nh???p th??? m??i nh??
ti???ng k??u con su???i kh??
d??y hoa b?? b??n tri???n n??i

n???p d?????i c??nh l?? b??? ????? m??u ph???t
m???t c?? b?? m???t thi???u n??? m???t ng?????i m???
c?? b?? v???t tu???i th?? qua ?????i sim
thi???u n??? m?????i s??u l???n tr??ng ?????
ng?????i m??? ?????i n?????c l??n ch??a

d??nh k???t v??o nhau
linh h???n t??i
d??nh v??o c??nh l??

3/2006
(1) B??i in tr??n T???p ch?? Di???n ????n V??n ngh??? Vi???t Nam n??m 2006

????? Ho??ng d???ch ra th??  Vi???t:

Th?? ????? t???ng qu??n "M??i vi??n tr??"

Nhi???u l??c b??n chi???c b??n con
Ch??? m??nh kh??ng mu???n th??m c??n c?? ai
N???i h???ng h???t ch???ng l???i r???i
???? t????ng v??o ch??? nh?? ng?????i n??m ??au

Ng??? l?? t??ch ch??ng r???i nhau
T??i c??ng t???c t???i m??nh ?????u d??nh keo
Tu???ng nh?? b??? ???? qu?? nhi???u
M??u tr?? ?????c qu??nh, t??i li???u m???y phin

M???t c??ng t??m m???t n??t nh??n
L??u r???i kh??ng g???p ng?????i t??nh t??i ??i!
M???t bu???n tr?? s??nh khuya v??i,
Bao ??i???u v???t t???i, t??i th???i k???p ghi

M??i nh?? th??? nh???p th???m th??
Ti???ng k??u kh??t b???ng l???m l??? su???i kh??
B??n tri???n n??i, d??y hoa b??
???n m??nh d?????i l?? b??? ????? ph???t thi??ng

M???t thi???u n???, m???t m??? hi???n
Tu???i th?? c?? l??? v???t tri???n ?????i sim
M?????i sau l???n tr??ng ????? in
Ng?????i m??? ?????i n?????c ch??n ghim l??n ch??a

K???t v??o nhau t???a th??u th??a
Linh h???n t??i v???i ng??i b??a c??? c??y!

H?? N???i ng??y 7 - 9 - 2006Nh?? th?? Ho??ng V?? Thu???t vi???t cho t??i:


Sau khi t??i d???ch b??i "M??i vi??n tr?? " c???a anh Thu???t, anh g???i ??i???n ra cho S???p t??i b???o ????? Ho???ng qu?? c??, nh??ng sau ???? anh th???y ????? Ho??ng kh??ng c?? ?? g??, anh l???i vi???t tr??n blog c???a t??i v??o ng??y 31 th??ng 10 n??m 2007:
" Kh??ng th???y ph???n th?? d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t c??ng bu???n th???t. ????? Ho??ng d???ch r???t s??t, m???t c??ch s??ng t???o l???i m?? v???n gi??? ???????c ?? t?????ng. Th??? c??ng l?? t??i hoa. Trang m???i n??y c?? g??c m?? thi???u c???nh. "Lang thang chi???u Hu???" l?? m???t b??i th?? th??? hi???n t??nh th?? ????? Ho??ng, ch??n th???t s???ng, ch??n th???t vi???t. Ng?? Minh ??? Hu???, Ho??ng V?? Thu???t ??? V??ng T??u. Ph????ng tr???i n??o c??ng nh??? th????ng c??? Ho??ng ???! 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay1,543
  • Tháng hiện tại57,229
  • Tổng lượt truy cập9,190,003
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây