D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t

Thứ sáu - 03/05/2019 10:29
D???ch th?? Vi???t ra... th?? Vi???t
26/11/2008
Th???i gian qua, nhi???u ???c?? d??n m???ng??? ???? l???y l??m b???t ng??? tr?????c vi???c m???t nh?? th?? b???ng d??ng ???r???i h??i??? ng???i ch???nh s???a th?? c???a c??c ?????ng nghi???p v?? post nh???ng b??i th?? ???? l??n blog c???a m??nh. Vi???c l??m n??y ngay l???p t???c nh???n ???????c ph???n h???i t??? ph??a nh???ng ng?????i l??m th?? v?? c??c ?????c gi???.
C?? ?? ki???n cho ????y l?? m???t h??nh ?????ng nh???m m???c ????ch g??y ch?? ??. L???i c?? ?? ki???n xem nh?? t??c gi??? thu???c lo???i... th???n kinh. Tuy nhi??n, c??ng kh??ng ph???i kh??ng c?? ng?????i cho r???ng ????y l?? m???t ???h??? qu?????? t???t y???u, m???t ???ph???n ???ng c???n thi???t??? tr?????c t??nh h??nh th?? ca ??ang di???n ra ng??y m???t x?? b???, nh???m nho???m hi???n nay. H??? g???i vi???c l??m tr??n l?? ???d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t???.
D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t

D???ch th?? Vi???t ra... th?? Vi???t
26/11/2008
Th???i gian qua, nhi???u ???c?? d??n m???ng??? ???? l???y l??m b???t ng??? tr?????c vi???c m???t nh?? th?? b???ng d??ng ???r???i h??i??? ng???i ch???nh s???a th?? c???a c??c ?????ng nghi???p v?? post nh???ng b??i th?? ???? l??n blog c???a m??nh. Vi???c l??m n??y ngay l???p t???c nh???n ???????c ph???n h???i t??? ph??a nh???ng ng?????i l??m th?? v?? c??c ?????c gi???.

C?? ?? ki???n cho ????y l?? m???t h??nh ?????ng nh???m m???c ????ch g??y ch?? ??. L???i c?? ?? ki???n xem nh?? t??c gi??? thu???c lo???i... th???n kinh. Tuy nhi??n, c??ng kh??ng ph???i kh??ng c?? ng?????i cho r???ng ????y l?? m???t ???h??? qu?????? t???t y???u, m???t ???ph???n ???ng c???n thi???t??? tr?????c t??nh h??nh th?? ca ??ang di???n ra ng??y m???t x?? b???, nh???m nho???m hi???n nay. H??? g???i vi???c l??m tr??n l?? ???d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t???. 
V?? ng?????i b???ng ch???c t???o d???ng quanh m??nh c??? m???t s??? ???n ??o ???y l?? nh?? th?? ????? Ho??ng. Hi???n anh ??ang c??ng t??c t???i t???p ch?? Nh?? v??n.
N??i cho ch??nh x??c th?? c???m t??? ???d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t??? ???? xu???t hi???n tr??n b??o ch?? ta t??? h??ng ch???c n??m nay. M???t trong nh???ng ng?????i ???? d??ng ch??ng m???t c??ch ?????c ?????a l?? nh?? th?? Tr???n ????ng Khoa. 
Trong b??i nh???n x??t v??? th?? c???a m???t t??c gi??? ??????ng ?????i, sau khi cho r???ng ????????c anh, nhi???u khi ng?????i ta c?? c???m gi??c nh?? ?????c th?? d???ch x???i???, Tr???n ????ng Khoa ???? d???n l???i ?? m???t b???n vi???t kh??c ????? cho r???ng, t??c gi??? n??? ??????? t??? d???ch th?? m??nh t??? ti???ng Vi???t sang ti???ng... ta???. 
V?? anh gi???i th??ch ?? ngh??a c???a c??u n??i h??i h?????c, ?????y ???n ?? ???y nh?? sau: ???Ngh??a l?? d???ch ph??ng, c???t l???y ??, ch??? ch??a d???ng c??ng m??i gi??a ngh??? thu???t???. C??ng theo Tr???n ????ng Khoa th?? t??? hi???n t?????ng ???y m???i c?? ng?????i ??????? l??m m???t vi???c r???t l???n th???n, l?? ng???i nh???t nh???ng c??u ?????n, ch??? th???a trong nh???ng b??i th?? v???n ???? r???t ng???n c???a anh???.
T???t nhi??n, ???l???n th???n??? l?? c??ch n??i vui c???a Tr???n ????ng Khoa, ??? ????y kh??ng mang h??m ?? ph?? ph??n. Nh??ng c??? theo ?????y m?? suy, m?? x??t th?? qu??? l?? vi???c l??m c???a ????? Ho??ng c??n ???l???n th???n??? g???p b???i. Anh kh??ng ch??? ng???i nh???t nh???ng ???c??u ?????n???, ???ch??? th???a??? trong th?? c???a m???t t??c gi???, anh c??n c???t c??ng s???a ch???a, chuy???n ?????i th?? c???a h??ng m???y ch???c t??c gi??? sang... nh???ng v???n ??i???u m???i (theo c??ch th???c c???a m??nh). ????y l?? l???n ?????u ti??n ??? Vi???t Nam c?? m???t t??c gi??? c?? c??ch h??nh x??? ?????c bi???t nh?? v???y ?????i v???i th?? ca. 
L?? b???n h???c c???a ????? Ho??ng ??? Tr?????ng Vi???t v??n Nguy???n Du c??ch ????y ng??t hai ch???c n??m, t??i bi???t anh l?? ng?????i r???t y??u th?? v?? thu???c nhi???u th??. V?? khi say, bao gi??? anh c??ng chuy???n sang ti???t m???c ?????c th??... ch??? H??n. Kh??ng r?? tr??nh ????? H??n ng??? c???a ????? Ho??ng ?????n ????u, song th?????ng ra, khi ?????c th?? ???????ng, b??? d???ng ????? Ho??ng tr??ng r???t d???. 
Ch??i v???i anh l??u ng??y, t??i bi???t, ???y l?? l??c ????? Ho??ng r???t d??? b??? k??ch ?????ng. B???i ?????c th?? ???????ng r???i, ki???u g?? anh c??ng ???ngo???c??? v??o th?? trong n?????c, ki???u g?? c??ng ???ngo???c??? v??o nh???ng lo???i th?? m?? anh cho l?? t???c t???, h?? n??t, r???i r???m, ???????nh l???a ng?????i ?????c???, v?? l??c ???y th??... ??i th??i, ch???ng c??n t??? ng??? n??o m?? anh kh??ng qu???ng ra d??nh cho lo???i th?? n??y.
Vi???c ????? Ho??ng ???d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t??? v?? th???, kh??ng h??? l??m t??i ng???c nhi??n.
C??ng b???ng m?? n??i, m???c d?? ????? Ho??ng ???? l?? H???i vi??n H???i Nh?? v??n Vi???t Nam, song b???o anh l?? nh?? th?? ???? th??nh danh e... ch??a ph???i. Nh?? th?? Tr??c Th??ng l?? ng?????i g???t h??i ???????c nh???ng th??nh t???u nh???t ?????nh trong vi???c t??ng c?????ng t??nh hi???n ?????i cho th??, song tr?????c ?????y, ??ng c??ng ???? c?? b??i B??? s??ng v???n gi?? l??m theo th??? th?? thuy???n th???ng ???????c nhi???u b???n ?????c nh???c, nh???. Nh?? th?? Thi Ho??ng nh???ng n??m g???n ????y ???b???t ph????? v???y, song tr?????c ?????y, t??? th???i ch???ng M???, ??ng c??ng ???? neo l???i trong t??m kh???m b???n ?????c nh???ng c??u th?? ?????p m???t c??ch c??? ??i???n. Ri??ng ????? Ho??ng th??... ngo??i nh???ng b??i th?? b???n b?? c?? th??? t??m ?????c, chia s??? v???i anh, nh??n chung - nh?? ph???n ????ng ch??ng ta - th?? anh v???n chu???i ??i trong d??ng ?????i t???t b???t. ??i???u n??y, v???i ????? Ho??ng c?? th??? l?? m???t b???t l???i, b???i ??? ta v???n c??n n???ng t??m l?? ???danh c?? ch??nh th?? ng??n m???i thu???n???. Ch???ng ???? c?? ng?????i ?????t c??u h???i: ???????? Ho??ng l???y t?? c??ch g?? ????? ch???nh s???a t??c ph???m c???a t??i????.
- ???????c bi???t, anh ch??? y???u l??m th?? theo c??c th??? truy???n th???ng. V???y vi???c anh ph?? th?? kh??ng v???n c?? s??? b??? ng?????i ta ngh?? l?? do anh kh??ng vi???t ???????c th?? t??? do? R???ng l?? anh ???tr??u bu???c gh??t tr??u ??n???? - Thay m???t nhi???u b???n vi???t tr???, t??i ?????t c??u h???i v???i ????? Ho??ng.
- T??i ch??? tr????ng l?? th?? ph???i c?? v???n. V???n r???t qu??. Nh??ng kh??ng v?? th??? m?? b???o th?? t??i kh??ng hi???n ?????i - ????? Ho??ng ph???n b??c - T??i c??ng l??m nhi???u th?? t??? do ch???. Nh?? b??i Tr??i ?????t kh??ng c??n ch???y m??u in tr??n B??o V??n ngh??? c??ch ????y ??t l??u l?? m???t b??i th?? t??? do. Th?? t??? do c???a t??i d??i qu??, kh??ng th??? thu???c ???????c. 
Ch??? xin ?????c b??i Con: Con/ Tr??i ?????t t?? hon c???a ba/ V???i nh???ng ?????i d????ng d??o d???t s??ng/ V???i nh???ng n??i non ??i???p tr??ng cao r???ng/ Ba n???ng con/ Tr??i ?????t t?? hon/ Tr??n s???c n???ng t??? t???n ng??y ng??y/ Nh???ng v??ng xoay c???a con quanh ba (?????n ????y, t??c gi??? nh??? l???i r???t kh?? nh???c - P.K) L?? s??? ?????t bi???n di???u k???/ C???a tr??i ?????t t??? quay trong kh??ng gian (t??c gi??? d???ng l???i ??? ????y, kh??ng nh??? ti???p ???????c n???a - P.K). ?????y, th?? ????? Ho??ng c??ng hi???n ?????i l???m ch???. Hi???n ?????i m?? kh??ng t???c t???. C??n b???o ????? Ho??ng kh??ng vi???t ???????c th?? t??? do, th?? t??? do ki???u nh??: M???i n??m t??i ????nh ph???i x??a ??i d??m ba s??? m??y trong danh b??? ??i???n tho???i/ C??? m??y ????? b??n, c??? m??y c???m tay/ Ch??? nh??n c???a nh???ng s??? m??y ???y hi???n kh??ng c?? m???t, vi???t th??? th?? ?????n tr??? con c??ng l??m ???????c, c???n chi ?????n ????? Ho??ng. 
- Chuy???n th?? kh??ng v???n sang c?? v???n, anh kh??ng s??? l??m m???t ?? th?? c???a ng?????i ta sao?
- T??i l??m vi???c n??y kh??ng ph???i ????? in b??o, in s??ch. T??i mu???n chuy???n th??? nh?? th??? ????? hi???u c??c t??c gi??? ??ang n??i g??. V?? t??i ph??t hi???n trong c??c b??i th?? ???y nhi???u ??i???m y???u: kh??ng ch??? y???u v??? v???n ??i???u, m?? c??n y???u v??? thi ph??p, y???u v??? quy lu???t t??m l??.

Ph???m Kh???i

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,087
  • Tháng hiện tại34,525
  • Tổng lượt truy cập9,408,692
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây