Dịch thơ Việt ra thơVieetj - Vô lối Hoàng Vũ Thuật

Dịch thơ Việt ra thơVieetj - Vô lối Hoàng Vũ Thuật

 •   14/12/2019 07:47:01 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Mùi lồn - Vô lối Hoàng Vũ Thuật
Hoàng Vũ Thuật

mùi

ở đâu đó rất xa vừa nhìn thấy vừa không nhìn thấy
nghe được sờ được

dòng thác nóng ran hai bờ đêm

nguyên bản cuộc sống vốn thế
cơn sốt bất thần run bần bật

có thể viêm nhiễm sau cuộc phẫu có thể mới ra đời đã biến mất
có thể từ trời cao đổ xuống từ dưới đất trồi lên
V??n ch????ng C???ng s???n th???i m???t v???n! (ti???p theo)

V??n ch????ng C???ng s???n th???i m???t v???n! (ti???p theo)

 •   19/10/2019 07:55:13 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
V?? l???i Tr??c Th??ng
GI??? G??N S??? TRONG S??NG TH?? VI???T
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
D???ch V?? l???i Tr??c Th??ng
????? Ho??ng
TR??C TH??NG V?? L??I
Ltg: Nh?? th?? Ti???n s??? V??n ch????g Tr???n Quang ?????o, nh?? th?? Ti???n s??? Tri???t h???c Nguy???n Linh Khi???u n??i v???i t??i: ??? V???a qua b??o ch??, c??c nh?? ph?? b??nh tang b???c Tr??c Th??ng l??n qu??, ch??ng m??nh kh??ng c?? m???c m??? g?? v???i ??ng, ??ng l?? ng?????i t???t nh??ng th?? l??m m???i c???a ??ng h???ng h???t, kh??ng ???????c c??i g??, ????? Ho??ng n??n vi???t m???t b??i ph???n bi???n.
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

 •   02/10/2019 12:08:43 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Nguy??n b???n (3)

ng?????i Di gan

ng?????i di gan kh??ng bu???n
ch??? bi???t h??t
nhi???t cu???ng v?? m?? lo???n

ng?????i di gan kh??ng ??au
ch??? bi???t m??a
v?? ??i???u ng?? nghi??ng ph??? x??
r???ch r??i l??m xi???c di???n tu???ng
M??i Vi??n Tr?? - Dich th?? Vi???t ra th?? Vi???t

M??i Vi??n Tr?? - Dich th?? Vi???t ra th?? Vi???t

 •   29/09/2019 07:24:52 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng

T??i tin r???ng khi b???n l??m bi??n t???p m???t t???p ch?? v??n ch????ng c?? c???ng t??c vi??n g???i ?????n m???t b??i th?? c?? t??n nh?? v???y ch???c b???n c??ng nh?? t??i ph??n v??n kh??ng bi???t t??c gi??? mu???n n??i g?? khi vi???t b??i n??y.
N???u b???n bi???t ch??? H??n, H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngh??a c???a n??, n???u b???n kh??ng bi???t th?? ch???c r???ng b???n c??ng ch???u thua! B???i v?? ?????c trong b??i n???i dung kh??ng dinh d??ng g?? v???i t???a ????? c???. N???u b???n bi???t ch??? H??n v?? H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngay M??i vi??n tr?? (M??i tr?? vi??n) l?? Mua v?????n ch??
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo) - L?? V??n Ng??n

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo) - L?? V??n Ng??n

 •   29/09/2019 04:36:48 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T (ti???p)
L?? V??n Ng??n
Nguy??n b???n:
GI???I THI???U
M??? t??i sinh t??i ra d?????i ????y x?? h???i
nu??i t??i l???n l??n d?????i ????y xa h???i
????? tin t??i ch??? l??u b???n
C?? t??? ng?????i m??? kh??? hi???n
D???ch ra th?? Vi???t - V?? l???i Phan Qu??? Mai

D???ch ra th?? Vi???t - V?? l???i Phan Qu??? Mai

 •   08/09/2019 07:56:42 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Lts: Nguy???n Phan Qu??? Mai th??ng d???ch ti???ng Anh. Ti???ng Anh c???a ch??? ch???c gi???i, nh??ng ti???ng Vi???t c???a ch??? khi s??? d???ng l??m th?? th?? qu?? xo??ng! Ch??? th???a bi???t ti???ng Anh ??a ??m. M??t t??? c???a n?? nh?? m???t c??u th??. N??n v???n ??i???u trong ti???ng Anh (v?? c??c ng??n ng??? ch??u ??u) ???????c ?????t h??ng th??? y???u. Ti???ng Vi???t th?? ng?????c l???i, v???n ??i???u trong c??u th?? r???t quan tr???ng. L??m th?? kh??ng v???n trong ti???ng Vi???t l?? cu???c C??ch m???ng ng??n ng??? th??. M???t b??i th?? ti???ng Vi???t kh??ng v???n th??nh c??ng l?? vi??n ng???c qu??.
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i ThanhT??m Tuy???n

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - V?? l???i ThanhT??m Tuy???n

 •   20/07/2019 10:09:07 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
Nguy??n v??n:
C???
T??c gi???: Thanh T??m Tuy???n

Em bao gi??? l?? thi??n nhi??n
anh cu???i ?????u xu???ng ng???c
gi??ng m??a s???c l??
??au m??i
C??? c???a hoa v?? hoa c???a c???
D???ch th??Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

D???ch th??Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

 •   08/07/2019 04:07:15 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
??a ph???n c??c nh?? th?? ng?????i d??n t???c thi???u s??? khi d??ng ti???ng ph??? th??ng (ti???ng Kinh) s??ng t??c th?? ?????u y???u v??? v???n ??i???u v?? thi ph??p k??? c??? Y Ph????ng, L?? Ng??n S???n, Ph?? Tram Insarra, P??? S???o M??n, D?? Th??? Ho??n, L?? Cao Nhum, Vi Th??y Linh.... N??n h??? th??ch l??m V?? l???i (l?????c h???t v???n ??i???u). Vi Th??y Linh l?? m???t ng?????i nh?? th???!
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - d???ch V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t - d???ch V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

 •   30/06/2019 10:37:21 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Ng?????i vi???t c??? vi???t ra theo s??? suy ngh?? ch??? quan c???a m??nh. Sau ???? ng?????i ta ph??n v?? chia ra l??m nhi???u th??? lo???i nh??: V??n, th??, ph??, t???, h???ch, ca dao, t???c ng???, v??, n??i l???i, h??t vui ch??i, n??i vui ch??i... Th???i hi???n ?????i c??c t??c gi??? c??ng c?? nhi???u c??ch vi???t, c??ch n??i, c??ch l???p ng??n nh??ng ch??a th???y c??c nh?? ph?? b??nh ph???n lo???i th???. T??i ???? c?? nhi???u l???n ????? ngh??? v???i t?? c??ch c?? nh??n khi th???y nhi???u ng?????i vi???t ra nhi???u ki???u l??? m???t l??? tai, th???y th?? c??ng kh??ng ph???i th??, v??n c??ng kh??ng ph???i v??n, d???ch c??ng kh??ng ph???i d???ch, truy???n th???ng c??ng kh??ng ph???i truy???n th???ng; ng?????i tr??? c??ng c??, ng?????i gi?? c??ng c??; t???c ng?????i ??a s??? c??ng c??, t???c ng?????i thi???u s??? c??ng c??; c??c ki???u vi???t ???y n??n g???i v???i c??i t??n ph??n th??? lo???i l?? "V?? l???i". T??? "V?? l???i" c??ng ????? gi???i ngh??a c??c ki???u vi???t tr??n. ?????i bi???u cho ki???u "V?? l??i" n??y l?? Thanh T??m Tuy???n, L?? V??n Ng??n, V??n C???m H???i, Vi Thu??? Linh, Ph?? Tr???m Inrasara, Nguy???n Quang Thi???u, Nguy???n B??nh Ph????ng, Phan Th??? V??ng Anh, Phan Huy???n Th??, Ph???m V??n Anh, Nguy???n Khoa ??i???m, Ho??ng V?? Thu???t...
V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

V?? l???i Nguy???n Quang Thi???u

 •   28/06/2019 07:44:39 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
V?? l???i l?? m???t lo???i vi???t c?? t??? th???p k??? 60 th??? k??? tr?????c v?? b??ng ph??t nhi???u nh???t t??? th???p k??? 90 th??? k??? tr?????c ?????n h??m nay. N?? c??ng b??ng ph??t h??n n???a khi H???i Nh?? v??n Vi???t Nam n??m 1993 tr??o gi???i cho t???p ???S??? m???t ng??? c???a l???a??? c???a Nguy???n Quang Thi???u v?? v???a r???i (n??m 2011 - 2012), H???i Nh?? v??n Vi???t Nam l???i ti???p t???c trao gi???i cho c??? 4 t???p c???a c??c t??c gi??? Mai V??n Ph???n, T??? Qu???c Ho??i, ????? Do??n Ph????ng, ?????nh Th??? Nh?? Th??y, ki???u vi???t nh?? Nguy???n Quang Thi???u n???i d??i.
D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t - D???ch Nguy???n Quang Thi???u

D???ch th?? Vi???t ra ...th?? Vi???t - D???ch Nguy???n Quang Thi???u

 •   18/06/2019 01:32:25 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Hi???n nay ??ang c?? m???t s??? nh?? v??n nh?? th?? c?? nhi???u h?????ng t??m t??i ?????c ????o nh???m ?????i m???i m???i h??nh th???c th??? hi???n v??n ch????ng: c??? trong th?? l???n trong v??n xu??i; Nguy???n Quang Thi???u l?? m???t trong s??? t??c gi??? thu???c nh??m s??ng t???o t??m t??i n??y??? ????? gi??p b???n ?????c hi???u ???????c c??ng s???c gi?? tr??? t??m t??i c???a nh???ng t??c ph???m thu???c tr??o l??u s??ng t???o m???i n??y nh?? th?? ????? Ho??ng c?? s??ng ki???n d???ch l???i nh???ng s??ng t???o ???? ra ng??n ng??? v??n ch????ng quen thu???c ????? gi??p ng?????i ?????c b??nh th?????ng c?? th??? l??nh h???i ???????c???
V?? l???i qu??i ?????n Ph?? Tr???m ???nasara

V?? l???i qu??i ?????n Ph?? Tr???m ???nasara

 •   15/06/2019 11:51:49 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Trong c???ng ?????ng 54 d??n t???c s??ng l??u ?????i tr??n ?????t n?????c Vi???t c?? r???t nhi???u nh?? th?? t???c ng?????i thi???u s??? l??m th?? ti???ng Vi???t (ti???ng Kinh) r???t kh?? gi???i. H??? tr??? th??nh nh???ng nh?? th?? song ng??? t??i n??ng nh?? N??ng Qu???c Ch???n, Ho??ng V??n Th???, Ho??ng ?????c H???u, B??n T??i ??o??n, C???m Bi??u, B???c V??n ??i (c?? thuy???t n??i l?? C???m Giang), Y Ph????ng, L????ng ?????nh, Tri???u Lam Ch??u, D????ng Thu???n??? Duy ch??? Inrasara (t???c Ch??m) s??? d???ng ti???ng Vi???t trong giao ti???p v?? trong th?? ca r???t l???m kh???m, v?? l???i, t???c t??? , qu??i ?????n, b???nh ho???n???
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t (ti???p theo)

 •   27/05/2019 06:10:47 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
M??i l???n - V?? l???i Ho??ng V?? Thu???tHo??ng V?? Thu???tm??i??? ????u ???? r???t xa v???a nh??n th???y v???a kh??ng nh??n th???ynghe ???????c s??? ???????cd??ng th??c n??ng ran hai b??? ????mnguy??n b???n cu???c s???ng v???n th???c??n s???t b???t th???n run b???n b???tc?? th??? vi??m nhi???m sau cu???c ph???u c?? th??? m???i ra ?????i ???? bi???n m???tc?? th??? t??? tr???i cao ????? xu???ng t??? d?????i ?????t tr???i l??n
D???ch V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

D???ch V?? l???i Ho??ng V?? Thu???t

 •   24/05/2019 02:38:43 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
M??I VI??N TR?? ????? Ho??ng T??i tin r???ng khi b???n l??m bi??n t???p m???t t???p ch?? v??n ch????ng c?? c???ng t??c vi??n g???i ?????n m???t b??i th?? c?? t??n nh?? v???y ch???c b???n c??ng nh?? t??i ph??n v??n kh??ng bi???t t??c gi??? mu???n n??i g?? khi vi???t b??i n??y. N???u b???n bi???t ch??? H??n, H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngh??a c???a n??, n???u b???n kh??ng bi???t th?? ch???c r???ng b???n c??ng ch???u thua! B???i v?? ?????c trong b??i n???i dung kh??ng dinh d??ng g?? v???i t???a ????? c???. N???u b???n bi???t ch??? H??n v?? H??n N??m b???n c?? th??? ??o??n ngay M??i vi??n tr?? vi???t ????ng l?? M??i tr?? vi??n s??? ngh??a l?? Mua v?????n ch??. Nh??ng n???i dung b??i l???i kh??ng n??i g?? t???i vi???c mua v?????n ch?? . ????y l?? m???t b??i ?????c s???t V?? L???i (m???t lo???i vi???t th???nh h??nh t??? th???p k??? 90 th??? k??? tr?????c ?????n nay. M???t lo???i vi???t c???a nh???ng k??? r???t k??m ti???ng Vi???t, thi t??m th?? th???p xu???ng qu?? ????? ??m, nh??n quan thi???n c???n (c??ch nh??n c??ch c???m h???n h???p), tr?? n??o r???t b?? s??t???
D???ch v?? l???i M?? Giang L??n

D???ch v?? l???i M?? Giang L??n

 •   24/05/2019 02:33:37 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
GI??? G??N S??? TRONG S??NG TH?? VI???TD???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???TLts: Nh?? c?? l???n ???? vi???t v??? Nh?? th?? M?? Giang L??n, ??ng c??? l??m m???i nh??ng c??ng sa v??o l???n th???n, h???t v??n n?? ?????n v?? l???i, kh???p kh???nh, ??n c???p thi h???u, ho???c b?? nguy??n xi ti???ng n?????c ngo??i . ???? l?? m???t vi???c h???t s???c t??? h???i c???a m???t ng?????i Vi???t b??nh th?????ng, kh??ng n??i ?????n nh?? gi??o, nh?? th??.??i???n h??nh b??i BAIYOKE SKY HOTEL
V?? l???i t???c t??? Ho??ng V?? Thu???t

V?? l???i t???c t??? Ho??ng V?? Thu???t

 •   23/05/2019 10:45:16 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
V?? L???I, T???C T??? HO??NG V?? THU???T
(Cha h??t con khen, ai chen v?? l???t) (*)

????? Ho??ng

Trong cu???c s???ng, nh?? th?? Ho??ng V?? Thu???t s???ng ch??n t??nh chung th???y v??? con, c??u mang b???n b??, ng?????i th??n; nh??ng trong s??ng t??c th?? Ho??ng V?? Thu???t r???t l??m h??ng gi???. Gi??? trong c??ch l???p t???, ch???n t???, ?????t c??u, thi t???, m?? ph???ng. C??i gi??? n?? ??eo theo nh?? th?? t??? khi ch???p ch???ng v??o ngh??? cho ?????n h??m nay ???? th???t th???p c??? lai hy, ?????u suy t??? chi!
Th?? h??? l???n M?? Giang L??n

Th?? h??? l???n M?? Giang L??n

 •   21/05/2019 04:47:31 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
D???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t
D???ch th?? M?? Giang L??n
Lts: Nh?? ???? n??i M?? Giang L??n hai l???n ???????c nh?? n?????c c??ng quy???n c???p v?? gi??? cho ??i t??u Th?? . Gi???i Th?? b??o V??n ngh??? n??m 1969 ??? 1970 - b??i Tr??? c???u H??m R???ng), gi???i th?????ng th?? H???i Nh?? v??n n??m 2013 ??? t??p th?? Nn???ng l???p s??ng ng??n t???). L?? m???t Gi??o s??, ti???n s???, 50 n??m d???y ?????i h???c (????o t???o nhi???u ti???n s??? - ch???c l?? ti???n s??? B??), nh?? th?? (c?? m??c Qu???c doanh ??? H???i vi??n H???i Nh?? v??n Vi???t Nam ??? Nhi???u ng?????i m?? kh??ng ???????c!.)
Xin ?????c g???a xem:

M?? Giang L??n
Tr??? c???u H??m R???n?? th??
D???ch Vooiloois r???m MaiVawn Ph???n

D???ch Vooiloois r???m MaiVawn Ph???n

 •   21/05/2019 03:45:23 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
(Bon n?????c n??o trao gi???i th?? cho Mai V??n Ph???n l?? b???n ??n c???t kh??ng bi???t th???i - ????? Ho??ng)

D???ch V?? l???i r???m Mai V??n Ph???n
Mai V??n Ph???n

Ghi ??? V???n L?? Tr?????ng th??nh

M??y x???p l??n vai t???ng t???ng ???? n???ng
nho?? m???t c??t
th??? ?????y ng???c c??t

V???n l?? Tr?????ng Th??nh c??n x??y d????
N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

N???i ni???m d???ch th?? Vi???t ra th?? Vi???t

 •   21/05/2019 03:20:43 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
????? Ho??ng
N???I NI???M D???CH TH?? VI???T RA TH?? VI???T
D???ch Vi???t kh?? h??n d???ch T??u
Lo??ng qu??ng ch??? ngh??a ??au ?????u c??? ????m
To??n l?? ?? t?????ng qu??ng xi??n
D???ch ??i d???ch ???i ?????n ??i??n c??i ?????u!
Nh???ng ph?????ng x??? l?? ????u ????u
L??ng x?? THI KH??? ?????ng ?????u ng???n c??y!
H?? N???i qu???ng 2009
GI??? G??N S??? TRONG S??NG TH?? VI???T
D???ch Th?? Vi???t ra Th?? Vi???t

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập25
 • Hôm nay2,116
 • Tháng hiện tại153,206
 • Tổng lượt truy cập4,606,347
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây