V?? sao '???????ng l?????i b??' c???a TQ nhi???u l???n l???t l?????i ki???m duy???t VN?

Thứ bảy - 19/10/2019 03:24
C??c ???n ph???m c???a Trung Qu???c c?? b???n ????? '???????ng l?????i b??' ???? du nh???p v??o Vi???t Nam b???ng nhi???u con ???????ng b???t ch???p ch??? ????? ki???m duy???t ???????c cho l?? 'h?? kh???c' ??? ????y.M???i ????y nh???t, m???t du kh??ch ng?????i Vi???t ph??t hi???n c??ng ty d???ch v??? l??? h??nh Saigontourist ph??t cho kh??ch ???n ph???m du l???ch c?? h??nh ???nh b???n ????? v???i ???????ng l?????i b?? (???????ng ch??n ??o???n) m?? Trung Qu???c t??? v??? v?? t??? tuy??n b??? v??ng ch??? quy???n tr??n Bi???n ????ng.
V?? sao '???????ng l?????i b??' c???a TQ nhi???u l???n l???t l?????i ki???m duy???t VN?

V?? sao '???????ng l?????i b??' c???a TQ nhi???u l???n l???t l?????i ki???m duy???t VN?

 
???????ng ch??n ??o???n c???a Trung Qu???c tr??n b???n ?????Ba??n quy????n hi??nh a??nhTED ALJIBE
Image caption???????ng ch??n ??o???n c???a Trung Qu???c tr??n b???n ?????

C??c ???n ph???m c???a Trung Qu???c c?? b???n ????? '???????ng l?????i b??' ???? du nh???p v??o Vi???t Nam b???ng nhi???u con ???????ng b???t ch???p ch??? ????? ki???m duy???t ???????c cho l?? 'h?? kh???c' ??? ????y.

M???i ????y nh???t, m???t du kh??ch ng?????i Vi???t ph??t hi???n c??ng ty d???ch v??? l??? h??nh Saigontourist ph??t cho kh??ch ???n ph???m du l???ch c?? h??nh ???nh b???n ????? v???i ???????ng l?????i b?? (???????ng ch??n ??o???n) m?? Trung Qu???c t??? v??? v?? t??? tuy??n b??? v??ng ch??? quy???n tr??n Bi???n ????ng.

??ng T.??.H ??? TP H??? Ch?? Minh ?????t tua c???a Saigontourist h??m 17/10 v?? ???????c gi???i thi???u tour ??i Tr????ng Gia Gi???i - Ph?????ng Ho??ng C??? Tr???n c???a Trung Qu???c.

Nh??n vi??n c???a Saigontourist sau ???? ????a cho ??ng m???t cu???n s??ch d??y kho???ng 100 trang gi???i thi???u c???nh v???t t???i ?????a ??i???m n??y. ??ng T.??.H cho hay xem t???i g???n cu???i cu???n s??ch th?? ph??t hi???n b???n ????? Trung Qu???c c?? in ???????ng l?????i b?? phi ph??p, theo Thanh Ni??n.

????y kh??ng ph???i l?? l???n ?????u ti??n c??c ???n ph???m c???a Trung Qu???c c?? in b???n ????? c?? ???????ng l?????i b?? ???????c mang tr??t l???t v??o Vi???t Nam, v?????t qua nhi???u c???ng ki???m duy???t. Nhi???u ???n ph???m nh?? v???y th???m ch?? ???? ???????c gi???i thi???u r???ng r??i ?????n c??ng ch??ng Vi???t Nam.

???n ??o nh???t, m???i ????y, l?? vi???c Vi???t Nam c???m chi???u b??? phim ho???t h??nh Abominable (t??n phim ti???ng Vi???t l?? Everest - ng?????i tuy???t b?? nh???), m???t s???n ph???m h???p t??c gi???a c??ng ty Pearl Studio c???a Trung Qu???c v?? DreamWorks Animation, v?? c?? c???nh b???n ????? ???????ng l?????i b??.

Th??? nh??ng tr?????c khi b??? c???m, phim n??y ???? ???????c chi???u tr??t l???t g???n 10 ng??y t???i h??? th???ng r???p c???a CJ CGV ??? Vi???t Nam. Ch??? ?????n khi nhi???u ng?????i xem ph??t hi???n phim c?? h??nh ???nh b???n ????? Trung Qu???c v???i ???????ng l?????i b??, xu???t hi???n trong 2 ??o???n v?? 4 c???nh quay, v?? l??n ti???ng tr??n m???ng x?? h???i, th?? c?? quan ch???c n??ng m???i v??o cu???c.

Th??ng tr?????c, t???i H???i ch??? qu???c t??? du l???ch 2019 t???i TP H??? Ch?? Minh, gi???i ch???c ph??t hi???n t??? r??i qu???ng b?? du l???ch Trung Qu???c c?? h??nh ???????ng l?????i b?? ???????c c??ng ty Hola China ph??t cho kh??ch.

N??m ngo??i, phim ??i???p v??? Bi???n ????? c???a Trung Qu???c ???????c chi???u r???ng r??i t???i Vi???t Nam cho ?????n khi kh??n gi??? ph??t hi???n ra trong phim c?? ??o???n n??i Bi???n ????ng l?? c???a Trung Qu???c.

Trung Qu???c mang b???n ????? l?????i b?? v??o Vi???t Nam nh?? th??? n??o?

H??nh c?? ch??n ???????ng L?????i b?? ??i k??m b??i vi???t c???a h???c gi??? Trung Qu???c tr??n t???p ch?? GeoscienceBa??n quy????n hi??nh a??nhNGUY???N ????NH PH??
Image captionH??nh c?? ch??n ???????ng L?????i b?? ??i k??m b??i vi???t c???a h???c gi??? Trung Qu???c tr??n t???p ch?? Geoscience

C??c s??? vi???c n??i tr??n li??n ti???p x???y ra, cho th???y Trung Qu???c c?? nhi???u b?????c ??i '??m th???m v?? x???o quy???t' ????? tuy??n truy???n ch??? quy???n c???a m??nh tr??n Bi???n ????ng, nh?? nh???n ?????nh c???a ??ng Nguy???n ????nh Ph??, ph?? gi??o s?? t???i ?????i h???c UCI, California.

C??c k??nh qu???ng b?? ???????ng l?????i b?? c???a Trung Qu???c c?? th??? l?? qua phim ???nh, ???n ph???m du l???ch, gi??o d???c, ho???c c??c t???p ch?? khoa h???c qu???c t???.

Trong b??i ph???ng v???n v???i BBC Ti???ng Vi???t h???i th??ng 3/2019, Gi??o s?? Ph?? n??i do t??nh ch???t c??ng vi???c, ??ng th?????ng xuy??n ?????c c??c t??i li???u khoa h???c v?? ph??t hi???n ra r???ng Trung Qu???c g???n ????y c??? t??nh ????a ???????ng L?????i b?? hay c??n g???i l?? ???????ng ch??n ??o???n v??o c??c ???n ph???m khoa h???c qu???c t???.

S??? l?????ng c??c b??i b??o khoa h???c c?? ch??n ???????ng l?????i b?? l??n t???i h??ng ng??n b??i, t??? n??m 2017. Trong khi tr?????c th???i ??i???m ???? r???t hi???m.

Trung Qu???c c??ng cho c??c h???c gi??? qu???c t??? t???i d??? c??c di???n ????n khoa h???c v??? Bi???n ????ng ????? tuy??n truy???n v??? ???????ng l?????i b??.

C??c c??ng ty du l???ch ho???c c??ng ty gi???i tr?? c???a Trung Qu???c c??ng mang ???n ph???m sang Vi???t Nam d??? h???i ch???, ph??t cho c??c c??ng ty du l???ch, ho???c tinh vi h??n, mang c??? phim sang chi???u.

'???????ng l?????i b??' c??ng v??o Vi???t Nam b???ng c??ch in tr??n ??o ph??ng, ho???c h??? chi???u c???a kh??ch du l???ch Trung Qu???c.

??i???u ????ng n??i l?? Vi???t Nam ???? c?? h??? th???ng ki???m duy???t, s??ng l???c th??ng tin t??? trung ????ng xu???ng ?????a ph????ng nh??ng l???i v???n ????? l???t '???????ng l?????i b??'.

V?? d???, c??c phim chi???u ??? Vi???t Nam ?????u ph???i qua kh??u ki???m duy???t c???a H???i ?????ng Duy???t phim thu???c C???c ??i???n ???nh, B??? V??n h??a Th??? thao v?? Du l???ch.

Trong v??? vi???c c???a Saigontourist, l???i ???????c ????? cho nh??n vi??n c???a c??ng ty ???? kh??ng ki???m tra k??? cu???n c???m nang du l???ch do c??ng ty Trung Qu???c cung c???p.

Trong v??? vi???c H???i ch??? Du l???ch Qu???c t??? TP H??? Ch?? Minh 2019, c??c t??? r??i c?? h??nh b???n ????? l?????i b?? b??? mang ??i ti??u h???y, nh??ng kh??ng th???y tin c??ng ty Hola China b??? x??? l??.

V???i phim ??i???p V??? Bi???n ?????, C???c ??i???n ???nh khi ???? n??i phim ???? ???????c ki???m duy???t '????ng quy tr??nh', n??n kh??ng c?? ai ch???u tr??ch nhi???m.

C??n v???i phim Abominable, C???c ??i???n ???nh 'th???ng th???n nh???n tr??ch nhi???m' nh??ng n??i l???i n??y 'kh?? tr??nh' v?? "C???c kh??ng c?? tr??ch nhi???m xem to??n b??? phim c???n duy???t".

?????n nay ch??a th???y c?? nh??n hay c?? quan qu???n l?? nh?? n?????c c?? li??n quan n??o ph???i ch???u b???t th??? h??nh th???c x??? l?? n??o.

Tranh ch???p Bi???n ????ng v?????t ra ngo??i l??nh th??? VN-TQ

Qu??? ?????a c???u b??n ??? Ukraine ???????c cho l?? in sai b???n ????? Vi???t NamBa??n quy????n hi??nh a??nhNGUYEN VIET LONG
Image captionQu??? ?????a c???u b??n ??? Ukraine ???????c cho l?? in sai b???n ????? Vi???t Nam

C??c tranh ch???p Bi???n ????ng t???ng ???????c 'x??? l??' ??? ngo??i l??nh th??? Vi????t Nam v?? Trung Qu???c.

H???i th??ng 8/2018, c???ng ?????ng m???ng Vi???t Nam ph???n ???ng d??? d???i tr?????c th??ng tin m???t c??ng ty ??? Ukraine b??n qu??? ?????a c???u trong ???? nhi???u t???nh bi??n gi???i Vi???t Nam b??? x???p v??o l??nh th??? Trung Qu???c.

Tr??? l???i BBC Ti???ng Vi???t th???i ??i???m ????, c??ng ty Globus Plus c???a Ukraine cho hay h??? ???? ng??ng b??n s???n ph???m qu??? ?????a c???u in sai h??nh b???n ????? Vi???t Nam.

H???i th??ng 9/2017, m???t b???o t??ng t???i Anh Qu???c cam k???t kh??ng b??n ?????a c???u l??u ni???m c?? in h??nh ???????ng l?????i b?? c???a Trung Qu???c sau khi c?? th?? ph???n ??nh c???a ng?????i Vi???t.
P/v : Theo BBCnews

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay1,300
  • Tháng hiện tại73,191
  • Tổng lượt truy cập6,308,243
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây