H??? Xu??n M??n -T??n ?????i l??u manh...

Thứ bảy - 14/09/2019 20:03
S??ng 19/10/2018, l???n th??? 3 t??i h??n h???nh ti???p 2 kh??ch qu?? l?? CCB v?? ?????ng vi??n ?????ng b??? Th???a Thi??n-Hu???. N??m 2018 l?? 7 n??m li??n ti???p c??c ?????ng vi??n ki??n c?????ng v?? CCB qu??? c???m c???a ?????ng b??? TT-H c??? ??o??n ra H?? N???i ????? ??eo ??u???i cu???c ?????u tranh v???ch tr???n b??? m???t th???t c???a H??? Xu??n M??n (HXM), nguy??n UVT?? ?????ng, nguy??n B?? th?? T???nh ???y Th???a Thi??n-Hu???, m???t t??n ?????i l??u manh, man khai l?? l???ch ????? chui v??o ph?? ho???i ??CSVN.
H??? Xu??n M??n -T??n  ?????i l??u manh...

Lts: X??? Th???a Thi??n - Hu??? l?? x???: "?????????, ?????????; ?????????,?????????" (S??n b???t cao, th???y b???t th??m; nam ??a tr??, n??? ??a d??m) - con trai v?? c??ng d???i tr??, x???o quy???t, ?????i l??u manh...Th???i C???ng s???n r???t kh???t khe, ch???t ch??? l?? l???ch, d??n ba ?????i ??n g???c chu???i (c??? n??ng) m???i ???????c v??o ?????ng, ???????c ???? b???t nhanh. L??c C??? H??? ch???p ch??nh, ng?????i kh??ng ?????ng vi??n v???n l??m ???????c B??? tr?????ng,nay th?? t??? ph?? d??n ph???, hi???u ph?? M???m non ...ph???i ?????ng vi??n!

Th??? m?? v???n n???y n??i ra ba t??n ?????i Vi???t gian kh??ng ?????ng vi??n lu???n s??u leo cao; ?????a l??n ???y vi??n B??? Ch??nh tr??? (Nguy???n Khoa ??i???m), ?????a U??? vi??n Trung ????ng ?????ng, B?? th?? t???nh ???y hai nhi???m k??? (H??? Xu??n M??n);c??n ?????n th???i L?? ?????c Anh kh??ng ?????ng vi??n (ch??a c?? k???t lu???n); l??n ?????n Ch??? t???ch n?????c. Kh??ng khi???p thay!


vannghecuocsong.com

H??? XU??N M??N, NGUY??N ???Y VI??N TRUNG ????NG ??CSVN, 
L?? T??N ?????I L??U MANH CHUI V??O ?????NG!

-Nguy???n ????ng Quang-

S??ng 19/10/2018, l???n th??? 3 t??i h??n h???nh ti???p 2 kh??ch qu?? l?? CCB v?? ?????ng vi??n ?????ng b??? Th???a Thi??n-Hu???. N??m 2018 l?? 7 n??m li??n ti???p c??c ?????ng vi??n ki??n c?????ng v?? CCB qu??? c???m c???a ?????ng b??? TT-H c??? ??o??n ra H?? N???i ????? ??eo ??u???i cu???c ?????u tranh v???ch tr???n b??? m???t th???t c???a H??? Xu??n M??n (HXM), nguy??n UVT?? ?????ng, nguy??n B?? th?? T???nh ???y Th???a Thi??n-Hu???, m???t t??n ?????i l??u manh, man khai l?? l???ch ????? chui v??o ph?? ho???i ??CSVN. 
Theo CCB Ho??ng Ph?????c Sum v?? ?????ng vi??n t??m huy???t Th??i C??ng Nguy??n, ng?????i d??n TT-H r???t t???i h??? tr?????c vi???c t??n ?????i l??u manh, ?????i gian h??ng HXM ???????c ???m???t c?? nh??n ho???c th??? l???c n??o ???? ??? bao che, b???o k??! Th??? l???c n??y c?? th??? ???? thi???t k??? cho y chui v??o ?????ng, r???i ???nh??o n???n??? y tr??? th??nh UVT?? v?? B?? th?? T???nh ???y 2 kh??a li??n ti???p (2001-2006 v?? 2006-2011)! Ch??ng ?????o di???n ????? HXM ???????c phong ???Anh h??ng L???c l?????ng v?? trang??? (AHLLVT), ???????c tuy??n d????ng l?? ???C?? nh??n ti??u bi???u??? trong cu???c v???n ?????ng ???H???c t???p v?? l??m theo t???m g????ng ?????o ?????c H??? Ch?? Minh???!

*******
HXM sinh 1949 t???i x?? Phong An, huy???n Phong ??i???n, Th???a Thi??n-Hu???. HXM n???i danh l?? k??? l??u manh ch??nh tr???, l?????ng g???t si??u h???ng, ?????t ?????n ???t???t ?????nh??? c???a c??n b???nh gian d???i, man tr?? v?? ?????o ?????c gi???! C??n b???nh n??y du nh???p v??o n?????c ta g???n ng??t th??? k??? qua, lan truy???n ch??ng m???t, khi???n ???m???t b??? ph???n kh??ng nh?????? trong ??CSVN m???c ph???i. Nh??ng b??? b???i l??? nh?? HXM l?? hy h???u, ????y l?? m???t trong nh???ng t??n ?????u ti??n, nh??ng h???n kh??ng ph???i l?? k??? cu???i c??ng!
Ng??y 21/8/2010, sau 10 n??m ng??? tr??? tr??n gh??? ???y vi??n Trung ????ng v?? B?? th?? T???nh ???y TT-H, th??? l???c n??i tr??n ???? ????????o di???n, thi???t k?????? cho HXM ???????c phong t???ng danh hi???u ???AHLLVT??? v?? ???T???m g????ng ??i???n h??nh???, v???i ?? ????? l??m l?? ch???n b???o v??? HXM khi h???n ngh??? h??u! ????y l?? b?????c t??nh to??n t?????ng nh?? cao tay nh??ng r???t sai l???m c???a th??? l???c b???o k?? cho y! N?? nh?? gi???t n?????c tr??n ly, l??m b??ng l??n cu???c ?????u tranh c???a c??c ?????ng vi??n t??m huy???t v?? d??ng c???m c???a ?????ng b??? TT-H, m?? tr?????c h???t l?? c???a 20 CCB qu??? c???m v?? ki??n c?????ng c???a huy???n Phong ??i???n (Th???a Thi??n-Hu???), l?? qu?? g???c c???a HXM!
Tr?????c s??? th???c v?? b???ng ch???ng kh??ng th??? b??c b???, ng??y 24/10/2014, Ch??? t???ch n?????c Tr????ng T???n Sang ???? ph???i k?? quy???t ?????nh ???l???t??? danh hi???u ???AHLLVT??? ?????i v???i HXM, v?? thu h???i to??n b??? s??? ti???n th?????ng HXM ???? nh???n. ????y kh??ng ch??? l?? s??? ?? nh???c t???t ?????nh cho ???Anh h??ng r???m??? HXM, m?? c??n l?? m???t v???t nh?? kh?? r???a ?????i v???i to??n b??? Ban Th?????ng v??? T???nh ???y v?? Th?????ng tr???c UBND t???nh Th???a Thi??n-Hu??? nhi???m k??? 2006-2011!
Theo quy ?????nh, ng?????i xin x??t t???ng AHLLVT ph???i vi???t ???B???n b??o c??o th??nh t??ch c?? nh??n???, c?? x??c nh???n c???a t???p th??? l??nh ?????o n??i c??ng t??c. Ngo??i ra, l??nh ?????o ?????ng v?? Ch??nh quy???n n??i ???? ph???i l??m ???T??? tr??nh??? v??? vi???c n??y ????? chuy???n l??n Trung ????ng xem x??t. Qua vi???c n??y, ng?????i ta c?? th??? th???y Ban Th?????ng v??? T???nh ???y Th???a Thi??n-Hu??? (2006-2011) suy tho??i ?????n m???c n??o! Trong ????, n???i b???t l?? vai tr?? v?? tr??ch nhi???m kh?? ch???i c??i c???a ??ng Nguy???n Ng???c Thi???n, Ph?? B?? th?? Th?????ng tr???c T???nh ???y ki??m Ch??? t???ch UBND Th???a t???nh TT-H! Theo ngh??? quy???t c???a T???nh ???y, t???t c??? 15 ???y vi??n Ban Th?????ng v??? T???nh ???y ph???i k?? x??c nh???n v??o ???T??? tr??nh gian d???i??? tr??n ????? ??ng Thi???n, v???i t?? c??ch Ch??? t???ch UBND t???nh, k?? g???i l??n H???i ?????ng Thi ??ua Khen th?????ng Trung ????ng. Th??? l?? ng??y 21/8/2010, HXM ???????c g???n l??n ng???c danh hi???u AHLLVT. M???t c?? l???a l???ch s??? ???????c th???c hi???n v?? ti???n h??nh ngo???n m???c, r???t b??i b???n v?? r???t ???????ng quy tr??nh???!
Song c??c ?????ng vi??n ch??n ch??nh ?????ng b??? TT-H ???? ki??n quy???t ?????u tranh. Khi nghe tin HXM ???????c phong t???ng danh hi???u AHLLVT, 20 CCB ??? huy???n Phong ??i???n l?? nh???ng ?????ng h????ng, ?????ng ?????i, c??ng c??ng t??c v?? chi???n ?????u tr?????c ????y v???i HXM, c?? nhi???u ng?????i t???ng l?? c???p tr??n c???a y, ai n???y ?????u b???t b??nh, ph???n n???! H??? ???? t??? ch???c trinh s??t, l???y ???????c ???B???n b??o cao th??nh t??ch c?? nh??n???, ???T??? tr??nh c???a UBND t???nh???, v?? ?????c bi???t l?? ???L?? l???ch ?????ng vi??n??? c???a HXM. T?? ra t???t c??? ?????u gian d???i! HXM kh??ng ch??? man khai th??nh t??ch c?? nh??n, tr???ng tr???n c?????p c??ng ?????ng ?????i, ?????ng ch?? ????? ???????c phong AHLLVT! M?? ?????c bi???t nguy hi???m v?? v?? c??ng nghi??m tr???ng, trong H??? s?? ?????ng vi??n c???a HXM, y c??n gian d???i, l???a b???p, man khai l?? l???ch ????? chui v??o ?????ng t??? 45 n??m tr?????c!
Trong ???L?? l???ch ?????ng vi??n??? c???a m??nh, HXM khai: Ng??y v??o ?????ng: 11/1/1974. N??i v??o ?????ng: Chi b??? x?? Phong An, huy???n Phong ??i???n, t???nh Th???a Thi??n-Hu???. Ng?????i gi???i thi???u v??o ?????ng: ??/c Ho??ng Th??? Lan v?? Nguy???n Th??? Quy???n.
??ng L?? V??n Uy??n, nguy??n Tr?????ng Ban T??? ch???c Huy???n ???y Phong ??i???n (t??? 1972 ?????n sau ng??y gi???i ph??ng mi???n Nam 1975) b??c b??? ??i???u khai tr??n. Trong ???????n ph???n ???nh??? ????? ng??y 30/7/2013 g???i ???y ban Ki???m tra Trung ????ng ?????ng v?? ???y ban Ki???m tra T???nh ???y Th???a Thi??n-Hu???, ??ng Uy??n kh???ng ?????nh: ???T??? cu???i n??m 1973 v?? c??? n??m 1974, t??i ch??a h??? n???m h??? s?? ????? ngh??? k???t n???p ?????ng HXM ????? b??o c??o cho Th?????ng v??? Huy???n ???y Phong ??i???n chu???n y???! 
Ri??ng 2 ?????ng vi??n m?? HXM khai l?? ng?????i gi???i thi???u y v??o ?????ng l?? Ho??ng Th??? Lan v?? Nguy???n Th??? Quy???n, hi???n c??? 2 v???n c??n s???ng, nh??ng c??? 2 n??? ?????ng ch?? n??y ?????u kh???ng ?????nh h??? kh??ng h??? gi???i thi???u HXM v??o ?????ng! 
C??n ??ng Tr???n V??n Minh, nguy??n B?? th?? Chi b??? x?? Phong An, n??i HXM khai ???????c k???t n???p ?????ng, th?? b??c b???: Th???i gian ??ng ?????m tr??ch B?? th?? Chi b??? (t??? 10/1973 ?????n 4/1975), Chi b??? x?? Phong An kh??ng h??? k???t n???p ai t??n l?? H??? Xu??n M??n c???! Ngo??i ra, m???t chi ti???t n???a kh???ng ?????nh HXM man khai l?? l???ch ????? chui v??o ?????ng: T??? 10/1973 ?????n 3/1974, HXM ???????c c??? h???c l???p ????o t???o qu??n s??? t???i Tr?????ng H??? s??? quan S??ng H????ng (Qu??n khu Tr??? Thi??n) c??ng v???i 3 ??ng Nguy???n V??n Tam, Tr???n V??n Vi???t v?? Th??i Ng???c S??n. C??? 3 ng?????i tr??n ?????u x??c nh???n vi???c n??y, kh???ng ?????nh vi???c HXM khai ???????c k???t n???p ?????ng ??? chi b??? x?? Phong An, huy???n Phong ??i???n l?? ??i???u d???i tr??!

Nh?? v???y, r?? r??ng HXM ???? man khai l?? l???ch ????? chui v??o ?????ng. Vi???c ???? r?? nh?? ban ng??y, ?????a tr??? l??n 3 c??ng c?? th??? bi???t! Nh??ng sao BCT, BBT, UBKT Trung ????ng l???i kh??ng bi???t?
Nguy??n Ch??? t???ch Tr????ng T???n Sang ???? ra quy???t ?????nh ???l???t??? danh hi???u ???Anh h??ng r???m??? ?????i v???i HXM, ?????y l?? v??? m???t Nh?? n?????c! Nh??ng v??? m???t ?????ng, cho ?????n nay ?????ng v???n gi??? im l???ng v??? v???n ????? ?????ng t???ch c???a HXM. C??ch ????y 4 n??m, ng??y 6/6/2015, Trung t?? Ho??ng Ph?????c Sum, nguy??n ?????i tr?????ng An ninh huy???n Phong ??i???n (c???p tr??n tr???c ti???p c???a HXM tr?????c 1975), thay m???t 20 CCB ??? TT-H ???? c?? ????n g???i BCT, BBT, UBKTT?? v?? Ban Th?????ng v??? T???nh ???y Th???a Thi??n-Hu???, m???t l???n n???a ki???n ngh??? c??c c?? quan c?? tr??ch nhi???m ??? Trung ????ng v?? t???nh TT-H gi???i quy???t 4 y??u c???u c??n l???i c???a h??? ?????i v???i HXM. ???? l?? 4 ????i h???i r???t c??? th??? sau ????y:
1/. Ph???i k??? lu???t ??u???i HXM ra kh???i ?????ng. K??? ???? d???i tr??n, l???a d?????i, man khai th??nh t??ch, c?????p c??ng ?????ng ?????i, ?????ng ch??! Ch???ng nh??? ?????ng v???n cho y l?? x???ng ????ng l?? ?????ng vi??n ??CSVN? V?? l?? do g?? m?? ?????ng kh??ng khai tr??? HXM ????? l??m trong s???ch, v???ng m???nh t??? ch???c c???a m??nh?
2/. Ph???i thu h???i danh hi???u ???C?? nh??n ti??u bi???u??? trong phong tr??o???H???c t???p v?? l??m theo t???m g????ng ?????o ?????c H??? Ch?? Minh???. Vi???c vinh danh HXM l?? t???m g????ng ??i???n h??nh trong phong tr??o n??y ch??? c?? t??c d???ng ng?????c, r???t tai h???i cho cu???c v???n ?????ng ch??nh tr??? n??y c???a ?????ng m?? th??I!
3/. Ph???i xem x??t tr??ch nhi???m, c?? h??nh th???c k??? lu???t th??ch ????ng ?????i v???i ??ng Nguy???n Ng???c Thi???n v?? 15 ???y vi??n Ban Th?????ng v??? T???nh ???y Th???a Thi??n-Hu??? (nhi???m k??? 2006-2011) v?? ???? bao che v?? ?????ng l??a k?? x??c nh???n h??? s?? gian d???i xin phong t???ng AHLLVT cho HXM!
4/. V?? ????y l?? ????i h???i quan tr???ng nh???t: ?????ng ph???i c??ng khai c??ng b??? cho to??n th??? ?????ng vi??n trong ?????ng b??? t???nh Th???a Thi??n-Hu??? bi???t: H??? Xu??n M??n th???c s??? c?? ph???i l?? ?????ng vi??n kh??ng? C?? ????ng l?? HXM ???? khai man l?? l???ch ????? chui v??o ?????ng c??ch ????y 45 n??m nh?? c??c ?????ng vi??n v?? CCB ??? huy???n Phong ??i???n t??? c??o kh??ng?

*******
Gi???i quy???t d???t ??i???m 4 ????i h???i tr??n, ?????c bi???t v???n ????? ?????ng t???ch c???a HXM, kh??ng ch??? l?? ngh??a v??? ch??nh tr??? m?? c??n l?? tr??ch nhi???m ph??p l?? v?? ?????o l?? c???a ??CSVN, tr?????c h???t l?? B??? Ch??nh tr???, Ban B?? th??, Ban T??? ch???c Trung ????ng v?? nh???t l?? ???y ban Ki???m tra Trung ????ng ?????ng! C??c c?? quan tr??n kh??ng th??? l??m ng??, kh??ng th??? gi??? im l???ng m??i ???????c, m?? ph???i gi???i quy???t tri???t ?????, tr??? l???i d???t kho??t cho 4 tri???u ?????ng vi??n, nh???t l?? c??c ?????ng vi??n-CCB qu??? c???m ??? ?????ng b??? huy???n Phong ??i???n c??ng nh?? ?????ng b??? t???nh Th???a Thi??n-Hu???! ?????ng ???? kh??ng ng???ng k??u g???i to??n ?????ng, to??n d??n ???Ra s???c l??m cho ??CSVN trong s???ch, v???ng m???nh tr??? l???i???! Do v???y, ?????ng ph???i t??? l??m trong s???ch ?????i ng?? c???a m??nh tr?????c ????!
C???n kh???ng ?????nh, k???ch b???n ???Phong t???ng AHLLVT cho HXM??? ???????c th???c hi???n tr??t l???t ch??nh l?? c?? s??? ti???p tay, bao che c???a t???p th??? Ban Th?????ng v??? T???nh ???y v?? Th?????ng tr???c UBND t???nh TT-H (nhi???m k??? 2006-2011) do ??ng Nguy???n Ng???c Thi???n ?????ng ?????u. X??t ri??ng vi???c n??y c??ng ????? c?? s??? ????? k??? lu???t ??ng Nguy???n Ng???c Thi???n v?? t???p th??? Ban Th?????ng v??? T???nh ???y TT-H nhi???m k??? 2006-2011. Song nhi???u n??m qua, v???n ????? nghi??m tr???ng n??y ???? b??? c??? t??nh l??m cho ch??m xu???ng. C??c c?? quan c?? tr??ch nhi??m ??? Trung ????ng c??ng nh?? ??? Th???a Thi??n-Hu??? c??? t??nh l??? ??i!
T???i ?????i h???i ??CSVN l???n th??? XI (12/1/2011), ??ng Nguy???n Ng???c Thi???n, Ph?? B?? th?? Th?????ng tr???c, ???????c c?? c???u v??o BCH Trung ????ng, r???i ???????c c??? thay HXM l??m B?? th?? T???nh ???y TT-H. Sau khi HXM b??? b???i l???, b??? l???t danh hi???u AHLLVT, B?? th?? T???nh ???y Th???a Thi??n-Hu??? Nguy???n Ng???c Thi???n ???? kh??ng d?????i m???t l???n c??ng khai h???a s??? xem x??t tr??ch nhi???m c??c c?? nh??n v?? c?? h??nh th???c k??? lu???t th??ch ????ng ?????i v???i t???p th??? Ban Th?????ng v??? T???nh ???y TT-H (nhi???m k??? 2006- 2011), nh?? ?? ki???n c???a Ban B?? th?? Trung ????ng ???? k???t lu???n v?? ch??? th???! ??ng Nguy???n Ng???c Thi???n h???a nh?? ??inh ????ng c???t, song ??ng b??? ?????y, kh??ng h??? th???c hi???n! Th??? r???i, th??ng 4/2016 ??ng Thi???n ???????c r??t ra Trung ????ng ?????m nhi???m tr???ng tr??ch B??? tr?????ng V??n h??a-Th??? thao-Du l???ch cho ?????n nay. Ph???i ch??ng, ??ng Thi???n ???? qu??n l???i h???a hay ??ng cho r???ng ??? c????ng v??? v?? tr???ng tr??ch m???i, ??ng kh??ng c?? tr??ch nhi???m v?? ngh??a v??? nh??? v?? th???c hi???n l???i h???a tr?????c ????y c???a m??nh?
Ng??y 25/10/2018 v???a qua, TBT Nguy???n Ph?? Tr???ng ???? k?? ban h??nh ???Quy ?????nh tr??ch nhi???m n??u g????ng??? c???a c??n b???, ?????ng vi??n, tr?????c h???t l?? ???y vi??n B??? Ch??nh tr???, ???y vi??n Ban B?? th??, ???y vi??n Ban Ch???p h??nh Trung ????ng (Quy ?????nh s??? 08-Q??i/TW). Nh??n d??n Vi???t Nam r???t hy v???ng c??c v??? l??nh ?????o c???p cao n??i tr??n c???a ?????ng s??? l?? nh???ng ng?????i ti??n phong n??u g????ng s??ng ????? ng?????i d??n noi theo! Trong khi ch??? ?????i c?? ai ???? n??u g????ng t???t cho thi??n h??? h???c t???p, ng?????i vi???t b??i n??y r???t mong ??i???u sau ????y: S??? kh??ng c?? k??? man khai l?? l???ch, chui v??o ph?? ho???i ?????ng nh?? HXM, c???u UVT?? ?????ng, c???u B?? th?? T???nh ???y Th???a Thi??n-Hu??? , hay kh??ng c?? nh???ng k??? ????a ra l???i h???a r???t ?????p, r???t k??u, song kh??ng h??? th???c hi???n (nh?? ??ng Nguy???n Ng???c Thi???n), ho???c t??? h??n: Tr???ng tr???n b???i ?????c, quay ngo???t 180 ?????, b???t k??? ph??p lu???t, d???m ?????p l??n c??c ??i???u m??nh ???? tr???nh tr???ng cam k???t tr?????c d??n, b???t ch???p k??? c????ng, li??m s??? v?? d?? lu???n x?? h???i!
Nh??n ????y, xin ???????c h???i, ai s??? l??m cho ??CSVN trong s???ch, v???ng m???nh ????y khi ?????ng c??? ???v?? t????? ch???p nh???n nh???ng k??? man tr??, ?????o ?????c gi??? n??i tr??n trong h??ng ng?? c???a m??nh? V?? ?????ng c??ng kh??ng h??? ng??n ch???n, c??? dung t??ng nh???ng hi???n t?????ng x???u xa, t???i t??? l??m m???t uy t??n c???a ?????ng?
H?? N???i, ng??y 3/2/2019.
N.??.Q.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay2,800
  • Tháng hiện tại9,107
  • Tổng lượt truy cập5,818,397
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây