Gi???i thi???u nh?? th?? Minh ?????c Ho??i Trinh

Thứ hai - 01/07/2019 23:06
Minh ?????c Ho??i Trinh t??n th???t l?? V?? Th??? Ho??i Trinh, sinh ng??y 5-10-1930 t???i Hu???, l?? con g??i quan t???ng ?????c V?? Chu???n. ??ng n???i b?? l?? V?? Li??m, th?????ng th?? b??? L??? c???a tri???u ????nh Hu???. N??m 1945, b?? tham gia phong tr??o kh??ng chi???n ch???ng th???c d??n Ph??p m???t th???i gian r???i tr??? v??? Hu??? ti???p t???c ??i h???c. N??m 1964, b?? ??i Ph??p h???c chuy??n ng??nh b??o ch?? v?? H??n v??n t???i Tr?????ng ng??n ng??? ????ng ph????ng La Sorbonne, Paris, ?????n n??m 1967 th?? ra tr?????ng v?? l??m vi???c t???i ????i truy???n h??nh Ph??p ORTF.
Gi???i thi???u nh?? th?? Minh ?????c Ho??i Trinh


Ltg: Kh??ng n??i c??c tr?????ng ph??? th??ng , ng??y c??c tr?????ng ?????i h???c v??n  XHCN Vi???t Nam ng?????ia kh??ng gi???i thi???u m???t d??ng  n??o v??? c??c V??n ngh??? s?? b??n kia chi???n tuy???n. B???n th??n t??i (????? Ho??ng)h???c 8 n??m ?????i V??n,4 n??m (t???i ch???c ) ?????i h???c V??n T???ng v??n c??ng  kh??ng ???????c bi???t m???t t?? g?? v??? c??c v??n ngh??? s?? b??n kia chi???n tuy???n! S??? d?? bi???t ???????c v??? h??? l?? do  ?????c s??ch c???m m?? th??i! ?????n nh?? H??n M???c T???, B??i Gi??ng c??ng kh??ng ???????c ph??p bi???t.Mong b???n ?????c th??ng   c???m!
????? Ho??ng
Tam ki???t V??n ch????ng Vi???t


Minh ?????c Ho??i Trinh (15.10.1930 - 9.6.2017), t??n th???t l?? V?? Th??? Ho??i Trinh l?? m???t n??? v??n s?? ng?????i Vi???t. B?? c??ng d??ng m???t s??? b??t hi???u kh??c nh?? Ho??ng Tr??cNguy???n Vinh v?? B???ng C???.
B?? sinh ra ??? Hu???, d??ng d??i Xu??n H??a h???u V?? Li??m, th?????ng th?? B??? L??? d?????i hai tri???u vua Kh???i ?????nh v?? B???o ?????i. Cha b?? l?? T???ng ?????c t???nh Qu???ng Nam V?? Chu???n.
B?? sang Ph??p du h???c n??m 1964 ng??nh b??o ch?? v?? H??n v??n.
Sau khi ra tr?????ng, b?? l??m ph??ng vi??n cho ????i truy???n h??nh ORTF (vi???t t???t Office de Radiodiffusion T??l??vision Fran??aise) c???a Ph??p k??? t??? n??m 1967 v?? ???????c c??? theo d??i t?????ng tr??nh H??a ????m Paris v??o n??m 1972 gi???a hai mi???n Nam B???c Vi???t Nam.
B?? tr??? v??? S??i G??n n??m 1974 d???y ??? Vi???n ?????i h???c V???n H???nh.
Tr?????c t??c c???a b?? thu???c nhi???u th??? lo???i nh?? th??truy???n ng???n, truy???n d??i.
C?? l??? trong c??c t??c ph???m c???a b??, ???????c bi???t ?????n nhi???u nh???t l?? m???t s??? b??i th?? ???????c c??c nh???c s?? ph??? nh???c trong ???? c?? Ph???m Duy: "?????ng b??? em m???t m??nh" v?? "Ki???p n??o c?? y??u nhau";[3] v?? Phan V??n H??ng: "Ai tr??? v??? x??? Vi???t".[1]
Sau n??m 1975 khi l??u vong sang Ph??p b?? s??ng l???p H???i V??n B??t Vi???t Nam H???i ngo???i. N??m 1982 b?? sang M??? ?????nh c?? v?? m???t t???i Qu???n Cam.
T??c ph???m
 • Lang thang, 1960
 • Th?? sinh, 1962
 • B?? v??, 1964
 • H???n, 1964
 • M??, 1964
 • Thi??n nga, 1965
 • Hai g???c c??y, 1966
 • S??m h???i, 1967
 • T??? ?????a, 1973
 • Tr?? th???t, 1974
 • B??i th?? cho ai?, 1974
 • D??ng m??a tr??ch l???ch, Bruxelles, 1976
 • B??i th?? cho qu?? h????ng, Paris, 1976
 • This Side The Other Side, 1980
 • B??n ni b??n t??, 1985
 • Ni???m th?? 1, 1987
 • Bi???n nghi???p, 1990
 • Phim Bao gi??? c?? y??u nhau c???a Dustin Nguy???n n??m 2016 l???y ca kh??c "Ki???p n??o c?? y??u nhau" l??m c???m h???ng.[4]
Th??:
Minh ?????c Ho??i Trinh t??n th???t l?? V?? Th??? Ho??i Trinh, sinh ng??y 5-10-1930 t???i Hu???, l?? con g??i quan t???ng ?????c V?? Chu???n. ??ng n???i b?? l?? V?? Li??m, th?????ng th?? b??? L??? c???a tri???u ????nh Hu???. N??m 1945, b?? tham gia phong tr??o kh??ng chi???n ch???ng th???c d??n Ph??p m???t th???i gian r???i tr??? v??? Hu??? ti???p t???c ??i h???c. N??m 1964, b?? ??i Ph??p h???c chuy??n ng??nh b??o ch?? v?? H??n v??n t???i Tr?????ng ng??n ng??? ????ng ph????ng La Sorbonne, Paris, ?????n n??m 1967 th?? ra tr?????ng v?? l??m vi???c t???i ????i truy???n h??nh Ph??p ORTF. B?? t???ng l?? ph??ng vi??n chi???n tr?????ng t???i Alg??rie v?? Vi???t Nam. N??m 1972, b?? ???????c c??? theo d??i v?? t?????ng thu???t H???i ngh??? Paris. N??m 1973, b?? sang Trung ????ng theo d??i cu???c chi???n Do Th??i, m???t th???i gian sau b?? tr??? v??? Vi???t Nam gi???ng d???y khoa b??o ch?? t???i Vi???n ?????i h???c V???n H???nh t??? n??m 1974 ?????n 1975.

Sau n??m 1975, b?? tr??? l???i Paris.
Ki???p n??o c?? y??u nhau

Anh ?????ng nh??n em n???a
Hoa xanh ???? phai r???i
C??n nh??n em chi n???a
X??t l??ng nhau m?? th??i

Ng?????i ???? qu??n ta r???i
Qu??n ta r???i h???n ch???
Tr??ng m??a thu g??y ????i
Chim n??o bay v??? x???

Chim ??i c?? g???p ng?????i
Nh???n gi??m ta v???n nh???
Hoa ?????i phai s???c t????i
????m g???i s???u n???c n???

Ki???p n??o c?? y??u nhau
Nh??? t??m khi ch??a n???
Hoa xanh t???n ngh??n sau
T??nh xanh kh??ng lo s???

L??? nho?? tr??n g???i tr???ng
Anh ????u, anh ????u r???i
R?????u y??u n???ng cay ?????ng
Sao c???n m??nh em th??i


B??i th?? n??y ???? ???????c nh???c s?? Ph???m Duy ph??? nh???c th??nh b??i h??t?????ng nh??n nhau n???a.
?????NG B??? EM M???T M??NH
??
???ng b??? em m???t m??nh

?????ng b??? em m???t m??nh
Khi tr??ng v??? l???nh l???o
Khi chu??ng ch??a u minh
Ch???m r??i ti???ng c???u kinh

?????ng b??? em m???t m??nh
Khi m??a chi???u r??o r???t
L?? chim bu???n x?? x??c
T??m nhau g???c v??o m??nh

?????ng b??? em m???t m??nh
Tr???i ?????t ??ang l??m kinh
R???ng xa qu???n qu???i gi??
Thu bu???t v???t h??? tinh

?????ng b??? em m???t m??nh
?????ng b???t em l??m thinh
Cho em g??o n???c n???
Ho?? ?????i d????ng m??ng m??nh

?????ng b??? em m???t m??nh
Bi???n ????m v???i v???i qu??
B?????c ch??n ?????i nghi??ng ng???
V?? tr??? v??ng th??nh th??nh

?????ng b??? em m???t m??nh
M??i v??? th???n kh??ng linh
Ti???ng th???i gian r???n r??
???????ng ngh??a trang g???p gh???nh

?????ng b??? em m???t m??nh
B???t em nghe ti???ng b??a
Ti???ng b??a n???n v??o ??inh
Ho?? trong ti???ng u minh

?????ng b??? em m???t m??nh
B??ng thuy???n ma l??nh ????nh
V??ng hoa tang h??o ??a
Y??u qu??i v???n v?? t??nh

?????ng b??? em m???t m??nh
Cho c??n tr??ng r??c r???a
C??? d???i ph??? m??? trinh
Cho b??o t??? b???p b??nh

?????ng b??? em m???t m??nh
M???y ng??n n??m sau n???a
Ai m??i t??c c??n xinh
?????ng b??? em m???t m??nh


B??i th?? n??y ???? ???????c nh???c s?? Ph???m Duy ph??? nh???c th??nh b??i h??t c??ng t??n.


T??nh ch??ng m??nh s??? ???????c v??? l??n tranh
Ch???t ??i anh cho em ???????c ng???i b??n m???
Cho n?????c m???t h???ng ch???y th???m xu???ng th???t x????ng
Xin h??y ch???t ??i trong m???t chi???u b??o t???
Cho su???t ?????i v?? tr??? kho??c th?? l????ng

N???u anh ch???t em s??? ??? g???n anh m??i
M???i chi???u v??? s??? ?????t n??n h????ng xanh
Ngh??a trang t??m b?????c ho??ng h??n ch???m r??i
Em g???c ?????u v?? s??? g???i t??n anh.

Anh c??n s???ng l?? m??nh c??n xa c??ch
V?? cu???c ?????i hay gh??t k??? y??u nhau
V?? h???nh ph??c ph???i x??y tr??n nhi???u th??? th??ch
X?? h???i ??i??n cu???ng, nh??n lo???i ng???p th????ng ??au.

Anh ch???t ??i ????? cho m??nh g???p l???i
Trong gi???c m?? anh s??? ?????n t??m em
Em s??? si???t anh trong v??ng tay v?? m??i m??i
Ng???o v???i th???i gian, ??nh s??ng v?? h????ng ????m

N???u anh ch???t em s??? l?? m??u tr???ng
V??nh kh??n tang bu???c m??? t??c mong manh
Ta s??? y??u nhau, y??u nhau trong hoang v???ng
T??nh ch??ng m??nh s??? ???????c v??? l??n tranh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
 • Đang truy cập20
 • Hôm nay5,555
 • Tháng hiện tại15,244
 • Tổng lượt truy cập5,623,847
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây